Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/2.1/POIR: Zakup stanowiska badawczego powłok kabli, 1 kpl.

Data publikacji: 23.12.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 14-02-2020

Numer ogłoszenia

1224673

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy złożyć osobiście, za pośrednictwem kuriera lub przesyłać na adres do korespondencji.
Oferty wraz z załącznikami należy składać do dnia 14/02/2020 r., do godz. 12.00

Decyduje data wpływu do Zamawiającego, otrzymania przesyłki pocztowej.

Adres do korespondencji:
Fabryka Kabli Elpar Sp. z o.o.
ul. Laskowska 1, 21-200 Parczew

Całość oferty powinna zostać złożona w kopercie opisanej jak poniżej:

Oferta w postępowaniu – znak sprawy: 7/2.1/POIR

Oprócz w/w informacji, koperta powinna być opatrzona nazwą i adresem Wykonawcy.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Jędrzej Szczepaniak

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 734 185 493

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Nabycie środków trwałych wraz z kosztem instalacji i uruchomienia: Stanowisko badawcze powłok kabli, 1 kpl.
Docelowa lokalizacja Stanowiska badawczego powłok kabli znajduje się w Centrum Badawczo Rozwojowym Fabryki Kabli Elpar przy ul. Polnej 40 w Parczewie (zamawiający dopuszcza możliwość wizji lokalnej na miejscu).

Wykonawca zobowiązany będzie do spełnienia na rzecz Zamawiającego w szczególności następujących świadczeń:
a. Zakup lub produkcję urządzeń, aparatury i wszystkich innych elementów (w tym kompletnego oprogramowania), niezbędnych do budowy Przedmiotu zamówienia;
b. Dostarczenie Przedmiotu zamówienia do miejsca spełnienia świadczenia (Parczew, Polska);
c. Dokonanie montażu i uruchomienia Przedmiotu zamówienia, zakończonych pozytywnym testem rozruchowym.
d. Przeszkolenie kadry Zamawiającego.

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie materiałów i urządzeń równoważnych do wskazanych powyżej, z zastrzeżeniem, że ich parametry techniczne, funkcjonalne i użytkowe nie mogą być gorsze.
Jeżeli w wymaganiach technicznych znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patenty lub wskazania pochodzenia źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkt lub usługi dostarczone przez konkretnego producenta – należy przyjąć, że Zamawiający podał opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza składanie ofert równoważnych o parametrach techniczno-eksploatacyjno-użytkowych nie gorszych niż te, które zostały podane w opisie przedmiotu zamówienia.
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do możliwości zaoferowania danego rozwiązania równoważnego, każdy z Wykonawców może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie tej kwestii. Zamawiający w uzasadnionych przypadku, odpowie na taki wniosek, publikując swoje stanowisko na stronie www. Odpowiedź nie będzie wskazywać danych pytającego. Zamawiający jednocześnie zastrzega, że pytania dot. zakresu równoważności powinny być zgłaszane możliwe niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni do upływu terminu składania ofert.
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W tym też celu, Wykonawca powinien załączyć do swojej oferty pisemne oświadczanie zawierające wykaz proponowanych rozwiązań równoważnych wraz z wskazaniem okoliczności/dowodów na ich równoważność. W przypadku niezłożenia takiego oświadczenia, przyjmuje się, ze oferta Wykonawcy obejmuje wszystkie rozwiązania wskazane (rekomendowane)

Więcej, w tym wymagania techniczne elementów stanowiska badawczego powłok kabli, vide Zapytanie ofertowe, pkt. II Opis przedmiotu zamówienia.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubelskie Powiat: parczewski Miejscowość: Parczew

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

REALIZACJA PROJEKTU PT. „CENTRUM BADAWCZO-ROZWOJOWE FABRYKI KABLI ELPAR” WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020, DZIAŁANIE 2.1 WSPARCIE INWESTYCJI W INFRASTRUKTURĘ B+R PRZEDSIĘBIORSTW

UMOWA NR POIR.02.01.00-00-0099/15-00

Przedmiot zamówienia

Nabycie środków trwałych wraz z kosztem instalacji i uruchomienia: Stanowisko badawcze powłok kabli, 1 kpl.
Docelowa lokalizacja Stanowiska badawczego powłok kabli znajduje się w Centrum Badawczo Rozwojowym Fabryki Kabli Elpar przy ul. Polnej 40 w Parczewie (zamawiający dopuszcza możliwość wizji lokalnej na miejscu).

Wykonawca zobowiązany będzie do spełnienia na rzecz Zamawiającego w szczególności następujących świadczeń:
a. Zakup lub produkcję urządzeń, aparatury i wszystkich innych elementów (w tym kompletnego oprogramowania), niezbędnych do budowy Przedmiotu zamówienia;
b. Dostarczenie Przedmiotu zamówienia do miejsca spełnienia świadczenia (Parczew, Polska);
c. Dokonanie montażu i uruchomienia Przedmiotu zamówienia, zakończonych pozytywnym testem rozruchowym.
d. Przeszkolenie kadry Zamawiającego.

