Strona główna
Logo unii europejskiej

Badania wytrzymałościowe.

Data publikacji: 03.01.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 17-02-2020

Numer ogłoszenia

1225613

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Doprecyzowano liczbę koniecznych do wykonania badań o zapis:
„W ramach usługi należy wykonać 1000 prób na ściskanie oraz 1000 prób na rozciąganie.”.
Ponadto z uwagi na powyższe uległ zmianie termin składania ofert (został on wydłużony do 17.02.2020 r.) oraz termin wyboru wykonawcy (18.02.2020 r.).
Uzupełniony formularz zapytania ofertowego został załączony do treści ogłoszenia.
Pismo wyjaśniające zostało umieszczone w sekcji pytania i wyjaśnienia.
Ponadto w sekcji pytania i wyjaśnienia przedstawiono odpowiedzi na dodatkowe pytania potencjalnego oferenta.
Informacja o zmianach została przekazana do podmiotów, które już złożyły swoje oferty.
Formularz ofertowy oraz pozostałe warunki postępowania nie uległy zmianie.

Miejsce i sposób składania ofert

Dopuszcza się złożenie oferty w postaci:
a) elektronicznej - na adres mailowy: adam.woznica@cadesigner.eu
b) papierowej:
- w biurze przedsiębiorstwa: CADESIGNER ENGINEERING Sp. z o.o., ul. Laryska 21, 41-404 Mysłowice;
- za pośrednictwem poczty/kuriera na adres CADESIGNER ENGINEERING Sp. z o.o., ul. Laryska 21, 41-404 Mysłowice. W przypadku złożenia oferty za pośrednictwem poczty/kuriera za datę złożenia oferty uznaje się datę wpływu oferty do Zamawiającego.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

adam.woznica@cadesigner.eu

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Adam Woźnica

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

506 101 423

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie badań wytrzymałościowych.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: Mysłowice Miejscowość: Mysłowice

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Wykonanie badań wytrzymałościowych.

Przedmiot zamówienia

Wykonanie badań wytrzymałościowych na rozciąganie docisków śrubowych oraz na ściskanie docisków śrubowych na maszynie wytrzymałościowej, posiadającej ramę dwukolumnową z nominalną siłą rozciągania 100kN (urządzenie powinno pozwalać na testy jedno i dwukierunkowe).

W ramach usługi należy wykonać 1000 prób na ściskanie oraz 1000 prób na rozciąganie.

Przedmiot zamówienia należy wycenić i wykonać na podstawie pełnego zakresu opisu przedmiotu zamówienia (dokumentacji technicznej). Z uwagi na ochronę tajemnicy przedsiębiorstwa pełny zakres opisu przedmiotu zamówienia zostanie przekazany potencjalnemu wykonawcy, który zobowiąże się do zachowania poufności poprzez podpisanie przez osobę upoważnioną OŚWIADCZENIA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI (na załączonym druku) przed wydaniem pełnego zakresu opisu przedmiotu zamówienia.

Kod CPV

73100000-3

Nazwa kodu CPV

Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Nie dotyczy.

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji: do 31.03.2020 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Nie dotyczy.

Wiedza i doświadczenie

Posiadanie doświadczenia w realizacji badań wytrzymałościowych na rozciąganie docisków śrubowych oraz na ściskanie docisków śrubowych.

Potencjał techniczny

Wykonanie badań na maszynie wytrzymałościowej, posiadającej ramę dwukolumnową z nominalną siłą rozciągania 100kN (urządzenie powinno pozwalać na testy jedno i dwukierunkowe).

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z Beneficjentem (CADESIGNER ENGINEERING Sp. z o.o.) osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Nie dotyczy.

Dodatkowe warunki

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania:
1. Przedmiot zamówienia należy wycenić i wykonać na podstawie pełnego zakresu opisu przedmiotu zamówienia (dokumentacji technicznej). Z uwagi na ochronę tajemnicy przedsiębiorstwa pełny zakres opisu przedmiotu zamówienia zostanie przekazany potencjalnemu wykonawcy, który zobowiąże się do zachowania poufności poprzez podpisanie przez osobę upoważnioną OŚWIADCZENIA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI (na załączonym druku) przed wydaniem pełnego zakresu opisu przedmiotu zamówienia. Podpisane OŚWIADCZENIE O ZACHOWANIU POUFNOŚCI można dostarczyć w formie:
a) elektronicznej - na adres mailowy: adam.woznica@cadesigner.eu
b) papierowej:
- w biurze przedsiębiorstwa: CADESIGNER ENGINEERING Sp. z o.o., ul. Laryska 21, 41-404 Mysłowice;
- za pośrednictwem poczty/kuriera na adres CADESIGNER ENGINEERING Sp. z o.o., ul. Laryska 21, 41-404 Mysłowice. W przypadku dostarczenia oświadczenia za pośrednictwem poczty/kuriera za datę otrzymania uznaje się datę wpływu oferty do Zamawiającego.
2. Pełny zakres opisu przedmiotu zamówienia (dokumentacja techniczna) zostanie wydany w terminie do trzech dni roboczych od dnia następującego po dniu otrzymania podpisanego OŚWIADCZENIA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI.
3. Oferta musi być sporządzona w języku polskim na załączonym druku (Formularz ofertowy).
4. W ofercie należy wskazać walutę, w której określono cenę.
5. Celem uwzględnienia oferty należy podpisać Oświadczenie o posiadanym doświadczeniu w realizacji badań wytrzymałościowych oraz Oświadczenie Oferenta o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym (stanowiące integralną część Formularza ofertowego).
6. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, którą może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub
wycofać.

