Strona główna
Logo unii europejskiej

Przebudowa toalet publicznych w budynku wielofunkcyjnym przy ul. Droga Męczenników Rotundy w Zamościu

Data publikacji: 07.01.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 14-02-2020

Numer ogłoszenia

1225780

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Zmiana nr 3
Miasto Zamość informuje, że dokonuje zmiany treści zapytania ofertowego pn. „Przebudowa toalet publicznych w budynku wielofunkcyjnym przy ul. Droga Męczenników Rotundy w Zamościu” w następującym zakresie:
1) Załącznik nr 8 do zapytania ofertowego (Dokumentacja projektowa) otrzymuje nową treść; tytuł nowego dokumentu: „Dokumentacja projektowa zamienna 28.01.2020 r.”
2) Załącznik nr 9 zapytania ofertowego (Przedmiar robót) otrzymuje nową treść; tytuł nowego dokumentu: „Przedmiar robót zamienny 28.01.2020 r.”
Zamawiający zastrzega, że przedmiar robót stanowi jedynie materiał pomocniczy i nie może stanowić podstawy wyceny całości przedmiotu zamówienia.
3) W pkt 11 zapytania ofertowego:
Dotychczasowa treść:
„11. Termin i sposób składania ofert:
Ofertę należy złożyć do 5 lutego 2020 r. do godz. 11.00 (decyduje data i godzina dostarczenia oferty).
Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie. Kopertę należy opisać następująco:
Urząd Miasta Zamość
Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Zewnętrznych
Oferta na przebudowę toalet publicznych w budynku wielofunkcyjnym przy ul. Droga Męczenników Rotundy w Zamościu.
Nie otwierać przed dniem: 5 lutego 2020 r. godz. 11.15”
Nowa treść:
„11. Termin i sposób składania ofert:
Ofertę należy złożyć do 14 lutego 2020 r. do godz. 11.00 (decyduje data i godzina dostarczenia oferty).
Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie. Kopertę należy opisać następująco:
Urząd Miasta Zamość
Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Zewnętrznych
Oferta na przebudowę toalet publicznych w budynku wielofunkcyjnym przy ul. Droga Męczenników Rotundy w Zamościu.
Nie otwierać przed dniem: 14 lutego 2020 r. godz. 11.15”
4) W pkt 12 zapytania ofertowego:
Dotychczasowa treść:
„12. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 5 lutego 2020 o godz. 11.15 w Wydziale Rozwoju Miasta i Funduszy Zewnętrznych, ul. Ormiańska 11, p. nr 19.
Otwarcie ofert nastąpi w obecności wykonawców, przy czym obecność wykonawców przy otwieraniu ofert nie jest obowiązkowa.”
Nowa treść:
„12. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14 lutego 2020 o godz. 11.15 w Wydziale Rozwoju Miasta i Funduszy Zewnętrznych, ul. Ormiańska 11, p. nr 19.
Otwarcie ofert nastąpi w obecności wykonawców, przy czym obecność wykonawców przy otwieraniu ofert nie jest obowiązkowa.”
5) W pkt 13.2 zapytania ofertowego:
Dotychczasowa treść:
„13.2. Pytania dotyczące niniejszego postępowania należy przesyłać na adres e-mail: marcingrabski@zamosc.pl do 15 stycznia 2020 r.”
Nowa treść:
„13.2. Pytania dotyczące niniejszego postępowania należy przesyłać na adres e-mail: marcingrabski@zamosc.pl do 6 lutego 2020 r.”

Miejsce i sposób składania ofert

Opis sposobu przygotowania ofert zawarty jest w pkt 9 zapytania ofertowego.
Miejsce składania ofert: Urząd Miasta Zamość, Kancelaria ogólna, ul. Rynek Wielki 13 (Ratusz, parter), 22-400 Zamość.
Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie. Kopertę należy opisać następująco:
"Urząd Miasta Zamość, Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Zewnętrznych
Oferta na przebudowę toalet publicznych w budynku wielofunkcyjnym przy ul. Droga Męczenników Rotundy w Zamościu.
Nie otwierać przed dniem: 14 lutego 2020 r. godz. 11.15"

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Marcin Grabski

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa toalet publicznych w budynku wielofunkcyjnym przy ul. Droga Męczenników Rotundy w Zamościu. Zakres przebudowy obejmuje dokonanie prac rozbiórkowych, adaptacyjnych i zabezpieczających w istniejącym budynku:
w zakresie rozbiórek: demontaż stolarki okiennej i drzwiowej, rozebranie ścianek działowych, demontaż okładzin ściennych i posadzkowych, demontaż warstw posadzkowych, demontaż wewnętrznych instalacji z osprzętem,
w zakresie robót zabezpieczających: zabezpieczenie istniejących ścian oporowych izolacją przeciwwilgociową,
w zakresie przebudowy: wykonanie wewnętrznych ścianek działowych murowanych i systemowych, wykonanie tynków wewnętrznych, wykonanie okładzin ściennych i posadzkowych, wykonanie wewnętrznych instalacji, montaż stolarki drzwi wewnętrznych i zewnętrznych, przebicie otworu w ścianie zewnętrznej na drzwi wejściowe, montaż nadproża stalowego, zamurowanie otworów okiennych, podłączenie wentylacji pomieszczeń do istniejących kanałów wentylacyjnych, dostarczenie i montaż wyposażenia sanitarnego.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubelskie Powiat: Zamość Miejscowość: Zamość