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie materiałów i urządzeń równoważnych do wskazanych powyżej, z zastrzeżeniem, że ich parametry techniczne, funkcjonalne i użytkowe nie mogą być gorsze.
Jeżeli w wymaganiach technicznych znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patenty lub wskazania pochodzenia źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkt lub usługi dostarczone przez konkretnego producenta – należy przyjąć, że Zamawiający podał opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza składanie ofert równoważnych o parametrach techniczno-eksploatacyjno-użytkowych nie gorszych niż te, które zostały podane w opisie przedmiotu zamówienia.
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do możliwości zaoferowania danego rozwiązania równoważnego, każdy z Wykonawców może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie tej kwestii. Zamawiający w uzasadnionych przypadku, odpowie na taki wniosek, publikując swoje stanowisko na stronie www. Odpowiedź nie będzie wskazywać danych pytającego. Zamawiający jednocześnie zastrzega, że pytania dot. zakresu równoważności powinny być zgłaszane możliwe niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni do upływu terminu składania ofert.
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W tym też celu, Wykonawca powinien załączyć do swojej oferty pisemne oświadczanie zawierające wykaz proponowanych rozwiązań równoważnych wraz z wskazaniem okoliczności/dowodów na ich równoważność. W przypadku niezłożenia takiego oświadczenia, przyjmuje się, ze oferta Wykonawcy obejmuje wszystkie rozwiązania wskazane (rekomendowane)

Więcej, w tym wymagania techniczne elementów stanowiska badawczego powłok kabli, vide Zapytanie ofertowe, pkt. II Opis przedmiotu zamówienia.

Kod CPV

38540000-2

Nazwa kodu CPV

Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Kody CPV:

71340000-3 Zintegrowane usługi inżynieryjne
71334000-8 Mechaniczne i elektryczne usługi inżynieryjne
42994200-2 Maszyny do przerobu tworzyw sztucznych

Harmonogram realizacji zamówienia

Zakładany termin dostarczenia przedmiotu zamówienia (realizacji umowy): maksymalnie do dnia 30.04.2020r (wskazany termin może ulec przesunięciu na warunkach określonych we Wzorze Umowy).

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego na podstawie kryteriów podanych poniżej.

2. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:
1) nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego;
2) zostaną złożone przez Wykonawców niewykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania;
3) zostaną złożone w terminie.

3. Zamawiający ustanawia następujące kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty:
1) Całkowita cena netto za wykonanie całego zamówienia – waga kryterium 80%,
2) Okres gwarancji (w pełnych miesiącach) – waga kryterium 20%.

4. Sposób przyznawania punktów
4.1 Kryterium „Całkowita cena netto za wykonanie całego zamówienia”
Ocena punktowa z uwzględnieniem wagi w kryterium „Całkowita cena netto za wykonanie całego zamówienia” (PKC) zostanie dokonana według wzoru:

PKC = Cn / Cb x 80

gdzie:
PKC – liczba punktów oferty badanej dla kryterium „Całkowita cena netto za wykonanie całego zamówienia”
Cn – najniższa oferowana cena netto
Cb – cena netto oferty badanej
Wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.

Jeżeli złożona oferta powodować będzie powstanie obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do oferowanej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca składa w tym zakresie odpowiednie oświadczenie w treści Formularza ofertowego.

4.2 Kryterium „Okres gwarancji (w pełnych miesiącach)”
Obliczenie punktów z uwzględnieniem wagi kryterium „Okres gwarancji (w miesiącach)” (PKG) nastąpi zgodnie z poniższą tabelą:

Liczba punktów PKG: Okres gwarancji
0: 12 miesięcy (włącznie)
5: 24 miesiące (włącznie)
10: 36 miesięcy (włącznie)
20: 48 miesięcy (włącznie, i powyżej)

gdzie:
PKG – liczba punktów oferty badanej dla kryterium „Okres gwarancji (w pełnych miesiącach)”

Zamawiający przewidział, że Okres gwarancji nie może być krótszy niż 12 miesięcy. Zamawiający wymaga zaoferowania okresu gwarancji na okres 12 miesięcy lub wielokrotności 12 miesięcy.
Oferta zawierająca Okres gwarancji krótszy niż 12 miesięcy zostanie odrzucona. Dla oferty, która nie zawiera deklaracji w zakresie Okresu gwarancji Zamawiający przyjmie, że okres gwarancji wynosi 12 miesięcy.
Warunki gwarancji określa Wzór Umowy.

4.3 Łączna liczba punktów
Ocenie podlegają oferty na podstawie w/w kryteriów oceny łącznie tj.: (i) Całkowita cena netto za wykonanie całego zamówienia oraz (ii) Okres gwarancji (w pełnych miesiącach).

Łączna suma punktów (PK) z powyższych kryteriów oceny ofert (z uwzględnieniem wag) zostanie obliczona wg wzoru:

PK = PKC + PKG

Maksymalna, możliwa do uzyskania ilość punktów wynosi 100.

5. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę, która otrzyma największą łączną sumę punktów (PK). W przypadku równej ilości punktów – Zamawiający wybierze ofertę korzystniejszą w zakresie oddziaływania na środowisko i klimat (mniejsza energochłonność), na podstawie opisów przedstawionych (na wezwanie Zamawiającego) przez Wykonawców, którzy uzyskali najwyższą liczbę pkt.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

FABRYKA KABLI ELPAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Laskowska 1/n/d

21-200 Parczew

lubelskie , parczewski

Numer telefonu

501295210

NIP

5391429275

Tytuł projektu

„Centrum Badawczo-Rozwojowe Fabryki kabli ELPAR”

Numer projektu

POIR.02.01.00-00-0099/15-00
Liczba wyświetleń: 118