Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe na dostawę inkubatora otwartego, inkubatora zamkniętego oraz stanowiska resuscytacji z promiennikiem dla Wieloprofilowego Centrum Symulacji Medycznej

Data publikacji: 09.01.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 24-01-2020

Numer ogłoszenia

1226341

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Przedłużono termin składania ofert do 24.01.2020 r.

Miejsce i sposób składania ofert

Podpisaną ofertę zawierającą wszystkie załączniki należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą lub kurierem w zamkniętej kopercie na adres:
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1
30-705 Kraków
Budynek B, Rektorat

Na kopercie należy umieścić dopisek:
Projekt „Kształtowanie umiejętności klinicznych w warunkach symulowanych w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego” – oferta na dostawę inkubatora otwartego, inkubatora zamkniętego oraz stanowiska resuscytacji
z promiennikiem.
Nie otwierać przed upływem terminu składania ofert.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Anna Szuba-Boroń, mail: aszuba@afm.edu.pl, lub csm.zakupy@afm.edu.pl; Łukasz Boduszek; mail: lboduszek@afm.edu.pl

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa inkubatora otwartego, inkubatora zamkniętego oraz stanowiska resuscytacji
z promiennikiem do Wieloprofilowego Centrum Symulacji Medycznej Krakowskiej Akademii im. A. F. Modrzewskiego.
Dostawa obejmuje:
Inkubator otwarty - 1 sztuka
Inkubator zamknięty - 1 sztuka
Stanowisko resuscytacji z promiennikiem - 1 sztuka.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: małopolskie Powiat: Kraków Miejscowość: Kraków

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyposażenie tworzonego Wieloprofilowego Centrum Symulacji Medycznej Wydziału Lekarskiego i Nauk
o Zdrowiu Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych urządzeń według poniższego spisu:
Inkubator otwarty - 1 sztuka
Inkubator zamknięty - 1 sztuka
Stanowisko resuscytacji z promiennikiem - 1 sztuka.

Do obowiązków Wykonawcy będzie należało:
1) dostawa zamówionych urządzeń,
2) instalacja i testowe uruchomienie dostarczonych urządzeń;
3) przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie użytkowania dostarczonych urządzeń;
4) dołączenie dla każdego dostarczonego urządzenia:
- deklaracji zgodności lub certyfikatu CE,
- instrukcji obsługi w języku polskim,
- karty gwarancyjnej,
- paszportu technicznego,
- wykazu podmiotów upoważnionych przez wytwórcę do wykonywania serwisu pogwarancyjnego.
5) zapewnienie co najmniej 2-letniej gwarancji i serwisu na przedmiot zamówienia.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony jest w zaproszeniu do składania ofert stanowiącym załącznik do ogłoszenia.

Kod CPV

33152000-0

Nazwa kodu CPV

Inkubatory

Dodatkowe przedmioty zamówienia

33172200-8 Urządzenia do resuscytacji

Harmonogram realizacji zamówienia

Wymagany przez Zamawiającego termin dostawy to marzec 2020 r. (8 tygodni od dnia podpisania umowy).
Wykonawca dostarczy, rozpakuje i złoży przedmiot zamówienia w dzień roboczy w godzinach od 8.00 do 16.00.
Dokładny termin realizacji zamówienia zostanie ustalony przez Wykonawcę z kierownikiem obiektu.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy:
1) mają udokumentowane doświadczenie w realizacji zamówień na dostawę inkubatorów oraz stanowiska resuscytacji z promiennikiem - wymagane zrealizowanie co najmniej 3 dostaw w okresie ostatnich 3 lat, w tym co najmniej jednej na kwotę 50 000 złotych lub wyższej (jeżeli zrealizowane zamówienie obejmowało oprócz inkubatorów czy stanowiska resuscytacji z promiennikiem także inne przedmioty, wymagana wartość zamówienia powinna być ustalona wyłącznie w odniesieniu do inkubatorów oraz stanowiska resuscytacji z promiennikiem);
2) dysponują osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia;
3) nie znajdują się w stanie upadłości lub likwidacji.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Wykonawca powinien dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony na podstawie oświadczenia Wykonawcy zawartego w formularzu ofertowym.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

W postępowaniu nie mogą brać udziału Wykonawcy, którzy znajdują się w stanie upadłości lub likwidacji.
Dla potwierdzenie spełnienia powyższego warunku Wykonawca składa wraz z ofertą aktualny odpis z KRS lub CEIDG oraz oświadczenie potwierdzające, że nie znajduje się w stanie upadłości lub likwidacji.

