Strona główna
Logo unii europejskiej

Transport osób starszych, niesamodzielnych w tym osób niepełnosprawnych w ramach projektu pn. „Pienińskie Domy Dziennego Pobytu” nr umowy: RPMP.09.02.03-12-0446/16, realizowanym w ramach 9 Osi Priorytetowej REGION SPÓJNY SPOŁECZNIE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 9.2 usługi Społeczne i Zdrowotne, Poddziałanie 9.2.3 Usługi Opiekuńcze.

Data publikacji: 30.12.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 07-01-2020

Numer ogłoszenia

1225005

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać do końca upływu dnia 07.01.2019 r. z tym, że oferty składane w formie pisemnej przyjmowane będą w Warszawie na adres Zamawiającego w godzinach urzędowania Zamawiającego tj.: od 8.00 do 16.00 w dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt i dni wolnych od pracy.
Ofertę wraz z załącznikami można złożyć w jednej z form tj.:
1. w formie pisemnej (osobiście lub przez wysłanie na adres Zamawiającego) lub
2. w formie elektronicznej (skan z podpisami Wykonawcy) mailem na adres krzysztof.poczatek@kigs.org.pl

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

krzysztof.poczatek@kigs.org.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Krzysztof Początek

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

3.1. Nazwa zamówienia: Transport osób starszych, niesamodzielnych w tym osób niepełnosprawnych w ramach projektu pn. „Pienińskie Domy Dziennego Pobytu” nr umowy: RPMP.09.02.03-12-0446/16, realizowanym w ramach 9 Osi Priorytetowej REGION SPÓJNY SPOŁECZNIE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 9.2 usługi Społeczne i Zdrowotne, Poddziałanie 9.2.3 Usługi Opiekuńcze.
3.2. Przedmiot zamówienia podzielono na 3 niezależne części tj.:
Część nr 1: Transport osób starszych, niesamodzielnych w tym osób niepełnosprawnych na terenie gminy Łapsze Niżne w ramach projektu pn. „Pienińskie Domy Dziennego Pobytu” nr umowy: RPMP.09.02.03-12-0446/16, realizowanym w ramach 9 Osi Priorytetowej REGION SPÓJNY SPOŁECZNIE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 9.2 usługi Społeczne i Zdrowotne, Poddziałanie 9.2.3 Usługi Opiekuńcze.
Część nr 2: Transport osób starszych, niesamodzielnych w tym osób niepełnosprawnych na terenie gminy Czorsztyn w ramach projektu pn. „Pienińskie Domy Dziennego Pobytu” nr umowy: RPMP.09.02.03-12-0446/16, realizowanym
w ramach 9 Osi Priorytetowej REGION SPÓJNY SPOŁECZNIE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 9.2 usługi Społeczne i Zdrowotne, Poddziałanie 9.2.3 Usługi Opiekuńcze.
Część nr 3: Transport osób starszych, niesamodzielnych w tym osób niepełnosprawnych na terenie gminy Szczawnica w ramach projektu pn. „Pienińskie Domy Dziennego Pobytu” nr umowy: RPMP.09.02.03-12-0446/16, realizowanym w ramach 9 Osi Priorytetowej REGION SPÓJNY SPOŁECZNIE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 9.2 usługi Społeczne i Zdrowotne, Poddziałanie 9.2.3 Usługi Opiekuńcze.

3.3 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia odpowiednio do części.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: małopolskie Powiat: nowotarski Miejscowość: gmian Łapsze Niżne, gmina Czorsztyn, gmina Szczawnica

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Transport osób starszych, niesamodzielnych w tym osób niepełnosprawnych w ramach projektu pn. „Pienińskie Domy Dziennego Pobytu” nr umowy: RPMP.09.02.03-12-0446/16, realizowanym w ramach 9 Osi Priorytetowej REGION SPÓJNY SPOŁECZNIE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 9.2 usługi Społeczne i Zdrowotne, Poddziałanie 9.2.3 Usługi Opiekuńcze.

