Strona główna
Logo unii europejskiej

DOPOSAŻENIE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Z TERENU MIASTA BIAŁOGARD W POMOCE DYDAKTYCZNE W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU „FABRYKA KOMPETENCJI KLUCZOWYCH”.

Data publikacji: 10.01.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 24-01-2020

Numer ogłoszenia

1226476

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

W dniu 15.01.2020 r. w ogłoszeniu nr 1226476 zmienia się treść załącznika nr 2 Kosztorys asortymentowo-cenowy w poniższych pozycjach:
w poz.1 zał. nr 2 Kosztorys asortymentowo-cenowy wykreśla się „Wkład własny 5000,00 zł”;
w poz.21 zał. nr 2 Kosztorys asortymentowo-cenowy wykreśla się „Wkład własny 5000,00 zł”;
w poz.31 zał. nr 2 Kosztorys asortymentowo-cenowy wykreśla się „Wkład własny 3000,00 zł”;
w poz.32 zał. nr 2 Kosztorys asortymentowo-cenowy wykreśla się „Wkład własny 4000,00 zł”.
Termin składania ofert przedłuża się do dnia 24.01.2020 do godz. 9:00.

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami, należy złożyć w zamkniętej kopercie do dnia 24 stycznia 2020 r. do godz. 9.00 w siedzibie Zamawiającego:
Urząd Miasta Białogard
ul.1 Maja 18
78-200 Białogard
Pok. nr 224 (sekretariat) z dopiskiem: OFERTA NA DOPOSAŻENIE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Z TERENU MIASTA BIAŁOGARD W POMOCE DYDAKTYCZNE W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU „FABRYKA KOMPETENCJI KLUCZOWYCH”. Oferta może być przesłana za pośrednictwem operatora pocztowego, adres jw., dostarczona kurierem lub osobiście, adres jw.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Marta Grabczyńska – Lokalny Koordynator Projektu

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

600-629-071

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Dostawa pomocy dydaktycznych do budynków szkół podstawowych z terenu miasta Białogard w związku z realizacją projektu „Fabryka Kompetencji Kluczowych”, współfinansowanego ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: zachodniopomorskie Powiat: białogardzki Miejscowość: Białogard

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest doposażenie w pomoce dydaktyczne Szkoły Podstawowej nr 1 im. M. Skłodowskiej-Curie, Szkoły Podstawowej nr 3 im. Bol. Krzywoustego, Szkoły Podstawowej nr 4 im. M. Skłodowskiej-Curie oraz Szkoły Podstawowej nr 5 im. Wł. Broniewskiego w Białogardzie, które wpłyną pozytywnie na poprawę jakości kształcenia, co przełoży się na rozwój kompetencji uczniów tych szkół.

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć dodatkowych w:
1) Szkole Podstawowej nr 1 im. M. Skłodowskiej-Curie w Białogardzie, ul. Świdwińska 7;
2) Szkole Podstawowej nr 3 im. Bol. Krzywoustego w Białogardzie, ul. Chopina 8;
3) w Szkole Podstawowej nr 4 im. M. Kopernika w Białogardzie, ul. Grunwaldzka 53;
4) w Szkole Podstawowej nr 5 im. Wł. Broniewskiego w Białogardzie, ul. Kołobrzeska 23.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 oraz nazwy przedmiotu zamówienia znajdują się w załączniku nr 2 (kosztorys asortymentowo-cenowy-modyfikacja).
3. Pomoce dydaktyczne powinny posiadać wszelkie wymagane prawem dopuszczenia do obrotu i stosowania: testy, atesty i certyfikaty, aprobaty techniczne, świadectwa badań umożliwiające wykorzystanie ich z wymogami bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.
4. Zamawiający informuje, że wszelkie użyte nazwy pomocy w opisie przedmiotu zamówienia są nazwami przykładowymi.
5. Integralną część zapytania ofertowego stanowią przedstawione poniżej załączniki.
- załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,
- załącznik nr 2 - Kosztorys asortymentowo-cenowy-modyfikacja,
- załącznik nr 3 - Formularz ofertowy,
- załącznik nr 4 - Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia.

Kod CPV

39162100-6

Nazwa kodu CPV

Pomoce dydaktyczne

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Nie dotyczy

Harmonogram realizacji zamówienia

Zamówienie będzie zrealizowane w terminie 21 dni od dnia podpisania umowy.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

Wiedza i doświadczenie

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

Potencjał techniczny

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

Dodatkowe warunki

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

Warunki zmiany umowy

Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Strony dopuszczają zmiany umowy w zakresie ewentualnej zmiany cen, jedynie w przypadku dokonanej przez właściwy organ państwowy zmiany stawki podatku VAT. Wprowadzenie nowych cen musi się odbyć w wysokości proporcjonalnej do wprowadzonych zmian, uwzględniających proporcjonalne zmiany w/w czynnika cenotwórczego.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferta składana przez Wykonawcę winna być złożona na Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego. Do oferty należy dołączyć Kosztorys asortymentowo-cenowy-modyfikacja stanowiący załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego oraz
Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia wg załącznika nr 4.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1.Przy ocenie ofert będzie obowiązywało tylko jedno kryterium: CENA (całkowity koszt wykonania zamówienia) – waga: 100 pkt. Cena musi być podana w złotych polskich, cyfrowo i słownie oraz uwzględniać całkowitą wartość zamówienia wraz z podatkiem od towarów i usług VAT.
2. Ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o przedstawione wyżej kryterium oraz jego wagę. Oferty oceniane będą punktowo.
3. Maksymalna ilość punktów, jaką po uwzględnieniu wagi, może osiągnąć oferta, wynosi 100 pkt, tj.: - za najniższą cenę 100 pkt.
W trakcie oceny kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznawane są punkty za powyższe kryterium według następującej zasady:
C = (cena brutto najtańszej z ofert/cena brutto ocenianej oferty) x 100 pkt.
4. Realizacja zamówienia zostanie przyznana Wykonawcy, który zaoferował najniższą cenę za wykonanie usługi.
5. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane w kolejności zaoferowanych cen (od najniższej do najwyższej).

Wykluczenia

W celu uniknięcia konfliktu interesów realizacja przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego nie może być udzielona podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, b. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. Wykonawca złoży oświadczenie – załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

GMINA MIASTO KOSZALIN

Adres

rynek Rynek Staromiejski 6-7

75-007 Koszalin

zachodniopomorskie , Koszalin

Numer telefonu

943488719

Fax

943488729

NIP

6692385366

Tytuł projektu

Fabryka Kompetencji Kluczowych

Numer projektu

RPZP.08.04.00-32-K002/19-00

Inne źródła finansowania

Zamawiający: Miasto Białogard ul. 1 Maja 18, 78-200 Białogard telefon: 94 357 91 00, BIP: www.bip.bialogard.info.

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

MOJA SZKOŁA Kornelia Klamann
ul. Starowiejska 4, 83-307 Kiełpino
Data wpłynięcia oferty: 16.01.2020 r.
Cena: 56 984,58 zł brutto
Liczba wyświetleń: 190