Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/Z8/A360/2020

Data publikacji: 10.01.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 24-01-2020

Numer ogłoszenia

1226484

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1) Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 24.01.2020 r. do godziny 23:59:59.
2) Ofertę należy złożyć w następującej formie:
• skan wymaganych dokumentów należy przesłać na adres e-mail: karakula@kozminski.edu.pl
lub
• dostarczyć w oryginale do siedziby Zamawiającego na adres: ul. Jagiellońska 59, 03-301 Warszawa, pokój A16 (oferta dostarczona w ten sposób powinna wpłynąć w godzinach pracy biura, tj., w godzinach 09:00–17:00).

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

karakula@kozminski.edu.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

karakula@kozminski.edu.pl

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

22 519 22 09

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:
1) Zbudowanie społeczności absolwenckiej składającej się z przynajmniej 2 200 nowych członków i aktywizowanie jej przez cały okres trwania umowy - do końca lipca 2021 roku;
2) Zbudowanie społeczności na jednej z rozpoznawalnych w kraju i na świecie platform społecznościowych, aby komunikować się z absolwentami na platformie, w której obecnie są już dostępni (preferowana jest platforma, w której Akademia ma obecnie założoną grupę absolwencką z największą liczbą użytkowników. Obecnie taka grupa znajduje się na platformie LinkedIn).
3) Zbudowanie społeczności absolwenckiej, która jest wartościowa dla jej członków - chcą w niej aktywnie uczestniczyć;
4) Zbudowanie społeczności w oparciu o mechanizmy budowania "grup", w których może odbywać się komunikacja wielokierunkowa pomiędzy użytkownikami. Grupa powinna być niedostępna dla osób nie będących absolwentami Akademii;
5) Stworzenie i realizacja planu komunikacji pozwalającego zarządzać grupami i publikacją treści z uwzględnieniem obecnie realizowanych działań przez Akademię Leona Koźmińskiego, w szczególności Biuro Karier i Współpracy z Absolwentami. Jego celem ma być aktywizowanie społeczności, szczególnie związane z następującymi obszarami:
a) Poszukiwanie i oferowanie pracy;
b) Komunikacja pomiędzy użytkownikami oraz pomiędzy użytkownikami a Uczelnią – odpowiadanie na zgłoszenia absolwentów;
c) Crowdsourcing – możliwość wspierania ciekawych inicjatyw;
d) Consulting studencki – współpraca pomiędzy studentami a absolwentami;
e) Pozyskiwanie partnerów do współpracy np. przy tworzeniu nowych kierunków studiów, przy eventach organizowanych przez Uczelnię;
f) Tworzenie networkingu biznesowego - wymiana wiedzy i doświadczeń np. absolwent będzie mógł poprosić o wsparcie w rozwiązaniu swojego problemu biznesowego innego absolwenta.
6) Przygotowanie rozeznania rynku pod kątem, jak prowadzone są grupy najlepszych, najbardziej aktywnych podmiotów na portalach społecznościowych – jaki rodzaj treści najbardziej przyciąga i aktywizuje odbiorców.
7) Analiza innych profili lub grup tego typu ze szczególnym uwzględnieniem profili lub grup
z branży edukacyjnej i szkoleniowej z Polski i z granicy, przedstawienie dobrych praktyk
i konkretnych rekomendacji i rozwiązań.
8) Stworzenie materiałów multimedialnych mających zachęcać do dołączenia do grupy oraz aktywizowania członków grupy przez czas trwania umowy - do końca lipca 2021 - np. artykuły, wideo, podcasty na tematy związane z działalnością ALK. Materiały powinny być tworzone w sposób regularny i cykliczny. Materiały mogą być tworzone we współpracy z ekspertami
z Akademii.
9) Zaplanowanie i zrealizowane działań wykorzystujących mechanizmy docierania do konkretnych użytkowników lub grup użytkowników platformy, aby poinformować ich o grupie lub o spersonalizowanej ofercie.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat: Warszawa Miejscowość: Warszawa

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Platforma Absolwencka ma służyć wspieraniu procesów związanych z budowaniem i utrzymaniem relacji z absolwentami. Głównym celem jest budowanie zaangażowania absolwentów ALK w życie Uczelni, jak również włączenie ich w proces dydaktyczny. Funkcjonalności związane ze wspieraniem procesów budowania i utrzymywania relacji mają być elementem ogólnej platformy informatycznej budowanej w ramach projektu.