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest przebudowa toalet publicznych w budynku wielofunkcyjnym przy ul. Droga Męczenników Rotundy w Zamościu.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa toalet publicznych w budynku wielofunkcyjnym przy ul. Droga Męczenników Rotundy w Zamościu. Zakres przebudowy obejmuje dokonanie prac rozbiórkowych, adaptacyjnych i zabezpieczających w istniejącym budynku:
w zakresie rozbiórek: demontaż stolarki okiennej i drzwiowej, rozebranie ścianek działowych, demontaż okładzin ściennych i posadzkowych, demontaż warstw posadzkowych, demontaż wewnętrznych instalacji z osprzętem,
w zakresie robót zabezpieczających: zabezpieczenie istniejących ścian oporowych izolacją przeciwwilgociową,
w zakresie przebudowy: wykonanie wewnętrznych ścianek działowych murowanych i systemowych, wykonanie tynków wewnętrznych, wykonanie okładzin ściennych i posadzkowych, wykonanie wewnętrznych instalacji, montaż stolarki drzwi wewnętrznych i zewnętrznych, przebicie otworu w ścianie zewnętrznej na drzwi wejściowe, montaż nadproża stalowego, zamurowanie otworów okiennych, podłączenie wentylacji pomieszczeń do istniejących kanałów wentylacyjnych, dostarczenie i montaż wyposażenia sanitarnego.
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia oraz warunki jego realizacji określa dokumentacja projektowa składająca się z projektów budowlanych i informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwanych dalej łącznie „dokumentacją projektową”, stanowiąca załącznik nr 8 do zapytania ofertowego oraz projekt umowy, stanowiący załącznik nr 7 do zapytania ofertowego.
Przedmiar robót (załącznik nr 9 do zapytania ofertowego) stanowi jedynie materiał pomocniczy i nie może stanowić podstawy wyceny całości przedmiotu zamówienia

Kod CPV

45000000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia: do 30 kwietnia 2020.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Wiedza i doświadczenie

Zgodnie z pkt 4.1. zapytania ofertowego.
Zamawiający uzna, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, jeżeli w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykaże się wykonaniem co najmniej
1 roboty budowlanej polegającej na budowie i/lub przebudowie i/lub remoncie obiektu budowlanego o wartości robót co najmniej 70.000,00 zł brutto, obejmującej branże: ogólnobudowlaną, elektryczną i sanitarną oraz załączy dowody określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zgodnie z pkt 4.2. zapytania ofertowego.
Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże się dysponowaniem kierownikiem budowy, posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz posiadającym doświadczenie w realizacji co najmniej 1 roboty budowlanej polegającej na budowie i/lub przebudowie i/lub remoncie obiektu budowlanego o wartości co najmniej 50.000,00 zł brutto, na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót konstrukcyjno-budowlanych lub inspektora nadzoru w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.
Kierownik budowy musi posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2019 poz. 1186 z późn.zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2019 r. poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tekst jedn. Dz.U. z 2018 poz. 2272 z późn.zm.).

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zgodnie z pkt 4.3. zapytania ofertowego.
Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości co najmniej 50.000,00 zł.

Warunki zmiany umowy

Zgodnie z paragrafem 13 projektu umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Zgodnie z pkt 4.4., 5.2. i 9.1. zapytania ofertowego.
Na ofertę składają się następujące dokumenty:
1) formularz ofertowy – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,
2) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2 do zapytania ofertowego,
3) wykaz robót budowlanych – załącznik nr 4 do zapytania ofertowego wraz z dowodami, że roboty zostały wykonane należycie,
4) formularz dotyczący kierownika budowy – załącznik nr 5 do zapytania ofertowego,
5) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert,
6) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – załącznik nr 3 do zapytania ofertowego,
7) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
8) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz
z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zgodnie z pkt 8 zapytania ofertowego.
W pierwszej kolejności dokonana zostanie ocena zgodności ofert z wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym.
Zamawiający dokona oceny i porównania nieodrzuconych ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o następujące kryterium:
Nazwa kryterium: Cena oferty brutto
Znaczenie kryterium (w%): 100%
Liczba możliwych do uzyskania punktów: 100
Najniższa cenowo oferta otrzyma maksymalną ilość punktów. Pozostałe oferty otrzymają proporcjonalnie mniejszą ilość punktów wg wzoru:
Cena oferty najtańszej
--------------------------- x 100 = liczba punków
Cena oferty badanej
Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną (brutto) obejmującą realizację całego przedmiotu zamówienia.
Jeżeli w toku oceny złożonych ofert okaże się, że nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty w związku ze złożeniem najkorzystniejszych ofert na taką samą kwotę brutto, zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia
w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych uwzględniających nową cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia. Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych już ofertach.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

MIASTO ZAMOŚĆ

Adres

Rynek Wielki 13

22-400 Zamość

lubelskie , Zamość

Numer telefonu

846392084

Fax

846384296

NIP

9222697472

Tytuł projektu

Rewitalizacja Rotundy Zamojskiej w Zamościu

Numer projektu

RPLU.07.01.00-06-0092/16-00
Liczba wyświetleń: 144