Strona główna
Logo unii europejskiej

Wybór dostawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawę materiałów eksploatacyjnych do badań penetracyjnych PT

Data publikacji: 10.01.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 24-01-2020

Numer ogłoszenia

1226324

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

W dniu 17 stycznia 2020 r. modyfikacji uległa specyfikacja zamówienia a tym samym został zmieniony również Formularz oferty stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. W związku z powyższym termin składania ofert został wydłużony o 7 dni do 24 stycznia 2020 r. do godz. 24:00.

Miejsce i sposób składania ofert

Termin składania ofert mija z dniem: 24.01.2020 r. o godz. 24:00

Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty w formie e-mail na adres: bartosz.badowski@innerco.pl lub w formie pisemnej osobiście / pocztą / za pomocą kuriera na adres INNERCO Sp. z o.o., ul. Jadwigi Majówny 43A, 30-298 Kraków. W celu dochowania terminu składania ofert liczy się data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego lub dostarczenia oferty za pomocą wiadomości e-mail na adres bartosz.badowski@innerco.pl. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione ze strony Dostawcy i opatrzona pieczęcią firmową Dostawcy. W przypadku ofert przesłanych w formie e-mail konieczne jest załączenie skanu podpisanej i opieczętowanej oferty.

1. Oferty niepodpisane zostaną odrzucone.
2. Oferty, które wpłyną po terminie nie zostaną uwzględnione.
3. Oferta musi zostać sporządzona na formularzu oferty stanowiącym załącznik do przedmiotowego zapytania ofertowego.
4. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
5. Cena oferty powinna być podana w PLN.
6. Oferta musi zostać podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Dostawcy w zakresie złożenia oferty.
7. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Dostawca.
8. Oferta powinna zawierać termin jej obowiązywania (minimum 30 dni kalendarzowych).
9. Oferta powinna zawierać opis proponowanych warunków i terminów płatności - Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaliczkowania.
10. W ramach zamówienia nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani ofert wariantowych.
11. Złożenie oferty jest jednoznaczne z zaakceptowaniem bez zastrzeżeń treści niniejszego zapytania ofertowego.
12. Zamawiający po otrzymaniu ofert dokona oceny najkorzystniejszej oferty, co zostanie udokumentowane protokołem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
13. Informacja o wyniku postępowania zostanie umieszczona na stronie portalu Baza Konkurencyjności.
14. W przypadku oczywistych braków lub omyłek w złożonej ofercie Zamawiający może wezwać Dostawcę do poprawy lub uzupełnienia oferty. Dostawca zostanie wezwany do uzupełnienia dokumentacji ofertowej w terminie do 2 dni roboczych. Sposób przekazywania dokumentów uzupełniających/poprawionych odbywać się będzie drogą elektroniczną. Zamawiający będzie komunikował się z oferentami za pomocą adresu email Dostawcy, wskazanego w Formularzu oferty. W sytuacjach kiedy:
- pomimo wezwania do uzupełnienia/poprawy Dostawca nie złoży uzupełnionej/poprawionej oferty,
- złożona dokumentacja ofertowa w dalszym ciągu będzie zawierała braki lub omyłki
wówczas oferta zostanie odrzucona, a Dostawca wykluczony z niniejszego postępowania o zamówienie publiczne.
15. Zamawiający planuje podpisanie umowy z wybranym Oferentem w terminie nie dłuższym niż 30 dni kalendarzowych od daty zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W przypadku nie podpisania umowy z Oferentem wybranym w drodze niniejszego postępowania (z winy Oferenta), Zamawiający zastrzega, iż umowa zostanie zaproponowana Oferentowi, którego oferta była kolejną pod względem liczby uzyskanych punktów.
16. Zamawiający ma prawo odrzucić ofertę, która będzie zawierała rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia lub Dostawca nie udzieli dostatecznych wyjaśnień na wezwanie Zamawiającego w przedmiotowym zakresie.
17. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania ofertowego na każdym etapie w przypadkach:
- gdy wartość zwycięskiej oferty znacznie przekroczy cenę rynkową lub przekroczy zakładaną przez Zamawiającego wartość danej pozycji w budżecie realizowanego projektu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej;
- gdy w toku prac badawczo-rozwojowych w ramach realizowanego przez Zamawiającego projektu nastąpi istotna zmiana koncepcji badawczej projektu, co wymagać będzie modyfikacji parametrów/specyfikacji technicznej przedmiotu zamówienia.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

