Strona główna
Logo unii europejskiej

Zaproszenie do złożenia oferty w trybie „Zapytania ofertowego” na wykonanie zadania : „Prace remontowe ogólnobudowlane oraz modernizacja instalacji elektrycznej w lokalu użytkowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przy ul. Paderewskiego 63 w Zawierciu w ramach projektu p.t. :„Rozwój usług społecznych na terenie Zawiercia – II etap”

Data publikacji: 10.01.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 24-01-2020

Numer ogłoszenia

1226462

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Miejsce składania ofert – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu, 42-400 Zawiercie, ul. Piłsudskiego 47 (sekretariat – pokój nr 105, I piętro).
2. Termin składania ofert – do 24.01.2020 r. do godz. 15.00
4. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie z dopiskiem:
„Prace remontowe ogólnobudowlane oraz modernizacja instalacji elektrycznej w lokalu użytkowanym przez MOPS w Zawierciu przy ul. Paderewskiego 63”Nie otwierać przed dniem27.01.2020 r. do godz. 08.00*
* W przypadku braku tej informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające, np. z omyłkowego otwarcia oferty przed wyznaczonym terminem itp.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Pan Sebastian Rafalski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

32 6727701, 32 6722134 wew. 21 lub 31

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są prace remontowe związane z adaptacją lokalu użytkowego na placówkę wsparcia dziennego na potrzeby realizacji projektu p.t.: „Rozwój usług społecznych na terenie Zawiercia – II etap” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w zakresie osi priorytetowej IX. Włączenie społeczne dla działania : 9.2. dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne dla poddziałania 9.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – ZIT.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: zawierciański Miejscowość: Zawiercie

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Prace remontowe ogólnobudowlane oraz modernizacja instalacji elektrycznej w lokalu użytkowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przy ul. Paderewskiego 63 w Zawierciu, na potrzeby adaptacji lokalu na placówkę świetlicy środowiskowej.

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są prace remontowe związane z adaptacją lokalu użytkowego na placówkę wsparcia dziennego na potrzeby realizacji projektu p.t.: „Rozwój usług społecznych na terenie Zawiercia – II etap” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w zakresie osi priorytetowej IX. Włączenie społeczne dla działania : 9.2. dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne dla poddziałania 9.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – ZIT.
2. Lokal znajduje się w części usługowej, na parterze istniejącego budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Działka nr 43/7 ul. Paderewskiego 63, 42-400 Zawiercie. Składa się z dwóch pomieszczeń i WC oraz pomieszczenia gospodarczego w piwnicy. Powierzchnia lokalu wynosi 88,99 m2. Lokal jest wyposażony w kompletną instalację wodno-kanalizacyjną i elektryczną. Posiada wejście bezpośrednio z zewnątrz i od tyłu przez dawne zaplecze sklepu. Wysokość pomieszczeń wynosi 3,10 m. Konstrukcja murowana, ściany działowe murowane z cegły, stropy żelbetonowe, posadzka z płytek ceramicznych.

Kod CPV

45000000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Nie dotyczy

Harmonogram realizacji zamówienia

Zamówienie wykonane będzie w terminie maksymalnie 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
a) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże dysponowanie w trakcie realizacji zamówienia:
 co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, która przy realizacji zamówienia będzie pełniła funkcję kierownika robót;
 co najmniej jedną osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej i posiadającej odpowiednie kwalifikacji do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
Ocena spełnienia tego warunku nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia oraz wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat kwalifikacji i uprawnień oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami wg formuły spełnia – nie spełnia.

Wiedza i doświadczenie

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
a) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże dysponowanie w trakcie realizacji zamówienia:
 co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, która przy realizacji zamówienia będzie pełniła funkcję kierownika robót;
 co najmniej jedną osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej i posiadającej odpowiednie kwalifikacji do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
Ocena spełnienia tego warunku nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia oraz wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat kwalifikacji i uprawnień oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami wg formuły spełnia – nie spełnia.

