Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE NR ZOZ- 21_19 - dostawa stanowiska do pomiarów optycznych mikroskop i profilometr - ZMIENIONE

Data publikacji: 08.01.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 17-02-2020

Numer ogłoszenia

1226096

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

W dniu 7 lutego 2020 r. Zamawiający zmienił treść Zapytania ofertowego nr ZOZ-21_19 z dnia 8 stycznia 2020 r.
Zakres zmian opisany jest w pliku "lista zmian 07022020.doc".
W wyniku zmian Zamawiający przedłużył termin składania ofert do dnia 17 lutego 2020 r.

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć: 1) w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego: VIGO System Spółka Akcyjna, ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki, przy czym w przypadku przesłania oferty pocztą dla zachowania terminu składania ofert decyduje data doręczenia oferty Zamawiającemu, lub 2) drogą elektroniczną na adres email: vigo2020tenders@vigo.com.pl z zastrzeżeniem maksymalnej wielkości jednej wiadomości 25 MB. lub 3) drogą elektroniczną na następujący adres e-mail: vigo2020tenders@vigo.com.pl z bezpiecznym podpisem elektronicznym potwierdzonym kwalifikowanym certyfikatem z zastrzeżeniem, że maksymalny rozmiar jednego e-maila nie może przekroczyć 25 MB - przy czym w przypadku przesłania oferty drogą elektroniczną o której mowa w pkt. 2) i 3) dla zachowania terminu składania ofert decydująca jest data zarejestrowania wiadomości e-mail na serwerach Zamawiającego z uwzględnieniem jego strefy czasowej Zamawiającego.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

vigo2020tenders@vigo.com.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

W sprawach proceduralnych: Dominik Nowak, e-mail dnowak@vigo.com.pl. W sprawach technicznych: Francesco Ivaldi: fivaldi@vigo.com.pl

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

504 835 039 ( -F. Ivaldi) , 888 735 888 - D. Nowak),

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem Zamówienia jest dostawa, wraz z montażem, podłączeniem, uruchomieniem i szkoleniem pracowników, towarów potrzebnych do realizacji przez Zamawiającego projektu pod nazwą „Wdrożenie opracowanej w ramach projektu "Narażenia" technologii produkcji chipów detekcyjnych” (numer naboru: POIR.03.02.02-IP.04-00-N51/18, umowa o dofinansowanie z dnia 30 lipca 2019 r. nr POIR.03.02.02-00-1638/18-00) w ramach Poddziałania 3.2.2 Kredyt na Innowacje Technologiczne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Towary potrzebne do realizacji to stanowisko do pomiarów optycznych składające się z mikroskopu optycznego i profilometru z możliwością automatycznego pomiaru wymiarów lateralnych oraz głębokości trawienia chipów detekcyjnych

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat: warszawski zachodni Miejscowość: Ożarów Mazowiecki

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Przedmiotem Zamówienia jest dostawa, wraz z montażem, podłączeniem, uruchomieniem i szkoleniem pracowników, towarów potrzebnych do realizacji przez Zamawiającego projektu pod nazwą „Wdrożenie opracowanej w ramach projektu "Narażenia" technologii produkcji chipów detekcyjnych” (numer naboru: POIR.03.02.02-IP.04-00-N51/18, umowa o dofinansowanie z dnia 30 lipca 2019 r. nr POIR.03.02.02-00-1638/18-00) w ramach Poddziałania 3.2.2 Kredyt na Innowacje Technologiczne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

CEl: zwiększenie czystości technologicznej, zwiększenie efektywności produkcji, standaryzacja produkcji, osiągnięcie masowej skali produkcji) o docelowej wydajności ok. 100 tys. sztuk detektorów rocznie w ramach projektu „Wdrożenie opracowanej w ramach projektu "Narażenia" technologii produkcji chipów detekcyjnych” w ramach Poddziałania 3.2.2 Kredyt na Innowacje Technologiczne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – zgodnie z warunkami Zamówienia zawartymi w Zapytaniu Ofertowym.