Przedmiot zamówienia

Ze względu ma ograniczoną liczbę znaków pełny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dołączonych do ogłoszenia dokumentach.

Kod CPV

79340000-9

Nazwa kodu CPV

Usługi reklamowe i marketingowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia

1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie
wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
4. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
5. Treść oferty musi być zgodna z treścią Zapytania ofertowego.
6. Oferta (wraz z załącznikami) musi być sporządzona w sposób czytelny.
7. Wszelkie zmiany naniesione przez Wykonawcę w treści oferty po jej sporządzeniu muszą być parafowane przez Wykonawcę.
8. Cena oferty musi obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji umowy, choćby zmieniły się koszty poszczególnych jej składników.
9. Zamawiający wykluczy Wykonawcę, który nie spełni warunków udziału w postępowaniu.
10. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy w przypadku, gdy:
a) jej treść jest niezgodna z treścią zapytania ofertowego,
b) Wykonawca złożył nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania,
c) jest niezgodna z obowiązującymi przepisami prawa,
d) Wykonawca złożył ofertę na wykonanie niekompletnego zamówienia.
11. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni. Zamawiający może wezwać Wykonawców do przedłużenia terminu związania ofertą o określony czas. Brak wyrażenia zgody na przedłużenie związania ofertą będzie skutkował odrzuceniem złożonej przez Wykonawcę oferty.
12. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści niniejszego zapytania przed terminem składania ofert, a w przypadku, gdy zmiany będą miały istotny wpływ na treść składanych ofert wydłuży termin na ich składanie.
13. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od Wykonawców dotyczących wszystkich elementów złożonej oferty.
14. Zamawiający zastrzega sobie prawo do poprawienia w tekście przysłanej oferty oczywistych omyłek pisarskich lub rachunkowych, niezwłocznie zawiadamiając o tym danego Wykonawcę.
W każdym przypadku skorzystania przez Zamawiającego z uprawnień opisanych powyżej nie będzie przysługiwało oferentom żadne roszczenie wobec Zamawiającego, a w szczególności roszczenie
o zawarcie umowy lub zwrot kosztów uczestnictwa w postępowaniu.
15. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę, tj. osobę (osoby) reprezentującą Wykonawcę, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub osobę (osoby) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
16. Jeżeli osoba (osoby) podpisująca ofertę (reprezentująca Wykonawcę) działa na podstawie pełnomocnictwa, pełnomocnictwo to, w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem, musi zostać dołączone do oferty.
17. W przypadku, gdy o udzielenie Zamówienia będzie ubiegać się konsorcjum firm, to każdy
z konsorcjantów zobowiązany jest do złożenia w swoim imieniu:
a) aktualnego odpisu z właściwego rejestru;
b) oświadczenia o braku powiązań z Zamawiającym.
18. W przypadku, gdy o udzielenie Zamówienia będzie ubiegać się konsorcjum firm, to do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo dla Lidera Konsorcjum, z którego musi wynikać zakres pełnomocnictwa dla Lidera.
19. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
20. Zaleca się, aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane.
21. Zaleca się, aby każda strona oferty zawierająca jakąkolwiek treść była podpisana lub parafowana przez Wykonawcę.
22. Zamawiający oświadcza, iż wynagrodzenie za realizację zamówienia jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
23. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu realizacji zamówienia.
24. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób dedykowanych do realizacji zamówienia, na etapie realizacji umowy, o ile Wykonawca przedstawi osoby, które spełniają wymogi określone
w zapytaniu ofertowym i zostaną zaakceptowane przez Zamawiającego.
25. Wszystkie dokumenty złożone w formie kopii/ksera/skanu muszą być poświadczone za zgodność
z oryginałem przez Wykonawcę.
26. Zamawiający zastrzega sobie prawo do anulowania zapytania ofertowego na każdym etapie bez podania przyczyny.
27. Zamawiający przewiduje nakładanie kar umownych na Wykonawcę na etapie realizacji zamówienia wynikających z nierzetelnego, nieterminowego wykonywania przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę. Wysokość kar umownych została opisana we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego.
28. Zamawiający dopuszcza możliwość zadawania pytań przez Wykonawców do treści zapytania ofertowego, mających związek z przedmiotem zamówienia. Zamawiający ustala, iż pytania można zadawać w terminie do końca dnia 17.01.2020 r. Po tym terminie Zamawiający udzieli odpowiedzi na otrzymane pytania, przekaże je wszystkim Wykonawcom, którzy złożyli zapytania oraz zamieści je w Bazie Konkurencyjności. Na podstawie zadanych pytań oraz udzielonych odpowiedzi, Zamawiający podejmie ewentualną decyzję o wydłużeniu terminu składania ofert.
29. Zamawiający informuje, iż z udziału w zapytaniu ofertowym wykluczony zostanie Wykonawca, który w okresie ostatnich 3 lat, przed upływem terminu na składanie ofert, nie wykonał lub wykonał nienależycie na rzecz Zamawiającego co najmniej jedną usługę z zakresu usług marketingowych lub promocyjnych.

