Strona główna
Logo unii europejskiej

Dostawa, instalacja i uruchomienie linii do olejowania UV – 1 szt.

Data publikacji: 23.12.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 24-01-2020

Numer ogłoszenia

1224661

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1 Oferty należy składać w formie papierowej w siedzibie Zamawiającego, pod adresem ul. Kolejowa 7, 37-100 Łańcut, w terminie do dnia 24.01.2020 r., do godz. 15:00.
2 Wykonawca winien umieścić ofertę w kopercie zaadresowanej do Zamawiającego, na adres podany w pkt 10.1. ZiS, która będzie posiadać następujące oznaczenia: „Oferta w zakresie dostawy, instalacji i uruchomienia linii do olejowania UV – 1 szt., dla Podłogi Sp. z o.o. z siedzibą w Łańcucie, ul. Kolejowa 7, 37-100 Łańcut; Znak sprawy: 6/12/PODŁOGI/2019 - nie otwierać przed dniem 24.01.2020 r. godz. 15:05" oraz opatrzy kopertę pieczęcią adresową Wykonawcy.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Marek Grabiec, email: oferty.podlogi.pl@gmail.com

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

tel. kom. /+48/ 696 415 102

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy na realizację przedmiotu zamówienia w zakresie dostawy, instalacji i uruchomienia linii do olejowania UV – 1 szt., dla Podłogi Sp. z o.o. z siedzibą w Łańcucie, ul. Kolejowa 7, 37-100 Łańcut.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podkarpackie Powiat: łańcucki Miejscowość: Łańcut

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy na realizację przedmiotu zamówienia w zakresie dostawy, instalacji i uruchomienia linii do olejowania UV – 1 szt., dla Podłogi Sp. z o.o. z siedzibą w Łańcucie, ul. Kolejowa 7, 37-100 Łańcut.
Zamówienie realizowane jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020 , projektu "Opracowanie i wdrożenie innowacyjnego produktu w Podłogi Sp. z o.o." współfinansowanego z Funduszy Europejskich.

Przedmiot zamówienia

Opis ogólny:
Linia do olejowania służy do wykończenia powierzchni podłogi i nadania jej walorów zabezpieczających i dekoracyjnych przed jej użytkowaniem. Na linii do olejowania będzie odbywać się m.in. impregnacja podłóg dedykowanym impregnatem antybakteryjnym i antygrzybicznym opracowanym w wyniku przeprowadzenia prac B+R.
Na linii realizowane są procesy nanoszenia impregnatu/oleju i jego utrwalenia promieniowaniem UV.

