Strona główna
Logo unii europejskiej

Dostawa, instalacja i uruchomienie kotła grzewczego – 1 szt.

Data publikacji: 23.12.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 24-01-2020

Numer ogłoszenia

1224686

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1 Oferty należy składać w formie papierowej w siedzibie Zamawiającego, pod adresem ul. Kolejowa 7, 37-100 Łańcut, w terminie do dnia 24.01.2020 r., do godz. 15:00.
2 Wykonawca winien umieścić ofertę w kopercie zaadresowanej do Zamawiającego, na adres podany w pkt 10.1. ZiS, która będzie posiadać następujące oznaczenia: „Oferta w zakresie dostawy, instalacji i uruchomienia kotła grzewczego – 1 szt., dla Podłogi Sp. z o.o. z siedzibą w Łańcucie, ul. Kolejowa 7, 37-100 Łańcut; Znak sprawy: 7/12/PODŁOGI/2019 - nie otwierać przed dniem 24.01.2020 r. godz. 15:05" oraz opatrzy kopertę pieczęcią adresową Wykonawcy.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Marek Grabiec, email: oferty.podlogi.pl@gmail.com

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

tel. kom. /+48/ 696 415 102

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy na realizację przedmiotu zamówienia w zakresie dostawy, instalacji i uruchomienia kotła grzewczego – 1 szt., dla Podłogi Sp. z o.o. z siedzibą w Łańcucie, ul. Kolejowa 7, 37-100 Łańcut.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podkarpackie Powiat: łańcucki Miejscowość: Łańcut

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy na realizację przedmiotu zamówienia w zakresie dostawy, instalacji i uruchomienia kotła grzewczego – 1 szt., dla Podłogi Sp. z o.o. z siedzibą w Łańcucie, ul. Kolejowa 7, 37-100 Łańcut.
Zamówienie realizowane jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020 , projektu "Opracowanie i wdrożenie innowacyjnego produktu w Podłogi Sp. z o.o." współfinansowanego z Funduszy Europejskich.

Przedmiot zamówienia

Opis ogólny:
Przedmiotem zamówienia jest kocioł grzewczy przeznaczony do spalania produktu ubocznego (trociny o wilgotności do 20%) i wytwarzania medium grzewczego w postaci wody o temperaturze do 100oC w celu zasilania suszarni i pomieszczeń realizujących nowy proces produkcyjny.

