Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/1.2.2/RPO na zakup elementów do linii pilotażowej do prac badawczych nowej generacji końcówek i złączek realizowany jest w ramach prac badawczych projektu Nowatorski, bezmatrycowy system złączy elektrotechnicznych, spełniający założenia Industry 4.0 z dnia 07.01.2020 r.

Data publikacji: 07.01.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 14-02-2020

Numer ogłoszenia

1225847

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

27.01.2020 r. Doprecyzowano zapisy przedmiotu zamówienia (zmiany zostały wprowadzone kolorem czerwonym - patrz załącznik z dnia 27.01.2020 r.). W związku z czym wydłużono termin składania ofert do 14-02-2020 r.

Doprecyzowano zapisy przedmiotu zamówienia (zmiany zostały wprowadzone kolorem czerwonym - patrz załącznik).

Miejsce i sposób składania ofert

11. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERTY
a. Oferty stanowiące odpowiedź na zapytanie należy składać wyłącznie w formie papierowej, osobiście lub za pośrednictwem operatorów pocztowych/kurierów
w zamkniętej kopercie z dopiskiem:
b.
„Oferta na elementy do linii pilotażowej do prac badawczych nowej generacji końcówek i złączek w ramach prac badawczych projektu Nowatorski, bezmatrycowy system złączy elektrotechnicznych, spełniający założenia Industry 4.0.
nr 2/1.2.2/RPO z dnia 07-01-2020 r. nie otwierać przed datą 14-02-2020 r. do godz. 09.00”

wraz z nazwą i adresem Oferenta na adres:
ERKO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
ul. ks. Jana Hanowskiego 7
11-042 Jonkowo

c. Termin składania ofert upływa w dniu 14-02-2020 r. o godz. 09.00

W przypadku ofert, które będą wysyłane, liczy się data i godzina wpływu oferty do biura Zamawiającego na adres:

ERKO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
ul. ks. Jana Hanowskiego 7
11-042 Jonkowo

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

dotacje@erko.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

dr Iwona Galewska-Gurzińska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

735-924-985

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zapytania jest zakup elementów do linii pilotażowej do prac badawczych nowej generacji końcówek i złączek Zamówienie realizowane jest w ramach prac badawczych projektu Nowatorski, bezmatrycowy system złączy elektrotechnicznych, spełniający założenia Industry 4.0.

Zakup opisanych powyżej elementów do linii pilotażowej do prac badawczych nowej generacji końcówek i złączek uzasadniony jest potrzebami badawczymi w ramach realizowanego projektu pt. Nowatorski, bezmatrycowy system złączy elektrotechnicznych, spełniający założenia Industry 4.0.

Ilekroć w dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia znajduje się odniesienie do znaków towarowych, nazw, patentów lub pochodzenia, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, gwarantujące parametry wysokowydajne, nie gorsze niż określono w ww. dokumentacji. Oferent powołujący się na rozwiązania równoważne jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego produkty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

Część I - Prasa 16 ton
Część II - Prasa 30 ton
(szczegóły w załączniku)

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: warmińsko-mazurskie Powiat: olsztyński Miejscowość: Jonkowo

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zakup elementów do linii pilotażowej do prac badawczych nowej generacji końcówek i złączek realizowany jest w ramach prac badawczych projektu Nowatorski, bezmatrycowy system złączy elektrotechnicznych, spełniający założenia Industry 4.0

Przedmiot zamówienia

Część I.

Prasa 16 ton - załącznik nr 1 – sztuk 1
Wymagania techniczne do części hydrauliczno-mechanicznej linii demonstracyjnej nr 1 do wytwarzania końcówek KOA.

Część II.

Prasa 30 ton - załącznik nr 1 – sztuk 1
Wymagania techniczne do części hydrauliczno-mechanicznej linii demonstracyjnej nr 2 do wytwarzania końcówek KOA.