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31.07.2021 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu weryfikacji:
• czy wykonawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie objętym przedmiotem zamówienia,
• czy posiada uprawnienia do określonej działalności lub czynności,
• potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia,
wystawiony nie później niż 6 miesięcy przed terminem złożenia ofert.
Brak złożenia wyżej wymienionego dokumentu skutkował będzie odrzuceniem oferty.

Wiedza i doświadczenie

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA MOGĄ UBIEGAĆ SIĘ WYKONAWCY, KTÓRZY WYKAŻĄ, IŻ:
1. Posiadają wiedzę i doświadczenie, tj. w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, Wykonawca zrealizował:
a) co najmniej 3 usługi polegające na budowaniu społeczności w międzynarodowych sieciach społecznościowych dla średnich lub dużych firm i budżet przynajmniej jednej z nich wynosił nie mniej niż 100 000,00 zł brutto,
b) co najmniej 3 usługi polegające na stworzeniu koncepcji i wyprodukowaniu multimediów takich jak np.: artykuły lub wideo lub podcasty dla średnich lub dużych firm i budżet przynajmniej jednej z nich wynosił nie mniej niż 100 000,00 zł brutto,
c) co najmniej 5 usług polegających na promocji firm z wykorzystaniem marketingu internetowego dla średnich lub dużych firm i budżet każdej z nich był na kwotę nie mniejszą niż 30 000,00 zł brutto.
Na potrzeby oceny przez Zamawiającego spełnienia warunku udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą Załącznika nr 2 do zapytania ofertowego nr 1/Z8/A360/2020 – Wykazu zrealizowanych usług wraz z podaniem przedmiotu i zakresu usługi, dat wykonania, podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, podaniem danych kontaktowych do osób ze strony tych podmiotów oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie lub są wykonywane należycie oraz załączeniem portfolio zrealizowanych usług. Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.
Brak uzupełnienia i złożenia Załącznika nr 2 do zapytania ofertowego nr 1/Z8/A360/2020 – Wykazu zrealizowanych usług, skutkował będzie odrzuceniem oferty.
2. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. dysponują co najmniej jedną osobą, która obejmie funkcję Account Executive (Opiekun klienta) i spełnia poniższe wymagania:
a) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert pełniła funkcję Account Executive lub inną pokrewną w co najmniej 3 projektach polegających na budowaniu społeczności w międzynarodowych sieciach społecznościowych dla średnich lub dużych firm
b) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert pełniła funkcję Account Executive lub inną pokrewną w co najmniej 1 projekcie polegającym na budowaniu społeczności w międzynarodowych sieciach społecznościowych dla średnich lub dużych firm z branży edukacyjnej i szkoleniowej lub szkolnictwa wyższego
c) obowiązkowe jest dołączenie dokumentu CV dla osoby dedykowanej do realizacji zamówienia na powyższym stanowisku.
Na potrzeby oceny przez Zamawiającego spełnienia ww. warunku udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest do uzupełnienia oraz złożenia wraz z ofertą Załącznika nr 3 do zapytania ofertowego nr 1/Z8/A360/2020 – Wykazu osób dedykowanych do realizacji zamówienia – Account Executive (Opiekun Klienta) oraz załączenia dokumentu CV.
Brak uzupełnienia oraz złożenia Załącznika nr 3 do zapytania ofertowego nr 1/Z8/A360/2020 – Wykazu osób dedykowanych do realizacji zamówienia Account Executive (Opiekun Klienta), skutkował będzie odrzuceniem oferty.

