Strona główna
Logo unii europejskiej

Publikacja 5 ogłoszeń prasowych zgodnie z zasadami promocji projektów dla beneficjentów POIiŚ na lata 2014-2020 w zakresie informacji i promocji

Data publikacji: 10.01.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 24-01-2020

Numer ogłoszenia

1226433

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Termin i miejsce składania ofert – 24.01.2020 r. godz:10:45, Siedziba Zamawiającego Wołomin, ul. Graniczna1,
Termin i miejsce otwarcia ofert – 24.01.2020 godz. 11:00, Siedziba Zmawiającego, Wołomin, ul. Graniczna 1.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Urszula Papiór

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opublikowanie 5 ogłoszeń prasowych, w celu promocji projektu pn. „Budowa i modernizacja urządzeń wod-kan w Gminie Wołomin” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, zgodnie z zasadami promocji projektów dla beneficjentów POIiŚ na lata 2014-2020.
KOD CPV – 79970000-4 ogłoszenia prasowe

Każde ogłoszenie prasowe musi zawierać następujące elementy:
1) Nagłówek - znak Funduszy Europejskich, barwy Rzeczypospolitej Polskiej znak Unii Europejskiej i Logo Beneficjenta
2) Tytuł projektu - Budowa i modernizacja urządzeń wod-kan w Gminie Wołomin
3) streszczenie najważniejszych faktów, tekst opis zagadnienia z podaniem szczegółów (około 4 tysięcy znaków ) – tekst zostanie przekazany przez Zamawiającego przed każdą publikacją.
4) cel projektu
5) 2 zdjęcia (wym.90 mm /50 mm),

Forma ogłoszenia:
1) wydruk w kolorze,
2) wymiary ogłoszenia ½ strony (wym.270 -280mm/180mm-190 +/- 2 %)

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi drukarskie

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat: wołomiński Miejscowość: Wołomin

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Promocja projektu

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opublikowanie 5 ogłoszeń prasowych, w celu promocji projektu pn. „Budowa i modernizacja urządzeń wod-kan w Gminie Wołomin” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, zgodnie z zasadami promocji projektów dla beneficjentów POIiŚ na lata 2014-2020.

Kod CPV

79970000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi publikacji

Harmonogram realizacji zamówienia

Wykonawca umieści 5 ogłoszeń prasowych w terminie do:
• 28 02.2020
• 30.06.2020
• 31.12.2020
• 30.06.2021
• 30.11.2021

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Dodatkowe warunki

minimalna wysokość nakładu 10 000 egzemplarzy

Warunki zmiany umowy

1. W przypadkach przewidzianych w Umowie dopuszcza się wprowadzenie istotnych zmian treści Umowy za zgodą Zamawiającego.
2. Zmiany przewidziane w umowie mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę.
3. Zmiany, o których mowa w ust. 1 mogą dotyczyć:
1) zmiany zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia,
2) zmiany terminów określonych w § 2 Umowy,
3) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy (w tym podatku VAT).
4. Zmiany, o których mowa w ust. 3 mogą zostać dokonane, jeżeli zachodzą i są ich uzasadnieniem niżej wymienione okoliczności:
1) zmiany obowiązujących przepisów,
2) wystąpienia okoliczności, których strony Umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności,
3) wystąpienia okoliczności, których strony Umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności,
4) opóźnienia, utrudnienia, zawieszenia prac powstałe w wyniku:
a) przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,
b) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne) mające bezpośredni wpływ na terminowość wykonania przedmiotu Umowy,
c) wystąpienia okoliczności, których strony Umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności.
W takiej sytuacji minimalny okres przesunięcia terminu zakończenia równy będzie okresowi przerwy lub postoju.
5. Zakazuje się zmiany Umowy, jeżeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem Umowy przez Wykonawcę. W takim przypadku koszty dodatkowe związane z takimi zmianami ponosi Wykonawca.
6. Dokonanie zmian Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

100% cena

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. W WOŁOMINIE

Adres

Graniczna 1

05-200 Wołomin

mazowieckie , wołomiński

Numer telefonu

22 7762 121

Fax

22 77 63 358

NIP

1250005499

Tytuł projektu

Budowa i modernizacja urządzeń wod-kan w Gminie Wołomin

Numer projektu

POIS.02.03.00-00-0101/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Wieści Sp. z o.o.
ul. Kościelna 5/7
05-200 Wołomin,
za kwotę 3 250,00 zł netto.
Data wpływu 13.01.2020
Liczba wyświetleń: 117