Strona główna
Logo unii europejskiej

Zaproszenie do składania ofert dotyczących dostawy Tokarek.

Data publikacji: 08.01.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 14-02-2020

Numer ogłoszenia

1226135

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Termin składania ofert.
a) Termin składania ofert wynosi co najmniej 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się w dniu następującym po dniu upublicznienia zapytania ofertowego, a kończy się z upływem ostatniego dnia. Jeżeli koniec terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następującego po dniu lub dniach wolnych od pracy. Termin składania ofert upływa w dniu 14.02.2020r., o godzinie 17:00.
b) Za termin złożenia oferty rozumie się termin wpływu oferty do Zamawiającego na adres e-mail lub na adres siedziby Kliniki wskazany w pkt. 1a) powyżej.
c) Oferta złożona po terminie nie będzie rozpatrywana.
2. Sposoby składania ofert.
a) osobiście, w siedzibie Kliniki Stomatologia na Księżym Młynie, w Łodzi, ul. Tymienieckiego 16D.
b) pocztą, kurierem, na adres Zamawiającego, Klinika Stomatologia na Księżym Młynie, w Łodzi, ul. Tymienieckiego 16D.
c) pocztą elektroniczną, na adres mailowy: – bkost@op.pl;
d) w wersji papierowej - Ofertę należy złożyć w Łodzi, ul. Tymienieckiego 16D, w siedzibie Kliniki Stomatologia na Księżym Młynie.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

bkost@op.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Rafał Zieliński, Tel. Kom. 608 049 270; e-mail: bkost@op.pl;

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48608049270 - Rafał Zieliński

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia niniejszego postępowania przetargowego jest: Dostawa Tokarek. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: łódzkie Powiat: Łódź Miejscowość: Łódź

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Cel zamówienia
Celem zamówienia jest Dostawa Tokarek, ilość 2 szt., niezbędnych do realizacji projektu nr RPLD.02.02.01-10-0040/19 pn.: „Projekt badawczy dotyczący opracowania polskiego systemu implantologicznego.” Projekt zostanie zrealizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, I Oś Priorytetowa: Badania, Rozwój i Komercjalizacja Wiedzy; Działanie I.2 Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje; Poddziałanie I.2.2 Projekty B+R przedsiębiorstw, Typ projektu 1.

Przedmiot zamówienia

Przedmiot zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia niniejszego postępowania przetargowego jest: Dostawa Tokarek.
2. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych.
3. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych.
4. Zamawiający informuje, że przedmiot zamówienia będzie finansowany w drodze leasingu.
5. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, nieuszkodzony, wolny od wad fizycznych i wad prawnych.
6. Przedmiot zamówienia musi posiadać aktualne pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktów w Polsce, zgodnie z dyrektywami unijnymi i ustawodawstwem polskim, tj. deklaracje zgodności, certyfikat CE.

Kod CPV

42621100-6

Nazwa kodu CPV

Tokarki sterowane komputerowo

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Nie dotyczy

Harmonogram realizacji zamówienia

Wymagany termin wykonania zamówienia:
• Dostawa na miejsce realizacji projektu – dostawa musi nastąpić w okresie od 01.04.2020 do 30.06.2020r. Nieprzekraczającym terminem dostawy jest dzień 30.06.2020r. Przekazanie urządzeń zostanie potwierdzone Protokołem odbioru, podpisanym przez Zamawiającego i Wykonawcę.
• Instalacja i montaż – na podstawie złożonego przez Zamawiającego pisma o gotowości do instalacji, jednak nie później niż 45 dni roboczych od daty dostawy. Instalacja zostanie potwierdzona Protokołem instalacji, podpisanym przez Zamawiającego i Wykonawcę.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Do udziału w niniejszym postępowaniu dopuszczone będą podmioty spełniające poniższe kryteria:
1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
1.1 Posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia;
1.2 Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
1.3 Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu wykonawca zobowiązany jest przedłożyć oświadczenie zawarte w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2.
2. Złożone oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, nie później niż w dniu, w którym upływa termin składania ofert.
3. Warunkiem formalnym udziału w postępowaniu jest złożenie oferty, na Formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 1. W wypadku przekazania informacji w postaci innych załączników opcjonalnych, niezbędne jest dołączenie oświadczenia o spełnieniu przez nie wszystkich wymogów niniejszego przetargu, w tym szczególnie specyfikacji technicznej przedmiotu zamówienia.

Wiedza i doświadczenie

Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca złoży oświadczenie, że posiada wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia.