Kod CPV

42636100-4

Nazwa kodu CPV

Prasy hydrauliczne

Dodatkowe przedmioty zamówienia

nie dotyczy

Harmonogram realizacji zamówienia

maks. 16 tygodni

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Oferent znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Wiedza i doświadczenie

brak

Potencjał techniczny

OŚWIADCZENIE O POSIADANYCH ZASOBACH TECHNICZNYCH I MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA ZAMÓWIENIA

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

OŚWIADCZENIE O POSIADANYCH ZASOBACH TECHNICZNYCH I MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA ZAMÓWIENIA

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Oferent znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Dodatkowe warunki

brak

Warunki zmiany umowy

brak

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Załącznik nr 1:
Szczegółowy opisy techniczny, pozwalający na dokonanie stosownej weryfikacji oferowanego przedmiotu zamówienia względem wymagań Zamawiającego.

Załącznik nr 2:
Oświadczenie o posiadanych zasobach technicznych i możliwości zrealizowania zamówienia.

Załącznik nr 3:
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.

Załącznik nr 4:
Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym.

Załącznik nr 5:
Aktualny odpis z właściwego rejestru działalności gospodarczej.

Zamówienia uzupełniające

brak

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty wzięte zostaną pod uwagę następujący kryteria (maksymalna łączna ocena: 100 pkt.):


Kryterium PUNKTY
Cena netto w PLN 60
Termin dostawy 20
Gwarancja 20

• Cena netto w PLN
Przez kryterium „Cena netto w PLN” Zamawiający rozumie określoną przez Oferenta cenę całkowitą netto za wykonanie przedmiotu zamówienia wskazaną w ofercie. Ocena
w ramach kryterium „Cena netto w PLN” (Kc) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:

Kc-Cn/Co x 60

Gdzie:
Cn – najniższa zaproponowana cena netto przedmiotu zamówienia
Co – cena netto przedmiotu zamówienia zaproponowana w badanej ofercie
Kc – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Cena netto w PLN”

• Termin dostawy
Przez kryterium „Termin dostawy” Zamawiający rozumie tygodnie liczone od momentu podpisania umowy, w którym Dostawca dostarczy pod wskazany adres przedmiot umowy. Ocena w ramach kryterium „Termin dostawy” (Cd) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:

Cr=Cdn/Cdox20

Gdzie:
Cdn – najkrótszy zaproponowany czas realizacji zamówienia
Cdo – czas realizacji zamówienia zaproponowany w badanej ofercie
Cr – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Czas realizacji”

Czas realizacji nie może przekroczyć 16 tygodni od dnia złożenia zamówienia.

Zamawiający przyznaje w tym kryterium (Cr) punkty każdemu z Oferentów spełniającym powyższy warunek, zgodnie z zaproponowanym przez nich terminem dostawy przedmiotu zamówienia.

• Gwarancja
Przez kryterium „Gwarancja” Zamawiający rozumie miesiące liczone od momentu przekazania przedmiotu umowy, w którym Dostawca dostarczy pod wskazany adres przedmiot umowy. Ocena w ramach kryterium „Gwarancja” (Cd) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:

Gw=Gdn/Gdox20

Gdzie:
Cdn – zaproponowany okres gwarancji w miesiącach w badanej ofercie
Cdo – najdłuższy zaproponowany okres gwarancji w miesiącach w przesłanych ofertach
Cr – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Czas realizacji”


Zamawiający podczas oceny ofert, które nie będą podlegały odrzuceniu, przyzna punkty
w każdym kryterium według wzorów podanych powyżej.

Oferty, spełniające wszystkie wymogi przedstawione w niniejszym zapytaniu ofertowym, zostaną uszeregowane od najmniej korzystnej do najbardziej korzystnej w ramach poszczególnych kryteriów. Następnie ofertom zostaną przyznane punkty zgodnie
z metodologią przyznawania punktów opisaną powyżej. W postępowaniu ofertowym zwycięży Wykonawca, który zdobędzie najwyższą liczbę punktów zsumowanych w ramach wszystkich kryteriów. W razie równej liczby punktów zwycięży oferta o najniższej cenie.

Wykluczenia

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (Załącznik nr 3)

„W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe
lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem
i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające
w szczególności na:
• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
• posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopniaw linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli”.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ERKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Adres

ks. Jana Hanowskiego 7

11-042 Jonkowo

warmińsko-mazurskie , olsztyński

Numer telefonu

895221045

Fax

895221045

NIP

7390204693

Tytuł projektu

Nowatorski, bezmatrycowy system złączy elektroenergetycznych, spełniający założenia Industry 4.0

Numer projektu

RPWM.01.02.02-28-0007/18-00
Liczba wyświetleń: 117