Dodatkowe warunki

Nie dotyczy.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian do umowy ws. realizacji zamówienia na skutek:
- zmiany przepisów prawa, wytycznych horyzontalnych lub programowych, względnie ich obowiązującej interpretacji,
- rozwiązania lub zmiany umowy o dofinansowanie realizacji projektu,
- istotnej zmiany wniosku o dofinansowanie projektu,
- zaistnienia siły wyższej mającej wpływ na realizację umowy,
- zmiany terminów z powodu ważnych okoliczności, niezależnych od Zamawiającego,
- zaistniałej omyłki pisarskiej,
- zmiany danych teleadresowych, zmiany nazwy, osób upoważnionych do reprezentacji itp.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

- wypełniony formularz ofertowy,
- oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,
- oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych,
- aktualny odpis z KRS lub zaświadczenie CEIDG,
- dokumenty potwierdzające wymagane doświadczenie Wykonawcy,
- dodatkowo jeżeli oferta jest podpisana przez pełnomocnika także odpis pełnomocnictwa.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
- cena: 80%,
- kryterium okres gwarancji 10 %
- dodatkowo punktowane wyposażenie: 10 %.
Liczba punktów przyznana każdej z ocenianych ofert zostanie obliczona wg wzoru:
Lp = C + G + P
gdzie:
Lp - łączna liczba punktów
C - liczba punktów za kryterium cena
G - liczba punktów za kryterium okres gwarancji
P - liczba punktów za dodatkowo punktowane wyposażenie
Punkty za kryterium cena (C) zostaną obliczone wg następującego wzoru:
Cmin
C = ------- x 80
Cn
gdzie:
C - liczba punktów za kryterium „cena” uzyskanych przez ocenianą ofertę
Cmin - najniższa cena spośród ofert ważnych
Cn - cena badanej oferty
Cmin i Cn ustala się na podstawie złożonych i nie odrzuconych ofert z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Pod uwagę bierze się całkowitą cenę za wykonanie zamówienia. Za kryterium cena (C) badana oferta może uzyskać max. 80 pkt.
Cena podana przez Wykonawcę musi uwzględniać wszystkie zobowiązania i koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia. Ewentualne zniżki i upusty muszą być zawarte w cenie oferty.
Cena oferty oraz jej składowe (cena za poszczególne pozycje) muszą być podane
w złotych polskich, liczbowo, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Kryterium okres gwarancji - dodatkowo punktowana jest 36-miesięczna gwarancja na wszystkie elementy przedmiotu zamówienia w wysokości 10 pkt, zatem łącznie za kryterium „okres gwarancji” badana oferta może uzyskać max. 10 punktów.
Za każdy dodatkowo premiowany element wyposażenia (P) wyszczególniony w części V Zaproszenia do składania ofert (Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia) Wykonawca może otrzymać 0 lub 5 pkt.
P - liczba punktów za dodatkowe wyposażenie zostanie obliczona według wzoru:
Pn
P = ------- x 10
Pmax (20)
gdzie:
Pmax - maksymalna liczba punktów za dodatkowe wyposażenie możliwa do uzyskania w odniesieniu do zamówienia (20)
Pn - liczba punktów za dodatkowe wyposażenie uzyskana przez ofertę badaną.
Za kryterium dodatkowe parametry wyposażenia (P) badana oferta może uzyskać max. 10 pkt.
Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta, która uzyska największą liczbę punktów obliczoną w podany wyżej sposób.

Wykluczenia

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców powiązanych osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązanie kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające na:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub osobowej,
2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,
5) innym powiązaniu, które może naruszać przejrzystość postępowania, uczciwą konkurencję lub równe traktowanie wykonawców.
W celu zweryfikowania, czy nie zachodzą powiązania osobowe lub kapitałowe Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia i podpisania stosownego oświadczenia, stanowiącego załącznik do formularza ofertowego. Oferty, które nie będą zawierać ww. oświadczenia zostaną odrzucone.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

KRAKOWSKA AKADEMIA IM.ANDRZEJA FRYCZA MODRZEWSKIEGO

Adres

Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1

30-705 Kraków

małopolskie , Kraków

Numer telefonu

0122524650

Fax

0122524651

NIP

6762134096

Tytuł projektu

Kształtowanie umiejętności klinicznych w warunkach symulowanych w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Numer projektu

POWR.05.03.00-00-0001/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

GE Medical Systems Polska Sp. z o.o., ul. Wołoska 9, 02-583 Warszawa; 192 477,60 zł
Liczba wyświetleń: 191