Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe na zakup centrum obróbczego 5-osiowego.

Data publikacji: 23.12.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 24-01-2020

Numer ogłoszenia

1224708

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Miejsce składania ofert: Oferta powinna zostać złożona w formie pisemnej, osobiście lub poprzez wysyłkę na adres:
Zakład Metalowy Adam Krępa
Ul. Jana Pawła II nr 67
39-340 Padew Narodowa
1. W przypadku ofert, które będą wysyłane, liczy się data i godzina wpływu oferty do biura Zamawiającego.
2. Oferty składane/nadsyłane po terminie nie będą rozpatrywane

Termin składania ofert: 24.01.2020r. do godziny 12:00.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Adam Krępa

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

504 462 208

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa centrum obróbczego 5-osiowego - 1 szt. o parametrach technicznych zgodnych z zapytaniem ofertowym oraz załączoną specyfikacją techniczną.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podkarpackie Powiat: mielecki Miejscowość: Padew Narodowa

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest zakup centrum obróbczego 5-osiowego w celu rozpoczęcia produkcji nowych wyrobów.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa centrum obróbczego 5-osiowego - 1 szt. o następujących parametrach technicznych:

powierzchnia obróbki co najmniej 2050x2050 mm

układ kinematyczny pionowy

płynna obróbka 5 osiowa symultaniczna

obroty wrzeciona co najmniej 12 000 obr/min

uchwyt mocowania zgodny z normą SK50 lub HSK 100

chłodzenie przez narzędzie

wyciąg wiór

przejazd osi nie mniej niż X 4 000 mm Y 2050mm Z 1200 mm

głowica skrętna 5-osiowa w układzie konstrukcyjno - kinematycznym 45 stopni

minimalna nośność stołu 20 000 kg

układ konstrukcyjny stołu - stały, nieprzemieszczalny

liniowy układ pomiarowy bezpośredniego pomiaru dokładność nie gorsza ni 0.0001 mm

dokładność pozycjonowania nie gorsza niż: 0.01mm dla osi X/Y/Z (wg VDI/DGQ 3441 i ISO 230-2)

kompensacja temperatury w osi Z

moc napędu wrzeciona nie mniej niż 19/26kW (100%/40% ED)

max moment wrzeciona nie mniej niż 87/115 Nm (100%/40% ED)

obrabiarka wyposażona w sondę pomiarową do pomiaru detalu, czytnik sygnału sondy umieszczony w głowicy skrętnej obrabiarki

instalacja chłodzenia przez wrzeciono o ciśnieniu nie mniejszym niż 40 bar z filtracją grawitacyjną poprzez taśmę filtrującą

pojemność magazynu narzędzi nie mniej niż 60 sztuk, magazyn narzędzi poruszający się równolegle z wrzecionem

przestrzeń robocza maszyny całkowicie zamknięta

możliwość montażu maszyny na istniejącej posadzce przemysłowej o standardowych parametrach

Kod CPV

42623000-9

Nazwa kodu CPV

Frezarki

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Zamawiający zastrzega sobie możliwość sprawdzenia dokładności maszyny po rozstrzygnięciu postępowania ofertowego a przed podpisaniem umowy na dostawę maszyny. Parametry ewentualnego detalu testowego:
pierścień o średnicy zewnętrznej 2050 mm i wewnętrznej 1850 mm, wysokość 80mm, frezowany interpolacyjnie. Dokładność kołowatości zachowania kształtu 0.02 mm, współosiowość 0.02 mm, powtarzalności 0.01 mm wykonana na 50% wysokości pierścienia testowego przy parametrach obróbczych Vc=150m/min Fz=0.03 mm. Narzędzia zostaną dostarczone przez Zamawiającego.

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia – do dnia 30.09.2020r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
b) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej prawidłową realizację zamówienia;
d) ocena powyższych kryteriów dopuszczających zostanie dokonana na podstawie złożonych oświadczeń zawartych w treści składanej oferty, podpisanych przez osoby uprawnione do reprezentowania oferenta.

