Strona główna
Logo unii europejskiej

Prace termomodernizacyjne polegające na wymianie okien stalowych i drewnianych

Data publikacji: 09.01.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 24-01-2020

Numer ogłoszenia

1226332

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 24.01.2020 r. do godz. 13.00 w formie pisemnej osobiście w siedzibie Zamawiającego pod adresem: ATIS-SMOK sp. z o.o., ul. Wiślana 43, 34-114 Brzeźnica lub za pośrednictwem usług pocztowych lub kurierskich.
2. Oferta złożona po terminie zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy bez jej otwierania.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Leszek Wosik Prezes Zarządu

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

507 073 372

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Wymiana okien stalowych i drewnianych o łącznej powierzchni 157,3 m2 na okna PCV o współczynniku przenikania ciepła U równym lub mniejszym 1,1 (okna w części produkcyjnej wyposażone od środka w bezpieczną szybę).

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: małopolskie Powiat: wadowicki Miejscowość: 34-114 Brzeźnica

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Wymiana starych okien o wysokim współczynniku przenikania ciepła na nowe okna PCV o niskim współczynniku przenikania ciepła ma na celu zwiększenie efektywności energetycznej budynków poprzez zmniejszenie strat ciepła, a co za tym idzie zmniejszenie zużycia energii cieplnej.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup i wymiana stolarki okiennej z zgodnie z obowiązującymi normami i sztuką budowlaną. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, kompletny, wolny od wad fizycznych i prawnych i obciążeń prawami osób trzecich.

Wymagania inwestora: okna PCV o współczynniku przenikania ciepła U równym lub mniejszym 1,1 zgodnie z poniższą specyfikacją (ilość sztuk, wymiary +/- 10%, sposób otwierania):
1. 1 sztuka 2360mm na 1760mm, lewe skrzydło uchylno-otwierane o szerokości 850mm i pozostała część okna stałe przeszklenie-witryna
2. 2 sztuki 2330mm na 1470mm, lewe skrzydło uchylno-otwierane o szerokości 850mm i pozostała część okna stałe przeszklenie-witryna
3. 1 sztuka 860mm na 570mm, całe okno uchylno-otwierane z zawiasami na dole a klamką u góry
4. 1 sztuka 2340mm na 1490mm, lewe skrzydło uchylno-otwierane o szerokości 850mm i pozostała część okna stałe przeszklenie-witryna
5. 2 sztuki 840mm na 540mm, całe okno uchylno-otwierane z zawiasami na dole a klamką u góry
6. 1 sztuka 1930mm na 1450mm, nieotwierane, całe okno stałe przeszklenie-witryna (do pomieszczenia kotłowni, musi spełniać EI30)
7. 1 sztuka 1870mm na 1450mm, lewe skrzydło uchylno-otwierane o szerokości 850mm i pozostała część okna stałe przeszklenie-witryna
8. 2 sztuki 2080mm na 1140mm, lewe skrzydło uchylno-otwierane o szerokości 850mm i pozostała część okna stałe przeszklenie-witryna

Cześć produkcyjna:
9. 33 sztuki 1994mm na 1994mm, nieotwierane, całe okna stałe przeszklenie-witryna z słupkiem stałym pośrodku dzielącym szybę na 2 równe części, wyposażone od środka w bezpieczne szyby laminowane 33.1.

Wymiary okien w budynku powinny być potwierdzone szczegółowym obmiarem wykonanym przez wybranego dostawcę okien oraz firmę montażową przed wykonaniem usługi.

Na oferowaną usługę wymagana jest gwarancja nie krótsza niż 24 miesiące.

Kod CPV

45000000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane

Dodatkowe przedmioty zamówienia

brak

Harmonogram realizacji zamówienia

Planowany termin realizacji zamówienia Marzec – Wrzesień 2020.

Dokładny termin rozpoczęcia prac zostanie ustalony pomiędzy stronami w umowie.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Wymagane jest od Oferentów posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

W celu potwierdzenia spełnienia powyższego warunku Oferent dołącza do składanej oferty podpisane oświadczenie zgodne z załącznikiem nr 2.

Wiedza i doświadczenie

Oferent powinien dysponować odpowiednią wiedzą i doświadczeniem do wykonania zamówienia.

W celu potwierdzenia spełnienia powyższego warunku Oferent dołącza do składanej oferty podpisane oświadczenie zgodne z załącznikiem nr 2 oraz jest zobowiązany przedstawić dokumenty potwierdzające wykonanie min. 5 podobnych realizacji (fv, protokoły odbioru prac lub podobne)

Potencjał techniczny

Oferent powinien dysponować odpowiednim potencjałem technicznym (np. urządzenia i pojazdy) do wykonania zamówienia.

W celu potwierdzenia spełnienia powyższego warunku Oferent dołącza do składanej oferty podpisane oświadczenie zgodne z załącznikiem nr 2.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Oferent powinien dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

W celu potwierdzenia spełnienia powyższego warunku Oferent dołącza do składanej oferty podpisane oświadczenie zgodne z załącznikiem nr 2.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Oferent musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia we wskazanym terminie.

W celu potwierdzenia spełnienia powyższego warunku Oferent dołącza do składanej oferty podpisane oświadczenie zgodne z załącznikiem nr 2.

Dodatkowe warunki

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone.

Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania ofertowego na każdym etapie bez podawania przyczyn.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający nie dopuszcza możliwości zmiany istotnych postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokona wyboru Dostawcy.

