Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe prowadzone w oparciu o zasadę konkurencyjności, na wykonanie zadania pn.: "Wzrost efektywności energetycznej w firmie „DELUX Sp. j.".

Data publikacji: 09.01.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 24-01-2020

Numer ogłoszenia

1226373

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 24.01.2020 r. , w siedzibie firmy „DELUX" Sp. j. ul. Andrzeja Witolda Wajdy 61, 11-200 Bartoszyce.
Oferty złożone w inny sposób niż osobiście, za pośrednictwem pośrednika pocztowego, firmy kurierskiej lub w formie listu elektronicznego na adres delux@delux.com.pl, w tym w szczególności za pośrednictwem faksu oraz oferty, które wpłyną do Zamawiającego po upływie terminu składania ofert, nie będą rozpatrywane.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

delux@delux.com.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Krzysztof Deluga

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

89 7628090

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest termomodernizacja budynku przy ulicy Kętrzyńskiej 64 w Bartoszycach wraz z dostawą pompy ciepła do produkcji energii cieplnej oraz dostawą instalacji fotowoltaicznej do produkcji energii elektrycznej. Zamówienie zostało podzielone na 3 zadania:
1. Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy ok. 23,5 kW umieszczonej na dachu budynku skierowanej maksymalnie w stronę południową,
2. Modernizacja systemu centralnego ogrzewania poprzez likwidację istniejących kotłów węglowych i dostawę wraz z montażem powietrznej pompy ciepła (monoblok) o mocy min. 80 kW wraz z źródłem szczytowym oraz wymianą instalacji grzewczej,
3. Wykonanie prac termomodernizacyjnych polegających na:
• wymianie istniejącego oświetlenia w budynku na nowe w energooszczędnej technologii LED,
• ocieplenie dachu na istniejącą konstrukcje poprzez położenie np. wełny mineralnej granulowanej,
• wymianie wszystkich istniejących drzwi zewnętrznych na nowe przeszklone o współczynniku przenikania ciepła Umax=1,3 W/(m2*K),
• ocieplenie dachu nad wiatrołapem poprzez ułożenie na istniejącą konstrukcję dachową warstwy styropapy,
• wymianie istniejących okien i witryn w budynku na nowe o współczynniku przenikania ciepła Umax= 0,9W/(m2*k),
• ocieplenie ścian podłużnych i szczytowych SZ1 i SZ2 poprzez dołożenie warstwy styropianu na istniejącą konstrukcję, docieplenie należy wykonać na całej ścianie poniżej gruntu do głębokości min 50 cm poniżej poziomu gruntu,
• pomniejszenie otworów okiennych
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja techniczna stanowiąca załącznik nr 5 do zapytania.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: warmińsko-mazurskie Powiat: bartoszycki Miejscowość: Bartoszyce

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy/wykonawców zadania pn.: "Wzrost efektywności energetycznej w firmie „DELUX Sp. j.".

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest termomodernizacja budynku przy ulicy Kętrzyńskiej 64 w Bartoszycach wraz z dostawą pompy ciepła do produkcji energii cieplnej oraz dostawą instalacji fotowoltaicznej do produkcji energii elektrycznej. Zamówienie zostało podzielone na 3 zadania:
1. Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy ok. 23,5 kW umieszczonej na dachu budynku skierowanej maksymalnie w stronę południową,
2. Modernizacja systemu centralnego ogrzewania poprzez likwidację istniejących kotłów węglowych i dostawę wraz z montażem powietrznej pompy ciepła (monoblok) o mocy min. 80 kW wraz z źródłem szczytowym oraz wymianą instalacji grzewczej,
3. Wykonanie prac termomodernizacyjnych polegających na:
• wymianie istniejącego oświetlenia w budynku na nowe w energooszczędnej technologii LED,
• ocieplenie dachu na istniejącą konstrukcje poprzez położenie np. wełny mineralnej granulowanej,
• wymianie wszystkich istniejących drzwi zewnętrznych na nowe przeszklone o współczynniku przenikania ciepła Umax=1,3 W/(m2*K),
• ocieplenie dachu nad wiatrołapem poprzez ułożenie na istniejącą konstrukcję dachową warstwy styropapy,
• wymianie istniejących okien i witryn w budynku na nowe o współczynniku przenikania ciepła Umax= 0,9W/(m2*k),
• ocieplenie ścian podłużnych i szczytowych SZ1 i SZ2 poprzez dołożenie warstwy styropianu na istniejącą konstrukcję, docieplenie należy wykonać na całej ścianie poniżej gruntu do głębokości min 50 cm poniżej poziomu gruntu,
• pomniejszenie otworów okiennych
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja techniczna stanowiąca załącznik nr 5 do zapytania.

