Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/ŚOWES/01/2020/FARR wynajem sali szkoleniowej, zapewnienie wyżywienia oraz noclegu dla uczestników projektu

Data publikacji: 10.01.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 24-01-2020

Numer ogłoszenia

1226488

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferty należy składać w wersji papierowej za pośrednictwem: poczty tradycyjnej, kuriera lub też dostarczyć osobiście na adres: Fundacja Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach ul. Mickiewicza 1A, 27-200 Starachowice do dnia 24.01.2020r do godziny 12.00.
2. Oferty, które wpłyną po terminie wyznaczonym na składanie ofert nie będą rozpatrywane.
3. Ofertę należy dostarczyć w zamkniętej kopercie. Na kopercie należy umieścić napis „ oferta na wybór wykonawcy w celu zapewnienia wyżywienia, sali szkoleniowej oraz noclegów w ramach realizowanego projektu „Świętokrzyski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (ŚOWES)” Zadanie 4- Działania towarzyszące- doradztwa specjalistyczne(01.09.2019r.-31.12.2022r.)TYP A,B – dwudniowe warsztaty branżowe. - Nie otwierać przed 24.01.2020r godz. 12.00”.
3. Osobą uprawnioną do kontaktów w sprawie zapytania ofertowego jest Pani Agnieszka Dygas – koordynator merytoryczny, mail: sowes@farr.pl.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

sowes@farr.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Agnieszka Dygas

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

412744690

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wybór wykonawcy w celu zapewnienia wyżywienia, sali szkoleniowej oraz noclegów dla grupy 16 osób (15 uczestników projektu + trener/doradca) w ramach realizowanego projektu „Świętokrzyski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (ŚOWES)” w toku realizowanego Zadania 4 - Działania towarzyszące - doradztwa specjalistyczne(01.09.2019r.-31.12.2022r.)TYP A,B – dwudniowe warsztaty branżowe organizowane na terenie powiatów: sandomierski, opatowski, staszowski w województwie świętokrzyskim.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: świętokrzyskie Powiat: sandomierski Miejscowość: powiaty Sandomierski Opatowski Staszowski

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

III Przedmiotem zamówienia jest wybór wykonawcy w celu zapewnienia wyżywienia, sali szkoleniowej oraz noclegów dla grupy 16 osób (15 uczestników projektu + trener/doradca) w ramach realizowanego projektu „Świętokrzyski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (ŚOWES)” w toku realizowanego Zadania 4 - Działania towarzyszące - doradztwa specjalistyczne(01.09.2019r.-31.12.2022r.)TYP A,B – dwudniowe warsztaty branżowe organizowane na terenie powiatów: sandomierski, opatowski, staszowski w województwie świętokrzyskim.

Przedmiot zamówienia

Przedmiot zamówienia w ramach projektu „Świętokrzyski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (ŚOWES)” obejmuje:
a) zapewnienie wyżywienia do 16 osób (15 uczestników projektu + trener/doradca). Wyżywienie dwudniowe: I dzień – przerwy kawowe, obiadokolacja, II dzień – przerwy kawowe, śniadanie), możliwość zapewnienia szczególnego zapotrzebowania - osoby niepełnosprawne, dieta uzasadniona medycznie, wegetarianizm, - dania będą indywidualnie odpowiadać potrzebom zgłaszanym przez uczestników. Przewidziano organizację 30 dwudniowych warsztatów branżowych przez cały okres realizacji projektu .
b) Zapewnienie noclegu do 16 osób (15 uczestników projektu + trener/doradca) – pokoje jedno lub dwuosobowe z dostępem do łazienki, obiekt dostosowany dla osób z niepełnosprawnością), dostęp do Wi-FI. Przewidziano organizację 30 dwudniowych warsztatów branżowych (30 noclegów dla grupy do 16 osób) przez cały okres realizacji projektu.
c) Zapewnienie sali szkoleniowej do 16 osób (15 uczestników + trener/doradca). Sala powinna być wyposażona w stoły, krzesła, flipchart lub tablice suchościeralne, rzutnik multimedialny, bezprzewodowy dostęp do Internetu, przedłużacz dla trenera/doradcy, dodatkowo zapewniony dostęp dla osób z niepełnosprawnością ruchową (tj. dostosowanie architektoniczne). Przewidziano wynajem sali szkoleniowej na 30 dwudniowych warsztatów branżowych przez cały okres realizacji projektu.

