Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2019/7/DC DOTYCZĄCE WYKONANIA DZIAŁAŃ Z ZAKRESU ROBÓT BUDOWLANYCH ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU PROWADZĄCYCH DO POWSTANIA INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W MIEJSCOWOŚCI FAŁKOWO W POWIECIE GNIEŹNIEŃSKIM

Data publikacji: 30.12.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 24-01-2020

Numer ogłoszenia

1225151

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Zamawiający w dniu 16.01.2020 r. dokonał drugiej zmiany zapytania ofertowego w wymienionym poniżej zakresie:
1. Wydłużenie terminu na składanie ofert z dnia 17.01.2020 r. do dnia 24.01.2020 r. godz. 15.30.
2. W pkt. XI Zapytania ofertowego zmieniono termin składania ofert z dnia 17.01.2020 r. do dnia 24.01.2020 r. godz. 15.30.

W związku z powyższymi zmianami Zamawiający dokonał aktualizacji załączników do ogłoszenia:
- dodano plik pn. MODYFIKACJA 16.01.2020 - Zapytanie ofertowe VR INKUBATOR
W dodanym pliku zielonym zakreśleniem zaznaczono miejsca dokonania zmian treści ZO.

Zamawiający w dniu 14.01.2020 r. dokonał pierwszej zmiany zapytania ofertowego w wymienionym poniżej zakresie:
1. Wydłużenie terminu na składanie ofert z dnia 15.01.2020 r. do dnia 17.01.2020 r., godz. 15.30.
2. Zaktualizowanie spisu treści, w którym uprzednio omyłkowo pominięto punkt dotyczący terminu składania ofert oraz związania ofertą.
3. W pkt. V ppkt. 4 Zapytania ofertowego (dalej: ZO) dodano kod pocztowy Zamawiającego.
4. W pkt. V ppkt. 5 ZO dodano sformułowanie "...i instalacyjne..." do zakresu robót objętych przedmiotem ZO.
5. W pkt. V ppkt. 5 ZO wykreślono sformułowanie "poruszających się na wózkach inwalidzkich".
6. W pkt. V ppkt. 9.b.4 dodano sformułowanie "...dla osób niepełnosprawnych".
7. W pkt. VI ppkt. 11.i dodano sformułowanie "element" doprecyzowując, że wysokość kary umownej będzie naliczana nie od wartości całego przedmiotu zamówienia określonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym, a od danego elementu przedmiotu zamówienia, w stosunku do którego to elementu powstaje opóźnienie w terminie jego odbioru.
8. W pkt. VI ppkt. 11 zmieniono numerację dalszych podpunktów - zduplikowaną numerację dalszych podpunktów zamieniono z pokrywających się punktatorów "i,ii,iii" oraz "i,ii" na "i,ii,iii" oraz "a, b".
9. W pkt. VI ppkt. 11.a zmieniono sformułowanie "obiektów" na "terenu budowy".
10. W pkt. VI ppkt. 12 wykreślono sformułowanie "(na koniec miesiąca)" oraz dodano sformułowanie "bez uwag" w odniesieniu do protokołu.
11. W pkt. VI ppkt. 15.a wykreślono sformułowanie "dokładne".
12. W pkt. VI ppkt. 16.e dodano sformułowanie "o którym mowa w ppkt. 17 poniżej".
13. W pkt. VI ppkt. 17.d zmieniono "lit i-iii" na "lit. ii-v".
14. W pkt. VI. ppkt.18 wykreślono sformułowanie "Doprecyzowaniu mogą ulec terminy, kwoty itp."
15. W pkt. VI "Kody CPV" dodano dwa kody: 45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu, 45223300-9 - Roboty budowlane w zakresie parkingów.
16. W pkt. XI zmieniono termin składania ofert z dnia 15.01.2020 r. do dnia 17.01.2020 r. godz. 15.30.

W związku z powyższymi zmianami Zamawiający dokonał aktualizacji załączników do ogłoszenia:
- dodano plik pn. MODYFIKACJA 14.01.2020 - Zapytanie ofertowe VR INKUBATOR.
W dodanym pliku żółtym zakreśleniem zaznaczono miejsca dokonania zmian treści ZO.