Kod CPV

45000000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane

Dodatkowe przedmioty zamówienia

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45421100-5 Instalowanie drzwi, okien i podobnych elementów
45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45331200-8 Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45331210-1 instalowanie wentylacji
45320000-6 Roboty izolacyjne
45321000-3 Izolacja cieplna
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
09332000-5 Instalacje słoneczne
45317100-3 Instalowanie elektrycznych urządzeń pompowych
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
42511110-5 Pompy grzewcze
09331200-0 Słoneczne moduły fotoelektryczne
45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45261215-4 Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych

Harmonogram realizacji zamówienia

Rozpoczęcie od dnia podpisania umowy.
Zakończenie maksymalnie do dnia 30.06.2020 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli:
a) Wykonawca wykaże, że wykonał lub wykonuje w okresie ostatnich 5 lat a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym w tym okresie wykonał: co najmniej 2 dostawy polegającą na dostawie i montażu instalacji fotowoltaicznej o mocy nie mniejszej niż 20 kW, a dostawa ta została wykonana należycie – warunek dotyczy zadania nr 1,
b) Wykonawca wykaże, że wykonał lub wykonuje w okresie ostatnich 5 lat a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym w tym okresie wykonał: co najmniej 1 dostawę polegającą na dostawie i montażu pompy ciepła o mocy nie mniejszej niż 40 kW, a dostawa ta została wykonana należycie – warunek dotyczy zadania nr 2,
c) Wykonawca wykaże, że wykonał lub wykonuje w okresie ostatnich 5 lat a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym w tym okresie: co najmniej 1 roboty polegającej na termomodernizacji lub/i robotach budowlanych budynku o kubaturze części ogrzewanej minimum 1500 m3, każdy a roboty te zostały wykonane należycie– warunek dotyczy zadania nr 3,

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli:
d) Wykonawca dysponuje lub będzie dysponować zespołem składającym się co najmniej z osób spełniających następujące wymagania - warunek dotyczy zadania nr 3,
- co najmniej jedną osobą pełniącą funkcję kierownika budowy posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń,
- co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli:
a) Wykonawca będzie posiadał aktualną, opłaconą polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, o sumie gwarancyjnej w wysokości co najmniej 100 000,00 PLN dotyczy zadania 1,
b) Wykonawca będzie posiadał aktualną, opłaconą polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, o sumie gwarancyjnej w wysokości co najmniej 200 000,00 PLN dotyczy zadania 2,
c) Wykonawca będzie posiadał aktualną, opłaconą polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, o sumie gwarancyjnej w wysokości co najmniej 200 000,00 PLN dotyczy zadania 3,

Warunki zmiany umowy

W ramach zadnia 1 i 2
1. zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawnych, wymagająca wprowadzenia zmian do już wykonanych elementów przedmiotu zamówienia – po udokumentowaniu przez Wykonawcę wykonania tych elementów;
2. wystąpienie w trakcie realizacji przedmiotu umowy zdarzeń noszących znamiona tzw. siły wyższej np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach- uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy w terminie umownym, którym Wykonawca nie mógł zapobiec lub których nie mógł przewidzieć, po udokumentowaniu zamawiającemu faktu wystąpienia tych zdarzeń oraz rzeczywistego ich wpływu na termin realizacji przedmiotu umowy.
3. aktualizacji rozwiązań ze względu na postęp techniczny lub technologiczny (np. wycofanie z obrotu urządzeń lub podzespołów).
4. Zmiany wynagrodzenia – w przypadku zmiany ustawowej stawki podatku VAT.
W ramach zadania nr 3
1. zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawnych, wymagająca wprowadzenia zmian do już wykonanych elementów przedmiotu zamówienia – po udokumentowaniu przez Wykonawcę wykonania tych elementów;
2. Zmiany terminu wykonania umowy z przyczyn innych niż zawinione przez Wykonawcę, z powodu siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach- w takim przypadku termin wykonania zamówienia zostanie przedłużony o czas równy okresowi od dnia zaistnienia do dnia ustania przyczyny.
3. Zmiany terminu wykonania umowy z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, np. wydania decyzji administracyjnych lub wyroków sądowych lub innych władczych rozstrzygnięć uprawnionych organów, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron zostanie zawarty aneks do umowy przedłużający termin wykonania umowy o czas równy okresowi, w którym wykonywanie nie było możliwe.
4. Zmiany wynagrodzenia – w przypadku zmiany ustawowej stawki podatku VAT.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Wykonawca wraz z ofertą składa:
1) aktualną polisę ubezpieczeniową OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, o sumie gwarancyjnej zgodnej z zapytaniem dla części na którą wykonawca składa ofertę,
2) wykaz robót budowlanych, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego oraz z załączeniem dowodów dotyczących robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone - dotyczy zadania nr 3,
3) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie warunku określonego wpkt 4.2. lit d) zapytania (załącznik nr 3 do zapytania) - dotyczy zadania nr 3,
4) wykaz wykonanych dostaw, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku zdolności technicznej i zawodowej z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania, podmiotów, na rzecz których dostawy zostały były lub są wykonywane wraz załączonymi dowodami potwierdzającymi, że dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych, referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie. (załącznik nr 7 do zapytania) - dla zadania 1 i 2,
5) Oświadczenia o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym w rozumieniu przepisów Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 - (załącznik nr 4 do zapytania), - dotyczy zadania 1, 2 i 3.