Minimalne parametry techniczne urządzenia:
1. Minimalna moc urządzenia 840 kW.
2. Temperatura pracy do 100oC.
3. Możliwość pracy przy max ciśnieniu roboczym 5 atm.
4. Zasobnik do magazynowania buforowego trocin z czujnikiem napełnienia.
5. Transporter ślimakowy o minimalnej średnicy 200 mm do transportu trocin.
6. Kocioł stalowy ze ściankami o grubości minimum 6 mm wypełnionymi wodą i podgrzewaniem powrotu.
7. Poziomy 3-ciągowy wymiennik z chłodzoną wodą pierwszą komorą.
8. Rury wymienników ciepła z pełnym przetopem.
9. Górne złącza wylotu i powrotu oraz wylotu awaryjnego włącznie z przeciwflanszą.
10. Termometry do pomiaru temperatury w kotle i do pomiaru temperatury spalin wraz z ogranicznikiem temperatury.
11. Płaszcz wodny wbudowany w kocioł do poziomu dolnego paleniska.
12. Sygnalizacja poziomu maksymalnego / minimalnego wody w kotle wraz z termostatem.
13. Zintegrowany wymiennik do chłodzenia awaryjnego wbudowany w kocioł.
14. Izolacja wełną mineralną, obudowa z blachy.
15. Podawanie paliwa do komory spalania poprzez przenośnik ślimakowy o minimalnej średnicy 200 mm wraz z elektronicznym termostatem pożaru i systemem automatycznego gaszenia wraz ze zbiornikiem wody.
16. Stałe palenisko podsuwowe (retorta) wykonane ze stali z elementami odlewanymi.
17. Komora spalania podzielona na pierwotną i wtórną strefę dopływu powietrza, każda strefa wyposażona minimum w dwa równoległe oddzielne nadmuchy.
18. Komora paleniska całkowicie wypełniona i wykonana z cegieł szamotowych.
19. Retorta, drzwi paleniska poprzez kontrolę podciśnienia zabezpieczone przed pożarami powrotnymi.
20. Klapa przeciwpożarowa oraz śluza (celka) łopatkowo-obrotowa zabezpieczająca przed cofaniem się płomienia.
21. Wentylator do doprowadzenia powietrza pierwotnego.
22. Wentylator do doprowadzenia powietrza wtórnego.
23. Możliwość utrzymywania stałej temperatury w palenisku (zastosowanie recyrkulacji).
24. Separator pyłów typu multicyklon.
25. Wentylator wyciągowy spalin z funkcją czyszczenia wymiennika ciepła.
26. Możliwość cyklicznego czyszczenia wymiennika ciepła za pomocą wentylatora wyciągowego spalin w czasie ciągłej pracy kotła.
27. Sterowanie z programowaną pamięcią:
a) bezstopniowa modulacja pracy zależnie od wartości O2, temperatury kotła i spalin,
b) automatyczna regulacja powietrza,
c) regulacja ilości powietrza za pomocą wentylatorów zapewniających stałe podciśnienie,
d) możliwość pracy w trybie awaryjnym ręcznym bez podawania materiału,
e) sterowanie 3-drożnego mieszacza do podwyższenia temperatury powrotu za pomocą czujników temperatury,
f) możliwość obsługi za pomocą złącz WEB w sieci zewnętrznej.

Kod CPV

44621200-1

Nazwa kodu CPV

Kotły grzewcze

Harmonogram realizacji zamówienia

Wykonawca zapewni realizację zamówienia w terminie do 180 dni, liczonym od daty zawarcia umowy do momentu podpisania protokołu odbioru końcowego, przy czym Zamawiający dopuszcza możliwość wcześniejszej jego realizacji.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:
1 posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji zamówienia,
Warunki wymienione w punkcie 1. zostaną uznane za spełnione na podstawie oświadczenia Wykonawcy złożonego w formularzu oferty (pkt 6 formularza).

Potencjał techniczny

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:
2 dysponują potencjałem technicznym, osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (tj. osobami, które będą nadzorować instalację urządzenia i jego uruchomienie) oraz znajdują się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej pozwalającej na realizację zamówienia,
Warunki wymienione w punkcie 2. zostaną uznane za spełnione na podstawie oświadczenia Wykonawcy złożonego w formularzu oferty (pkt 7 formularza).

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:
2 dysponują potencjałem technicznym, osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (tj. osobami, które będą nadzorować instalację urządzenia i jego uruchomienie) oraz znajdują się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej pozwalającej na realizację zamówienia,
Warunki wymienione w punkcie 2. zostaną uznane za spełnione na podstawie oświadczenia Wykonawcy złożonego w formularzu oferty (pkt 7 formularza).

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:
2 dysponują potencjałem technicznym, osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (tj. osobami, które będą nadzorować instalację urządzenia i jego uruchomienie) oraz znajdują się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej pozwalającej na realizację zamówienia,
Warunki wymienione w punkcie 2. zostaną uznane za spełnione na podstawie oświadczenia Wykonawcy złożonego w formularzu oferty (pkt 7 formularza).

Dodatkowe warunki

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:
3 nie podlegają wykluczeniu z postępowania:
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, którzy są powiązani kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym, przy czym przez powiązania kapitałowe lub osobowe należy rozumieć wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2) posiadaniu udziałów lub co najmniej 5% akcji,
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym, według wzoru załączonego do ZiS (Załącznik nr 3).