Przedmiot zamówienia

3.1. Nazwa zamówienia: Transport osób starszych, niesamodzielnych w tym osób niepełnosprawnych w ramach projektu pn. „Pienińskie Domy Dziennego Pobytu” nr umowy: RPMP.09.02.03-12-0446/16, realizowanym w ramach 9 Osi Priorytetowej REGION SPÓJNY SPOŁECZNIE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 9.2 usługi Społeczne i Zdrowotne, Poddziałanie 9.2.3 Usługi Opiekuńcze.
3.2. Przedmiot zamówienia podzielono na 3 niezależne części tj.:
Część nr 1: Transport osób starszych, niesamodzielnych w tym osób niepełnosprawnych na terenie gminy Łapsze Niżne w ramach projektu pn. „Pienińskie Domy Dziennego Pobytu” nr umowy: RPMP.09.02.03-12-0446/16, realizowanym w ramach 9 Osi Priorytetowej REGION SPÓJNY SPOŁECZNIE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 9.2 usługi Społeczne i Zdrowotne, Poddziałanie 9.2.3 Usługi Opiekuńcze.
Część nr 2: Transport osób starszych, niesamodzielnych w tym osób niepełnosprawnych na terenie gminy Czorsztyn w ramach projektu pn. „Pienińskie Domy Dziennego Pobytu” nr umowy: RPMP.09.02.03-12-0446/16, realizowanym
w ramach 9 Osi Priorytetowej REGION SPÓJNY SPOŁECZNIE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 9.2 usługi Społeczne i Zdrowotne, Poddziałanie 9.2.3 Usługi Opiekuńcze.
Część nr 3: Transport osób starszych, niesamodzielnych w tym osób niepełnosprawnych na terenie gminy Szczawnica w ramach projektu pn. „Pienińskie Domy Dziennego Pobytu” nr umowy: RPMP.09.02.03-12-0446/16, realizowanym w ramach 9 Osi Priorytetowej REGION SPÓJNY SPOŁECZNIE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 9.2 usługi Społeczne i Zdrowotne, Poddziałanie 9.2.3 Usługi Opiekuńcze.

3.3 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia odpowiednio do części.

Kod CPV

60140000-1

Nazwa kodu CPV

Nieregularny transport osób

Harmonogram realizacji zamówienia

Wymagany termin wykonania zamówienia: do 31 marca 2020 r. w każdej części.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy posiadający uprawnienia do wykonywania usług transportowych osób w tym osób niepełnosprawnych na terenie Polski.

Warunki zmiany umowy

Określono we wzorze umowy - zał. nr 3 do ogłoszenia w szczególności w § 5 wzoru umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

W celu potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania – Wykonawca składa oświadczenia zawarte w treści oferty.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Przy ocenie ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
13.1 Cena – waga max. 100/100 pkt.
13.2 Kryterium cena będzie obliczane wg wzoru:
Ilość punktów = (Najniższa zaoferowana cena brutto spośród złożonych ofert/Cena brutto badanej oferty brutto ) x 100 pkt.
13.3 Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą ilość punktów
w kryterium oceny ofert i odpowiadająca wszystkim warunkom przedstawionym ogłoszeniu.

Wykluczenia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
nie podlegają wykluczeniu:
w celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązanie kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem
i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające
w szczególności na:
a) Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) Posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) Pozostawaniu w związku małżeńskim, stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia
w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

KRAJOWY INSTYTUT GOSPODARKI SENIORALNEJ

Adres

Wilanowska 14

00-422 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

786200301

Fax

0

NIP

7010443843

Tytuł projektu

Pienińskie Domy Dziennego Pobytu

Numer projektu

RPMP.09.02.03-12-0446/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Wyboru najkorzystniejszych ofert, w każdej części dokonano w dniu 08.01.2020 r.

część nr 1
Oferta nr 1: Marek Cichoń Usługi Przewozowe, ul. Szkolna nr 20, 34-443 Sromowce Niżne
data wpływu oferty 05.01.2020 g. 13:51
cena: 21 700,00 zł, punkty: 100,00

część nr 2
Oferta nr 2: Marcin Pawłowski, PRZEWÓZ OSÓB I TOWARÓW, ul. Tylka 2a, 34-450 Krościenko
data wpływu oferty 06.01.2020 g. 21:20
cena: 21 576,00 zł, punkty: 100,00

część nr 3
Oferta nr 2: Marcin Pawłowski PRZEWÓZ OSÓB I TOWARÓW, ul. Tylka 2a, 34-450 Krościenko
data wpływu oferty 06.01.2020 g. 21:20
Cena: 19 778,00 zł, punkty: 100,00
Liczba wyświetleń: 147