Potencjał techniczny

Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca złoży oświadczenie, że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca złoży oświadczenie, że:
1) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
2) posiada wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia. Ponadto posiada odpowiednie zasoby techniczne oraz zasoby ludzkie niezbędne do wykonania zamówienia.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca złoży oświadczenie, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Dodatkowe warunki

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Oferta składana przez Wykonawcę musi być sporządzona na Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.
2. Treść złożonej oferty wraz ze wszelkimi załącznikami musi odpowiadać treści Zapytania ofertowego. Zamawiający zaleca wykorzystanie formularzy przekazanych przez Zamawiającego. W wypadku umieszczenia załączników opcjonalnych, niezbędne jest dołączenie oświadczenia o spełnieniu przez nie wszystkich wymogów niniejszego przetargu, w tym szczególnie specyfikacji technicznej przedmiotu zamówienia
3. Oferty należy sporządzić w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
4. Oferta i załączniki do oferty muszą być podpisane przez upoważnionego(ych) przedstawiciela(i) Wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestrowym (ewidencyjnym) Wykonawcy.
5. W przypadku, gdy ofertę w imieniu Wykonawcy podpisuje pełnomocnik (osoba nie umocowana do tych czynności w dokumentach rejestracyjnych Wykonawcy) należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo, wystawione co najmniej w dacie składania ofert. Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii przez notariusza lub osoby, których uprawnienie do reprezentacji wynika z dokumentu rejestracyjnego (ewidencyjnego), zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w tych dokumentach.
6. Zamawiający zaleca, aby każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była ponumerowana kolejnymi numerami.
7. Oferty oraz wszelkie inne oświadczenia składane w trakcie postępowania są jawne, z wyjątkiem – odrębnie i jednoznacznie wskazanych przez Wykonawcę – informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.
8. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
9. Wykonawca ponosi wszelkie koszy związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
10. Opakowanie i oznakowanie ofert:
a) Oferty składane osobiście w siedzibie Zamawiającego lub wysyłana pocztą, listem poleconym, kurierem na adres Zamawiającego należy złożyć:
 w jednej nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie,
 opisanej „Oferta w odpowiedzi na zapytanie ofertowe numer 1/IMPL/2020”,
 opatrzoną nazwą i dokładnym adresem Oferenta,
b) Oferty składane pocztą elektroniczną:
 w tytule e-maila należy podać „Oferta w odpowiedzi na zapytanie ofertowe numer 1/IMPL/2020,”

Warunki zmiany umowy

1. Umowa z Wykonawcą zostanie sporządzona w oparciu o treść niniejszego Zapytania ofertowego oraz przedłożoną ofertę. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany umowy zawartej z wybranym w toku postępowania Wykonawcą, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:
1.1 Termin bądź zakres realizacji przedmiotu umowy może ulec zmianie w następujących sytuacjach:
a) w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, na jego uzasadniony wniosek, pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności, których Wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest przez niego zawiniona;
b) wystąpienia okoliczności, których obiektywnie nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
c) wystąpienia uzasadnionych zmian w zakresie i sposobie wykonania przedmiotu zamówienia (w zakresie terminów, parametrów z uwagi na postęp technologiczny, kar umownych, zaliczek, wynikających z zamówień dodatkowych oraz innych nie dających się przewidzieć na etapie ogłaszania przetargu);
d) wystąpienia obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy.
e) wystąpienia okoliczności będących wynikiem działania siły wyższej .
f) zmian powszechnie obowiązujących regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy.
g) ustawowej zmiany stawki podatku VAT - Strony dostosują wskazaną w umowie stawkę do obowiązujących przepisów prawa i odpowiednio podwyższą lub obniżą wynagrodzenie brutto, kwota netto pozostanie niezmieniona.
1.2 Inne zmiany:
a) W przypadku zmiany regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy z Wykonawcą, który będzie wnosił nowe wymagania co do sposobu realizacji jakiegokolwiek tematu ujętego przedmiotem zamówienia pod warunkiem, że nie będzie to związane ze zmianą zakresu i wartości przedmiotu zamówienia;
b) W przypadku otrzymania decyzji od Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi zawierającej zmiany zakresu zadań, terminów realizacji czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których Zamawiający zostanie zobowiązany.
c) Zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
 konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć oraz
 wartość zmiany określonej pierwotnie w umowie, nie przekracza 50% wartości zamówienia, określonej pierwotnie w umowie.
d) Zmiana umowy jest możliwa, jeśli zostaną spełnione łącznie następujące warunki:
 nie prowadzi do zmiany charakteru umowy,
 łączna wartość zmian jest mniejsza niż 5.225.000 euro w przypadku zamówień na roboty budowlane lub 209.000 euro w przypadku zamówień na usługi lub dostawy,
 jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie, w przypadku zamówień na usługi lub dostawy.
2. Warunki zmian:
a) Inicjowanie zmian – na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego;
b) Forma zmian – aneks do umowy z Wykonawcą w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
c) W przypadku wystąpienia oczywistych omyłek pisarskich lub rachunkowych , nie wymaga się aneksu, lecz oświadczenia podpisanego przez obie strony, Wykonawcę i Zamawiającego.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu do oferty, przedłożonej na Formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 1, należy załączyć:

