Strona główna
Logo unii europejskiej

Wykonanie wykopów i przygotowanie platformy roboczej pod palownicę

Data publikacji: 09.01.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 24-01-2020

Numer ogłoszenia

1226319

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferty należy złożyć do dnia 24 stycznia 2020 r. do godz. 10:00
2. Ofertę (wraz z załącznikami) należy sporządzić w języku polskim.
3. Oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Oferenta zgodnie z dokumentem rejestrowym lub zgodnie z udzielonym pełnomocnictwem. Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, jeżeli nie wynika ono z innych dokumentów załączonych do oferty przez wykonawcę.
Jeżeli osoba podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści wskazywać uprawnienie do podpisania oferty.
4. Dokumenty składające się na ofertę muszą być złożone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
5. Oferty należy składać pocztą tradycyjną / kurierem / osobiście w Sekretariacie Zarządu – Budynek „Słońce” adres: ul. Piłkarska 3, 30-698 Kraków
Koperta ma być zaadresowana według poniższego wzoru:
Uzdrowisko Kraków Swoszowice Sp. z o.o. ul. Piłkarska 3, 30-698 Kraków "OFERTA NA PRZETARG NR POIR.2.1/3” NIE OTWIERAĆ PRZED <24 stycznia 2020r. godz. 14:00>
6. Za termin złożenia oferty uznaje się termin wpływu do siedziby Zamawiającego
7. Oferty, które wpłyną po upływie terminu nie będą podlegały ocenie.
8. Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 24 stycznia 2020 r. o godz. 14:00 w Budynku Zarządu Uzdrowiska Kraków Swoszowice, Pawilon „Słońce” ul. Piłkarska 3, 30-698 Kraków, pok. nr 1,
9. Termin podpisania umowy zostanie określony w zawiadomieniu wysłanym do oferenta, który złożył najkorzystniejszą ofertę.
10. Oferent może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego i treści umowy. Zamawiający udzieli wyjaśnień, jeśli zapytanie wpłynęło do Zamawiającego najpóźniej na 3 dni robocze (dni robocze: dni od poniedziałku od godz. 10:00 do piątku do godziny 15:00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) przed upływem terminu składania ofert.
Treść pytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego publikowana jest w taki sam sposób, w jaki opublikowano zapytanie ofertowe.
Pytania należy kierować na adres mailowy: contrage@uzdrowisko.krakow.pl.
Pytania dotyczące umowy muszą wskazywać konkretny jej punkt.
Osobą uprawnioną do kontaktu z Oferentami jest Pani Ewelina Waga.
11. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Oferent.
12. Okres związania ofertą wynosi co najmniej 30 dni od daty złożenia oferty.
13. Ofertę należy przygotować zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
14. W toku dokonania oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Oferentów wyjaśnień i uzupełnień treści złożonych przez nich ofert.
15. Informacja nt. konieczności uzupełnienia złożonej oferty (w tym: zakres wymaganych uzupełnień oraz termin oraz sposób ich przedłożenia) zostanie przekazana w trybie poczty elektronicznej.
16. W przypadku niedostarczenia przez Oferentów zaświadczeń lub oświadczeń potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, Komisja Wyboru Dostawców może wyznaczyć dodatkowy termin na ich uzupełnienie.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Osobą uprawnioną do kontaktu z Oferentami jest Pani Ewelina Waga

