Strona główna
Logo unii europejskiej

Wdrożenie oprogramowania typu CRM wraz z usługą szkolenia oraz usługą wsparcia

Data publikacji: 19.03.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 26-03-2020

Numer ogłoszenia

1226405

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta powinna być dostarczona:
a) Pocztą e-mail na adres: michal@elzap.eu
lub
b) Osobiście / za pomocą poczty tradycyjnej / kuriera na adres: ul. Jana Surzyckiego 16, 30-721 Kraków - Elzap Salon Meblowy.
Wpłynięcie ofert do siedziby Zamawiającego upływa w dniu 26.03.2020r.
Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Wyniki rozstrzygnięcia naboru ofert w odpowiedzi na niniejsze Zapytanie ofertowe zostaną opublikowane w Bazie Konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

michal@elzap.eu

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Michał Słowik

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

507875714

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa wdrożenia oprogramowania typu CRM, umożliwiającego rejestracje zdarzeń kontaktów z klientami, obsługę reklamacji, kartotek kontrahentów oraz zarządzanie zamówieniami, wraz z usługami szkoleń z jego obsługi, a także usługami doradczymi w zakresie jego stosowania.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi IT

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: Katowice Miejscowość: Katowice

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zamówienie realizowane w ramach projektu „Nowe technologie informatyczne w przedsiębiorstwie z branży meblarskiej". Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej: III Konkurencyjność MŚP dla działania: 3.3 Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej.
Umowa o dofinansowanie projektu nr: UDA-RPSL.03.03.00-24-04FG/18-00

Przedmiot zamówienia

Przedmiotami zamówienia są:
1. Wdrożenia oprogramowania typu CRM, umożliwiającego rejestracje zdarzeń kontaktów z klientami, obsługę reklamacji, kartotek kontrahentów oraz zarządzanie zamówieniami.
2. Usługa szkoleniowa z obsługi dostarczonego oprogramowania, trwająca minimum 2 (słownie: dwa) dni.
3. Usługa doradcza w zakresie stosowania dostarczonego oprogramowania, trwająca 2 (słownie: dwa) miesiące.
Szczegółowe informacje zawarte są w treści zapytania ofertowego oraz w załączniku numer 1 do niniejszego zapytania ofertowego "Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia".

Dopuszcza się ponadto zaproponowanie parametrów lepszych lub równoważnych.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Kod CPV

48900000-7

Nazwa kodu CPV

Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia

80500000-9 - Usługi szkoleniowe
72000000-5 - Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

Harmonogram realizacji zamówienia

Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w zakresie wdrożenia przedmiotowego oprogramowania wraz z jego instalacją i pierwszym uruchomieniem o których mowa w Załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego, w terminie nie dłuższym niż do dnia 10.04.2020 w Oddziale firmy - Elzap Salon Meblowy - ul. Żyzna 2, 40-313 Katowice.
Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w zakresie usług doradczych, polegających na objęciu opieką doradczą (tj. usług konfiguracyjnych z zakresu stosowania oprogramowania, opieką nad prawidłowością jego działania oraz wsparciem pracowników z zakresu jego obsługi) przez okres co najmniej 2 miesięcy, następujących po przeprowadzeniu usług szkoleniowych, nie później niż do dnia 10.06.2020r.
Terminy podyktowane są wymaganym okresem realizacji Projekt pt. "Nowe technologie informatyczne w przedsiębiorstwie z branży meblarskiej" dofinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 i nie podlegają wydłużeniu.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający nie określa szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.
Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie warunku udziału w postępowaniu:
Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu wymagań – według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.
Szczegółowe informacje zawarte są w treści zapytania ofertowego.

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają wiedzę, kwalifikacje i doświadczenie niezbędne do należytego wykonania zamówienia.

Dodatkowe warunki

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b. posiadaniu udziałów lub co najmniej 5 % akcji;
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d. pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany umowy zawartej z Wykonawcą wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z następujących powodów:
1. Uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia,
2. Obiektywnych przyczyn niezależnych do Zamawiającego lub Oferenta,
3. Okoliczności siły wyższej,
4. Zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy,
5. Otrzymania decyzji jednostki finansującej Projekt zawierającej zmiany zakresu zadań, terminów realizacji czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których Zamawiający zostanie zobowiązany.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Zgodnie z załącznikami:
-Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu wymagań
-Formularz ofertowy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Oferty będą oceniane według kryterium:
- cena - 100%

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ELŻBIETA PYREK F.H.U. ELZAP

Adres

Kozienicka 109a

30-397 Kraków

małopolskie , Kraków

Numer telefonu

508158609

NIP

9441513058

Tytuł projektu

Nowe technologie informatyczne w przedsiębiorstwie z branży meblarskiej

Numer projektu

RPSL.03.03.00-24-04FG/18-00

Inne źródła finansowania

Projekt pt. "Nowe technologie informatyczne w przedsiębiorstwie z branży meblarskiej" dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

WINOMAN A. Bocheński sp. j, Giebułtów, Ul. Wiśniowa 3B, 32-085 Modlnica, 26.03.2020
Liczba wyświetleń: 179