Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/1.3.5/2020

Data publikacji: 09.01.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 17-01-2020

Numer ogłoszenia

1226210

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Termin składania ofert upływa w dniu 17.01.2020 r. o godzinie 12:00
2. Ofertę należy złożyć pod adresem SALUS EXPO MARIUSZ ŁOJEK, ul. Przemysłowa 4, 10-418 Olsztyn, bądź mailowo na adres biuro@salus-expo.pl
3. Rozstrzygnięcie postępowania ofertowego nastąpi w dniu 17.01.2020 r. o godzinie 14.00 w siedzibie Zamawiającego.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

biuro@salus-expo.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Mariusz Łojek

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

501 239 735

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem Zamówienia jest przygotowanie kompleksowej usługi związanej z organizacją udziału Zamawiającego w Imprezie targowej MAZURSKIE AGRO SHOW 2020 Ostróda - w dniach 08-09.02.2020 r (3 dni, 3 osoby)

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: warmińsko-mazurskie Powiat: Olsztyn Miejscowość: Olsztyn

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wybór wykonawcy usługi w zakresie kompleksowej organizacji imprez targowych

Przedmiot zamówienia

Impreza targowa MAZURSKIE AGRO SHOW 2020 Ostróda - w dniach 08-09.02.2020 r (3 dni, 3 osoby)

Kompleksowa usługa powinna obejmować co najmniej:
 zagwarantowanie dojazdu do i z miejsca docelowego 3 osobom od Zamawiającego w terminach umożliwiających uczestnictwo w wydarzeniu (zgodnie z ostatecznym oficjalnym programem wydarzenia);
 zakwaterowanie/nocleg w hotelach o standardzie maks. 3-gwiazdkowym w okresie odbywania się imprezy targowej oraz jeden dzień przed imprezą targową;
 wyżywienie (śniadania, obiady, kolacje/obiadokolacje, w zależności od załączonego programu wydarzenia) w okresie odbywania się imprezy targowej oraz jeden dzień przed imprezą targową;
 wynajem powierzchni wystawienniczej (w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się nieznaczne odstępstwo od wspomnianych wymiarów):
 dla imprezy targowej MAZURSKIE AGRO SHOW 2020 Ostróda – 30 m2
oraz budowę i obsługę stoiska wystawowego podczas uczestnictwa Zamawiającego w targach (w tym m.in.: projekt zabudowy stoiska kolorystyką i charakterem nawiązujący do linii produktów oferowanych przez Zamawiającego, montaż, demontaż stoiska, podłączenie i zużycie mediów).
Stoisko powinno:
• przygotowane z paneli nadrukowanych po obu stronach
• posiadać TV do prezentacji multimedialnej
• dysponować poczęstunkiem: napoje, ekspres do kawy, czajnik - poczęstunek dla potencjalnych kontrahentów
• dysponować konstrukcją makiety porównującej izolacje wełną, pianką poliuretanową i celulozą
• dysponować makietą domu docieplonego pianą poliuretanową
• dysponować beczką pokrytą natryskowo pianą poliuretanową jako pojemniki na próbki reklamowe
Usytuowanie powierzchni wystawienniczej wewnątrz hali wystawienniczej.
 ubezpieczenie osób uczestniczących;
 transport i spedycję eksponatów (wraz z ubezpieczeniem) w związku z udziałem w targach – samochód min. 4 osobowy, wraz z kierowcą;
 wpis do katalogu targowego, opłaty rejestracyjne, reklamę w mediach targowych;
 przygotowanie i druk materiałów promocyjnych (Broszury reklamowe. Karty produktowe, broszury firmowe tłumaczone na język niemiecki i angielski: 6 000 szt./Notesy, teczki firmowe, długopisy, kubki, filiżanki, słodycze reklamowe, USB z prezentacją firmową, albumy, kalendarze ścienne, biurkowe, ilość kompletów: 150. Dodatkowo należy przygotować balony duże i małe, butla z helem, pudełka papierowe nadrukowane z zapakowanymi próbkami pianek poliuretanowych, nadrukowane papierowe torebki prezentowe, nadrukowane breloki do kluczy, nadrukowane etui na karteczki, nadrukowane długopis latarka led mała, nadrukowane nożyki do tapet, nadrukowane miarki budowlane składane i rozwijane, flagi reklamowe, stojaki na ulotki i wizytówki, roll-up-y) wraz z tłumaczeniem treści ww. materiałów;
 usługi tłumacza (dostępność usług tłumacza we wszystkie dni targowe w godzinach dostępności targów dla zwiedzających – angielski i niemiecki);

Kod CPV

79956000-0

Nazwa kodu CPV

Usługi w zakresie organizacji targów i wystaw

Harmonogram realizacji zamówienia

Zgodnie z ZAPYTANIEM OFERTOWYM NR 1/1.3.5/2020 z dnia 09.01.2020 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zgodnie z ZAPYTANIEM OFERTOWYM NR 1/1.3.5/2020 z dnia 09.01.2020 r.

Wiedza i doświadczenie

Zgodnie z ZAPYTANIEM OFERTOWYM NR 1/1.3.5/2020 z dnia 09.01.2020 r.

Potencjał techniczny

Zgodnie z ZAPYTANIEM OFERTOWYM NR 1/1.3.5/2020 z dnia 09.01.2020 r.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zgodnie z ZAPYTANIEM OFERTOWYM NR 1/1.3.5/2020 z dnia 09.01.2020 r.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zgodnie z ZAPYTANIEM OFERTOWYM NR 1/1.3.5/2020 z dnia 09.01.2020 r.

Dodatkowe warunki

Zgodnie z ZAPYTANIEM OFERTOWYM NR 1/1.3.5/2020 z dnia 09.01.2020 r.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Zgodnie z ZAPYTANIEM OFERTOWYM NR 1/1.3.5/2020 z dnia 09.01.2020 r.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Wykonawca zostanie wybrany w oparciu o kryteria wskazane poniżej. Sposób wyliczenia punktów nastąpi przy zastosowaniu poniższych wzorów oraz wytycznych:
a. Cena netto przedmiotu zamówienia (waga 100)

Punktacja za cenę będzie obliczana na podstawie wzoru:
CN x 100
P1 = -------------------------
CR
P1 – otrzymane punkty
CN – cena netto oferty najniższej ze złożonych ofert
CR – cena netto oferty rozpatrywanej
Najkorzystniejsza oferta otrzyma 100 pkt.

Wykluczenia

1. Wykluczeniu z postępowania podlegają Oferenci powiązani osobowo lub kapitałowo
z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem (Zamawiającym) lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjanta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą (Oferentem), polegające w szczególności na:
a) Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) Posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa,
c) Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,
2. Warunek braku powiązań kapitałowych i osobowych zostanie spełniony jeśli oferent przedstawi oświadczenie. Ocena zostanie dokonana poprzez analizę oświadczenia (podpis pod oświadczeniem oznacza spełnienie warunku).

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

SALUS EXPO MARIUSZ ŁOJEK

Adres

Przemysłowa 4/4

10-413 Olsztyn

warmińsko-mazurskie , Olsztyn

Numer telefonu

501239735

NIP

7431130076

Tytuł projektu

Organizacja udziału w targach międzynarodowych firmy SALUS EXPO

Numer projektu

RPWM.01.03.05-28-0002/19-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Yoona Creative Group Arkadiusz Wróbel, u. Reymonta 1, Ostróda, 16.01.2020 r.
Liczba wyświetleń: 215