Dodatkowe warunki

Obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”):
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Akademia Leona Koźmińskiego z siedzibą przy ul. Jagiellońskiej 59, 03-301 Warszawa. Z Administratorem może się Pani/Pan skontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres naszej siedziby lub przez wiadomość e-mail na adres: ado@kozminski.edu.pl.
2. Inspektor Ochrony Danych (IOD) powołany przez Administratora nadzoruje prawidłowość przetwarzania danych osobowych. Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres: ul. Jagiellońska 59, 03-301 Warszawa lub za pośrednictwem adresu e-mail: iod@kozminski.edu.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.
4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pan danych jest z art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych zawartych w dokumentach związanych
z postępowaniem o udzielenie zamówienie mogą być podmioty kontrolujące zamówienie,
w szczególności właściwa instytucja wdrażająca, pośrednicząca lub zarządzająca, Komisja Europejska, Europejski Trybunał Obrachunkowy w zakresie jakim wynika to z obowiązujących przepisów prawa. Dodatkowo odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty, którym Administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające): operatorzy systemów informatycznych.
6. Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane ani do Państw Trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG), ani organizacji międzynarodowych.
7. Pani/Pana dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia przetwarzane będą przez okres wynikający z zawartej umowy o dofinansowanie dla projektu, w ramach którego realizowane jest zamówienie (nie dłużej jednak niż 10 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a po tym okresie do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa).
8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz, z zastrzeżeniem przepisów prawa, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
9. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji celu, do jakiego będą zebrane.
11. Pani/Pana dane osobowe bez wyrażenia odrębnej zgody nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w oparciu o profilowanie.
12. Więcej informacji na temat sposobu realizacji Pani/Pana praw, określonych powyżej, może Pani/Pan uzyskać kontaktując się z Administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w sposób określony w ust. 1 i 2.
13. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej
i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Warunki zmiany umowy

Wszelkie warunki zmiany umowy zostały opisane w dołączonych do ogłoszenia dokumentach, w tym we wzorze umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Kompletna oferta powinna zawierać następujące elementy:
1. Załącznik nr 1 do zapytania nr 1/Z8/A360/2020 – Formularz ofertowy
2. Załącznik nr 2 do zapytania nr 1/Z8/A360/2020 – Wykaz zrealizowanych usług
3. Załącznik nr 3 do zapytania nr 1/Z8/A360/2020 – Wykaz osób dedykowanych do realizacji zamówienia – Account Executive (Opiekun Klienta)
4. Załącznik nr 4 do zapytania nr 1/Z8/A360/2020 – Oświadczenie o braku powiązań
5. Odpis z właściwego rejestru
6. Referencje
7. Dokument CV dla osób dedykowanych do realizacji zamówienia
8. Portfolio zrealizowanych usług
9. Inne dokumenty kluczowe dla postępowania
Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim, z podaniem ceny brutto w PLN
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Każdy dokument składający się na ofertę lub złożony wraz z ofertą sporządzony w języku innym niż polski musi być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozpatrzenia ofert zawierających komplet dokumentów.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Kryterium „Cena” – maksymalnie 15 punktów.
Metodyka wyliczenia punktów za to kryterium:
Liczba punktów=(łączna cena najtańszej oferty)/(łączna cena badanej oferty)*15
W tym celu Wykonawca uzupełnia informacje zawarte w Załączniku nr 1 do zapytania nr 1/Z8/A360/2020 - Formularzu ofertowym. Brak uzupełnienia i przesłania Formularza ofertowego skutkował będzie odrzuceniem oferty.