Kod CPV

55100000-1

Nazwa kodu CPV

Usługi hotelarskie

Dodatkowe przedmioty zamówienia

55520000-1 Usługi dostarczania posiłków
55300000-3 Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków
55100000-1 Usługi hotelarskie
70220000-9 Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne
II. Tryb udzielenia zamówienia:
Postepowanie jest prowadzone zgodnie z Zasadą Konkurencyjności, określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 MIiR/2014-2020/12(4).
Zapytanie ofertowe nie stanowi przedmiotu zamówienia publicznego w ramach przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.).
1. Okres realizacji warsztatów – 03.02.2020 – 31.12.2022 (łącznie 30 dwudniowych warsztatów branżowych).
2. Liczba dni organizacji warsztatów branżowych - szczegółowe terminy, dokładna liczba uczestników, wynajmu sali, wyżywienia i noclegów będą każdorazowo ustalane na bieżąco z Wykonawcą zgodnie z ustalonym harmonogramem min. 7 dni przed danym wyjazdem.
3. Planowane warsztaty branżowe będą się odbywać w dni robocze i/lub w weekendy w zależności od możliwości i potrzeb uczestników projektu.
4. Planowane godziny organizacji warsztatów branżowych: I dzień – 9.00-15.00, II dzień -9.00 – 13.00.
5. Terminy warsztatów zostaną ustalone z uczestnikami projektu oraz wykonawcą. UWAGA – Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany wstępnie zaplanowanych terminów w zależności od harmonogramu realizacji projektu.
6. Warsztaty branżowe będą odbywały się na terenie trzech powiatów sandomierski, opatowski, staszowski.
7. Wykonawca zapewni serwis kawowy na miejsce organizacji warsztatów najpóźniej 15 min. przed planowanym rozpoczęciem zajęć oraz obiadokolację w godzinach między 16.00.-17.00
8. Wykonawca zapewni odpowiednie urządzenia grzewcze w tym przedłużacze, kable niezbędne do ich podłączenia i do wykonania usługi cateringowej.
9. Wykonawca jest zobowiązany do zachowania zasad jakości i estetyki podczas przygotowywania, dostarczania i serwowania posiłków i napojów oraz przestrzegania właściwych przepisów Państwowej Inspekcji Sanitarno-Epidemiologicznej.
10. Wykonawca zapewnia transport cateringu (gdy istnieje potrzeba dowozu) oraz podanie go zgodnie z wymaganiami sanitarnymi dotyczącymi żywności
11. Wykonawca zapewnia własne naczynia (termosy/podgrzewacze, filiżanki, talerzyki, szklanki/kubeczki, łyżeczki, cukiernice, talerze itp.) zgodnie z wymaganiami w menu. Zamawiający dopuszcza możliwość użycia naczyń i sztućców jednorazowych, odpowiednich do serwowanych dań/napojów.
12. Wykonawca zapewnia obsługę kelnerską rozumianą jako działanie osoby lub osób odpowiedzialnych za rozmieszczenie potraw, uprzątnięcie naczyń i sprzętu po zakończeniu wydarzenia oraz wywiezienie śmieci pozostałych po posiłkach.
13. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usługi cateringowej z wykorzystaniem świeżych produktów żywnościowych oraz przygotowania posiłków w dniu świadczenia usługi.
14. Wykonawca deklaruje gotowość do realizacji wskazanych zadań w miejscu, terminach i wymiarze godzinowym uzgadnianych każdorazowo z Zamawiającym.
15. Koszt dowozu cateringu i obsługi kelnerskiej musi być uwzględniony w cenie oferty.
VI Miejsce wykonania zamówienia: województwo świętokrzyskie powiaty sandomierski, staszowski, opatowski.