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 (12) 254 78 14

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Zakres robót obejmuje wykonanie robót ziemnych, magazynowanie i wywóz urobku, odwodnienie platformy roboczej, przygotowanie powierzchni roboczej, przygotowanie miejsca pod zaplecze budowy, ewentualne zabezpieczenia wykopów na działce nr 284/10, obręb 88, jedn. ewid. Podgórze w 30-698 Kraków, ul. Kąpielowa 70.
Przygotowanie platformy roboczej pod palownicę realizowane na podstawie pozwolenia na budowę znak: AU-01-5.6740.2.1603.2018.ŁŚW; nr decyzji: 96/6740.2/2019 z dnia 29.01.2019r.
Zadania jakie należy wykonać:
1. przygotować wyrównaną, stabilną i wolną od przeszkód powierzchnię roboczą przystosowaną do ciągłej pracy ciężkiego sprzętu budowlanego w każdych warunkach pogodowych. Platformę roboczą wolną od wszelkich przeszkód utrudniających swobodne poruszanie się maszyn (linie napowietrzne, gałęzie drzew, wykopy itp.), umożliwiającą ciągłą pracę sprzętu budowlanego o masie 70T w trudnych warunkach pogodowych. Materiałem na platformę może być: przekrusz betonowy, kruszywo łamane, piasek gruby lub pospółka, układne i zagęszczone warstwą o miąższości min. 40 cm, w przypadku gruntów organicznych układne na warstwie geowłókniny separacyjnej. Wymagana wartość modułu wtórnego odkształcenia osiągana w każdych warunkach pogodowych dla platformy roboczej wynosi Ev2=40 MPa. Wjazd na platformę o max. nachyleniu 20% i platforma musi znajdować się min 0.8 m powyżej zwierciadła wody gruntowej oraz 0.5 m powyżej spodu fundamentów.
1.1. Wymagane jest usunięcie powierzchniowej warstwy gruntu z powierzchni terenu (gleba, humus, itp.). Wymiary wykopu mierzone na poziomie platformy roboczej powinny zapewniać swobodny dostęp wiertnicy do wszystkich kolumn.
1.2. Usunięcie z podłoża przed rozpoczęciem robót ewentualnych przeszkód uniemożliwiających wykonanie przewidzianych robót np. sieci instalacyjne (woda, gaz, kanalizacja, kable elektryczne, telefoniczne) oraz ewentualne elementy murowane, betonowe lub stalowe oraz głazy.
1.3. Zjazd do wykopu powinien mieć szerokość co najmniej 4 m i nachylenie nie większe niż 1:5.
1.4. Zwierciadło wody gruntowej powinno być obniżone poniżej poziomu platformy roboczej, o ile zachodzi taka potrzeba.
1.5. Założono wykonanie kolumn z platformy roboczej wykonanej na poziomie –5,97 m = 229,50 m n.p.m.
2. Transport ziemi na terenie Uzdrowiska do 1km (wozidłem).
3. Inwestor posiada pozwolenie na budowę (prowadzenie robót).
4. Wszelkie pozwolenie na przejazd drogami prowadzącymi do terenu robót – po stronie Wykonawcy.
5. Zakłada się całość obsługi geodezyjnej po stronie Wykonawcy.

Pełna treść ogłoszenia wraz załącznikami (formularzem ofertowym i wzorem umowy) znajduje się w załączniku do ogłoszenia.
Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w punkcie III zapytania ofertowego.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: małopolskie Powiat: Kraków Miejscowość: siedziba Zamawiającego – UZDROWISKO W SWOSZOWICACH (ul. Kąpielowa 70, 30-698 Kraków)

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zamówienie jest na rzecz realizowanego projektu „UTWORZENIE CENTRUM B+R W ZAKRESIE BADAŃ NAD PRAKTYKĄ INNOWACYJNEJ KOMPLEKSOWEJ REHABILITACJI OSÓB STARSZYCH I INNYCH NARAŻONYCH NA PRZEDWCZESNE STARZENIE - CONTRAGE” (nr projektu POIR.02.01.00-00-0243/17), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 2.1, Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw oraz obowiązkiem dokonywania zakupów w oparciu o najbardziej korzystną ekonomicznie ofertę, z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, efektywności, jawności i przejrzystości.