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę należy złożyć obligatoryjnie w wersji papierowej osobiście lub drogą pocztową/kurierem na wzorach stanowiących załączniki do niniejszego zapytania ofertowego na adres Zamawiającego tj.:
DC CENTRUM Sp. z o.o., ul. Reglowa 3, 60-113 Poznań.
Ofertę należy umieścić w zamkniętym, nieprzejrzystym opakowaniu, w sposób gwarantujący poufność jej treści z następującą adnotacją: „Oferta na wykonanie robót budowlanych ZO/1/2019/7/DC”

2. Ofertę oraz wszystkie załączniki należy sporządzić w języku polskim.

3. Cena obligatoryjnie musi zostać wskazana w walucie polskiej (PLN).

4. Ofertę należy składać w dni robocze (pn-pt.), w godzinach od godz. 8.30 do 15.30: od dnia 31.12.2019 r. do dnia 24.01.2020 r.
Końcowy termin składania ofert upływa dnia 24.01.2020 r. o godz. 15.30.

5. Decyduje data wpływu. Oferta dostarczona po określonym powyżej terminie nie zostanie rozpatrzona i podlega odrzuceniu.

6. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert tj. dnia 24.01.2020 r.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Paweł Lewandowski

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie działań z zakresu robót budowlanych oraz zagospodarowania terenu prowadzących do powstania inkubatora przedsiębiorczości w miejscowości Fałkowo w powiecie gnieźnieńskim.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: wielkopolskie Powiat: gnieźnieński Miejscowość: Fałkowo

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wybór Wykonawcy robót budowlanych oraz zagospodarowania terenu prowadzących do powstania inkubatora przedsiębiorczości w miejscowości Fałkowo w powiecie gnieźnieńskim.

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie działań z zakresu robót budowlanych oraz zagospodarowania terenu prowadzących do powstania inkubatora przedsiębiorczości w miejscowości Fałkowo w powiecie gnieźnieńskim.

2. Planowana inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Fałkowo, w pobliżu węzła komunikacyjnego Łubowo. Działka objęta inwestycją ma nr ewidencyjny 107/2, obręb Fałkowo. Działka posiada dostęp do drogi publicznej: dz. nr 108/5 od strony północno-zachodniej oraz 104/2 od strony północno-wschodniej.

3. Przedmiotowa działka objęta jest obowiązującym planem miejscowym (Uchwała nr XII/104/2004 z dnia 30 stycznia 2004). W planie miejscowym działka przeznaczona jest na zabudowę usługową.

4. Inwestorem jest DC Centrum sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-113), ul. Reglowa 3.

5. Realizacja Projektu, podzielona została na dwa etapy. Etap pierwszy, objęty przedmiotowym zapytaniem ofertowym, obejmuje roboty budowlano – montażowe i instalacyjne oraz zagospodarowanie terenu, których zakres i rozmiar został uszczegółowiony w przedmiarach robót. Etap drugi, nieobjęty przedmiotowym zapytaniem ofertowym, obejmuje wykończenie wnętrz oraz zakup wyposażenia obiektu wraz z montażem.

6. Zamawiający wskazuje, że do zapytania ofertowego dołącza kompletną dokumentację projektową, obejmującą cały zakres Projektu.

7. Projektowane zagospodarowanie terenu działki obejmuje realizację trójkondygnacyjnego budynku biurowo-pokazowego o powierzchni zabudowy 652,05 m² i powierzchni całkowitej 1879,92m², układu drogowego zapewniającego komunikację w obrębie działki, miejsc postojowych dla samochodów osobowych (50 miejsc, w tym 2 dla osób niepełnosprawnych) oraz jedno stanowisko do ładowania samochodów elektrycznych, zieleni oraz przestrzeni rekreacyjnej (ścieżki, tarasy) oraz obiektów pomocniczych (wiata śmietnikowa).

