Strona główna
Logo unii europejskiej

nabycie środka trwałego silosu – 1 kpl

Data publikacji: 09.01.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 14-02-2020

Numer ogłoszenia

1226344

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Zamawiający informuje, że upublicznia odpowiedź na pytania w dniu 27.01.2020 r. ponadto koryguje błąd pisarski w dziale kryterium oceny ofert.termin składania ofert zostaje wydłużony do dnia 12.02.2020 r.
Zamawiający informuje, że w dniu 06.02.2020 r. upublicznia odpowiedź na pytania wykonawcy i zmienia treść zapytania ofertowego co powoduje zmianę terminu składania ofert na dzień 14.02.2020 r.

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 14.02.2020 r. w siedzibie Zamawiającego lub drogą elektroniczną na adres: piekarniakropidlowski@gmail.com
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i będą zniszczone protokólarnie.
3. Termin ważności ofert do 31.03.2020 r. Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość wydłużenia terminu związania ofertą po uprzednim wyrażeniu zgody Wykonawcy.
4. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub ją wycofać. Zmiany w ofercie lub jej wycofanie winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Zmiana lub wycofanie oferty winna zawierać dodatkowe oznaczenie „ZMIANA OFERTY” lub ”WYCOFANIE OFERTY”.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert w określonym terminie. W razie braku złożenia wyjaśnień w określonym terminie oferta zostanie odrzucona.
6. W razie braku złożenia niezbędnych oświadczeń lub dokumentów wykonawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w określonym terminie. W razie braku uzupełnienia w/w dokumentów lub oświadczeń w wyznaczonym terminie oferta zostanie odrzucona.
7. Ofertę składa się pod rygorem odrzucenia, w formie:
a) Pisemnej lub
b) elektronicznej – rozumianej jako skan podpisanej oferty wysłany drogą e-mail.
8. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z reprezentacją wynikającą z właściwego rejestru (ewidencji) lub na podstawie udzielonego pełnomocnictwa.
9. Oferta powinna zawierać wypełniony zgodnie z zapytaniem ofertowym formularz ofertowy oraz załączniki do zapytania, a także jeśli zostało udzielone – pełnomocnictwo do działania w imieniu Wykonawcy.
10. Zmiany treści zapytania ofertowego oraz wyjaśnienia udzielone przez Zamawiającego na zapytania Wykonawców stają się integralną częścią zapytania ofertowego i są wiążące dla Wykonawców.
1. Proponowaną wartość należy przedstawić w Formularzu Ofertowym (załącznik nr 1).
2. Wartość oferty może zostać przedstawiona w PLN lub innych walutach jako wartość netto.
3. Wartość oferty należy wyrazić w jednostkach pieniężnych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4. Wartość oferty będzie obowiązywała przez cały okres związania ofertą i będzie wiążąca dla zawieranej umowy.
5. W przypadku podania jakichkolwiek kwot w walutach obcych, Zamawiający w celu dokonania wyboru Wykonawcy przeliczy te kwoty na PLN według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego ogłoszonego w dniu 14.02.2020 r.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

piekarniakropidlowski@gmail.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Piotr Kropidłowski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 694 414 579

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest nabycie środka trwałego silosu – 1 kpl na potrzeby firmy Piekarnia Cukiernia Piotr Kropidłowski z siedzibą w Zblewie na potrzeby projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR) osi priorytetowej Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach działanie 3.2 poddziałanie 3.2.2.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: pomorskie Powiat: starogardzki Miejscowość: Zblewo

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest nabycie środka trwałego silosu – 1 kpl na potrzeby firmy Piekarnia Cukiernia Piotr Kropidłowski z siedzibą w Zblewie na potrzeby projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR) osi priorytetowej Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach działanie 3.2 poddziałanie 3.2.2.

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest nabycie środka trwałego silosu – 1 kpl na potrzeby firmy Piekarnia Cukiernia Piotr Kropidłowski z siedzibą w Zblewie na potrzeby projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR) osi priorytetowej Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach działanie 3.2 poddziałanie 3.2.2.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Dziale III Zapytania ofertowego
3. Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest do dostarczenia dokumentacji technicznej potwierdzającej wymagania Zamawiającego w zakresie parametrów technicznych przedmiotu zamówienia.
4. Przedmiot zamówienia musi być nowy i nie może posiadać śladów użytkowania, a części środka trwałego nie mogą być regenerowane.
5. Przedmiot zamówienia musi posiadać deklarację zgodności WE/UE.
6. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zapewnia transport, montaż, ustawienie maszyny, uruchomienie i szkolenie w siedzibie Zamawiającego.
18. Po stronie Zamawiającego będzie rozładunek przedmiotu zamówienia w siedzibie Zamawiającego.
19. Wykonawca zobowiązany będzie do przekazania Zamawiającemu w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy dostarczenia koncepcji (rysunki techniczne) przedmiotu zamówienia
i niezbędnych wymagań, które będą po stronie Zamawiającego służących do uruchomienia przedmiotu zamówienia.
20. W przypadkach wskazania w opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych lub pochodzenia Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość zastosowania równoważnych rozwiązań, tzn. takich, których parametry techniczne są równoważne - co najmniej takie same (nie gorsze) od tych podanych w przedmiocie zamówienia
21. W przypadku opisania przedmiotu zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.
22. Okres gwarancji minimum 12 miesięcy. Wykonawca zapewnia serwis gwarancyjny.
23. Okres gwarancji stanowi kryterium oceny ofert zgodnie z warunkami określonymi
w Rozdziale VII niniejszego Zapytania ofertowego.
24. Szczegółowy zakres gwarancji został określony w Dziale XIII zapytania ofertowego.