Przedmiot zamówienia

Kod/kody CPV:
- 45000000-7 - Roboty budowlane
- 45100000-8 – Przygotowanie terenu pod budowę
- 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

Zakres robót obejmuje wykonanie robót ziemnych, magazynowanie i wywóz urobku, odwodnienie platformy roboczej, przygotowanie powierzchni roboczej, przygotowanie miejsca pod zaplecze budowy, ewentualne zabezpieczenia wykopów na działce nr 284/10, obręb 88, jedn. ewid. Podgórze w 30-698 Kraków, ul. Kąpielowa 70.
Przygotowanie platformy roboczej pod palownicę realizowane na podstawie pozwolenia na budowę znak: AU-01-5.6740.2.1603.2018.ŁŚW; nr decyzji: 96/6740.2/2019 z dnia 29.01.2019r.
Zadania jakie należy wykonać:
1. przygotować wyrównaną, stabilną i wolną od przeszkód powierzchnię roboczą przystosowaną do ciągłej pracy ciężkiego sprzętu budowlanego w każdych warunkach pogodowych. Platformę roboczą wolną od wszelkich przeszkód utrudniających swobodne poruszanie się maszyn (linie napowietrzne, gałęzie drzew, wykopy itp.), umożliwiającą ciągłą pracę sprzętu budowlanego o masie 70T w trudnych warunkach pogodowych. Materiałem na platformę może być: przekrusz betonowy, kruszywo łamane, piasek gruby lub pospółka, układne i zagęszczone warstwą o miąższości min. 40 cm, w przypadku gruntów organicznych układne na warstwie geowłókniny separacyjnej. Wymagana wartość modułu wtórnego odkształcenia osiągana w każdych warunkach pogodowych dla platformy roboczej wynosi Ev2=40 MPa. Wjazd na platformę o max. nachyleniu 20% i platforma musi znajdować się min 0.8 m powyżej zwierciadła wody gruntowej oraz 0.5 m powyżej spodu fundamentów.
1.1. Wymagane jest usunięcie powierzchniowej warstwy gruntu z powierzchni terenu (gleba, humus, itp.). Wymiary wykopu mierzone na poziomie platformy roboczej powinny zapewniać swobodny dostęp wiertnicy do wszystkich kolumn.
1.2. Usunięcie z podłoża przed rozpoczęciem robót ewentualnych przeszkód uniemożliwiających wykonanie przewidzianych robót np. sieci instalacyjne (woda, gaz, kanalizacja, kable elektryczne, telefoniczne) oraz ewentualne elementy murowane, betonowe lub stalowe oraz głazy.
1.3. Zjazd do wykopu powinien mieć szerokość co najmniej 4 m i nachylenie nie większe niż 1:5.
1.4. Zwierciadło wody gruntowej powinno być obniżone poniżej poziomu platformy roboczej, o ile zachodzi taka potrzeba.
1.5. Założono wykonanie kolumn z platformy roboczej wykonanej na poziomie –5,97 m = 229,50 m n.p.m.
2. Transport ziemi na terenie Uzdrowiska do 1km (wozidłem).
3. Inwestor posiada pozwolenie na budowę (prowadzenie robót).
4. Wszelkie pozwolenie na przejazd drogami prowadzącymi do terenu robót – po stronie Wykonawcy.
5. Zakłada się całość obsługi geodezyjnej po stronie Wykonawcy.

Pełna treść ogłoszenia wraz załącznikami (formularzem ofertowym i wzorem umowy) znajduje się w załączniku do ogłoszenia.
Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w punkcie III zapytania ofertowego.

Kod CPV

45000000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane

Harmonogram realizacji zamówienia

termin realizacji umowy: 3 miesiące od podpisania umowy

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Oferenci, którzy:
a. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień – warunek potwierdzany oświadczeniem,
b. prowadzą działalność zgodną z opisem przedmiotu zamówienia – warunek potwierdzany oświadczeniem.