Oferty nieuwzględniające wymagań wskazanych w pkt. 3, 4, 5 i 6 będą odrzucane z przyczyn formalnych.

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania dokumentów i dodatkowych informacji, potwierdzających dane
zawarte w ofercie oraz odrzucenia oferty, w przypadku ich nieotrzymania w wyznaczonym terminie.
8. Zamawiający zastrzega sobie uprawnienie do wydłużenia terminu składania ofert, zamknięcia postępowania bez
dokonania wyboru oferty lub unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn. W takim przypadku Oferentom
nie przysługują żadne roszczenia względem Zamawiającego w przypadku skorzystania przez niego z któregokolwiek z
powyższych uprawnień. W tym zakresie Wykonawcy zrzekają się wszelkich ewentualnych przysługujących im
roszczeń.
9. Dopuszcza się złożenie oferty w postaci:
a) elektronicznej - na adres mailowy: adam.woznica@cadesigner.pl.
b) papierowej:
- w biurze przedsiębiorstwa: CADESIGNER ENGINEERING Sp. z o.o., ul. Laryska 21, 41-404 Mysłowice;
- za pośrednictwem poczty/kuriera na adres CADESIGNER ENGINEERING Sp. z o.o., ul. Laryska 21, 41-404
Mysłowice. W przypadku złożenia oferty za pośrednictwem poczty/kuriera za datę złożenia oferty uznaje się datę
wpływu oferty do Zamawiającego.
10. Złożenie oferty jest równoznaczne z zaakceptowaniem powyższych zasad.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w umowie zawartej z Wykonawcą, który zostanie wybrany w wyniku przeprowadzonego postępowania. Ewentualne zmiany zapisów umowy będą zawierane w formie pisemnego aneksu, a ponadto będą one mogły być wprowadzane z powodu:
- wystąpienia uzasadnionych zmian w zakresie i sposobie wykonania przedmiotu zamówienia;
- wystąpienia obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy;
- wystąpienia okoliczności będących wynikiem działania siły wyższej;
- zmiany istotnych regulacji prawnych;
- zmian umowy o dofinansowanie, jakie Zamawiający zawrze z Instytucją Pośredniczącą tj. Śląskim Centrum Przedsiębiorczości.

Jeżeli Zamawiający uzna, że zaistniałe okoliczności nie stanowią podstawy do zmiany oferty, Oferent zobowiązany jest do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z przedstawioną ofertą.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Celem uwzględnienia oferty należy podpisać Oświadczenie o posiadanym doświadczeniu w realizacji badań wytrzymałościowych oraz Oświadczenie Oferenta o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym (stanowiące integralną część Formularza ofertowego).

Zamówienia uzupełniające

Nie dotyczy.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria wyboru dostawcy oraz informacja o wagach punktowych:
Kryterium dostępowe:
Posiadanie doświadczenia w realizacji badań wytrzymałościowych na rozciąganie docisków śrubowych oraz na ściskanie docisków śrubowych.
Opis sposobu oceny danego kryterium:
Celem uwzględnienia oferty należy podpisać Oświadczenie o posiadanym doświadczeniu w realizacji badań wytrzymałościowych zamieszczone w Formularzu ofertowym. W przypadku nie podpisania oferta nie będzie podlegała ocenie.

Kryterium podstawowe: cena ofertowa (100 pkt.).
Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:
Cena ofertowa (C) – maksymalnie do uzyskania jest 100 pkt.
Wykonawca, który zaoferował najniższą cenę ofertową otrzymuje 100 pkt. Dla pozostałych Wykonawców punktacja za to kryterium obliczana będzie wg następującego wzoru:
C = (Najniższa cena ofertowa / Cena ofertowa w rozpatrywanej ofercie) x 100 pkt.

Wykluczenia

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z Beneficjentem (CADESIGNER ENGINEERING Sp. z o.o.) osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

CADESIGNER ENGINEERING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Henryka Dąbrowskiego 22/Brak

40-954 Katowice

śląskie , Katowice

Numer telefonu

32 6663066

Fax

32 6663066

NIP

9542744500

Tytuł projektu

Realizacja prac typu B+R celem opracowania innowacyjnej, zautomatyzowanej linii oprzyrządowania do montażu i spawania podwozia pojazdów szynowych oraz technologii jej produkcji.

Numer projektu

RPSL.01.02.00-24-033H/18-00

Inne źródła finansowania

Nie dotyczy.

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano wykonawcę: PROAXIS Dariusz Kowalski, ul. Zimna 3, 05-091 Ząbki.
Cena wybranego zamówienia to 87 000,00 PLN netto (107 010,00 PLN brutto).

Ponadto informujemy, iż informacje dotyczące daty wpłynięcia ofert mogą zostać udostępnione przez CADESIGNER ENGINEERING Sp. z o.o. w formie protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia na wniosek podmiotu, który złożył ofertę.
Liczba wyświetleń: 292