Strona główna
Logo unii europejskiej

Zakup odczynnika laboratoryjnego - 032020A

Data publikacji: 10.01.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 20-01-2020

Numer ogłoszenia

1226424

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferta powinna być złożona do dnia 20.01.2020r. do godz. 15:59:59 CET za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: oferty@proteonpharma.com, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: ul. Skrzywana 6, 93-588 Łódź (II piętro budynku).
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Decyduje data wpłynięcia oferty do Zamawiającego.
3. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę, w której ma zadeklarować na jakich warunkach będzie świadczył na rzecz Zamawiającego.
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

oferty@proteonpharma.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Aleksander Osiecki (pytania formalne) aosiecki@proteonpharma.com oraz dr Ewelina Wójcik (pytania merytoryczne) ewojcik@proteonpharma.com

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

422093395

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup polimerazy DNA

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: łódzkie Powiat: Łódź Miejscowość: Łódź

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest zakup polimerazy DNA, potrzebnych do realizacji zadań w projekcie nr POIR.01.01.01-00-0149/16 pn.: ,,Zintegrowany system diagnostyki i prewencji zakażeń patogennych E. coli w stadach drobiu” w ramach działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup:
Polimerazy DNA, która jest mieszanką zmodyfikowanej wysoce termostabilnej polimerazy DNA Pwo pochodzącej z archeona Pyrococcus woesei oraz enzymów polepszających wydajność i procesywność reakcji PCR.
Polimeraza musi cechować się wysoką czułością, specyficznością i zachowywać wysoką aktywność po około 2-godzinnej reakcji PCR. Ponadto polimeraza musi charakteryzować się wysoką wydajnością przy minimalnej ilości enzymu i znikomej optymalizacji. Dodatkowo polimeraza powinna odznaczać się zdolnością amplifikacji długich i trudnych matryc, a także powinna być bardziej termostabilna niż polimeraza Taq. Polimeraza musi być kompatybilna i dostarczana z buforem 10x Shark bez Mg2+ (polimeraza DNA Hypernova DNA Gdańsk lub równoważna).
Stężenie: 2 U/μL
Ilość: 6 000 U (6 x 1000 U)

Informacje dodatkowe:
• Termin ważności odczynników powinien wynosić minimum dwa lata od daty dostarczenia.
• Wybrany Dostawca będzie zobowiązany do zapewnienia stanów magazynowych, tak aby umożliwić sukcesywną dostawę odczynników.
• Wykonawcy biorący udział w postępowaniu są zobowiązani do dołączenia do oferty certyfikatu jakości potwierdzającego specyfikację w/w produktu.
• TESTOWANIE: Spośród ofert spełniających wszystkie kryteria zapytania (ważność oferty, termin realizacji, opis zgodny ze specyfikacją podaną w zapytaniu) Zamawiający dokona wstępnego porównania ofert. Następnie zwróci się do Dostawcy/Dostawców, który/którzy złoży/złożą najtańszą ofertę na dany produkt, do przesłania 1 testowego opakowania produktów w celu weryfikacji zgodności ze specyfikacją. Testowi zostaną poddane następujące parametry: wydajność reakcji PCR (otrzymanie takich samych produktów na żelu) w stosunku do wydajności reakcji dla tych samych próbek przy użyciu polimerazy już stosowanej w Laboratorium Badawczym Proteon.
• Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
• Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Kod CPV

33696500-0

Nazwa kodu CPV

Odczynniki laboratoryjne

Harmonogram realizacji zamówienia

Podane ilości są szacunkowe (+/- 10%) i dotyczą zamówień składanych wedle zapotrzebowania w ciągu 12 miesięcy od podpisania umowy. Termin dostawy przedmiotu zamówienia - nieprzekraczający wskazanego w zapytaniu terminu - 14 dni kalendarzowych od dnia zamówienia, w przypadku podania przedziału czasowego pod uwagę będzie brany maks. czas dostawy;

