Strona główna
Logo unii europejskiej

Wynajem aparatury badawczej w ramach projektu pt. "Aktywne mikrobiologicznie nanokompozytowe powłoki anodowe na stopach aluminium"

Data publikacji: 09.01.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 16-01-2020

Numer ogłoszenia

1226266

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej: dawid.nidzworski@gmail.com lub pocztą tradycyjną/kurierem/osobiście (adres: Instytut Biotechnologii i Medycyny Molekularnej, ul. Kładki 24/ pokój 203, 80-822 Gdańsk).

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

dawid.nidzworski@gmail.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Oferentami jest: Pan Dawid Nidzworski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 534 507 000

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Zamawiający:
Instytut Biotechnologii
i Medycyny Molekularnej
ul. Trzy Lipy 3
80-172 Gdańsk
NIP: 9571076610

Przedmiotem zamówienia jest najem aparatury naukowo – badawczej wolnej od wad prawnych oraz fizycznych na czas określony, tj. od dnia 01.02.2020r. do dnia 31.08.2021r. wraz z dostawą do miejsca badań wskazanego przez Zamawiającego.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: pomorskie Powiat: gdański Miejscowość: Gdańsk

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest najem aparatury naukowo – badawczej wolnej od wad prawnych oraz fizycznych na czas określony, tj. od dnia 01.02.2020r. do dnia 31.08.2021r. wraz z dostawą do miejsca badań wskazanego przez Zamawiającego, w celu realizacji projektu pt. "Aktywne mikrobiologicznie nanokompozytowe powłoki anodowe na stopach aluminium".

Przedmiot zamówienia

Najem aparatury naukowo – badawczej wolnej od wad prawnych oraz fizycznych na czas określony, tj. od dnia 01.02.2020r. do dnia 31.08.2021r. wraz z dostawą do miejsca badań wskazanego przez Zamawiającego.

Kod CPV

33152000-0

Nazwa kodu CPV

Inkubatory

Dodatkowe przedmioty zamówienia

CPV: 38000000-5 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

Harmonogram realizacji zamówienia

Zamówienie obejmuje okres od dnia podpisania umowy do 31 sierpnia 2021 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Ofertę stanowi wypełniony formularz ofertowy - Załącznik nr 2 (Formularz ofertowy) do zapytania ofertowego. Do formularza ofertowego należy załączyć wypełniony przez Oferenta Załącznik nr 1a (Specyfikacja cenowa aparatury) do zapytania ofertowego oraz opatrzony parafkami Oferenta Załącznik nr 1 (Specyfikacja aparatury) do niniejszego zapytania ofertowego.
Do oferty należy ponadto dołączyć:
a) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji - wystawionego nie wcześniej niż 6 (sześć) miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
b) upoważnienie do podpisania oferty (jeśli dotyczy).

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium:

cena: 90%
czas dostawy: 10%

2. Punktacja w kryterium ceny będzie przyznawana wg formuły:
Cena:

C=Cm/Cx x 90

C - liczba punktów przyznanych danej ofercie w kryterium ceny;
Cm - minimalna cena brutto zaoferowana w odpowiedzi na zapytanie;
Cx - cena brutto rozpatrywanej oferty.

Czas dostawy:

CZ = CZm/CZx x 10

CZ - liczba punktów przyznanych danej ofercie w kryterium czas dostawy;
CZm – minimalny czas dostawy zaoferowany w odpowiedzi na zapytanie;
CZx - czas dostawy rozpatrywanej oferty

S = C + CZ

S - suma punktów danej oferty
C - liczba punktów przyznanych danej ofercie w kryterium ceny;
CZ - liczba punktów przyznanych danej ofercie w kryterium czas dostawy.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ELBIT ŚLIWIŃSCY SP.J.

Adres

Wojkowicka 21

41-250 Czeladź

śląskie , będziński

Numer telefonu

501697784

NIP

6252278560

Tytuł projektu

Aktywne mikrobiologicznie nanokompozytowe powłoki anodowe na stopach aluminium.

Numer projektu

RPSL.01.02.00-24-009C/19-00

Inne źródła finansowania

Zamawiający:
Instytut Biotechnologii
i Medycyny Molekularnej
ul. Trzy Lipy 3
80-172 Gdańsk
NIP: 9571076610

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

MPA Mariusz Musiał, ul. Dokerów 41, Mechelinki, 81-198 Kosakowo, Oferta wpłynęła 15.01.2020 r. o godz. 20:35 CET,
Cena: 176 382,00 zł (brutto) Uzyskana punktacja: 100,00 pkt
Liczba wyświetleń: 184