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji umowy.
1. Termin realizacji umowy - od 03.02.2020 – 31.12.2022. UWAGA – Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany wstępnie zaplanowanych terminów ww. wsparcia w zależności od harmonogramu realizacji projektu zatwierdzanego przez Instytucję Zarządzającą oraz potrzeb Uczestników projektu.
2. Wykonawca deklaruje gotowość do realizacji wskazanych zadań w miejscu, terminach i wymiarze godzinowym uzgadnianych każdorazowo z Zamawiającym. Ostateczny termin zakończenia nastąpi w momencie udzielenia wsparcia wszystkim zaplanowanym uczestnikom projektu.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Warunki udziału w postępowaniu.
1. O realizację zamówienia mogą ubiegać się osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne, podmioty prowadzące działalność gospodarczą dysponujące potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. (załącznik nr 2).
2. Wykonawcy używają wyłącznie produktów spełniających normy jakościowe produktów spożywczych, zgodnie z przepisami prawnymi w tym zakresie (załącznik nr 2) .
3. Wykonawcy kontrolują aktualność badań sanitarno – epidemiologicznych pracowników mających kontakt z przygotowaniem, wydawaniem i transportem posiłków (załącznik nr 2) .
4. Wykonawcy dysponują lokalem/obiektem przystosowanym dla osób niepełnosprawnych (dostosowania architektoniczne w celu dostępności do obiektu oraz korzystania z sali szkoleniowej, noclegu, restauracji, łazienki przez osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich). W celu udokumentowania spełnienia niniejszego warunku należy złożyć oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 2.
5. Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. W celu udokumentowania spełnienia niniejszego warunku należy złożyć oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 2.
6. Wykonawca nie posiada zaległości z tytułu należności publicznoprawnych, nie pozostaje pod zarządem komisarycznym ani nie znajduje się w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania naprawczego, nie jest przedsiębiorstwem znajdującym się w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 ust. 18 Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, nie znajduje się w okresie restrukturyzacji przeprowadzanej z wykorzystaniem pomocy publicznej (załącznik nr 2)
7. Wykonawca nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. W celu udokumentowania spełnienia niniejszego warunku należy złożyć oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 3.
8. Wykonawca wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz zapoznał się z klauzulą informacyjną ( załącznik nr 4 i załącznik nr 5)
9. Wykonawca załączył na własnym wzorze szczegółową ofertę dotyczącą menu, wyposażenia sali szkoleniowej oraz noclegu (oferta ta będzie traktowana jako załącznik nr 6)
10. Niespełnienie warunków udziału w postępowaniu skutkuje wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Oferta Wykonawcy wykluczonego zostanie odrzucona.
IX Wykluczenia z możliwości realizacji zamówienia
1. Niniejsze zamówienie nie może być udzielone osobom ani podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
W przypadku złożenia oferty przez osobę/podmiot spełniający przesłanki określone w punktach a-d, zostanie on wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona.
2. Niniejsze zamówienie nie może być udzielane osobom fizycznym nie prowadzącym działalności gospodarczej.
3. W razie wątpliwości co do informacji zawartych w ofercie, Zamawiający wystąpi z żądaniem ich wyjaśnienia. Udzielone wyjaśnienia nie mogą powodować zmiany złożonej oferty.
4. Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu Wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu poprzez niezłożenie dokumentów potwierdzających ich spełnienie lub z przedłożonych dokumentów wynika fakt istnienia podstaw do wykluczenia z postępowania.

Dodatkowe warunki

XI Opis sposobu przygotowania oferty:
1. Wymagania podstawowe:
a. oferta powinna być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej (na komputerze lub odręcznie drukowanymi literami) w sposób czytelny i przejrzysty.
b. Ofertę proszę składać na zamieszczonych wzorach (załącznik 1-5 i załącznik nr 7). Załącznik Nr 6 stanowi indywidualna oferta Wykonawcy.
c. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z opracowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postepowania;
d. do oferty muszą być załączone wszystkie dokumenty wymagane odpowiednimi postanowieniami zapytania ofertowego oraz przedstawionymi przez Zamawiającego wzorami - załącznikami.
2. Cena:
a. oferta powinna zawierać cenę brutto w tym:
• cena za dwudniowe wynajęcie sali szkoleniowej oraz cena za całość zamówienia wynajęcia sali szkoleniowej
• cena za nocleg /os oraz cena za wszystkie noclegi dla uczestników
• cena za wyżywienie /os oraz cena za całe wyżywienie wszystkich uczestników
b. cena musi być podaną w polskich złotych (PLN) w kwocie brutto. Cena brutto musi uwzględniać podatek VAT, którego obowiązek regulowania wynika z aktualnie obowiązujących przepisów.
3. Tryb udzielania wyjaśnień do oferty.
a. każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści przedmiotowego zapytania ofertowego.
b. osobą uprawnioną do kontaktów w sprawie zapytania ofertowego jest Pani Agnieszka Dygas – koordynator merytoryczny, mail: sowes@farr.pl,
4. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na całość zapytania ofertowego. Złożenie przez Wykonawcę więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej rozwiązania alternatywne lub wariantowe (w tym tzw. oferty wariantowej)- spowoduje odrzucenie ofert złożonych przez tego Wykonawcę.
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, tj. oferta, która nie zostanie złożona na całość przedmiotu zamówienia, zostanie odrzucona.
6. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę (wskazane, by była również opieczętowana) lub przez osobę(y) uprawnioną(e) oraz oznaczona co do nazwy i adresu Wykonawcy np. przez opatrzenie oferty pieczęcią firmową. Przez osobę(y) uprawnioną(e) należy rozumieć odpowiednio:
a. osobę(y), która(e) zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowym i oraz odpowiednimi przepisami jest uprawniona do reprezentowania Wykonawcy, w obrocie gospodarczym ( wydruk z KRS, ceidg);
b. pełnomocnika lub pełnomocników, którym Wykonawca udzielił pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) musi zostać załączona do oferty.
c. pełnomocnika ustanowionego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Pełnomocnictwo (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) musi zostać załączona do oferty.
7. Do oferty muszą być załączone wszystkie dokumenty wymagane odpowiednimi postanowieniami zapytania ofertowego oraz przedstawionymi przez Zamawiającego wzorami: załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie informacje i dane.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
• Żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od oferentów na każdym etapie zamówienia,
• Unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny, a także do pozostawienia postepowania bez wyboru oferty,
• Odrzucenia ofert, których wartość przekroczy kwotę możliwą do zakontraktowania określoną we wniosku o dofinansowanie projektu (kwota wartości zamówienia).
• Możliwości przedłużenia składania ofert w przypadku braku wybranego wykonawcy.
9. Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające na zamówienie w przypadku większej liczby uczestników projektu niż wstępnie przewidziano.
XIII Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
Zamawiający nie przewiduje zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
XIV Termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
XV Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty
1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi pisemnie niezwłocznie wszystkich Oferentów, których Oferty zostały złożone w terminie i nie zostały wykluczone z postępowania.
2. Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się od podpisania umowy, Zamawiający może wybrać kolejną ofertę spośród złożonych ofert.
Wykaz załączników:
1. Wypełniony formularz ofertowy – Załącznik nr 1
2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - Załącznik nr 2
3. Oświadczenie dotyczące braku powiązań osobowych lub kapitałowych – Załącznik nr 3,
4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – załącznik nr 4
5. Klauzula informacyjna – załącznik nr 5
6. Oferta wykonawcy – załącznik Nr 6
7. Oświadczenie dotyczące spełnienia klauzuli społecznych –załącznik nr 7
XVII Pozostałe informacje
1. W ramach składania wniosku o płatność oferta oraz dane Wykonawcy mogą zostać przekazane w celu weryfikacji do właściwej instytucji publicznej uprawnionej do kontroli sposobu realizacji projektu Dane wybranych Wykonawców do wykonania zadań w ramach projektu przekazywane będą za pośrednictwem systemu teleinformatycznego SL2014.