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, np. warunków płatności, terminu realizacji zamówienia, w przypadku zaistnienia okoliczności spowodowanych czynnikami zewnętrznymi.

Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania ofertowego na każdym etapie bez podawania przyczyn.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Oferta zawierająca co najmniej następujące informacje:
• pełna nazwa oferenta,
• adres lub siedziba oferenta, numer telefonu oraz numer NIP,
• pełny zakres zamówienia
• cena – wartości netto i brutto,
• termin ważności oferty – co najmniej 3 miesiące,
• gwarancja wyrażona w miesiącach – co najmniej 24 miesiące
• czas reakcji serwisowej (liczony jest w godzinach (h) w dni robocze od momentu zgłoszenia problemu mailowo na adres oferenta do czasu podjęcia pierwszych czynności serwisowych)
• oferta powinna być sporządzona w języku polskim
• oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu oferenta, przy czym podpis musi być czytelny lub opisany pieczęciami imiennymi,
2. Oświadczenie o braku powiązań (zgodnie z załącznikiem nr 1)
3. Pozostałe oświadczenia wymagane w zapytaniu (zgodnie z załącznikiem nr 2).
4. Dokumenty potwierdzające wykonanie min. 5 podobnych realizacji (fv, protokoły odbioru prac lub podobne)

Zamówienia uzupełniające

brak

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji:
1) Ocena ofert będzie dokonana do dziesięciu dni roboczych po dniu oznaczonym jako termin składania ofert.
2) W ofercie należy odnieść się do wszystkich kryteriów wyboru oferty. W przypadku, gdy Oferent pominie jedno lub więcej kryteriów, jego oferta nie będzie rozpatrywana.
3) W przypadku ofert zawierających ceny podane w walucie innej niż PLN do oceny ofert zostanie przyjęta cena przeliczona z waluty na PLN wg tabeli kursowej NBP – tabeli kursów średnich A, aktualnej na dzień wyboru ofert.
4) Dla każdej oferty oddzielnie zostanie dokonana ocena punktowa oferty, następnie wyłoniony zostanie najlepszy oferent tj. oferent, którego oferta uzyskała najwyższą ilość punktów.
5) Kryteria wyboru oferty w ramach zadania:
a) cena netto PLN
maksymalna liczba punktów: 40
b) okres gwarancji (w miesiącach)
maksymalna liczba punktów: 30
c) czas reakcji serwisu (w godzinach)
maksymalna liczba punktów: 30

Sposób przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:
a) Punkty w ramach kryterium ceny netto PLN będą przyznawane wg następującej formuły:

An = (C min / C r) x 100 x 40%

C min – cena minimalna w zbiorze ofert
C r – cena oferty rozpatrywanej
A n – ilość punktów przyznana ofercie
Do porównania ofert będzie brana pod uwagę cena zamówienia netto (bez Vat).

2. Punkty w ramach kryterium okres gwarancji (w miesiącach) będą przyznawane wg następujących przedziałów:
• gwarancja: powyżej 60 miesięcy – 30 pkt.
• gwarancja: powyżej 48 miesięcy do 60 miesięcy (włącznie) – 20 pkt.
• gwarancja: powyżej 36 miesięcy do 48 miesięcy (włącznie) – 10 pkt.
• gwarancja: od 24 miesięcy do 36 miesięcy (włącznie) – 0 pkt

3. Punkty w ramach kryterium czas reakcji serwisu (w godzinach) będą przyznawane wg następujących przedziałów:
• Czas reakcji: 8h lub mniej– 30 pkt.
• Czas reakcji: powyżej 8h do 12h (włącznie) – 20 pkt.
• Czas reakcji: powyżej 12h do 24h (włącznie) – 10 pkt.
• Czas reakcji: powyżej 24h – 0 pkt.

Czas reakcji serwisu liczony jest w godzinach (h) w dni robocze od momentu zgłoszenia problemu mailowo na adres oferenta do czasu podjęcia pierwszych czynności serwisowych.

Całkowita liczba punktów = Liczba punktów kryterium 1 + Liczba punktów za kryterium 2 + Liczba punktów za kryterium 3.

Oferta wygrywająca to taka, która uzyska największą całkowitą liczbę punktów wynikającą z powyższego wzoru.

Wykluczenia

Zamawiający może odrzucić ofertę również wówczas, jeżeli podana cena jest rażąco niska. Cena jest rażąco niska, w szczególności wtedy, gdy jest niższa o 25 % od szacowanej wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych (ważnych) ofert.

W przypadku stwierdzenia rażąco niskiej ceny oferentowi przysługuje szansa wyjaśnienia jakie czynniki wpłynęły na podaną cenę oferty, zanim zamawiający podejmie ewentualną decyzję o odrzuceniu jego oferty

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

"ATIS-SMOK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Wiślana 43

34-114 Brzeźnica

małopolskie , wadowicki

Numer telefonu

507073372

NIP

5512328982

Tytuł projektu

Poprawa efektywności energetycznej cukierni ATIS-SMOK poprzez kompleksową modernizację energetyczną

Numer projektu

RPMP.04.02.00-12-0244/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

AVENTOR OKNA I DRZWI Damian Puchniewicz, ul. Zakopiańska 56, 30-418 Kraków, cena netto 134669.5 zł, cena brutto 165643.5 zł, data wpłynięcia oferty 16.01.2020 r.
Liczba wyświetleń: 109