2. Kryterium „Liczba oferowanych materiałów w miesiącu” – maksymalnie 50 punktów.
Wykonawca musi określić liczbę materiałów dla każdego z poniżej wymienionych typów, którą gwarantuje wykonać w każdym miesiącu trwania umowy. Nie ma obowiązku oferowania każdego z typów materiałów.
Zamawiający przyzna punkty za każdy typ materiału zgodnie z poniższym opisem:
-Za każdy Materiał pisany (np. artykuł ze zdjęciem, grafiką) Wykonawca otrzyma po 1 pkt
-Za każdy Materiał graficzny (np. infografiki, wizualizacje danych) Wykonawca otrzyma po 2 pkt
-Za każdy Materiał audio (np. podcasty) Wykonawca otrzyma po 5 pkt
-Za każdy Materiał wideo (np. wywiady, wypowiedzi, relacje) Wykonawca otrzyma po 7 pkt
Suma punktów za proponowane materiały liczona będzie poprzez pomnożenie liczby zaproponowanych materiałów danego typu i punktacji za dany typ materiału. Następnie sumowane będą iloczyny za poszczególne zaproponowane materiałów.
Dla przykładu: Jeżeli Wykonawca zagwarantuje w ofercie, że w każdym miesiącu będzie wykonywał 2 materiały pisane oraz 3 materiały graficzne, to otrzyma 8 punktów, zgodnie z poniższym wyliczeniem:
-2 materiały pisane: 2 x 1 pkt. = 2 pkt.
-3 materiały graficzne: 3 x 2 pkt. = 6 pkt.
Ostateczna liczba punktów uzyskana przez Wykonawcę w tym kryterium obliczona zostanie zgodnie z poniższym wzorem:

Liczba punktów =(suma punktów za proponowane materiały dla badanej oferty)/(suma punktów za proponowane materiały dla oferty z największą liczbą punktów)*50

W tym celu Wykonawca uzupełnia informacje zawarte w Załączniku nr 1 do zapytania nr 1/Z8/A360/2020 - Formularzu ofertowym. Brak uzupełnienia powyższych informacji skutkował będzie przyznaniem 0 (zera) punktów w tym kryterium.

3. Kryterium „Liczba godzin miesięcznych dedykowana administracji grupy” – maksymalnie 35 punktów.
Wykonawca musi zadeklarować liczbę godzin, którą minimalnie będzie poświęcał w skali miesiąca na administrację grupą absolwencką tworzoną na potrzeby realizacji celu.
Metodyka wyliczenia punktów za to kryterium:
Liczba punktów =
(liczba godzin miesięcznie dedykowanych administracji grupy dla badanej oferty)/( liczba godzin miesięcznie dedykowanych administracji grupy dla oferty z największą liczbą godzin)*35
W tym celu Wykonawca uzupełnia informacje zawarte w Załączniku nr 1 do zapytania nr 1/Z8/A360/2020 - Formularzu ofertowym. Brak uzupełnienia powyższych informacji skutkował będzie przyznaniem 0 (zera) punktów w tym kryterium.

Łącznie Wykonawca może otrzymać 100 pkt. Łączna suma punktów otrzymana przez Wykonawcę stanowić będzie sumę punktów uzyskanych za kryteria:
-Cena
-Liczba oferowanych materiałów w miesiącu
-Liczba godzin miesięcznych dedykowana administracji grupy

Wykluczenia

1. Zamawiający informuje, iż z udziału w zapytaniu ofertowym wykluczony zostanie Wykonawca, który w okresie ostatnich 3 lat, przed upływem terminu na składanie ofert, nie wykonał lub wykonał nienależycie na rzecz Zamawiającego co najmniej jedną usługę z zakresu usług marketingowych lub promocyjnych.

2. Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo
z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane
z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające
w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
W tym celu Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia i złożenia wraz z ofertą Załącznika nr 4 do zapytania ofertowego nr 1/Z8/A360/2020.
Brak uzupełnienia i złożenia wyżej wymienionego załącznika skutkował będzie odrzuceniem oferty.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO

Adres

Jagiellońska 59

03-301 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

+48225192101

Fax

+48225192197

NIP

5241005438

Tytuł projektu

AKADEMIA 360 - ZINTEGROWANY SYSTEM PODNOSZENIA JAKOŚCI w ALK

Numer projektu

POWR.03.05.00-00-Z046/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert
Liczba wyświetleń: 155