Warunki zmiany umowy

Umowa może zostać zmieniona za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności (aneks do Umowy) w następujących przypadkach:
1 w przypadkach wskazanych w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”;
2 w zakresie wynagrodzenia należnego Wykonawcy – w przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku od towaru i usług;
3 zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa wpływająca na przedmiot i sposób realizacji Umowy;
4 gdy w skutek okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, konieczne będzie przedłużenie terminu realizacji przedmiotu Umowy, w szczególności w przypadku opóźnień w realizacji Umowy, o ile zmiana taka jest korzystna dla Zamawiającego lub jest konieczna w celu prawidłowej realizacji Umowy;
5 w przypadku gdy w skutek okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, konieczne będą zmiany parametrów Urządzeń lub sposobu wykonania przedmiotu Umowy, w szczególności w przypadku:
5.1 możliwości zastosowania nowszych i korzystniejszych dla Zamawiającego rozwiązań technologicznych lub technicznych, niż te istniejące w chwili podpisania Umowy;
5.2 konieczności zmiany miejsc dostaw oraz świadczeń w ramach gwarancji jakości w wyniku zmian organizacyjnych i/lub zmian adresów Zamawiającego.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Formularz ofertowych wraz z załącznikami:
załącznik nr 1 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych
załącznik nr 2 – Specyfikacja techniczna przedmiotu oferty

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający będzie oceniał wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu oraz złożone przez wykonawców niepodlegających wykluczeniu z postępowania. Zamawiający będzie oceniał oferty dla poszczególnych części zamówienia według następujących kryteriów:
1 Cena – 70 pkt.
2 Gwarancja – 30 pkt.
Maksymalna liczba punktów, które Wykonawca może uzyskać w zakresie wszystkich w/w kryteriów wynosi 100.

1) Punkty przyznawane za kryterium „cena” będą liczone wg następującego wzoru:
C = (Cmin/Co) x 70
gdzie:
C - liczba punktów przyznana danej ofercie za cenę,
Cmin – najniższa cena spośród ważnych ofert,
Co - cena podana przez Wykonawcę dla którego wynik jest obliczany,
Zatem maksymalna liczba punktów, które Wykonawca może uzyskać w zakresie kryterium „cena”, wynosi 70.

2) Punkty przyznawane za kryterium „gwarancja” dla całości zamówienia będą liczone wg następującego wzoru:
G = ((Go-12)/12) x 15
gdzie:
G - ilość punktów przyznana danej ofercie za udzieloną gwarancję,
Go - gwarancja podana w miesiącach przez Wykonawcę, dla którego wynik jest obliczany.
Okres gwarancji na całość zamówienia udzielony ponad 36 miesięcy nie będzie dodatkowo punktowany, a do wzoru zostanie podstawiony jako 36.
Zatem maksymalna liczba punktów, które Wykonawca może uzyskać w zakresie kryterium „gwarancja”, wynosi 30.

Wykluczenia

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:
3 nie podlegają wykluczeniu z postępowania:
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, którzy są powiązani kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym, przy czym przez powiązania kapitałowe lub osobowe należy rozumieć wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2) posiadaniu udziałów lub co najmniej 5% akcji,
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym, według wzoru załączonego do ZiS (Załącznik nr 3).

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

"PODŁOGI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Kolejowa 7

37-100 Łańcut

podkarpackie , łańcucki

Numer telefonu

17 225 46 26

Fax

17 225 46 26

NIP

8151788295

Tytuł projektu

Opracowanie i wdrożenie innowacyjnego produktu w Podłogi Sp. z o.o.

Numer projektu

POPW.01.03.01-18-0035/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Herz Armatura i Systemy Grzewcze Sp. z o.o.
ul. Grottgera 58, 32-020 Wieliczka
Oferta wpłynęła w dniu 24.01.2020 r. o godz. 13:15.
Cena 132 760,00 EUR netto.
Liczba wyświetleń: 96