Kod CPV

42000000-6

Nazwa kodu CPV

Maszyny przemysłowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Nie dotyczy

Harmonogram realizacji zamówienia

1. Przedmiot zamówienia musi być dostarczony w terminie do 180 dni kalendarzowych od przekazania Wykonawcy przedpłaty.
2. Terminem kończącym jest termin dokonania odbioru końcowego, w którym Przedmiot zamówienia będzie gotowy do produkcji. Z odbioru przedmiotu zamówienia zostanie sporządzony protokół odbioru końcowego.
3. Zamawiający przewiduje wypłaty zaliczki/ płatności częściowe do 90% wartości przedmiotu zamówienia tj.:
 30% do 14 dni od podpisania umowy,
 60% do 14 dni od daty poinformowania Zamawiającego o gotowości do wysyłki przedmiotu zamówienia,
oraz płatność końcową 10% wartości zamówienia po odbiorze jakościowym, testach, instruktażu i przekazaniu dokumentacji DTR w terminie do 14 dni na podstawie protokołu odbioru końcowego.
Termin wykonania przedmiotu zamówienia uznaje się za dotrzymany, jeżeli przed upływem ustalonego w Umowie terminu Wykonawca dostarczył przedmiot zamówienia w stanie kompletnym, zupełnym i pozbawionym braków do siedziby Zamawiającego, dokonał montażu/instalacji/uruchomienia, pozytywnie przeszedł testy jakościowe, a Zamawiający dokonał bezusterkowego (bez zastrzeżeń) odbioru Przedmiotu zamówienia.
4. Korzyści i ciężary związane z przedmiotem zamówienia oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia przedmiotu zamówienia lub jego elementów przechodzą na Zamawiającego z momentem bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.
5. Wykonawca wraz z przedmiotem zamówienia dostarczy Zamawiającemu następujące dokumenty:
1) instrukcja obsługi, konserwacji (dokumentacja DTR) w języku polskim lub angielskim
– 2 egzemplarze
2) deklarację zgodności WE/UE

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu

Wiedza i doświadczenie

Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu

Potencjał techniczny

Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu określone w Dziale XI ,
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej, tj. wykażą, że posiadają aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na sumę ubezpieczeniową nie mniejszą niż 300.000,00, zł (trzysta tysięcy złotych).

Dodatkowe warunki

1. Zamawiający wszczyna postępowanie w trybie Zapytania ofertowego.
2. Do niniejszego zapytania ofertowego nie mają zastosowania przepisy Ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.
3. Postępowanie zostało zamieszczone w Bazie konkurencyjności.
4. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
5. Zamawiający nie przewiduje możliwości złożenia ofert częściowych.
6. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość, przed upływem terminu do składania ofert, zmiany zapytania ofertowego oraz do unieważnienia postępowania w każdym czasie.
8. W przypadku unieważnienia postępowania, Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie
w stosunku do Zamawiającego.

Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku
do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia, tj.:
1) zmiana sposobu rozliczania umowy, terminu realizacji lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy między innymi na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub przepisów prawnych,
2) zmiana terminu dostawy w przypadku:
a) przesunięcia przez Zamawiającego płatności dla Wykonawcy ( o różnicę w terminie płatności),
b) braku gotowości do instalacji przedmiotu zamówienia ze strony Zamawiającego (o termin różnicy pomiędzy poinformowaniem Zamawiającego o gotowości przywiezienia przedmiotu zamówienia do Zamawiającego a poinformowaniem Wykonawcy o gotowości Zamawiającego do instalacji przedmiotu zamówienia ),
c) na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub przepisów prawnych,
3) wystąpienia siły wyższej,
4) wystąpienia innej niż wymienione siła wyższa (zdarzenie zewnętrzne lub sytuacja wynikła po stronie Zamawiającego, którego nie mógł przewidzieć i zapobiec, a które uniemożliwia wykonania przedmiotu umowy, w tym dochowania terminów dostawy zgodnie z zapytaniem ofertowym i dokumentacją;
5) konieczność zrealizowania projektu o dofinasowanie przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych lub materiałowych niż wskazane w dokumentacji,
6) w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu;
7) w każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego (np. powoduje skrócenie terminu realizacji umowy, zmniejszenie wartości zamówienia).
2. Zmiany postanowień zawartej umowy wymagają dla swej ważności aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności, podpisanego przez obie strony umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Wykonawca wraz z ofertą dostarczy następujące dokumenty:
a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (Załącznik 2 do zapytania ofertowego);
b) parametry techniczno – użytkowe (Załącznik 3 do zapytania ofertowego).
c) dokumentację techniczną potwierdzającą wymagania Zamawiającego w zakresie parametrów technicznych przedmiotu zamówienia.
d) dokument potwierdzający wraz z potwierdzeniem zapłaty, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 300.000,00 zł wraz z potwierdzeniem jej zapłaty.

