Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe na wykonanie narzędzia wspierającego korzystanie z danych na portalu www.dane.gov.pl - monitoring

Data publikacji: 10.01.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 24-01-2020

Numer ogłoszenia

1226447

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Termin składania ofert został przedłużony do 24.01.2020 r.
Zapytanie ofertowe zostało uzupełnione w pkt. 6.2 - Warunek dotyczący dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Wykaz usług został uzupełniony zgodnie powyższym uzupełnieniem zapytania ofertowego.

Miejsce i sposób składania ofert

Pocztą elektroniczną na adres : od.zamowienia@mc.gov.pl

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

od.zamowienia@mc.gov.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Joanna Duszota; joanna.duszota@mc.gov.pl

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie narzędzia wspierającego korzystanie z danych na portalu www.dane.gov.pl, mającego na celu identyfikowanie produktów, usług lub aplikacji, które wykorzystały otwarte dane udostępnione na portalu www.dane.gov.pl, oraz informowanie administratora portalu i wskazywanie na źródło w systemie teleinformatycznym, w którym taki produkt, usługa lub aplikacja zostały udostępnione.Ze względu na zakres przedmiotu zamówienia, został on podzielony na następujące części:
Część 1: Konfiguracja aplikacji monitorującej wykorzystywanie danych udostępnionych na portalu https://dane.gov.pl/.
Część 2: Świadczenie usługi wsparcia w ramach rozwoju aplikacji w zakresie maksymalnie 60 godzin roboczych

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi IT

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat: Miejscowość: Warszawa

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zamawiane narzędzie ma na celu umożliwienie identyfikowania produktów, usług lub aplikacji, które wykorzystały otwarte dane udostępnione na portalu www.dane.gov.pl oraz informowanie administratora portalu i wskazywanie na źródło w systemie teleinformatycznym, w którym taki produkt, usługa lub aplikacja zostały udostępnione.
Wiedza o sposobie wykorzystywania danych udostępnianych na portalu, pozwoli na lepsze dostosowanie udostępnianych funkcjonalności do potrzeb użytkowników.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie narzędzia wspierającego korzystanie z danych na portalu www.dane.gov.pl, mającego na celu identyfikowanie produktów, usług lub aplikacji, które wykorzystały otwarte dane udostępnione na portalu www.dane.gov.pl, oraz informowanie administratora portalu i wskazywanie na źródło w systemie teleinformatycznym, w którym taki produkt, usługa lub aplikacja zostały udostępnione.Ze względu na zakres przedmiotu zamówienia, został on podzielony na następujące części:
1) Część 1 - Konfiguracja aplikacji monitorującej wykorzystywanie danych udostępnionych na portalu https://dane.gov.pl/.
Portal dane.gov.pl budowany jest w technologiach wykorzystujących oprogramowanie open source, m.in. na Elastic Stack (Elasticsearch, Logstash, Kibana) i Nginx (serwer WWW) Elasticsearch, Logstash i Kibana (ELK). W ramach prac należy opracować format, w jakim zapisywane będą logi serwera WWW a następnie, na ich podstawie, za pomocą narzędzia Kibana, przygotować zestaw raportów i wizualizacji.
Zakres analiz, raportów i wizualizacji powinien dotyczyć w szczególności: ruchu sieciowego (odsłony stron i zapytania do API, lokalizacji użytkownika, czasu trwania zapytań, ich częstotliwości i rozkładzie w czasie, źródła, z którego przyszło żądanie, pobrań plików), wykorzystaniu informacji z portalu w mediach społecznościowych (min. możliwość udostępniania zbiorów/zasobów, monitoring udostępnianych linków, komentarzy itp., podglądy dzielonego zbiory/zasobu, publikacja wybranych zbiorów w social media), zachowania użytkowników i marketingu sieciowego (analiza subskrypcji użytkowników, analiza odbiorców newslettera, zbieranie lead'ów, tworzenie stron startowych). Szczegółowy zakres danych, których mają dotyczyć analizy, raporty i wizualizacje, oraz forma tych wizualizacji (np.: tabela, wykres, mapa) zostanie uzgodniony z Zamawiającym po podpisaniu umowy.
Po podpisaniu umowy Wykonawca otrzyma dostęp do plików konfiguracyjnych serwera WWW, serwerów Elasticsearch i Logstasha oraz dostęp do narzędzia Kibana.

2) Część 2 – Wykonawca świadczyć będzie usługi w wymiarze nie przekraczającym 60 godzin roboczych, które obejmować będą:
a. konfigurację i rozbudowę aplikacji, których szczegółowy zakres będzie określony po podpisaniu umowy oraz;
b. max. 16 godzinne jednoczesne szkolenie 3 osób z narzędzia Kibana. Przeszkolenie odbędzie się w siedzibie Zamawiającego.
Wykonanie usługi w ramach ww ppt. 2 a realizowana będzie na podstawie odrębnego zlecenia (którego wzór będzie stanowił załącznik do umowy) i rozliczana będzie wg stawi godzinowej zgodnie z formularzem ofertowym.

Kod CPV

72511000-0

Nazwa kodu CPV

Usługi zarządzania oprogramowaniem sieciowym

Harmonogram realizacji zamówienia

1) Termin realizacji dla Części 1 zamówienia: 15 dni roboczych od daty podpisania umowy.
2) Termin realizacji dla Części 2 zamówienia: 15 dni roboczych od daty zakończenia realizacji Części 1 zamówienia.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami, przypisując im odpowiednio wagi procentowe:
• Cena brutto – 40%,
• Doświadczenie w realizacji usługi – 60%.
Kryterium Cena brutto (C)
Punkty za kryterium cena brutto zostaną obliczone wg następującego wzoru:
Cbn/Cba x 40 pkt = liczba punktów przyznanych w oparciu o kryterium ceny brutto
gdzie:
Cbn – cena brutto oferty z najniższą ceną
Cba- cena brutto oferty ocenianej
W kryterium „cena brutto” oferta może otrzymać maksymalnie 40 pkt.
Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.

Kryterium Doświadczenie w realizacji usługi (D)
Ocenie podlega dodatkowe doświadczenie powyżej wymaganego w Rozdziale VI Zapytania ofertowego.
Punkty zostaną przyznane w następujący sposób:
Wykonawca, w zależności od przedstawionej w ofercie liczby wykonanych usług polegających na wykonaniu zestawu analiz/raportów/wizualizacji z wykorzystaniem aplikacji Kibana opartego na technologii ELK w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, otrzyma następującą liczbę punktów :
• 30 pkt - od 4 do 10 wykazanych usług,
• 60 pkt - powyżej 10 wykazanych usług.
W kryterium „Doświadczenie w realizacji usługi” oferta może otrzymać maksymalnie 60 pkt.

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym Zapytaniu ofertowym oraz uzyska najwyższą liczbę punktów, obliczoną według poniższego wzoru:
S = C + D
S – suma punktów badanej oferty;
C – liczba punktów badanej oferty uzyskana w „Cena brutto”;
D – liczba punktów badanej oferty uzyskana w kryterium „Doświadczenie w realizacji usługi”.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

MINISTERSTWO CYFRYZACJI

Adres

Królewska 27

00-060 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

22 245 55 44

Fax

222455918

NIP

5213621697

Tytuł projektu

Otwarte dane – dostęp, standard, edukacja

Numer projektu

POPC.02.03.01-00-0028/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert spełniających kryteria
Liczba wyświetleń: 183