Potencjał techniczny

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
a) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże dysponowanie w trakcie realizacji zamówienia:
 co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, która przy realizacji zamówienia będzie pełniła funkcję kierownika robót;
 co najmniej jedną osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej i posiadającej odpowiednie kwalifikacji do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
Ocena spełnienia tego warunku nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia oraz wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat kwalifikacji i uprawnień oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami wg formuły spełnia – nie spełnia.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
a) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże dysponowanie w trakcie realizacji zamówienia:
 co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, która przy realizacji zamówienia będzie pełniła funkcję kierownika robót;
 co najmniej jedną osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej i posiadającej odpowiednie kwalifikacji do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
Ocena spełnienia tego warunku nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia oraz wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat kwalifikacji i uprawnień oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami wg formuły spełnia – nie spełnia.
2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonywania zamówienia innych podmiotów pod warunkiem przedstawienia Zamawiającemu pisemnego zobowiązania tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Ofertę stanowi uzupełniony i podpisany formularz ofertowy, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
2. Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę pod rygorem wykluczenia z postępowania.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
5. Oferta oraz wszelkie oświadczenia i dokumenty powinny być podpisane przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. W przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje jego pełnomocnik, do oferty musi być dołączone pełnomocnictwo określające zakres umocowania i podpisane przez mocodawcę.
6. Oferta Wykonawcy winna być podpisana w sposób umożliwiający identyfikację osoby składającej podpis (np. czytelny podpis składający się z pełnego imienia i nazwiska lub podpis
nieczytelny opatrzony pieczęcią imienną).
7. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej.
8. Ceny w ofercie muszą zawierać wszystkie koszty Wykonawcy związane z wykonaniem zamówienia oraz określać wartość netto i brutto zamówienia.
9. W skład oferty muszą wchodzić następujące dokumenty i oświadczenia:
9.1 Kosztorys ofertowy obejmujący wycenę poszczególnych elementów zamówienia
sporządzony w oparciu o Przedmiar robót remontowo-budowlanych oraz elektrycznych.
9.2 Oświadczenie Wykonawcy o przyjęciu treści umowy stanowiącej załącznik nr 2 do
zapytania ofertowego (na formularzu oferty).
9.3 Oświadczenie Wykonawcy o terminie wykonania zamówienia (na Formularzu
Oferty)
9.5 Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, a w
szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi i w zakresie
instalacji elektrycznej, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i
uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia oraz informacją o podstawie
dysponowania tymi osobami – wg wzoru określonego w załączniku nr 1 do
Formularza Ofertowego.
Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i dostarczeniem oferty ponosi Wykonawca
niezależnie od wyniku postępowania.
10. Zamawiający odrzuci oferty niezgodne z zapytaniem ofertowym i zawierające błędy w obliczeniu ceny.
11. Wszystkie strony Oferty powinny być ponumerowane i parafowane.
12. Wymaga się, aby wszelkie poprawki były dokonane w sposób czytelny i parafowane przez osoby podpisujące Ofertę.
13. Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej Ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że
uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie Oferty wymagają zachowania formy pisemnej. Zmiany dotyczące treści Oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób, co Oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta należy opatrzyć napisem „ZMIANA”. Powiadomienie o wycofaniu Oferty powinno być opakowane i zaadresowane w ten sam sposób, co Oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywane to powiadomienie należy opatrzyć napisem „WYCOFANIE”.
14. Informacje przeznaczone tylko do użytku wewnętrznego Zamawiającego, w tym zawierające tajemnicę handlową Wykonawcy, powinny zostać przekazane Zamawiającemu w formie umożliwiającej zachowanie ich poufności (np. w odrębnym załączniku) wraz z oświadczeniem na piśmie, że informacje te przeznaczone są tylko do użytku wewnętrznego Zamawiającego i nie mogą być ogólnie udostępnione.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty są: najniższa cena oraz termin wykonania robót.
2. Oferty, po ocenie spełnienia warunków formalnych, ocenione zostaną na podstawie następującego kryterium:

Cena brutto za wykonanie przedmiotu Zamówienia – waga 100%
cena najniższa brutto
C = ---------------------------------------------------------------- x 100 pkt
cena brutto badanej oferty

C – liczba punktów przyznanych danemu Wykonawcy w kryterium „Cena”

3. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana Oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów.
4. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
5. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że zostały złożone Oferty
o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te Oferty do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych Ofert.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

GMINA ZAWIERCIE

Adres

Leśna 2

42-400 Zawiercie

śląskie , zawierciański

Numer telefonu

32 67 217 42

Fax

32 67 215 13

NIP

6492286197

Tytuł projektu

Rozwój usług społecznych na terenie Zawiercia - etap II.

Numer projektu

RPSL.09.02.01-24-020H/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Inne

Opis

W dniu 10.01.2020r., Zamawiający zamieścił w bazie konkurencyjności ogłoszenie na „Prace remontowe ogólnobudowlane oraz modernizacja instalacji elektrycznej w lokalu użytkowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przy ul. Paderewskiego 63 w Zawierciu w ramach projektu p.t. :„Rozwój usług społecznych na terenie Zawiercia – II etap” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w zakresie osi priorytetowej IX. Włączenie społeczne dla działania : 9.2. dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne dla poddziałania 9.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – ZIT.

Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 24.01.2020r., do godziny 15:00 wpłynęło 7 ofert.
Zamawiający po otwarciu ofert stwierdził błąd w zapytaniu ofertowym polegający na wyznaczeniu za krótkiego terminu na złożenie ofert.
Zamawiający w punkcie X Zapytania ofertowego – Miejsce i termin składania ofert oraz w ogłoszeniu zamieszczonym w bazie konkurencyjności pod numerem 1226462 wskazał
“Termin składania ofert – do 24.01.2020 r. do godz. 15.00.”
Zapisy Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 - przewidują minimalne terminy, jakie muszą upłynąć pomiędzy ogłoszeniem w bazie konkurencyjności zapytania ofertowego, a terminem złożenia ofert.
W punktcie nr 10 - Rozdział 6.5.2 Zasada konkurencyjności - wskazano, iż:
„Termin na złożenie oferty (decyduje data wpływu oferty do zamawiającego) wynosi (…) co najmniej 14 dni - w przypadku robót budowlanych (…) Bieg terminu rozpoczyna się w dniu następującym po dniu upublicznienia zapytania ofertowego, a kończy się z upływem ostatniego dnia. Jeżeli koniec terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następującego po dniu lub dniach wolnych od pracy.”

Tym samym należy stwierdzić, iż Zamawiający wyznaczając termin złożenia ofert w niniejszym postępowaniu do dnia 24.01.2020r., do godz. 15;00 – nie zachował co najmniej 14 dniowego terminu na złożenie oferty, gdyż zgodnie z zapisami wytycznych (…) termin na złożenie ofert powinien upłynąć najwcześniej dnia 27.01.2020r.

Niniejsze postępowanie jest współfinansowane ze środków UE w ramach RPO WSL na lata 2014-2020, a w przypadku zamówień udzielanych w ramach projektów finansowanych ze środków UE niezachowanie minimalnego terminu składania ofert krótszego niż przewidziane we właściwych procedurach niesie ze sobą konsekwencje w postaci korekty finansowej.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r., w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień (t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 971) tzw. “taryfikator” – występuje kategoria nieprawidłowości (pkt 14) - Ustalenie terminów składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia krótszych niż przewidziane we właściwych procedurach jako minimalne - dla nieprawidłowości indywidualnych stwierdzonych w zamówieniu udzielonym zgodnie z warunkami wynikającymi z umowy o dofinansowanie projektu albo z decyzji o dofinansowaniu projektu - wysokość korekty finansowej może wynosić: 25% w przypadku gdy ustalony termin został skrócony więcej niż o 50% terminu wymaganego lub skrócenie stanowi 50% terminu wymaganego, 10% w przypadku gdy ustalony termin został skrócony więcej niż o 30% terminu wymaganego lub skrócenie stanowi 30% terminu wymaganego, 5% w pozostałych przypadkach (wysokość 5% może zostać obniżona do poziomu minimalnie 2% w przypadku gdy ze względu na wagę nieprawidłowości indywidualnej korekta obliczona przy użyciu stawki 5% jest niewspółmierna).

Tym samym wyznaczenie krótszego niż minimalny terminu złożenia ofert stanowi naruszenie zasad określonych w wytycznych (…) - co mogło by doprowadzić do nałożenia na Zamawiającego przez Instytucję Zarządzającą RPO WSL korekty finansowej.

W przypadku stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych - art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp nakłada na Zamawiającego obowiązek unieważnienia postępowania w sytuacji, gdy postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego.
W niniejszym postępowaniu nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych, natomiast ma zastosowanie zasada konkurencyjności. Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 – w pkt 6.5.2 Zasada konkurencyjności - pkt 10 „Termin na złożenie oferty (decyduje data wpływu oferty do zamawiającego) wynosi (…) co najmniej 14 dni - w przypadku robót budowlanych (…) Bieg terminu rozpoczyna się w dniu następującym po dniu upublicznienia zapytania ofertowego, a kończy się z upływem ostatniego dnia. (…).”
Mając powyższe na uwadze, należy stwierdzić, iż Zamawiający nieprawidłowo sporządził zapytanie ofertowe, poprzez ustalenie terminu złożenia ofert w postępowaniu krótszego niż zostało przewidziane w wytycznych (…).
Powyższym błąd w zapytaniu ofertowym został zauważony dopiero na etapie badania ofert. Niewyeliminowanie przez Zamawiającego nieprawidłowości w zapytaniu ofertowym przed upływem terminu na złożenie ofert uniemożliwiło Zamawiającemu podjęcie działania innego niż unieważnienie postępowania.
W związku z powyższym Zamawiający unieważnia postępowanie w trybie zasady konkurencyjności, ponieważ postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą.
Liczba wyświetleń: 92