1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie - zgodnie z załącznikiem nr 2;
2. Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań kapitałowych i osobowych – wg załącznika nr 3;
3. Aktualny odpis z właściwego rejestru, (jeśli dotyczy), wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
4. W wypadku przekazania informacji w postaci innych załączników opcjonalnych, niezbędne jest dołączenie oświadczenia o spełnieniu przez nie wszystkich wymogów niniejszego przetargu, w tym szczególnie specyfikacji technicznej przedmiotu zamówienia.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Przy ocenie ofert, zamawiający będzie się kierował:

a) Kryterium ceny – waga 80%

Ilość punktów dla kryterium Ceny będzie wyliczone zgodnie z poniższym wzorem:

C = (Cmin / Cof) * 80, gdzie:
C – ilość przyznanych punktów za kryterium cena, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,
Cmin – najniższa cena wśród składanych ofert,
Cof – cena ocenianej oferty,


b) Kryterium dostępności serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego w max 24h, po zgłoszeniu awarii – waga 20%


Ilość punktów dla kryterium Dostępności serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego w max 24h, po zgłoszeniu awarii będzie wyliczone zgodnie z poniższym wzorem:

Dostępność serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego w max 24h po zgłoszeniu awarii – 20 pkt.

Dostępność serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego w max 24h po zgłoszeniu awarii – 0 pkt.

Łączna ilość punktów uzyskanych przez oferenta to suma punktów dla kryterium Cena i kryterium Dostępności serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego w max 24h, po zgłoszeniu awarii.

2. Do oceny będą brane pod uwagę ceny netto.
3. Ocena ofert dokonywana będzie dwuetapowo:
I ETAP: oferty będą oceniane pod względem spełnienia parametrów dotyczących przedmiotu zamówienia. Ocena dokonana będzie w systemie spełnia/nie spełnia. Oferty, które będą spełniać w/w warunki zostaną zakwalifikowane do drugiego etapu oceny. Natomiast oferty, które nie będą spełniać zadanych parametrów, zostaną odrzucone jako niezgodne z ogłoszeniem o zamówieniu i nie zostaną poddane weryfikacji w drugim etapie.
Spełnienie parametrów dotyczących przedmiotu zamówienia – ocena w systemie spełnia/ nie spełnia.
II ETAP: W drugim etapie, oferty które pozytywnie przejdą ocenę w pierwszym etapie (tzn. będą spełniać zadane kryteria) zostaną poddane weryfikacji, pod względem kryteriów, opisanych w punkcie 1.
4. W trakcie oceny ofert Zamawiający może wzywać oferentów do złożenia wyjaśnień dotyczących złożonych przez nich ofert.
5. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść Zapytania ofertowego. Dokonaną zmianę Zamawiający umieszcza na stronie www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl.
6. Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli:
a) Wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu opisanych w pkt. V niniejszego zapytania,
b) jej treść nie odpowiada treści niniejszego zapytania ofertowego,
c) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
d) Wykonawca nie zgodził się na poprawienie omyłki, lub nie uzupełnił wymaganych dokumentów,
7. Za najkorzystniejszą ekonomicznie ofertę zostanie uznana oferta, która spełni wszystkie warunki udziału w postępowaniu, nie podlega wykluczeniu oraz w toku oceny uzyska największą liczbę punktów.
8. Kończąc procedurę oceny ofert Zamawiający podejmie decyzję o wyborze najkorzystniejszej oferty. Zamawiający sporządza Protokół z przeprowadzonego postępowania przetargowego.
9. Zamawiający ogłosi na stronie www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl informację o wynikach postępowania albo o zamknięciu postępowania bez dokonania wyboru Wykonawcy.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania, na każdym jego etapie bez podawania przyczyn. Oferentom biorącym udział w postępowaniu nie przysługują z tego tytułu prawa do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego.

Wykluczenia

Wykluczenia
1. Z udziału w postępowaniu ofertowym wykluczeni są Wykonawcy w stosunku do których zachodzą powiązania kapitałowe lub osobowe. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającym czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. W celu wykazania braku istnienia podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia, o których mowa w pkt. 1 powyżej, Wykonawca powinien wraz z ofertą złożyć oświadczenie własne zawarte w „Oświadczeniu Wykonawcy dot. braku powiązań z Zamawiającym”, stanowiącym Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego.
3. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

N.Z.O.Z."TECHNODENT" MARIA KOSTUSIAK

Adres

Jana Kilińskiego 4

99-100 Łęczyca

łódzkie , łęczycki

Numer telefonu

608 049 270

Fax

brak

NIP

7751064435

Tytuł projektu

Projekt badawczy dotyczący opracowania polskiego systemu implantologicznego.

Numer projektu

RPLD.01.02.02-10-0040/19-00
Liczba wyświetleń: 213