Strona główna
Logo unii europejskiej

Wynajem autokaru i przewóz 39 uczestników na Międzynarodowe Targi Techniki Rolniczej AGROTECH w Kielcach na trasie Żółkiewka – Kielce w dniu 13 marca 2020 roku w ramach projektu „Zawodowcy z Żółkiewki"

Data publikacji: 09.01.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 24-01-2020

Numer ogłoszenia

1226368

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

osobiście - w sekretariacie Zamawiającego Zespół Szkół w Żółkiewce, Zaburze 46, 22-335 Żółkiewka w dni robocze w godzinach pracy, 8.00-15.00. w kopercie z dopiskiem „Zapytanie ofertowe nr „ZS/1/2020/ZzZ”,
za pośrednictwem poczty lub kuriera – na adres: Zespół Szkół w Żółkiewce, Zaburze 46, 22-335 Żółkiewka (decyduje data wpływu do Zamawiającego), w kopercie z dopiskiem „Zapytanie ofertowe nr „ZS/1/2020/ZzZ” do godz. 15.00,
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Dostarczenie oferty na wskazane miejsce i we wskazanym terminie odbywa się na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę wyłącznie przed terminem składania ofert i pod warunkiem, że przed upływem tego terminu Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Henryk Różyło

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

691546745

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wybór usługi transportowej, wynajem autokaru wraz z kierowcą i przewóz 39 uczestników wyjazdu dydaktycznego na Międzynarodowe Targi Techniki Rolniczej AGROTECH w Kielcach na trasie Żółkiewka – Kielce – Żółkiewka w dniu 13 marca 2020 roku w ramach projektu „Zawodowcy z Żółkiewki"

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubelskie Powiat: krasnostawski Miejscowość: Żółkiewka

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem wyjazdu dydaktycznego jest zwiedzanie przez uczniów wystawy maszyn rolniczych na Międzynarodowych Targach Techniki Rolniczej AGROTECH w Kielcach w dniu 13 marca 2020 roku w ramach projektu „Zawodowcy z Żółkiewki"

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wybór usługi transportowej, wynajem autokaru wraz z kierowcą i przewóz uczniów wraz z opiekunami - 39 uczestników wyjazdu dydaktycznego na Międzynarodowe Targi Techniki Rolniczej AGROTECH w Kielcach na trasie Żółkiewka – Kielce – Żółkiewka w dniu 13 marca 2020 roku w ramach projektu „Zawodowcy z Żółkiewki"

Kod CPV

60172000-4

Nazwa kodu CPV

Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą

Harmonogram realizacji zamówienia

Poprzez usługę transportową Zamawiający rozumie spełnienie łącznie poniższych punktów:
1. Podstawienie środka transportu w dniu 13 marca 2020 r. o godz. 5.30 przed budynkiem Zespołu Szkół w Żółkiewce, adres: Zaburze 46, 22-335 Żółkiewka, powiat Krasnostawski, woj. Lubelskie. Przewóz uczestników na parking Międzynarodowych Targów Techniki Rolniczej AGROTECH w Kielcach ok. godziny 930.
2. Postój na wyznaczonym parkingu do godziny 16.00.
3. Wyjazd z Kielc (Międzynarodowe Targi Techniki Rolniczej AGROTECH) około godz. 16.00, postój w drodze powrotnej na obiadokolację, powrót do Żółkiewki na godzinę ok. 21.15.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Oferta każdego Wykonawcy, który spełni warunki udziału w postępowaniu zostanie następnie oceniona wg następującego kryterium:

Kryterium: Znaczenie procentowe kryterium: Maksymalna liczba punktów, jakie może otrzymać oferta za dane kryterium.
Cena brutto usługi 100% 100 pkt.
2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zdobędzie największą ilość punktów.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość negocjacji ceny z Wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, w przypadku, gdy zaproponowana cena przekroczy możliwości cenowe Zamawiającego.
4. W przypadku uzyskania przez dwie lub więcej ofert takiej samej ilości punktów, zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę w której wykonawca wykazał pojazd o większym standardzie.
5. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca nie przystąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie przez Zamawiającego umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.
6. Zamawiający poinformuje Oferentów o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia na stronie www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz na stronie szkoły: http://zspzolkiewka.pl/data/public/dokumenty/projekt12.4.2019/przetargi/przetargi2019.html .
7. W przypadku nie wybrania Wykonawcy (np. brak ofert, odrzucenie ofert) Zamawiający dopuszcza możliwość ponownego rozpoczęcia procedury zapytania ofertowego.
8. Zamawiającemu przysługuje prawo zamknięcia trybu niniejszego zapytania bez wybrania którejkolwiek z ofert.
9. Nie przewiduje się procedury odwoławczej.

Wykluczenia

Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli:
1. Treść oferty będzie niezgodna z niniejszym zapytaniem ofertowym.
2. Jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
3. Zostanie złożona po terminie składania ofert.
4. Będzie zawierała rażąco niską cenę.
5. Będzie niekompletna np. brak załączników.
6. Zostanie złożona przez Oferenta powiązanego osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, lub nie będzie zawierała informacji o w/w powiązaniu.
7. Podmiot składający ofertę nie spełnia warunków udziału w postępowaniu.
8. Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

POWIAT KRASNOSTAWSKI/ZESPÓŁ SZKÓŁ W ŻÓŁKIEWCE/TECHNIKUM

Adres

22-335 Żółkiewka-Osada

lubelskie , krasnostawski

Numer telefonu

0846831681

Fax

0846831681

NIP

5641688352

Tytuł projektu

Zawodowcy z Żółkiewki

Numer projektu

RPLU.12.04.00-06-0040/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

EiIT Ireneusz Teterycz, ul. Majdan 13, 22-400 Zamość, NIP 922-151-49-43, REGON 951214443, Tel. 604125876
data: 15.01.2020r
cena: 1399,00 zł
Liczba wyświetleń: 83