Strona główna
Logo unii europejskiej

Dostawa frezarki CNC wraz z oprzyrządowaniem

Data publikacji: 09.01.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 17-02-2020

Numer ogłoszenia

1226237

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

W dniu 09.01.2020 treść ogłoszenia została zmieniona.

W związku ze zgłoszonym faktem niepoprawnego wyświetlania się załącznika nr. 3 postanowiono wgrać do ogłoszenia ww. załącznik ponownie.

Powyższa zmiana nie ma wpływy na zmianę terminu składania ofert.

W dniu 14.01.2020 treść ogłoszenia została zmieniona.

W załączniku nr 3 doprecyzowano zapis odnoszący się do transportera wiórów.

Powyższa zmiana spowodowała przesunięcie terminu składania ofert z 11.02.2020 na 17.02.2020.

Miejsce i sposób składania ofert

• Oferty należy składać w formie e-mail wysłany na adres: g.hojdys@zmr.com.pl (z zaznaczeniem w temacie e-maila nr zapytania ofertowego do którego odnosi się złożona oferta) lub osobiście w siedzibie Zamawiającego.
• Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania procedury wyboru dostawcy bez podania przyczyny
• W przypadku wątpliwości związanych z zawartością złożonych ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Oferenta do złożenia wyjaśnień lub uzupełnień.
• Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych lub wariantowych
• Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
• Oferty należy złożyć w terminie do 17.02.2020 r.

Oferta powinna zawierać co najmniej:
1. Nazwę i adres oraz nazwisko i kontakt do osoby upoważnionej do składania oferty.
2. Datę sporządzenia i datę ważności oferty.
3. Wartość oferty, wyrażoną w PLN (netto i brutto). W przypadku złożenia oferty w walucie obcej kwota zostanie przeliczona na PLN według średniego bieżącego kursu wyliczonego i ogłoszonego przez NBP z dnia wyboru Dostawcy.
4. Termin realizacji zamówienia.
5. Opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w niniejszym ogłoszeniu.
6. Oferta musi zawierać wszystkie informacje , które podlegają ocenie w ramach kryteriów, pod rygorem nieważności przedstawionej oferty.
7. Oferta musi być sporządzona w języku polskim jak również wszystkie załączniki i informacje stanowiące jej integralną część muszą być w języku polskim.
8. Pieczęć i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania oferenta.
9. Oferta musi zawierać podpisany załącznik nr 1 o braku powiązań z zamawiającym.
10. Oferta musi zawierać podpisany załącznik nr 2.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

g.hojdys@zmr.com.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Grzegorz Hojdyś

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

0048695097548

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

W związku z realizacją projektu pn.: „Opracowanie modułowego ramienia powlekarki umożliwiającego automatyzację procesu powlekania” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” w ramach I Osi priorytetowej: „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 –2020 zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na niżej określony przedmiot zamówienia:
Dostawa frezarki CNC wraz z oprzyrządowaniem - 3-osiowego centrum obróbczego z możliwością pracy 4 osi

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: małopolskie Powiat: Kraków Miejscowość: Kraków

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

W związku z realizacją projektu pn.: „Opracowanie modułowego ramienia powlekarki umożliwiającego automatyzację procesu powlekania” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” w ramach I Osi priorytetowej: „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 –2020 zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na niżej określony przedmiot zamówienia:
Dostawa frezarki CNC wraz z oprzyrządowaniem - 3-osiowego centrum obróbczego z możliwością pracy 4 osi

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa frezarki CNC wraz z oprzyrządowaniem - 3-osiowego centrum obróbczego z możliwością pracy 4 osi

Pełna specyfikacja techniczna oraz zakres wymagań zostały zamieszczone w załączniku nr 3 do niniejszego ogłoszenia.

Kod CPV

42600000-2

Nazwa kodu CPV

Obrabiarki

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin dostawy: do 3 miesięcy od podpisania umowy.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania działalności i czynności objętych przedmiotem zamówienia oraz nie znajdują się w stanie upadłości oraz nie znajdują się w stanie likwidacji.

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. Wiedza i doświadczenie będzie weryfikowane na podstawie oświadczenia złożonego w treści Formularza Ofertowego.
Powyższe warunki będą weryfikowane na podstawie oświadczenia złożonego w treści Formularza Ofertowego.
Dodatkowo Oferent zobligowany jest dostarczyć 4 referencje potwierdzające doświadczenie w zakresie dostawy urządzeń analogicznych (frezarek CNC/3 osiowych centrum obróbczych) w ostatnich 3 latach.