bartosz.badowski@innerco.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Bartosz Badowski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 694 474 547

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów eksploatacyjnych do badań penetracyjnych PT. W skład materiałów eksploatacyjnych wchodzą: 1. Penetrant 2. Wywoływacz 3. Zmywacz specjalny.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: małopolskie Powiat: Kraków Miejscowość: Kraków

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

W związku z realizacją projektu badawczego pn. „Technologia i reaktywne komponenty do wytwarzania in situ w odlewach stref kompozytowych wzmacnianych węglikiem wolframu”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 1 Osi Priorytetowej Gospodarka Wiedzy, Działanie 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw, typ projektów B Projekty celowe MŚP obejmujące prace B+R wraz z wdrożeniem oraz obowiązkiem dokonywania zamówień zgodnie z zasadą konkurencyjności, firma Innerco Spółka z o.o. składa zapytanie ofertowe dotyczące wyboru Dostawcy materiałów eksploatacyjnych do badań penetracyjnych PT.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów eksploatacyjnych do badań penetracyjnych PT, należących do grupy badań nieniszczących, w skład, którego wchodzą:
1. Penetrant – 20 sztuk, każdy o pojemności 500 ml
2. Wywoływacz – 20 sztuk, każdy o pojemności 500 ml
3. Zmywacz specjalny – 20 sztuk, każdy o pojemności 500 ml

Przedmiot zamówienia obejmuje również dostawę do miejsca realizacji projektu, zlokalizowanego w miejscowości Kraków (30-298), ul. Jadwigi Majówny 43A, województwo małopolskie. Ceny deklarowane w formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania, powinny uwzględniać całkowite koszty dostawy przedmiotu zamówienia.

Szczegółowe kod CPV
33696300-8 Odczynniki chemiczne
33696500-0 Odczynniki laboratoryjne

Kod CPV

33696300-8

Nazwa kodu CPV

Odczynniki chemiczne

Harmonogram realizacji zamówienia

1. Termin realizacji dostawy nie może być dłuższy niż 14 dni roboczych od dnia podpisania umowy na dostawę.
2. Ostateczny termin realizacji dostawy zostanie określony na podstawie terminów realizacji deklarowanych przez wybranego Dostawcę oraz z uwzględnieniem terminu wskazanego w pkt 1.
3. Zadeklarowanie terminu realizacji dostawy dłuższego niż 14 dni roboczych skutkować będzie odrzuceniem oferty bez możliwości poprawy.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Dodatkowe warunki