Warunki zmiany umowy

XVI Zmiany w umowie
1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w Zapytaniu ofertowym oraz określił warunki takiej zmiany.
2. Zmiany umowy mogą nastąpić w następujących przypadkach:
a) zaistnienia omyłki pisarskiej,
b) zmiany danych teleadresowych,
c) zaistnienia siły wyższej mającej wpływ na realizację umowy,
d) dopuszcza się możliwość zmiany terminu dostawy posiłków składających się na przedmiot umowy z następujących przyczyn:
• jeżeli ze względu na dłuższe pozyskiwanie uczestników projektu zostanie przesunięty termin organizacji warsztatów
• jeżeli ze względu na wypadek losowy nie będzie możliwe przeprowadzenie warsztatów branżowych (w szczególności: choroba trenera/doradcy, siła wyższa),
• w innym ważnym udokumentowanym przypadku
3. Strony umowy zobowiązują się do niezwłocznego wzajemnego informowania o każdej zmianie danych w dokumentach rejestracyjnych oraz innych danych wymienionych w umowie a mających wpływ na jej ważność.
4. Wszelkie zmiany do umowy wymagają formy pisemnego aneksu, potwierdzonego podpisami przez obie strony.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku braku decyzji o dofinansowaniu lub wstrzymaniu dofinansowania projektu.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

VIII Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz dokonania oceny złożonej oferty.
Wykonawca składa następujące oświadczenia i dokumenty:
a) Formularz ofertowy – załącznik nr 1
b) oświadczenia dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu– załącznik nr 2
c) oświadczenie dotyczące braku powiązań osobowych lub kapitałowych –załącznik nr 3
d) Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – załącznik nr 4
e) Klauzula informacyjna – załącznik nr 5
f) Szczegółowa oferta (na własnym wzorze) dotyczącą menu, wyposażenia sali szkoleniowej oraz noclegu (załącznik nr 6)
g) Oświadczenie dotyczące spełnienia klauzuli społecznych –załącznik nr 7

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające na zamówienie w przypadku większej liczby uczestników projektu niż wstępnie przewidziano.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