8. Zakres prac:
a) Prace ogólnobudowlane:
- Stan surowy,
- Stan wykończeniowy (niepełny – ujęty w przedmiarze robót),

b) Prace instalacyjne:
- Instalacje sanitarne, w tym układ wentylacji i klimatyzacji,
- Instalacje elektryczne,
- Poprowadzenie wewnętrznych linii zasilających i tras kablowych,
- Zapewnienie ochrony przeciwporażeniowej, przepięciowej i połączeń wyrównawczych,
- Instalacje oświetleniowe bez opraw świetlnych,
- Oświetlenie awaryjne ewakuacyjne i kierunkowe,
- Instalacje zasilania odbiorników technologicznych, słaboprądowych oraz gniazd wtyczkowych,
- Przeciwpożarowe wyłączenie zasilania elektrycznego,
- Instalacja fotowoltaiczna,

c) Zagospodarowanie terenu:
- Nawierzchnie, w tym drogi, ażury, chodniki,

9. Zamawiający wymaga zastosowania następujących rozwiązań:
a. Rozwiązania o charakterze ekologicznym - w budynku zaprojektowano rozwiązania pomagające obniżyć zużycie energii, wody oraz emisję zanieczyszczeń, co wpłynie pozytywnie na politykę zrównoważonego rozwoju.

b. Rozwiązania architektoniczne dla niepełnosprawnych - projektując budynek, Wnioskodawca miał na względzie potrzeby wielu grup społecznych, w tym osób niepełnosprawnych, co wpłynie pozytywnie na politykę równości szans i niedyskryminację.

10. Zamówienie będzie realizowane na podstawie:
a. przedmiarów robót (załącznik nr 3 do niniejszego postępowania),

b. dokumentacji projektowej (załącznik nr 4 do niniejszego postępowania), w tym projektu budowlanego, projektów wykonawczych instalacji elektrycznej i sanitarnej, koncepcji aranżacji wnętrz oraz wizualizacji wybranych pomieszczeń;

c. decyzji i pozwoleń, w tym decyzji nr 644/2019 stanowiącej zatwierdzenie projektu budowlanego oraz udzielenie pozwolenia na budowę z dnia 22.05.2019 r. oraz pozwolenia nr 272/2019/C na prowadzenia badań archeologicznych z dnia 17.04.2019 r. (załącznik nr 5 do niniejszego postępowania).

Kod CPV

45000000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane

Dodatkowe przedmioty zamówienia

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę,
45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu,
45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej,
45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków,
45223300-9 - Roboty budowlane w zakresie parkingów,
45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu,
45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg,
45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach,
45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne,
45320000-6 - Roboty izolacyjne
45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne,
45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych.

Harmonogram realizacji zamówienia

Planowany termin realizacji przedmiotu zamówienia: od dnia podpisania umowy z wybranym Wykonawcą do dnia 30.06.2021 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
- posiadania potencjału technicznego i zawodowego w zakresie wiedzy i doświadczenia niezbędnego do prawidłowej realizacji zamówienia;
Zamawiający uzna spełnienie przez Wykonawcę przedmiotowego warunku, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej dwie usługi polegające na wykonaniu robót budowlanych, których wartość każdej była nie mniejsza niż 6 000 000,00 zł brutto (słownie: sześć milionów złotych);

Potencjał techniczny

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
- posiadania potencjału technicznego i zawodowego w zakresie wiedzy i doświadczenia niezbędnego do prawidłowej realizacji zamówienia;
Zamawiający uzna spełnienie przez Wykonawcę przedmiotowego warunku, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej dwie usługi polegające na wykonaniu robót budowlanych, których wartość każdej była nie mniejsza niż 6 000 000,00 zł brutto (słownie: sześć milionów złotych);

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
- dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia:

i. kierownik budowy posiadający aktualne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, określone przepisami Prawa budowlanego lub inne odpowiadające im ważne uprawnienia wystawione na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub przepisów pozakrajowych, dysponujący doświadczeniem w kierowaniu co najmniej trzema robotami budowlanymi o wartości każdej nie mniejszej niż 3 000 000,00 zł (słownie: trzy miliony złotych) brutto w zakresie wymaganym specyfiką robót określonych w przedmiocie zamówienia i przynależący do właściwej izby samorządu zawodowego, posiadający aktualne członkostwo w Izbie Inżynierów Budownictwa;