Minimalne parametry techniczne urządzenia:
1. Linia składająca się z następujących kompletów urządzeń:
1.1 szczotkarki czyszczącej – 1 szt.
1.2 nakładarki walcowej impregnatu/oleju dwugłowicowej – 1 szt. lub nakładarek walcowych impregnatu/oleju jednogłowicowych – 2 szt.
1.3 suszarek promiennikowych UV – 2 szt.
1.4 szczotkarki zacierającej krążkami PAD (padami) i szczotkami (do rozcierania olejów)
1.5 szlifierki szczotkowej do matowienia
1.6 nakładarki walcowej impregnatu/oleju jednogłowicowej – 1 szt.
2. Automatyczna realizacja procesu – podanie desek podłogowych do linii i ich odbiór po zakończeniu procesu impregnowania/olejowania wraz z automatycznym i zintegrowanym transportem międzyoperacyjnym,
3. Szerokość linii: min. 300 mm,
4. Prędkość posuwu: min. 7 m/min.,
5. Bezstopniowy (płynny) zakres regulacji prędkości posuwu,
6. Szczotkarka czyszcząca – 1 szt.:
6.1 system szybkiej wymiany przez pokrętło z blokadą,
6.2 możliwość regulacji położenia szczotek pod kątem,
6.3 transporter taśmowy wykonany tworzywa sztucznego odpornego na działanie rozpuszczalników z system centrowania taśmy,
6.4 podnoszenie szczotki na na prowadnicach,
6.5 regulacja grubości ręcznym pokrętłem ze wskaźnikiem dziesiętnym lub elektrycznie,
6.6 niezależnie regulowane prędkości dla posuwu taśmy i obrotów szczotki.
7. Nakładarka walcowa impregnatu/oleju dwugłowicowa – 1 szt. lub nakładarki walcowe impregnatu/oleju jednogłowicowe – 2 szt.:
7.1 nakładarka/nakładarki dostosowane do aplikacji olejów UV,
7.2 walce z systemem szybkiej wymiany,
7.3 wały nanoszące z piastami o średnicy min. 50 mm,
7.4 transporter taśmowy wykonany tworzywa sztucznego odpornego na działanie rozpuszczalników z system centrowania taśmy,
7.5 podnoszenie głowic nanoszących na prowadnicach,
7.6 regulacja grubości (dla każdej głowicy) ręcznym pokrętłem ze wskaźnikiem dziesiętnym lub elektrycznie,
7.7 komponenty maszyny będące w kontakcie z olejem wykonane ze stali nierdzewnej,
7.8 niezależna regulacja prędkości z prezentacją na wyświetlaczu cyfrowym,
7.9 rakle na walcach noszących i dozujących,
7.10 system bezpiecznego czyszczenia głowic nanoszących,
7.11 możliwość szybkiego całkowitego demontażu bocznych rynienek,
7.12 rakle: stalowe na walcach nanoszących, Vulkollan na walcach dozujących,
7.13 średnice: min. 200 mm dla wałów nanoszących, min. 150 mm dla wałów stalowych dozujących,
7.14 1 szt. wał gumowany 40-50 shores,
7.15 1 szt. wał gumowany 18-20 shores,
7.16 pompa pneumatyczna dwumembranowa do podawania oleju.
8. Suszarka promiennikowa UV – 2 szt.
(szczegółowy opis pkt. 8 znajduje się w załączniku nr 4 do ZiS)
9. Szczotkarka zacierająca krążkami PAD (padami) i szczotkami (do rozcierania olejów)
(szczegółowy opis pkt. 9 znajduje się w załączniku nr 4 do ZiS)
10. Szlifierka szczotkowa do matowienia
(szczegółowy opis pkt. 10 znajduje się w załączniku nr 4 do ZiS)
11. Nakładarka walcowa impregnatu/oleju jednogłowicowa – 1 szt.:
(szczegółowy opis pkt. 11 znajduje się w załączniku nr 4 do ZiS)

Kod CPV

42990000-2

Nazwa kodu CPV

Różne maszyny specjalnego zastosowania

Harmonogram realizacji zamówienia

Wykonawca zapewni realizację zamówienia w terminie do 180 dni, liczonym od daty zawarcia umowy do momentu podpisania protokołu odbioru końcowego, przy czym Zamawiający dopuszcza możliwość wcześniejszej jego realizacji.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:
1 posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji zamówienia,
Warunki wymienione w punkcie 1. zostaną uznane za spełnione na podstawie oświadczenia Wykonawcy złożonego w formularzu oferty (pkt 6 formularza).

Potencjał techniczny

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:
2 dysponują potencjałem technicznym, osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (tj. osobami, które będą nadzorować instalację urządzenia i jego uruchomienie) oraz znajdują się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej pozwalającej na realizację zamówienia,
Warunki wymienione w punkcie 2. zostaną uznane za spełnione na podstawie oświadczenia Wykonawcy złożonego w formularzu oferty (pkt 7 formularza).

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:
2 dysponują potencjałem technicznym, osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (tj. osobami, które będą nadzorować instalację urządzenia i jego uruchomienie) oraz znajdują się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej pozwalającej na realizację zamówienia,
Warunki wymienione w punkcie 2. zostaną uznane za spełnione na podstawie oświadczenia Wykonawcy złożonego w formularzu oferty (pkt 7 formularza).

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:
2 dysponują potencjałem technicznym, osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (tj. osobami, które będą nadzorować instalację urządzenia i jego uruchomienie) oraz znajdują się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej pozwalającej na realizację zamówienia,
Warunki wymienione w punkcie 2. zostaną uznane za spełnione na podstawie oświadczenia Wykonawcy złożonego w formularzu oferty (pkt 7 formularza).

Dodatkowe warunki

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:
3 nie podlegają wykluczeniu z postępowania:
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, którzy są powiązani kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym, przy czym przez powiązania kapitałowe lub osobowe należy rozumieć wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2) posiadaniu udziałów lub co najmniej 5% akcji,
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym, według wzoru załączonego do ZiS (Załącznik nr 3).