Wiedza i doświadczenie

c. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie– warunek potwierdzany oświadczeniem wraz z referencjami – wymagane przedłożenie min. 1 szt. referencji z ostatnich 4 lat na roboty ziemne w zakresie przygotowania terenu pod budowę o wartości min. 100 000,00 PLN (nazwa nabywcy, lokalizacja, wartość, rok kalendarzowy, opis zakresu, czas realizacji).

Potencjał techniczny

d. dysponują potencjałem technicznym i kadrą niezbędną do wykonania przedmiotu zamówienia – Warunek potwierdzony oświadczeniem. Należy wykazać minimum 1 osobę, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, i będzie odpowiedzialna za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat jej kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnego dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nią czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tą osobą. Wymagane co najmniej uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

j.w.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

e. posiadać będą polisę ubezpieczeniową OC dotyczącą prowadzonej działalności gospodarczej - Oferent przedłoży oświadczenie, że najpóźniej w dniu podpisania umowy będzie posiadał odpowiednią polisę ubezpieczeniową od OC na wartość min 500 000,00 PLN. Polisa będzie ważna/prolongowana przez cały okres trwania kontraktu na wartość wskazaną jak wyżej,
f. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia – warunek potwierdzany oświadczeniem.

Dodatkowe warunki

g. nie są w stanie likwidacji ani też nie ogłosili upadłości - warunek potwierdzany oświadczeniem,
h. nie zalegają z uiszczeniem opłat publicznoprawnych, podatków lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne – warunek potwierdzany oświadczeniem, że nie posiada zaległości z tytułu ww. należności (opłaty publiczno-prawne, podatki, składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne),
i. nie zostali prawomocnie skazani za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych - dotyczy wspólnika spółki jawnej, partnera lub członka zarządu spółki partnerskiej, komplementariusza spółki komandytowej oraz spółki komandytowo-akcyjnej; członka organu zarządzającego osoby prawnej

Warunki zmiany umowy

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian:
W następujących przypadkach:
• jeżeli zmiana jest konieczna z przyczyn losowych uniemożliwiających realizację zamówienia w zakładanym terminie,
• jeżeli zmiana jest konieczna z powodu działania siły wyższej tj. niezwykłych i nieprzewidzianych okoliczności niezależnych od strony, która się na nie powołuje i których konsekwencji mimo zachowania należytej staranności nie można było uniknąć w szczególności niesprzyjających warunków atmosferycznych i klęsk żywiołowych, uniemożliwiających terminowe wykonanie przedmiotu umowy,
• zmiany stawki podatku VAT, zmianie ulegną ceny jednostkowe brutto o wartość podatku VAT,
• jeżeli zmiany będą następstwem działania organów sądowych lub administracyjnych,
w szczególności dotyczących:
- przekroczenia zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń itp.,
- odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji projektowej,
- konieczności uzyskania wyroku sądowego lub innego orzeczenia sądu lub organu administracyjnego, którego konieczności nie przewidziano przy zawieraniu umowy,
- konieczności zaspokojenia roszczeń osób trzecich – w tym grup społecznych lub zawodowych nie artykułowanych lub nie możliwych do jednoznacznego określenia w chwili zawierania umowy.

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z w/w okoliczności wymienionych termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Ofertę należy przygotować zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

Do oferty należy dołączyć:
a. Oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków dotyczących zamówienia określonych punkcie IV.1 i IV.2 niniejszego zapytania,
b. Wykaz wykonanych robót wraz z referencjami,
c. Wykaz osób, które uczestniczyć będą w wykonywaniu zamówienia,
d. Oświadczenie wymagane od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO - W przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO - treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie),
e. Kosztorys ofertowy z cenami jednostkowymi i elementami robót, wg których dokonywane będą odbiory częściowe robót,
f. Dokument potwierdzający umocowanie prawne osoby reprezentującej Wykonawcę (aktualny wydruk z CEiDG lub KRS). W przypadku pełnomocników – do dokumentacji należy również dołączyć oryginał pełnomocnictwa potwierdzającego umocowanie prawne.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający zastrzega sobie możliwość udzielania zamówień uzupełniających.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będą przedstawione niżej kryteria:
A. Oferowana cena netto wyrażona w PLN - 100%

