Strona główna
Logo unii europejskiej

Przedmiotem niniejszego zapytania jest usługa noclegowa ze śniadaniem dla max. 24 osób na dwie doby podczas seminarium.

Data publikacji: 09.01.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 21-01-2020

Numer ogłoszenia

1226187

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Zmieniono w treści załącznika nr 4 nazwę (z uwagi na to, że w zapytaniu ofertowym w załączniku nr 4 błędnie wpisano w tytule- Załącznik nr 5).

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć w terminie do 21.01.2020 do godz. 8.45 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Żołnierzy Niepodległej 5/7, 20-078 Lublin w formie papierowej za pośrednictwem poczty, kuriera lub osobiście w biurze Fundacji. Na kopercie powinna znajdować się nazwa i adres: Fundacja Inicjatyw Menedżerskich, ul. Żołnierzy Niepodległej 5/7, 20-078 Lublin oraz powinna być opatrzona następującym opisem: „Dotyczy zapytania ofertowego Nr 1/LSS/2020”.
Każdorazowo decyduje data wpływu oferty do biura, a nie data nadania/wysyłki.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Anna Bielak

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

tel.: 81 441 33 44; tel./fax.: 81 532 14 25

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zapytania jest usługa noclegowa ze śniadaniem dla max. 24 osób na dwie doby podczas seminarium.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi hotelarskie

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: cała Polska Powiat: Miejscowość: Obiekt, w którym świadczone będą usługi musi być zlokalizowany w odległości nie większej niż 150 km od Lublina.

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wybór Wykonawcy , który zrealizuje usługę noclegową ze śniadaniem dla max. 24 osób na dwie doby podczas seminarium.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem niniejszego zapytania jest usługa noclegowa ze śniadaniem dla max. 24 osób na dwie doby podczas seminarium.
NOCLEG:
a) Wszystkim Uczestnikom/-czkom (max 24 osoby) w okresie trwania seminarium realizowanego w ramach projektu (łącznie 2 doby) należy zapewnić zakwaterowanie w pokojach 1-osobowych z pełnym węzłem sanitarnym w standardzie 3*. W każdym pokoju powinna znajdować się łazienka.
W łazienkach powinna być możliwość z korzystania z ciepłej i zimnej wody bez ograniczeń.
W pokojach powinny znajdować się łóżka z pościelą, szafy na rzeczy osobiste, wieszaki, stoliki i krzesła. Pokoje i łazienki muszą być estetyczne i czyste, zgodnie z obowiązującymi wymogami sanitarno-higienicznymi.
Obiekt, w którym świadczone będą usługi musi być zlokalizowany w odległości nie większej niż 150 km od Lublina. Obiekt w którym będą świadczone usługi noclegowe powinien mieć kategorię hotelu lub pensjonatu. Do dyspozycji wynajmującego będą 24 pokoje jednoosobowe.

Termin realizacji seminarium: 29-30-31.01.2020 r. z możliwością przesunięcia terminu realizacji seminarium przez Zamawiającego.

Prosimy o wycenę kosztów kompleksowej realizacji zamówienia opisanego powyżej, z uwzględnieniem ceny w przeliczeniu na 1 osobę. Wycena kosztu powinna uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją usługi.

Kod CPV

55110000-4

Nazwa kodu CPV

Hotelarskie usługi noclegowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji seminarium: 29-30-31.01.2020 r. z możliwością przesunięcia terminu realizacji seminarium przez Zamawiającego.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
• obiekt jest hotelem o standardzie maksymalnie 3 gwiazdkowym lub innym obiektem, którego standard nie przekracza standardu hotelu 3 gwiazdkowego,
• obiekt dostosowany jest do potrzeb niepełnosprawnych,
• obiekt, w którym ma być organizowany wypoczynek, musi spełniać wymogi dotyczące bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej, warunków higieniczno-sanitarnych oraz ochrony środowiska określonych przepisami o ochronie przeciwpożarowej, Państwowej Inspekcji Sanitarnej i ochronie środowiska, a w przypadku organizacji wypoczynku z udziałem dzieci i młodzieży niepełnosprawnej – obiekt musi być ponadto dostosowany do potrzeb wynikających z rodzaju i stopnia niepełnosprawności uczestników wypoczynku,
• dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
• nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Wykonawca, w Załączniku nr 1 Formularz oferty podpisze stosowane oświadczenie, że spełnia wskazane powyżej warunki.

Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie wykonana wg formuły „spełnia – nie spełnia” na podstawie analizy złożonych dokumentów.

Warunki zmiany umowy

Warunki zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy

Możliwe jest dokonywanie istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w sytuacji gdy:
a) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
• zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
• zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego,
• wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,
b) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
• konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
• wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,
c) wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca:
• na podstawie postanowień umownych, o których mowa w lit. a,
• w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,
• w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców,
d) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy a łączna wartość zmian jest mniejsza niż 5 225 000 euro w przypadku zamówień na roboty budowlane lub 209 000 euro w przypadku zamówień na dostawy i usługi, i jednocześnie jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie w przypadku zamówień na usługi lub dostawy albo, w przypadku zamówień na roboty budowlane, jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Cena (100%):

PkC=(C min/Cr) x 100 pkt.
gdzie:
PkC – ilość punktów za kryterium ceny [pkt.]
C min – cena minimalna brutto oferowana za koszt noclegu w przeliczeniu na osobę
Cr – cena brutto rozpatrywanej oferty za koszt noclegu w przeliczeniu na osobę

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów w oparciu o ustalone kryteria.
W przypadku gdy 2 lub więcej Oferentów złoży ofertę i uzyska tę samą ilość punktów w oparciu o ustalone kryteria Zamawiający może podjąć z nimi negocjacje cenowe.
W przypadku wyższych niż zaplanowano w budżecie stawek za realizację usługi wynikających z przesłanych ofert Zamawiający może przeprowadzić negocjacje cenowe z Oferentami, których oferty uzyskały najwyższą liczbę punktów.

Wykluczenia

3.2 Wykluczenie z postępowania:

Zamawiający nie może udzielić zamówienia Wykonawcom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązanie kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy,
a Zamawiającym, polegające w szczególności na:

• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
• posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

FUNDACJA INICJATYW MENEDŻERSKICH

Adres

Żołnierzy Niepodległej 5/7

20-078 Lublin

lubelskie , Lublin

Numer telefonu

814413344

Fax

815321425

NIP

7123089656

Tytuł projektu

Lepiej, szybciej, skuteczniej - nowatorski model świadczenia usług publicznych dla osób o szczególnych potrzebach

Numer projektu

POWR.04.03.00-00-0133/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Na podstawie kryteriów określonych w zapytaniu ofertowym do realizacji zamówienia wybrano następującego Wykonawcę:

P.H.U Piotr Wężyk, Hotel Rusałka , Okuninka VIII/10, 22-200 Włodawa.
Cena oferowana przez Wykonawcę: 100 zł brutto/os/doba
Uzasadnienie wyboru: Wykonawca nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki w zakresie braku powiązań i konfliktu interesów, oferta nie podlega odrzuceniu oraz uzyskała największą liczbę punktów według postawionych kryteriów.
Liczba wyświetleń: 220