Dodatkowe warunki

1. Ofertę należy sporządzić na „FORMULARZU OFERTY” stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego oraz wypełnić szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 2 do zapytania ofertowego – za spełnienie tego warunku Zamawiający uzna złożenie załącznika nr 1 formularz oferty oraz załącznika nr 2 specyfikacja techniczna.
2. Oferta powinna zostać przygotowana w języku polskim.
3. Oferent może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę.
4. Oferta powinna zostać złożona w formie pisemnej i podpisana przez osoby reprezentujące Oferenta. W ocenie ofert nie zostaną uwzględnione oferty przesłane drogą mailową.
5. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
6. Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
7. Każda oferta dotycząca realizacji zamówienia niezgodnego z opisem przedmiotowego zamówienia zostanie odrzucona.
8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i ofert wariantowych.
9. Oferent ma możliwość składania pytań do niniejszego Zapytania ofertowego.
10. Dostawca jest związany ofertą przez okres 30 dni kalendarzowych liczonych od dnia upływu terminu na złożenie ofert.
11. W przypadku złożenia oferty przez Wykonawcę powiązanego osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym zostanie on wykluczony z udziału w niniejszym postępowaniu.
12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie. Oferentom nie przysługują żadne roszczenia z tytułu unieważnienia postępowania.
13. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
b) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej prawidłową realizację zamówienia;
d) ocena powyższych kryteriów dopuszczających zostanie dokonana na podstawie złożonych oświadczeń zawartych w treści składanej oferty, podpisanych przez osoby uprawnione do reprezentowania oferenta.

Warunki zmiany umowy

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy powinny zostać dokonane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy wyłącznie w sytuacji działania siły wyższej lub wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy pomimo zachowania należytej staranności.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Załączniki do zapytania ofertowego:
1. Załącznik nr 1 – Wzór formularza oferty
2. Załącznik nr 2 – Specyfikacja techniczna

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje udzielania wybranemu Dostawcy zamówień publicznych uzupełniających

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą zgodnie z poniższymi kryteriami:
„Cena netto” – waga kryterium 70%
„Okres gwarancji” – waga kryterium 30%
Oferty zostaną ocenione wg poniższego systemu punktowego, przy założeniu, że 1% = 1 pkt.

2. Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie kryterium „cena netto” – waga 70%
a) Kryterium „cena netto” rozpatrywana będzie na podstawie ceny netto za dostawę przedmiotu zamówienia podanej przez Oferenta na formularzu oferty.
b) Cena oferty powinna zawierać wszystkie koszty jakie Zamawiający będzie musiał ponieść w związku z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

Ilość punktów za kryterium „cena netto” zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:

Cena = (najniższa cena netto oferty)/ (cena netto rozpatrywanej oferty) x 70pkt

Maksymalna liczba punktów jakie może otrzymać dana oferta w kryterium „cena netto” wynosi 70 pkt.

3. Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie kryterium „okres gwarancji” – waga 30%

a) Okres obowiązywania gwarancji Dostawca określi w złożonej ofercie,
b) Oferta Wykonawcy, który nie określi w złożonej ofercie terminu gwarancji zostanie odrzucona i nie będzie podlegała dalszej ocenie,
c) Okres gwarancji liczony jest od dnia dostawy potwierdzony protokołem odbioru.


Ilość punktów za kryterium okres gwarancji zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:

18 - 24 miesiące - 30 pkt.
13 - 17 miesięcy - 15 pkt.
0 - 12 miesięcy - 0 pkt.

Maksymalna liczba punktów jakie może otrzymać dana oferta w kryterium okres gwarancji wynosi 30 pkt.

Za ofertę najkorzystniejsza zostanie uznana oferta, która uzyska największa liczbę punktów liczonych jako suma punktów uzyskanych w kryterium „cena netto” oraz kryterium „okres gwarancji. Maksymalna liczba punktów, która może zostać przyznana Wykonawcy w procesie oceny ofert wynosi 100 pkt. Liczba punktów za poszczególne kryteria zostanie zsumowana i będzie stanowić końcową ocenę oferty. Zamawiający dokona wyboru oferty, która spełnia określone warunki i uzyska największą ilość punktów.

Wykluczenia

W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
e) Pozostawaniu z dostawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ZAKŁAD METALOWY ADAM KRĘPA

Adres

Jana Pawła II 67

39-340 Padew Narodowa

podkarpackie , mielecki

Numer telefonu

504 462 208

NIP

8670012788

Tytuł projektu

Wdrożenie do produkcji wielkogabarytowych przyrządów pomiarowych o obniżonym koszcie produkcji i eksploatacji.

Numer projektu

RPPK.01.04.01-18-0049/19-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

DMG MORI Polska Sp. z o.o., 63-300 Pleszew, ul. Fabryczna 7, cena oferty 960 000,00 EUR, data wpływu: 24.01.2020r. godz. 11:30
Liczba wyświetleń: 149