Strona główna
Logo unii europejskiej

Dostawa podręczników do realizacji kursów: „Kurs angielskiego dla seniorów”, „Internet bez tajemnic”, „Podstawy obsługi i administracji komputera”, „kursy z dziedziny historii i regionalizmu”, „Kursy z zakresu nauk przyrodniczych” w ramach Projektu Centrum Rozwoju Kompetencji Politechniki Łódzkiej

Data publikacji: 10.01.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 24-01-2020

Numer ogłoszenia

1226474

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1) Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w formie pisemnej.
2) Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w nieprzezroczystej i odpowiednio zabezpieczonej kopercie (opakowaniu) w siedzibie Zamawiającego.
3) Kopertę nie oznakowaną nazwą Wykonawcy należy zaadresować:
Oferta w postępowaniu na:
„Dostawa podręczników do realizacji kursów: „Kurs angielskiego dla seniorów”, „Internet bez tajemnic”, „Podstawy obsługi i administracji komputera”, „kursy z dziedziny historii i regionalizmu”, „Kursy z zakresu nauk przyrodniczych” w ramach Projektu Centrum Rozwoju Kompetencji Politechniki Łódzkiej”
4) Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania.
5) Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego wniosku podpisanego przez osobę / osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
6) Odpowiednio opisane koperty zawierające zmiany lub wycofanie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "ZMIANA" lub „WYCOFANIE”. W przypadku złożenia kilku „ZMIAN” kopertę każdej „ZMIANY” należy dodatkowo opatrzyć napisem „zmiana nr .....”.
7) Koperty oznakowane dopiskiem "ZMIANA" lub „WYCOFANIE” będą otwierane w pierwszej kolejności. Po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian lub wycofania oferty: zmiany zostaną dołączone do oferty, natomiast oferty wycofane zostaną zwrócone Wykonawcy.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

katarzyna.zykwinska-rouba@p.lodz.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Katarzyna Żykwińska-Rouba, Anna Szulczyk

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 42 6312136; +48 42 6312717

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wybór Wykonawcy na dostawę podręczników, według specyfikacji określonej w Załączniku nr 1.
2. Celem zapytania jest wybór Wykonawcy, z którym zostanie podpisana umowa na dostawę podręczników stanowiących przedmiot niniejszego zapytania, szczegółowo wskazanych w Załączniku nr 1.
3. Podręczniki muszą być nowe, nie pochodzące z ekspozycji/zwrotów.
4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne zadania.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: łódzkie Powiat: Łódź Miejscowość: Łódź

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Politechnika Łódzka ogłasza zapytanie ofertowe w zakresie wyboru Wykonawcy na dostawę podręczników w ramach projektu nr POWR.03.01.00-00-T180/18-00 pt. „Dostawa podręczników do realizacji kursów: „Kurs angielskiego dla seniorów”, „Internet bez tajemnic”, „Podstawy obsługi i administracji komputera”, „kursy z dziedziny historii i regionalizmu”, „Kursy z zakresu nauk przyrodniczych” w ramach Projektu Centrum Rozwoju Kompetencji Politechniki Łódzkiej”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014 - 2020.

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest:
„Dostawa podręczników do realizacji kursów: „Kurs angielskiego dla seniorów”, „Internet bez tajemnic”, „Podstawy obsługi i administracji komputera”, „kursy z dziedziny historii i regionalizmu”, „Kursy z zakresu nauk przyrodniczych” w ramach Projektu Centrum Rozwoju Kompetencji Politechniki Łódzkiej”
2. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia wskazany został w Załączniku nr 1 do Zaproszenia – Opis Przedmiotu Zamówienia stanowiącego integralną część Zaproszenia.
3. Wraz z dostawą Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć fakturę VAT.

Kod CPV

22110000-4

Nazwa kodu CPV

Drukowane książki

Harmonogram realizacji zamówienia

1. Termin: styczeń 2020 r./luty 2020 r., termin dostawy: do 14.02.2020 r.
2, Szczegółowy harmonogram realizacji zamówienia zostanie ustalony z wybranym Wykonawcą.
3. Miejsce realizacji zamówienia: siedziba Zamawiającego.
Ostateczne miejsce realizacji zamówienia zostanie wskazane wybranemu Wykonawcy.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Kompletna oferta powinna zawierać:
a. formularz ofertowy – zgodnie z załącznikiem nr 2,
b. Pełnomocnictwo – jeżeli dotyczy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Zamówienie na usługę zostanie udzielone Wykonawcy, którego oferta będzie przedstawiała najkorzystniejszą (największą) sumę punktów uzyskanych wg kryteriów oceny ofert.
2. Zamawiający dokona obliczeń ilości punktów wg poniższych wzorów z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.

a. Cena (C):
C = (Cmin/Cb)*100
gdzie:
Cmin – najniższa oferowana cena
Cb – cena oferowana w badanej ofercie

b. Całkowita ocena oferty będzie wyliczana wg wzoru:
P = C
C – liczba punktów przyznana ofercie w kryterium „cena”.

1) Cena Oferty musi być wyrażona w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, niezależnie od wchodzących w jej skład elementów.
2) Wykonawca podaje w ofercie cenę za poszczególne zadania.
3) Cena podana w Formularzu musi uwzględniać wszystkie koszty i składniki związane z należytą realizacją zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego, na podstawie opisu przedmiotu zamówienia, koszty dostawy do wskazanego miejsca oraz wszelkie inne koszty wpływające na ostateczną cenę, w tym obowiązującego podatku VAT.
4) Jeżeli Wykonawca ma zamiar zaproponować rabaty lub upusty cen, powinien je od razu ująć w obliczeniach ceny tak, aby wyliczona cena za realizację zamówienia była ceną całkowitą. Proponowana cena łączna powinna być podana w wysokości ostatecznej tak, aby Zamawiający nie musiał już dokonywać żadnych obliczeń, przeliczeń itp. działań w celu jej określenia.
5) Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.
6) Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym:
a) wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,
b) mechanizmu odwróconego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2017.1221 z późn. zm.)
c) importu usług lub importu towarów,
Zamawiającego ma obowiązek doliczenia przy porównaniu cen ofertowych podatku VAT, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Wykonawca, składając ofertę, jest zobowiązany poinformować Zamawiającego (w Formularzu Ofertowym), czy wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku VAT, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku VAT.
Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, do ceny najkorzystniejszej oferty lub oferty z najniższą ceną Zamawiający doliczy podatek od towarów i usług, który Zamawiający ma obowiązek rozliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca w takiej sytuacji wpisuje w Formularzu Ofertowym cenę netto.

Wykluczenia

Z możliwości realizacji zamówienia WYŁĄCZONE są osoby/podmioty, które powiązane są osobowo lub kapitałowo z Politechniką Łódzką, ul. Żeromskiego 116, 90-924 Łódź.
Przez powiązanie osobowe lub kapitałowe rozumie się:
a) uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO
c) pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

POLITECHNIKA ŁÓDZKA

Adres

Stefana Żeromskiego 116

90-924 Łódź

łódzkie , Łódź

Numer telefonu

(042) 631-29-30

Fax

426312869

NIP

7270021895

Tytuł projektu

Centrum Rozwoju Kompetencji Politechniki Łódzkiej

Numer projektu

POWR.03.01.00-00-T180/18-00
Liczba wyświetleń: 79