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Dodatkowe warunki

1. Oferta musi być w języku polskim sporządzona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
2. Oferta powinna:
• zawierać pełną nazwę Oferenta, adres lub siedzibę Oferenta, numer telefonu, adres e-mail;
• posiadać datę wystawienia;
• posiadać termin ważności oferty - minimum 60 dni;
• posiadać termin płatności - min. 30 dni od daty wystawienia faktury;
• posiadać deklarację, że koszty związane z dostawa są po stronie Dostawcy;
• zawierać krótki opis produktu oraz informację o pozostałych wymaganiach zgodnie z informacjami dodatkowymi zawartymi w Opisie przedmiotu zamówienia.
• zawierać czytelny podpis osoby upoważnionej do wystawiania ofert (dotyczy ofert dostarczonych pocztą, kurierem lub osobiście);
• zawierać wypełnione oświadczenie dotyczące braku powiązań osobowych lub kapitałowych z beneficjentem projektu (Zamawiającym) – Załącznik 2.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w umowie zawartej z Wykonawcą, który zostanie wybrany w wyniku przeprowadzonego postępowania. Ewentualne zmiany zapisów umowy będą zawierane w formie pisemnego aneksu, a ponadto będą one mogły być wprowadzane z powodu:
a) wystąpienia uzasadnionych zmian w zakresie i sposobie wykonania przedmiotu zamówienia;
b) wystąpienia obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy;
c) wystąpienia okoliczności będących wynikiem działania siły wyższej;
d) zmian powszechnie obowiązujących regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy;
e) ustawowej zmiany stawki podatku VAT - Strony dostosują wskazaną w umowie stawkę do obowiązujących przepisów prawa i odpowiednio podwyższą lub obniżą wynagrodzenie brutto, kwota netto pozostanie stalą;
f) zmian umowy o dofinansowanie, jakie Zamawiający zawrze z Instytucją Pośredniczącą.
2. Wykonawca może żądać przedłużenia terminu umownego, jeżeli niedotrzymanie pierwotnego terminu było wynikiem przyczyn zależnych od Zamawiającego lub okoliczności, których nie można było przewidzieć.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Wypełnione oświadczenie dotyczące braku powiązań osobowych lub kapitałowych z beneficjentem projektu (Zamawiającym).
2. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu są zobowiązani do dołączenia do oferty broszurę produktu bądź certyfikatu jakości potwierdzającego specyfikację w/w produktu.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
1. Kryterium dopuszczające do dalszej oceny:
• złożenie oferty w wymaganym terminie;
• zgodność oferty z opisem zawartym w pkt IV;
• zakres funkcjonalności oferowanego produktu oraz zaproponowane warunki realizacji zamówień muszą być zgodne z wymogami określonymi w części II.
Kryterium oceny ofert:
• Cena: 100% - (porównana zostanie cena netto oferty)
2. Sposób dokonywania oceny:
W przypadku przedstawienia takiej samej ceny, przez co najmniej dwóch dostawców, Zamawiający powoła się na kolejny parametr – termin realizacji, zaś w przypadku braku rozstrzygnięcia Dostawcy zostaną wezwani do ponownego przedstawienia cen.
Na prośbę Oferentów przedstawiony zostanie protokół z podsumowania ofert, w którym ceny zostaną przeliczone zgodnie z poniższą regułą (0-10 pkt):
• najniższa z zaoferowanych cen - 10 pkt;
• najwyższa z zaoferowanych cen - 0 pkt;
• pozostałe: (najniższa zaoferowana cena/ zaoferowana cena oferenta) x 10 pkt.

Zamawiający odrzuci Ofertę jeżeli będzie ona zawierała cenę netto wyższą niż, którą dysponuje na realizację zamówienia.

Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający umieści na stronie Bazy konkurencyjności Funduszy Europejskich oraz prześle informację do Oferentów elektronicznie na adres e-mail, z którego została przesłana oferta lub na adres e-mail wskazany w ofercie.

Wykluczenia

Wykluczeniu z postępowania podlegają Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w mieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:
• uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
• posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

PROTEON PHARMACEUTICALS S.A.

Adres

Tylna 3a

90-364 Łódź

łódzkie , Łódź

Numer telefonu

42 209 33 95

NIP

7282570596

Tytuł projektu

Zintegrowany system diagnostyki i prewencji zakażeń patogennych E. coli w stadach drobiu.

Numer projektu

POIR.01.01.01-00-0149/16-01

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

- Blirt S. A., ul. Trzy lipy 3/138, 80-172 Gdańsk - data wpłynięcia oferty 20.01.2020r. cena oferty netto: 2 580,00
Liczba wyświetleń: 126