Zamawiający zastrzega, iż na etapie oceny ofert może wystąpić o dodatkowe dokumenty potwierdzające prawdziwość deklaracji każdego z warunków udziału w postępowaniu. Dokumenty uzupełniające Dostawcy powinni wnosić w terminie do 2 dni roboczych od momentu otrzymania wezwania do uzupełnienia złożonej oferty (sposób przekazywania dokumentów uzupełniających odbywać się będzie drogą elektroniczną). W przypadku braku odpowiedzi na wezwanie do uzupełnień lub przedstawienie dokumentów, które w oczywisty sposób nie potwierdzają treści i prawdziwości złożonych oświadczeń, skutkować będzie odrzuceniem oferty i wykluczeniem Dostawcy z postępowania.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zakresu umowy zawartej z podmiotem wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z następujących powodów:
a) obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub Dostawcy,
b) otrzymania decyzji Instytucji Pośredniczącej zawierającej zmiany zakresu zadań, terminów realizacji czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których Zamawiający zostanie zobowiązany,
c) rozwiązanie umowy z Dostawcą w przypadku, gdy Dostawca nie wywiązuje się z zakresu realizacji przedmiotu zamówienia, lub gdy przedmiot zamówienia nie spełnia wymogów określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym lub nie spełnia wymogów wskazanych w ofercie Dostawcy.
d) zmiany terminu realizacji usługi w przypadku:
- zaistnienia okoliczności siły wyższej,
- działań osób trzecich uniemożliwiających realizację dostaw, które to działania nie są konsekwencją winy Zamawiającego i Dostawcy,
- gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie podpisywania umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości terminowej realizacji usługi,
- zmiany terminów trwania poszczególnych etapów projektu.
e) zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku:
- zmiany zakresu usługi,
- ustawowej zmiany powszechnie obowiązującej stawki podatku od towarów i usług - w takim przypadku cena netto pozostaje bez zmian, a należny podatek VAT zostanie doliczony według zasad i stawek obowiązujących w dniu wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT,
f) uzyskania takich cząstkowych wyników prac realizowanych w poszczególnych etapach zamówienia, które uniemożliwiają kontynuację realizacji w/w projektu.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Do wypełnionego i podpisanego formularza oferty (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego) należy dołączyć Oświadczenie o braku powiązania osobowego i/lub kapitałowego Dostawcy z Zamawiającym (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego).

Zamówienia uzupełniające

Jeżeli na etapie realizacji umowy wystąpi konieczność udzielenia Dostawcy zamówień uzupełniających będą one udzielone zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie kryterium ceny, które będzie stanowiło 100% wagi przy obliczaniu punktacji końcowej poszczególnych ofert.

2. Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium oceny oferty:
Cena – cena netto za całość zamówienia (60 sztuk). Punktacja za cenę będzie obliczana na podstawie wzoru:

Pc = Cn/Cr *100

gdzie:
Pc – otrzymane punkty w kategorii ceny
Cn – najniższa cena netto spośród złożonych ważnych ofert
Cr – cena netto oferty rozpatrywanej

Maksymalna liczba punktów możliwych do zdobycia w ramach tego kryterium: 100.

3. Wyniki ocen punktowych będą zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku.
4. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty spełniające warunki i wymogi formalne opisane w zapytaniu ofertowym.
5. Zamawiający zaproponuje wybranemu Dostawcy, który uzyskał największą liczbę punktów, zawarcie umowy na realizację przedmiotu zamówienia.
6. W przypadku, kiedy nie dojdzie do podpisania umowy z winy Dostawcy, do realizacji zamówienia wybierany jest kolejny Wykonawca, zgodnie z największą liczbą uzyskanych punktów.

Wykluczenia

1. Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru Dostawcy, a Dostawcą, polegające w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO;
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. Z udziału w postępowaniu wykluczony jest podmiot w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2016 r. poz. 1574, 1579, 1948 i 2260) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Oferenta, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2016 r. poz. 2171, 2260 i 2261 oraz z 2017 r. poz. 791).

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

INNERCO SP. Z O.O.

Adres

Jadwigi Majówny 43

30-298 Kraków

małopolskie , Kraków

Numer telefonu

48694474547

NIP

6772369777

Tytuł projektu

Technologia i reaktywne komponenty do wytwarzania in situ w odlewach stref kompozytowych wzmacnianych węglikiem wolframu

Numer projektu

RPMP.01.02.01-12-0084/19-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

RYWAL-RHC Sp. z o.o. w Warszawie, Odział Kraków
ul. Makuszyńskiego 4
31-752 Kraków

data wpłynięcia oferty: 20.01.2020

cena netto: 1200 PLN
Liczba wyświetleń: 94