ii. kierownik robót posiadający aktualne uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, określone przepisami Prawa budowlanego lub inne odpowiadające im ważne uprawnienia wystawione na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub przepisów pozakrajowych, dysponujący doświadczeniem w kierowaniu co najmniej trzema robotami budowlanymi w zakresie wymaganym specyfiką robót określonych w przedmiocie zamówienia i przynależący do właściwej izby samorządu zawodowego, posiadający aktualne członkostwo w Izbie Inżynierów Budownictwa;

iii. kierownik robót posiadający aktualne uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, określone przepisami Prawa budowlanego lub inne odpowiadające im ważne uprawnienia wystawione na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub przepisów pozakrajowych, dysponujący doświadczeniem w kierowaniu co najmniej trzema robotami budowlanymi w zakresie wymaganym specyfiką robót określonych w przedmiocie zamówienia i przynależący do właściwej izby samorządu zawodowego, posiadający aktualne członkostwo w Izbie Inżynierów Budownictwa;

iv. archeolog posiadający stosowne kwalifikacje uprawniające do prowadzenia badań archeologicznych przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków zgodnie z obowiązkami określonymi w powszechnie obowiązujących w tym zakresie przepisach, a w szczególności: Ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2018 poz. 2067 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz.U. 2018 poz. 1609 z późn. zm.), który posiada doświadczenie polegające na wykonaniu przynajmniej trzech badań archeologicznych.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
- znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej prawidłową i terminową realizację zamówienia.
i. zamawiający wymaga aby wykonawca znajdował się w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej prawidłową i terminową realizację zamówienia, tj.: posiadania polisy ubezpieczenia, a w przypadku jej braku inny dokument, potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia - z sumą gwarancyjną nie mniejszą niż 5.000.000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych).

ii. zamawiający wymaga aby wykonawca znajdował się w sytuacji ekonomicznej
i finansowej gwarantującej prawidłową i terminową realizację zamówienia, tj.: posiadania środków finansowych lub zdolności kredytowej na kwotę nie mniejszą niż 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych).

Dodatkowe warunki

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następującym zakresie:

a. zmiany harmonogramu realizacji umowy wynikającej z postanowień umowy o dofinansowanie Zamawiającego z Zarządem Województwa Wielkopolskiego, jeżeli umowa ta została zawarta lub zmieniona po udzieleniu zamówienia;

b. zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy, w przypadku gdy będzie ona następstwem konieczności wykonania prac dodatkowych lub zmian technologicznych, albo przerw w realizacji przedmiotu umowy, których strony nie mogły przewidzieć na etapie zawierania umowy (np. działania siły wyższej, rozumianej jako zdarzenie bądź połączenie zdarzeń niezależnych od Wykonawcy, które zasadniczo utrudniają wykonywanie jego zobowiązań wynikających z umowy, a których Wykonawca nie mógł przewidzieć oraz którym nie mógł zapobiec, a także ich przezwyciężyć poprzez działanie z należytą starannością);

c. dopuszczalna jest zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany w przypadku, jeżeli powstaną okoliczności będące następstwem działania organów administracji, w szczególności: przekroczenie określonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji itp., odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, a okoliczności te uniemożliwią wykonanie przedmiotu umowy na warunkach określonych w dokumentacji przetargowej;

d. zmiana istotnych postanowień umowy w stosunku do treści oferty jest dopuszczalna w sytuacji, gdy nie była możliwa do przewidzenia na etapie podpisywania umowy, a ponadto jej dokonanie wskazane jest w szczególności, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy;

e. zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych od dotychczasowego Wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:

i. zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego;
ii. zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego;
iii. wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w Umowie.

f. zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki:

i. konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć;
ii. wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w Umowie.

g. Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy Wykonawca:

i. zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy;
ii. w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziały w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy;
iii. w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców.

h. zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru Umowy, a łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej i jednocześnie jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie w przypadku zamówień na usługi lub dostawy albo, w przypadku zamówień na roboty budowlane, jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

a. formularz ofertowy – załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego (składany w oryginale);

b. wykaz doświadczenia oraz dysponowania potencjałem kadrowym – załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego (składany w oryginale);

c. dokumenty, o których mowa w pkt. VIII podpunktach 2-8, 12,13 zapytania ofertowego (składane w oryginale lub w formie kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem), w tym:

i. uzupełniony załącznik nr 2 do zapytania ofertowego,
ii. polisa ubezpieczenia, a w przypadku jej braku inny dokument, potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia - z sumą gwarancyjną nie mniejszą niż 5.000.000,00 mln zł (słownie: pięć milionów złotych) wraz z potwierdzeniem opłacenia polisy,
iii. aktualne zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu ze składkami oraz US o niezaleganiu z podatkami, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert,
iv. informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13-14 i 21 ustawy PZP, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

d. dokument potwierdzający umocowanie prawne osoby reprezentującej Wykonawcę (aktualny wydruk z CEiDG lub KRS). W przypadku pełnomocników – do dokumentacji należy również dołączyć oryginał pełnomocnictwa potwierdzającego umocowanie prawne;

e. w przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w punkcie VII podpunkcie 3 zapytania ofertowego - pisemne zobowiązanie podmiotu/podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia potwierdzających faktyczną dostępność tych zasobów na użytek Wykonawcy w celu realizacji zamówienia - załącznik nr 6 do niniejszego zapytania ofertowego;

f. potwierdzenie wniesienia wadium;

g. Wykonawcy na żądanie Zamawiającego zobowiązują się do przedłożenia w terminie 3 dni roboczych dokumentów, o których mowa w pkt. VIII podpunkcie 9 zapytania ofertowego.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami i ich znaczeniem oraz w następujący sposób będzie oceniać oferty
w poszczególnych kategoriach.

Kryterium 1. „Cena brutto” punkty (wartość punktowa ofert) przyznaje się w skali od
0 do 80 w następujący sposób:
oferta z najniższą ceną otrzymuje 80 punktów;
pozostałe oferty są punktowane liniowo według następującej formuły arytmetycznej:

Pn=(Cmin/Cn)*80
C_min – najniższa cena
C_n - cena oferty badanej
P_n - ilość punktów przyznana ofercie


Kryterium 2. „Zwiększenie okresu gwarancji równego okresowi rękojmi” punkty (wartość punktowa ofert) przyznaje się w skali od 0 do 20 punktów w następujący sposób:

za każde kolejne 12 miesięcy gwarancji (powyżej wymaganego poziomu – wynoszącego zgodnie z brzmieniem punktu VI podpunktu 14 – 36 miesięcy gwarancji) oferta otrzymuje dodatkowe punkty, co oznacza przyznanie punktów w następujący sposób:
36 miesięcy gwarancji równej okresowi rękojmi – 0 punktów,
48 miesięcy gwarancji równej okresowi rękojmi – 10 punktów,
60 miesięcy gwarancji równej okresowi rękojmi – 20 punktów.
max. okres gwarancji równej okresowi rękojmi wynosi 60 miesięcy.

2. Zamawiający wybierze Wykonawcę, którego oferta uzyska łącznie największą liczbę punktów w ramach powyższych kryteriów.

3. Zamawiający niezwłocznie po wyborze oferty wskaże termin i miejsce podpisania umowy z Wykonawcą. W sytuacji gdy wyłoniony Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.

4. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej, z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną.

Wykluczenia

1. Z udziału w postępowaniu (w celu uniknięcia konfliktu interesów) wykluczone są podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
• posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO (Instytucję Zarządzającą Programem Operacyjnym – Zarząd Województwa Wielkopolskiego);
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

2. Z udziału w postępowaniu wyklucza się Wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

3. Z udziału w postępowaniu wyklucza się Wykonawców, o których mowa w art. 24 ust 1 pkt 13-14 i 21 ustawy PZP.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

DC CENTRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Reglowa 3

60-113 Poznań

wielkopolskie , Poznań

Numer telefonu

61 843 01 07

Fax

61 852 30 18

NIP

7781464257

Tytuł projektu

VR Inkubator - zaprojektuj swój biznes

Numer projektu

RPWP.01.03.02-30-0007/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

- Nazwa i adres: Zakład Sztukatorski Renowacja Obiektów Zabytkowych Witold Domaniecki, ul. Wiosenna 6, 62-040 Puszczykowo,
- Data wpłynięcia oferty: 24.01.2020 r.,
- Cena oferty: 7.097.100,00 zł brutto.
Liczba wyświetleń: 211