Potencjał techniczny

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy posiadają wystarczający potencjał techniczny niezbędny do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. Potencjał techniczny będzie weryfikowany na podstawie oświadczenia złożonego w treści Formularza Ofertowego

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Weryfikowane na podstawie oświadczenia złożonego w treści Formularza Ofertowego.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy:
- wobec których nie ogłoszono upadłości, nie złożono wniosku o upadłość Wykonawcy, nie otwarto w
stosunku do Wykonawcy postępowania likwidacyjnego.
- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia.

Weryfikowane na podstawie oświadczenia złożonego w treści Formularza Ofertowego.

Dodatkowe warunki

1. Wykonawca zobowiązuję się do zawarcia pisemnej umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
2.1. W wypadku zwłoki Sprzedającego w dokonaniu odbioru, Sprzedający zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1% Ceny za każdy dzień roboczy opóźnienia, począwszy od pierwszego dnia roboczego po ponownym nieudanym odbiorze SAT.
3. Zapłata kary umownej nie wyłącza możliwości dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania przewyższającego wysokość nałożonej kary umownej na zasadach ogólnych określonych w kodeksie cywilnym.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych
6. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres min. 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z
upływem terminu składania ofert.
7. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wszystkie podmioty, które przesłały oferty w ustalonym terminie.
8. Termin i miejsce otwarcia ofert.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 18.02.2020 r. o godz. 12:00 w biurze Zamawiającego. Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.
9.1. Poprzez złożenie oferty Oferent wyraża zgodę na podanie do wiadomości pozostałych Oferentów szczegółów oferty. Oferent ma prawo nie wyrazić zgody na podanie do wiadomości szczegółów technicznych przedmiotu zamówienia, w takim przypadku oferent musi poinformować o tym Zamawiającego.
9.2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
- zmiany warunków udzielenia zamówienia,
- unieważnienia postępowania,
- nie wybrania żadnej z przedstawionych ofert bez podania przyczyny,
- pozostawienia bez rozpatrzenia oferty niezgodnej z wymogami niniejszego zapytania.
W przypadku zaistnienia powyższych okoliczności Oferentom nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.
Zamawiający informuje, że postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych, dlatego nie jest możliwe stosowanie środków odwoławczych określonych w tej ustawie.
10. W celu udostępnienia rysunku detalu testowego Oferent zobligowany jest do przesłania podpisanego oświadczenia o zachowaniu poufności stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszego zapytania.

Warunki zmiany umowy

Zakres zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w umowie zawartej z Oferentem, który zostanie wybrany w wyniku przeprowadzonego postępowania. Ewentualne zmiany zapisów umowy będą zawierane w formie pisemnego aneksu, a ponadto będą one mogły być wprowadzone z powodu:
- wystąpienia uzasadnionych zmian w zakresie i sposobie wykonania przedmiotu zamówienia lub terminu jego wykonania;
- wystąpienia obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Oferenta;
- wystąpienia okoliczności będących wynikiem działania siły wyższej;
- zmiany istotnych regulacji prawnych.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferta powinna zawierać co najmniej:.

A. Nazwę i adres oraz nazwisko i kontakt do osoby upoważnionej do składania oferty.
B. Datę sporządzenia i datę ważności oferty.
C. Wartość oferty, wyrażoną w PLN (netto i brutto). W przypadku złożenia oferty w walucie obcej kwota zostanie przeliczona na PLN według średniego bieżącego kursu wyliczonego i ogłoszonego przez NBP z dnia wyboru Dostawcy.
D. Termin realizacji zamówienia.
E. Opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w niniejszym ogłoszeniu.
F. Oferta musi zawierać wszystkie informacje, które podlegają ocenie w ramach kryteriów, pod rygorem nieważności przedstawionej oferty.
G. Oferta musi być sporządzona w języku polskim jak również wszystkie załączniki i informacje stanowiące jej integralną część muszą być w języku polskim.
H. Pieczęć i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania oferenta.
I. Wypełnione i podpisane przez oferenta załączniki 1 i 2
J. Oferta musi zawierać minimum 4 wymagane referencje
K. Oferta powinna zawierać szczegółowe parametry techniczne oferowanego środka trwałego zgodnie z wytycznymi z opisu przedmiotu zamówienia pod rygorem nieważności oferty.
L. Oferty niekompletne nie będą brane pod uwagę.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Rodzaje kryteriów oceny:
Waga kryterium :
CENA - 75%
SERWIS – czas reakcji -20%
ENERGOCHŁONNOŚĆ – 5 %


Sposób oceny ofert:
KRYTERIUM: CENA – WAGA 75%
Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyniku osiągniętej liczby punktów za kryterium „cena netto” wyliczonych w oparciu o wzór:

(Cena oferty najtańszej / Cena rozpatrywanej oferty) x 100 = ilość punktów
Maksymalna ilość punktów do zdobycia w ramach kryterium: 100 pkt.