Zamówienia uzupełniające

nie dotyczy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie poniżej przedstawionych kryteriów oceny ofert.

KRYTERIUM WAGA (pkt)
Wartość netto 70
Okres gwarancji 20
Maksymalny czas usunięcia zgłoszonej wady lub usterki 10

a) Wartość netto –Pc

Punktacja za cenę będzie obliczana na podstawie wzoru:

Cn x 70 Pc – otrzymane punkty
Pc = Cn – wartość netto najniższej spośród złożonych Ofert
Cb Cb – wartość netto badanej Oferty

Oferta za kryterium „Wartość netto” może otrzymać maksymalnie 70 pkt.

b) Okres gwarancji -Pg

W kryterium okres gwarancji Zamawiający dokona oceny kryterium na podstawie informacji zawartych w formularzu ofertowym, tj. Wykonawca wskaże w formularzu ofertowym okres gwarancji w liczbie miesięcy.
Zamawiający jednocześnie informuje, że minimalny okres gwarancji wynosi 12 miesięcy. Okres gwarancji rozpoczyna się z dniem podpisania protokołu odbioru końcowego.
W przypadku wskazania przez Wykonawcę okresu gwarancji krótszego niż 12 miesięcy, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią zapytania ofertowego.
W ramach kryterium „okres gwarancji” oferta będzie oceniana w następujący sposób:

Lp. Okres gwarancji
w liczbie miesięcy Liczba przyznanych punktów
1 większe lub równe 24 20
4 22 - 23 16
5 19 - 21 12
6 16 - 18 8
7 13 - 15 4
8 12 0

W sytuacji, gdy Wykonawca nie wskaże okresu gwarancji w Formularzu ofertowym, oferta Wykonawcy w ramach tego kryterium otrzyma 0 punktów, a okres gwarancji zostaje ustalony na 12 miesięcy.
Oferta za kryterium „okres gwarancji” może otrzymać maksymalnie 20 pkt.
c) Maksymalny czas usunięcia zgłoszonej wady lub usterki - Mw

W kryterium Zamawiający dokona oceny kryterium na podstawie informacji zawartych w formularzu ofertowym, tj. Wykonawca wskaże w formularzu ofertowym maksymalny czas usunięcia zgłoszonej wady lub usterki w liczbie dni kalendarzowych.
Zamawiający jednocześnie informuje, że maksymalny czas usunięcia zgłoszonej wady lub usterki wynosi 7 dni kalendarzowych. Maksymalny czas usunięcia zgłoszonej wady lub usterki rozpoczyna się z dnie przekazania Wykonawcy zgłoszenia wady lub usterki.
W przypadku wskazania przez Wykonawcę maksymalny czas usunięcia zgłoszonej wady lub usterki dłuższy niż 7 dni kalendarzowych, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią zapytania ofertowego.


W ramach kryterium „maksymalny czas usunięcia zgłoszonej wady lub usterki” oferta będzie oceniana w następujący sposób:
Lp. maksymalny czas usunięcia zgłoszonej wady lub usterki w dniach kalendarzowych Liczba przyznanych punktów
1 większe lub równe 1 10
4 3 8
5 4 6
6 5 4
7 6 2
8 7 0

W sytuacji, gdy Wykonawca nie wskaże maksymalny czas usunięcia zgłoszonej wady lub usterki w Formularzu ofertowym, oferta Wykonawcy w ramach tego kryterium otrzyma 0 punktów, a maksymalny czas usunięcia zgłoszonej wady lub usterki zostaje ustalony na7 dni kalendarzowych.
Oferta za kryterium „maksymalny czas usunięcia zgłoszonej wady lub usterki” może otrzymać maksymalnie 10 pkt.


1. Obliczenia dokonywane będą przez Zamawiającego z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
2. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą tę ofertę, która uzyska największą liczbę punktów za poszczególne kryteria, po ich zsumowaniu według wzoru: P = Pc + Pg + Mw

Wykluczenia

1. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania zostaną wykluczeni z niniejszego postępowania.
2. Z postępowania wyklucza się podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami uprawnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi dla Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
 uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej.
 posiadaniu co najmniej 10 % udziału lub akcji.
 pełnią funkcję członka organu nadzorczego lub zarządczego, prokurenta, pełnomocnika.
 pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

PIEKARNIA CUKIERNIA PIOTR KROPIDŁOWSKI

Adres

83-210 Zblewo

pomorskie , starogardzki

Numer telefonu

585884502

NIP

5911272303

Tytuł projektu

Wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania probiotycznych wyrobów cukierniczych

Numer projektu

POIR.03.02.02-00-1259/17-00
Liczba wyświetleń: 100