Zgodnie z przedstawionym wyżej zbiorem kryteriów zamawiający będzie posługiwał się następującym wzorem:
Won = An

Won - wskaźnik oceny oferty

A. Oferowana cena (koszt)
An=Cmin/Cn x 100 pkt
An - liczba punktów przyznana ofercie n za spełnienie kryterium A
n - numer oferty
Cmin - cena minimalna wśród złożonych ofert
Cn - cena zaproponowana przez oferenta n

Liczba punktów, którą można uzyskać w ramach tego kryterium obliczona zostanie przez podzielenie wartości minimalnej wśród złożonych ofert przez wartość ocenianej oferty i pomnożenie tak otrzymanej liczby przez 100.

Zamówienie zostanie udzielone oferentowi, który uzyska najwyższą liczbę punktów.

Opis sposobu obliczenia ceny:
W ofercie należy podać ostateczną cenę kompleksowego wykonania zamówienia.
Cenę w ofercie należy określić w PLN na podstawie wykonania z należytą starannością czynności wymienionych w przedmiocie zamówienia z uwzględnieniem wszystkich kosztów związanych
z realizacją zadania wynikających z zakresu wskazanych robót budowlanych, niezbędnych
do realizacji zamówienia i doliczyć do powstałej kwoty inne składniki wpływające na ostateczną cenę.
Ceny te muszą zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, m.in.:
1) wartość robót określonych w przedmiocie zamówienia,
2) podatek VAT,
3) wszystkie zastosowane materiały i urządzenia,
4) koszty pracy ludzi i sprzętu,
5) koszty transportu,
6) koszty zabezpieczenia terenu,
7) wszystkie podatki i opłaty,
8) koszty obsługi geodezyjnej budowy
9) koszty ubezpieczeń,
10) koszty załadunków i wyładunków,
11) wszelkie koszty związane z kompleksowym wykonaniem zamówienia,
12) wszelkie opłaty i odszkodowania za szkody, koszty oraz straty wynikłe w związku
z realizacją zamówienia.
Następnie oferent od tych kwot odejmuje wszelkie zniżki i bonifikaty i oblicza cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia. Tak wyliczoną cenę zamieszcza w ofercie. Cena ta będzie brana pod uwagę przez Komisję Przetargową w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty.
Oferowana cena jest obowiązująca w całym okresie ważności oferty.

Wykluczenia

Z ubiegania się o udzielenie zamówienia wykluczeni zostaną Oferenci, którzy są z Zamawiającym powiązani osobowo lub kapitałowo (wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Oferentem) – warunek potwierdzany oświadczeniem. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

UZDROWISKO KRAKÓW SWOSZOWICE SP. Z O.O.

Adres

Kąpielowa 70

30-698 Kraków

małopolskie , Kraków

Numer telefonu

12 254 78 14

Fax

12 6504745

NIP

6750000639

Tytuł projektu

Utworzenie Centrum B+R w zakresie badań nad praktyką innowacyjnej kompleksowej rehabilitacji osób starszych i innych narażonych na przedwczesne starzenie – CONTRAGE

Numer projektu

POIR.02.01.00-00-0243/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

FIRMA USŁUGOWO – HANDLOWA „STAR-KOP” KRZYSZTOF URBAŃCZYK, ul. Kościelna 1, 32-070 Czernichów

Data, godzina i sposób dostarczenia oferty wpłynięcia oferty: 24.01.2020 r. godz. 9:40, osobiście

Cena netto 133 334,70 zł (sto trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści cztery zł 70/100) + 30 666,98 zł VAT (trzydzieści tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć zł 98/100)
Liczba wyświetleń: 114