Wyliczenie ceny:
1. Cena oferty powinna zawierać wszystkie koszty, jakie Zamawiający będzie musiał ponieść w związku z nabyciem dostawą, rozładunkiem, posadowieniem, szkoleniem, instalacją i uruchomieniem środka trwałego.
2. Należy wyszczególnić w ofercie cenę netto oraz cenę brutto.
3. Cena powinna być wyrażona w złotych polskich. W przypadku przedstawienia oferty w walucie obcej – w celu porównania wszystkich otrzymanych ofert, cena oferty zostanie przeliczona z waluty obcej na złote polskie po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego dzień wyboru najkorzystniejszej oferty.
4. Cena podlegająca ocenie będzie łączną ceną netto za sprzedaż, dostawę, rozładunek, posadowienie, szkolenie, instalację i uruchomienie środka trwałego.
5. Cena oferty stanowi wartość umowy i będzie niezmienna w toku realizacji umowy.

KRYTERIUM: ENERGOCHŁONNOŚĆ – WAGA 5%
W ramach tego kryterium Zamawiający dokona oceny ofert pod kątem energochłonności urządzenia oferowanego:
Maksymalne zużycie energii.
(Zużycie energii najbardziej energooszczędnego urządzenia oferowanego / Zużycie energii oferowanego urządzenia) x 100 = ilość punktów
Maksymalna ilość punktów do zdobycia w ramach kryterium: 100 pkt.

KRYTERIUM: SERWIS – gwarantowany czas reakcji – WAGA 20%
W ramach tego kryterium Zamawiający dokona oceny ofert pod kątem czasu reakcji serwisu od zgłoszenia awarii do przyjazdu serwisu w celu podjęcia działań naprawczych.

• Czas reakcji 24-48 godzin – 100 pkt.
• Czas reakcji 48-72 godzin – 30 pkt.
• Czas reakcji powyżej 72 godzin – 0 pkt.

Maksymalna ilość punktów do zdobycia w ramach kryterium: 100 pkt.

Zamawiający dokona oceny wszystkich ofert w oparciu o przedstawione powyżej kryteria i wagi. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ocenę końcową (największą ilość punktów).

Wybór zostanie dokonany w oparciu o najbardziej korzystną ekonomicznie i jakościowo ofertę. Rozstrzygnięcie wyboru oferty odbędzie się w terminie do 5 dni roboczych od daty zakończenia terminu składania ofert. Zamawiający przy dokonywaniu wyboru wykonawcy będzie kierował się elementarnymi zasadami obowiązującymi na wspólnotowym jednolitym rynku europejskim, min.:
- zasadą przejrzystości i jawności prowadzonego postępowania,
- zasadą ochrony uczciwej konkurencji,
- zasadą swobody przepływu kapitału, towarów, dóbr i usług,
- zasadą niedyskryminacji i równego traktowania wykonawców na rynku.

Wykluczenia

Do udziału w postępowaniu dopuszczeni są wykonawcy, którzy nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązanie między firmą lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu firmy lub osobami wykonującymi w imieniu firmy czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;


Wykonawca dokumentuje spełnienie wyżej opisanego warunku oświadczeniem, które stanowi część formularza oferty stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ZAKŁAD MECHANICZNO-REMONTOWY WOJCIECH CIAĆMA, MARIAN PIEC, DARIUSZ REIKOWSKI SPÓŁKA JAWNA

Adres

Mogilska 80

31-546 Kraków

małopolskie , Kraków

Numer telefonu

608422992

NIP

6761044190

Tytuł projektu

Opracowanie modułowego ramienia powlekarki umożliwiającego automatyzację procesu powlekania

Numer projektu

POIR.01.01.01-00-1139/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Inne
Liczba wyświetleń: 409