Przedmiot zamówienia

Towary potrzebne do realizacji to stanowisko do pomiarów optycznych składające się z mikroskopu optycznego i profilometru z możliwością automatycznego pomiaru wymiarów lateralnych oraz głębokości trawienia chipów detekcyjnych

Kod CPV

38500000-0

Nazwa kodu CPV

Aparatura kontrolna i badawcza

Dodatkowe przedmioty zamówienia

38510000-3 Mikroskopy

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji Zamówienia: 8 tygodni od dnia podpisania umowy

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Wykonawca powinien posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Wiedza i doświadczenie

Wykonawca powinien posiadać niezbędną wiedzę, doświadczenie oraz potencjał techniczny i ludzki do wykonania Zamówienia; Wykonawca przedstawi dodatkowo wykaz minimum 10 zrealizowanych dostaw na kwotę łączną minimum 1 000 000 PLN netto, polegających na dostawie urządzeń (w tym minimum 3 profilometry i 3 mikroskopy) o podobnym charakterze (funkcjonalności) do przedmiotu niniejszego zamówienia, wykonanych w okresie ostatnich 4 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały wykonane oraz załączeniem dokumentów pochodzących od zamawiających potwierdzających, że dostawy zostały należycie wykonane; wzór Wykazu dostaw znajduje się w Załączniku nr 6 do niniejszego Zapytania Ofertowego

Potencjał techniczny

powinien posiadać niezbędną wiedzę, doświadczenie oraz potencjał techniczny i ludzki do wykonania Zamówienia;

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

powinien posiadać niezbędną wiedzę, doświadczenie oraz potencjał techniczny i ludzki do wykonania Zamówienia;

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

powinien znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia - Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 400 000 PLN, ubezpieczenie musi być ważne na dzień składania oferty wraz z potwierdzeniem opłaty składki

Dodatkowe warunki

Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia Wykonawcy o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym, zgodnie z załącznikiem nr 4 . Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa ww. oświadczenie.

Warunki zmiany umowy

15.1 Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących przypadkach:
15.1.1 zmiany nie są istotne w rozumieniu Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020;
15.1.2 nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację Zamówienia, chyba że zmiana taka znana była w chwili składania oferty;
15.1.3 niezbędna jest zmiana sposobu wykonania zobowiązania, o ile zmiana taka jest konieczna w celu prawidłowego wykonania umowy;
15.1.4 w toku realizacji umowy wyniknie obiektywna potrzeba przygotowania produktu lub wykonania usługi, których realizacja zostanie uzgodniona pomiędzy Stronami, niezbędna (konieczna) dla prawidłowej realizacji Zamówienia, a której Strony nie przewidziały we Opisie przedmiotu Zamówienia;
15.1.5 niezbędna jest zmiana terminu realizacji umowy w przypadku zaistnienia okoliczności lub zdarzeń uniemożliwiających realizację umowy w wyznaczonym terminie, na które obie strony nie miały wpływu;
15.1.6 powstała możliwość zastosowania nowszych i korzystniejszych dla Zamawiającego rozwiązań technologicznych lub technicznych, niż te istniejące w chwili podpisania umowy. Jako korzystniejsze dla Zamawiającego należy traktować rozwiązania odpowiadające wymaganiom Zamawiającego w większym stopniu z punktu widzenia kosztów utrzymania, funkcjonalności, jakości lub użyteczności;
15.1.7 zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw lub usług od dotychczasowego Wykonawcy, nieobjętych Zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
(i) zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach Zamówienia podstawowego,
(ii) zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego,
(iii) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości Zamówienia określonej pierwotnie w umowie,
15.1.8 zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
(i) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
(ii) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości Zamówienia określonej pierwotnie w umowie,
15.1.9 Wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca:
(i) na podstawie postanowień umownych, o których mowa w punktach 15.1.2 - 15.1.8;
(ii) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,
(iii) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców,
15.1.10 zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy, a łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. Z 2018 r. poz. 1986 z późń. zm.) w przypadku zamówień na dostawy i usługi, i jednocześnie jest mniejsza od 10% wartości Zamówienia określonej pierwotnie w umowie,
15.1.11 w innych przypadkach dopuszczalnych przez Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy oraz wymagania dotyczące dokumentów składanych przez Wykonawców są zawarte w pkt. 6 ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Zamówienia uzupełniające