X Kryteria oceny ofert i sposób ich oceniania :
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierować następującymi kryteriami:
a) Kryterium A - Cena jednostkowa brutto za całą ofertę – 90 %
Cena (C) – 90% - oferta najkorzystniejsza cenowo (najtańsza) oferta otrzyma 90 pkt. Ilość punktów dla każdej ocenianej oferty w kryterium zostanie wyliczona według wzoru:
C X 90 pkt.
gdzie:
C – liczba punktów oferty badanej za kryterium „cena”
Cmin – najniższa cena brutto oferty za wykonanie przedmiotu zamówienia wśród wszystkich nadesłanych ofert nie podlegających odrzuceniu
Cbad. – cena brutto oferty badanej za wykonanie przedmiotu zamówienia.
b) Kryterium B - Klauzule /Aspekty społeczne – 10%
Punkty za kryterium „b)” przyznawane będą na podstawie oświadczenia Wykonawcy (załącznik nr 7) za zagwarantowanie spełniania kryterium określonego jako aspekty społeczne. W związku z wymogami w zakresie uwzględniania aspektów społecznych w ramach niniejszego postępowania Zamawiający określa w ramach poza cenowych (pozakosztowych) kryteriów oceny ofert - aspektów społecznych, w tym integracji zawodowej i społecznej osób, o których mowa w art. 22 ust. 2 prawo zamówień publicznych.
Zamawiający przyzna dodatkowe punkty Wykonawcą, którzy zobowiążą się do realizacji przedmiotu zamówienia z wykorzystaniem przynajmniej jednej nowozatrudnionej osoby, która należy do przynajmniej jednej z niżej wymienionych grup:
a) osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1172, z późn. zm.)
b) bezrobotnych w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1482 z późn zm.)
c) osób pozbawionych wolności lub zwalnianych z zakładów karnych, o których mowa w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 676, z późn. zm.), mających trudności w integracji ze środowiskiem
d) osób z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1878 z póżn. zm.)
e) osób bezdomnych w rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.); osób, które uzyskały w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (tj Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.), (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1666 z późń. zm.),
f) osób do 30. roku życia oraz po ukończeniu 50. roku życia, posiadających status osoby poszukującej pracy, bez zatrudnienia
g) osób będących członkami mniejszości znajdującej się w niekorzystnej sytuacji, w szczególności będących członkami mniejszości narodowych i etnicznych w rozumieniu ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 823 z późn. zm.)
Wykonawca który spełni wymóg określony jako klauzula społeczna otrzyma dodatkowo 10 pkt
Całkowita wartość punktów oceny oferty składa się z sumy punktów z kryterium A + sumy pkt z kryterium B.

Wykluczenia

IX Wykluczenia z możliwości realizacji zamówienia
1. Niniejsze zamówienie nie może być udzielone osobom ani podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
W przypadku złożenia oferty przez osobę/podmiot spełniający przesłanki określone w punktach a-d, zostanie on wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona.
2. Niniejsze zamówienie nie może być udzielane osobom fizycznym nie prowadzącym działalności gospodarczej.
3. W razie wątpliwości co do informacji zawartych w ofercie, Zamawiający wystąpi z żądaniem ich wyjaśnienia. Udzielone wyjaśnienia nie mogą powodować zmiany złożonej oferty.
4. Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu Wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu poprzez niezłożenie dokumentów potwierdzających ich spełnienie lub z przedłożonych dokumentów wynika fakt istnienia podstaw do wykluczenia z postępowania

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO W STARACHOWICACH

Adres

Adama Mickiewicza 1A

27-200 Starachowice

świętokrzyskie , starachowicki

Numer telefonu

412744690

Fax

412740409

NIP

6640012038

Tytuł projektu

Świętokrzyski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (ŚOWES)

Numer projektu

RPSW.09.03.01-26-0002/19-00

Inne źródła finansowania

Nazwa projektu „Świętokrzyskie Centrum Wsparcia Ekonomii Społecznej (ŚOWES)”
Projekt realizowany jest w partnerstwie przez Caritas Diecezji Kieleckiej (Lider projektu), Fundacja Centrum Europy Lokalnej w Kielcach, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej w Kielcach, Fundacja Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach.
Nr umowy RPSW.09.03.01.-26-0002/19-00
Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Numer i nazwa Osi priorytetowej: RPSW.09.00.00 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Numer i nazwa Działania: RPSW.09.03.00 Wspieranie ekonomii i przedsiębiorczości społecznej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia, Numer i nazwa Poddziałania: RPSW.09.03.01 Wsparcie sektora ekonomii społecznej (projekty konkursowe)

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Zamawiający udzielił zamówienia wykonawcy:
1. WOJCIECH GÓRECKI SZKOLENIA.PL , Dobra Data wpływu oferty: 24.01.2020 Godzina 10.30, Cena oferty: 82 050,00zł
Liczba wyświetleń: 138