Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe zgodnie z zasadą konkurencyjności na dostawę wraz z uruchomieniem linii produkcyjnej do produkcji bloczków gipsowych w miejscowości Zawada, w ramach projektu nr RPSW.01.02.00-26-0016/18 pn.: „Prowadzenie badań przemysłowych I prac rozwojowych w celu opracowania nowatorskiej technologii produkcji innowacyjnego bloczka samozaciskowego w ramach inteligentnej specjalizacji zasobooszczędne budownictwo” w ramach działania 1.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Data publikacji: 23.12.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 24-01-2020

Numer ogłoszenia

1224701

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Składanie ofert odbywa się w formie papierowej w siedzibie Zamawiającego, na formularzu ofertowym zgodnie z Załącznikiem 1 z dopiskiem na kopercie: „Oferta na dostawę wraz z uruchomieniem linii produkcyjnej do produkcji bloczków gipsowych”
2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawca przekazują za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres zamawiającego wskazany w pkt I.4.
3. Jeżeli wykonawca przekazuje oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
4. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona.
Oferent składa ofertę w formie papierowej, do Zamawiającego w zamkniętym nieprzezroczystym opakowaniu z opisem: „Oferta na dostawę wraz z uruchomieniem linii produkcyjnej do produkcji bloczków gipsowych” do upływu terminu składania ofert, przy czym za datę złożenia rozumie się datę wpływu do siedziby Zamawiającego na jego adres: Elpologistyka Sp. z o.o., Zawada 26, 28-230 Połaniec, we wskazanym w pkt. 5.1. terminie.
5. Osobą upoważnioną do kontaktu z wykonawcami w sprawach dotyczących niniejszego postępowania jest Pan Ryszard Dobranowski
6. Oferty należy składać na adres Zamawiającego, stosownie do dopuszczonego przez zamawiającego sposobu składania ofert.
7. Termin składania ofert upływa w dniu 24.01.2020 r.
8. Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu, odpowiednio do ich złożenia lub otwarcia.
9. Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania,
z tym że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia.
10. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.01.2020r. o godz. 10.00, w siedzibie zamawiającego.
11. Zmiana i wycofanie oferty: Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Powiadomienie musi być dostarczone w sposób opisany w sposób wskazany w pkt VII zapytania ofertowego, opatrzone dodatkowo napisem „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.
12. Oferty złożonej po terminie nie otwiera się i nie bierze pod uwagę w postępowaniu.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Pan Ryszard Dobranowski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 15 865 68 55

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z uruchomieniem linii produkcyjnej do produkcji bloczków gipsowych na które składają się:
a. Zaprojektowanie, dostawa i uruchomienie linii do produkcji bloczków gipsowych w miejscowości 28 – 230 Połaniec, Zawada 26, woj. Świętokrzyskie
b. Specyfikacja techniczna urządzenia wraz z niezbędnymi elementami wymaganymi przez Zamawiającego

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: świętokrzyskie Powiat: staszowski Miejscowość: Połaniec

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest dostawa oraz uruchomienie linii produkcyjnej do produkcji bloczków gipsowych w miejscowości Zawada, w ramach projektu nr RPSW.01.02.00-26-0016/18 pn.: „Prowadzenie badań przemysłowych I prac rozwojowych w celu opracowania nowatorskiej technologii produkcji innowacyjnego bloczka samozaciskowego w ramach inteligentnej specjalizacji zasobooszczędne budownictwo” w ramach działania 1.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z uruchomieniem linii produkcyjnej do produkcji bloczków gipsowych, na które składają się:
a. Zaprojektowanie, dostawa i uruchomienie linii do produkcji bloczków gipsowych w miejscowości 28 – 230 Połaniec, Zawada 26, woj. Świętokrzyskie
b. Specyfikacja techniczna urządzenia wraz z niezbędnymi elementami wymaganymi przez Zamawiającego

Kod CPV

42000000-6

Nazwa kodu CPV

Maszyny przemysłowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin odbioru końcowego przedmiotu zmówienia (termin realizacji umowy): maksymalnie do: 30 czerwiec 2020.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Kryteria, którym zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty: cena - 100%
Podstawą oceny jest cena oferty przedstawiona przez Oferenta obejmująca wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. Ocenie podlega wysokość ceny za wykonanie zamówienia zaoferowana przez Oferenta. Ocena ofert, z punktu widzenia tego kryterium, będzie obliczana jako stosunek wartości najniższej ceny do wartości z oferty badanej z uwzględnieniem wagi za to kryterium, wg. wzoru:
C = (Najniższa cena spośród złożonych ofert / Cena badanej oferty) x waga 100% x 100%
gdzie: C – wartość punktowa za kryterium cena
Zamawiający do oceny kryterium „Cena” pobierze dane z Formularza ofertowego złożonego przez Wykonawcę (formularz stanowi Załącznik nr 1).
2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą łączną liczbę punktów wyliczonych odpowiednio wg zasad podanych powyżej w pkt 1.
3. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że zostały złożone oferty
o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. W takim przypadku termin ostateczny wykonania zamówienia nie ulega zmianie.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

"ELPOLOGISTYKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

28-230 Zawada

świętokrzyskie , staszowski

Numer telefonu

515199218

NIP

8661601462

Tytuł projektu

Prowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych w celu opracowania nowatorskiej technologii produkcji innowacyjnego bloczka samozaciskowego w ramach inteligentnej specjalizacji Zasobooszczędne Budownictwo.

Numer projektu

RPSW.01.02.00-26-0016/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert
Liczba wyświetleń: 113