Zamówienia uzupełniające

Nie przewidziano.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

Kryterium nr 1 - Cena oferty – waga kryterium 50 %

Kryterium nr 2 – Czas usunięcia awarii – waga kryterium 30%

Kryterium nr 3 – Gwarancja udzielana na wykonane prace – waga kryterium 20%

Metodologia przyznawania punktacji
Maksymalna liczba punktów jaką zdobyć może Oferent wynosi 100 punktów, w podziale na poszczególne kryteria (według ich wagi):

Kryterium nr 1 – 50 punktów
Kryterium nr 2 – 30 punktów
Kryterium nr 3 – 20 punktów


Oceniana oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku liczbę punktów wynikających z kryteriów oceny oferty, wyliczanych na podstawie następującego wzoru:


Kryterium nr 1 - Cena oferty

Wartość oferty najtańszej (w PLN)
Punkty = ------------------------------------------------ x 100 x znaczenie 50% (max. 50pkt.)
Wartość oferty badanej (w PLN)


Kryterium nr 2 - Oferta w kryterium „Czas usunięcia awarii” może uzyskać maksymalnie 30 punktów według następujących zasad:
a) w przypadku deklaracji czasu usunięcia awarii w czasie 8 h, Wykonawca otrzyma: 30 pkt.
b) w przypadku deklaracji czasu usunięcia awarii w czasie 16 h, Wykonawca otrzyma: 20 pkt.,
c) w przypadku deklaracji czasu usunięcia awarii w czasie 48 h, Wykonawca otrzyma: 10 pkt.
d) w przypadku deklaracji czasu usunięcia awarii w czasie 72 h, Wykonawca otrzyma: 0 pkt.
Kryterium „czas usunięcia awarii” - rozumiany jako czas usunięcia wad, awarii i usterek – rozpatrywane będzie na podstawie deklaracji Wykonawcy zawartej w Formularzu Oferty, gdzie Wykonawca powinien wskazać czas usunięcia awarii, wyrażony w postaci całkowitej liczby godzin. Zamawiający ustala maksymalny czas usunięcia awarii na 72 h.
UWAGA!!!
Jeżeli Wykonawca zaoferuje inny niż wskazany powyżej czas usunięcia awarii, wówczas w celu przyznania punktacji czasu usunięcia awarii, zostanie on zaokrąglony w górę do wskazanego okresu, natomiast zadeklarowany czas usunięcia awarii zostanie wpisany do umowy.
W przypadku niezłożenia informacji dotyczącej „Czasu usunięcia awarii”, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona.
Jeżeli Wykonawca zaproponuje “Czas usunięcia awarii” dłuższy niż 72 h, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona.

Kryterium nr 3– Gwarancja udzielana na wykonane prace

Gwarancja udzielana na
wykonane prace w badanej ofercie
Punkty = ------------------------------------------------- x 100 x znaczenie 20% (max. 20 pkt.)
Najdłuższa Gwarancja udzielana
na wykonane prace

Kryterium „Gwarancja udzielana na wykonane prace” – rozpatrywane będzie na podstawie deklaracji Wykonawcy zawartej w ofercie, gdzie Wykonawca powinien wskazać okres gwarancji udzielnej na wykonane prace w postaci pełnych lat. Minimalny okres gwarancji udzielanej na wykonane prace określa się na 3 lata.

Wykluczenia

1. Z postępowania wyklucza się wykonawców powiązanych z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane
z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające
w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika
z przepisów prawa,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. Z postępowania wyklucza się wykonawcę, który nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

DELUX PRZEWOZY TURYSTYCZNO-PASAŻERSKIE HANDEL-USŁUGI DELUGA KRZYSZTOF SPÓŁKA JAWNA

Adres

Andrzeja Witolda Wajdy 61

11-200 Bartoszyce

warmińsko-mazurskie , bartoszycki

Numer telefonu

897628090

NIP

7431814343

Tytuł projektu

Wzrost efektywności energetycznej w przedsiębiorstwie Delux

Numer projektu

RPWM.04.02.00-28-0032/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert
Liczba wyświetleń: 115