14.1 Istnieje możliwość udzielenia wykonawcy zamówień uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia określonego w niniejszym zapytaniu ofertowym lub w umowie zawartej z wykonawcą, o ile te zamówienia są zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. W takim przypadku nie jest konieczne ponowne stosowanie zasady konkurencyjności.
14.2 Istnieje możliwość udzielenia dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających 50% wartości realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli:
14.2.1 z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów; lub
14.2.2 wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego.
W takim przypadku nie jest konieczne ponowne stosowanie zasady konkurencyjności.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Oferty będą oceniane według następujących kryteriów:
cena oferty – 70 punktów (70%);
Ilość urządzeń tworzących stanowisko – 30 punktów (30%);
Sposób obliczania wartości kryterium w zakresie ceny oferty:
Punkty dla oferty badanej = (najniższa cena netto za wykonanie przedmiotu Zamówienia / cena netto badanej oferty) x 70.
1% = 1 punkt.
Maksymalna liczba punktów do uzyskania w tym kryterium wynosi 70.
UWAGA: w przypadku oferty złożonej przez Wykonawcę nie mającego siedziby lub miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Zamawiający, dla celów porównania ofert i oceny według powyższego kryterium, cenę takiej oferty powiększy o wymagany w Polsce podatek od towarów i usług (VAT), który miałby obowiązek zapłacić w wysokości zgodnej ze stanem prawnym w tym zakresie.
Sposób obliczania wartości kryterium w zakresie ilości urządzeń tworzących stanowisko:
Punkty dla oferty badanej = jeśli jedno urządzenie: 30 punktów, jeśli dwa urządzenia 10 punktów, jeśli więcej niż dwa urządzenia 0 punktów.
1% = 1 punkt.
Maksymalna liczba punktów do uzyskania w tym kryterium wynosi 30.
O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będzie największa łączna ilość uzyskanych punktów (max. 100 punktów = 100%).
Obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (zaokrąglając od „5” w górę).
Pozostałe oferty uzyskują kolejne lokaty.
Jeżeli nie można będzie wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały one złożone z taką samą ceną, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty do przedstawienia, w terminie określonym przez Zamawiającego, dokumentów wskazujących parametry środowiskowo - klimatyczne, w celu wyboru oferty korzystniejszej pod względem oddziaływania na środowisko
(w szczególności mniejsza energochłonność, zużycie wody, wykorzystanie materiałów pochodzących z recyclingu).

Wykluczenia

Zamawiający wyklucza wykonawcę, który nie spełnia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie Zamówienia.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

VIGO SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA

Adres

Poznańska 129/133

05-850 Ożarów Mazowiecki

mazowieckie , warszawski zachodni

Numer telefonu

48227335410

NIP

5270207340

Tytuł projektu

Wdrożenie opracowanej w ramach projektu "Narażenia" technologii produkcji chipów detekcyjnych.

Numer projektu

POIR.03.02.02-00-1638/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Inne

Opis

Na podstawie pkt 16.1 w zw. z pkt 12.3 Zapytania Ofertowego Zamawiający nie dokonał rozstrzygnięcia w ramach Zapytania ofertowego ZOZ-21_19. Zamawiający nadmienia, iż z przyczyn technologicznych oraz gwarantujących należyte wdrożenie założeń projektu zakończenie przetargu rozstrzygnięciem na podstawie opublikowanej specyfikacji nie leży w interesie Zamawiającego oraz nie gwarantuje osiągnięcia celów projektu.
Liczba wyświetleń: 541