Warunki zmiany umowy

Umowa może zostać zmieniona za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności (aneks do Umowy) w następujących przypadkach:
1 w przypadkach wskazanych w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”;
2 w zakresie wynagrodzenia należnego Wykonawcy – w przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku od towaru i usług;
3 zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa wpływająca na przedmiot i sposób realizacji Umowy;
4 gdy w skutek okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, konieczne będzie przedłużenie terminu realizacji przedmiotu Umowy, w szczególności w przypadku opóźnień w realizacji Umowy, o ile zmiana taka jest korzystna dla Zamawiającego lub jest konieczna w celu prawidłowej realizacji Umowy;
5 w przypadku gdy w skutek okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, konieczne będą zmiany parametrów Urządzeń lub sposobu wykonania przedmiotu Umowy, w szczególności w przypadku:
5.1 możliwości zastosowania nowszych i korzystniejszych dla Zamawiającego rozwiązań technologicznych lub technicznych, niż te istniejące w chwili podpisania Umowy;
5.2 konieczności zmiany miejsc dostaw oraz świadczeń w ramach gwarancji jakości w wyniku zmian organizacyjnych i/lub zmian adresów Zamawiającego.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Formularz ofertowych wraz z załącznikami:
załącznik nr 1 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych
załącznik nr 2 – Specyfikacja techniczna przedmiotu oferty

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający będzie oceniał wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu oraz złożone przez wykonawców niepodlegających wykluczeniu z postępowania. Zamawiający będzie oceniał oferty dla poszczególnych części zamówienia według następujących kryteriów:
1 Cena – 70 pkt.
2 Szerokość linii – 20 pkt.
3 Gwarancja – 10 pkt.
Maksymalna liczba punktów, które Wykonawca może uzyskać w zakresie wszystkich w/w kryteriów wynosi 100.

1) Punkty przyznawane za kryterium „cena” będą liczone wg następującego wzoru:
C = (Cmin/Co) x 70
gdzie:
C - liczba punktów przyznana danej ofercie za cenę,
Cmin – najniższa cena spośród ważnych ofert,
Co - cena podana przez Wykonawcę dla którego wynik jest obliczany,
Zatem maksymalna liczba punktów, które Wykonawca może uzyskać w zakresie kryterium „cena”, wynosi 70.

2) Punkty przyznawane za kryterium „szerokość linii” będą liczone w następujący sposób:
- za zaoferowanie linii posiadającej szerokość od 300 mm do 399 mm Wykonawca otrzyma 0 pkt.,
- za zaoferowanie linii posiadającej szerokość od 400 do 599 mm Wykonawca otrzyma 10 pkt.,
- za zaoferowanie linii posiadającej szerokość od 600 do 700 mm Wykonawca otrzyma 20 pkt.
W przypadku zaoferowania szerokości powyżej 700 mm, do oceny zostanie przyjęta szerokość wynosząca 700 mm.
Zatem maksymalna liczba punktów, które Wykonawca może uzyskać w zakresie kryterium „szerokość linii”, wynosi 20.

3) Punkty przyznawane za kryterium „gwarancja” dla całości zamówienia będą liczone wg następującego wzoru:
G = ((Go-12)/12) x 5
gdzie:
G - ilość punktów przyznana danej ofercie za udzieloną gwarancję,
Go - gwarancja podana w miesiącach przez Wykonawcę, dla którego wynik jest obliczany.
Okres gwarancji na całość zamówienia udzielony ponad 36 miesięcy nie będzie dodatkowo punktowany, a do wzoru zostanie podstawiony jako 36.
Zatem maksymalna liczba punktów, które Wykonawca może uzyskać w zakresie kryterium „gwarancja”, wynosi 10.

Wykluczenia

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:
3 nie podlegają wykluczeniu z postępowania:
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, którzy są powiązani kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym, przy czym przez powiązania kapitałowe lub osobowe należy rozumieć wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2) posiadaniu udziałów lub co najmniej 5% akcji,
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym, według wzoru załączonego do ZiS (Załącznik nr 3).

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

"PODŁOGI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Kolejowa 7

37-100 Łańcut

podkarpackie , łańcucki

Numer telefonu

17 225 46 26

Fax

17 225 46 26

NIP

8151788295

Tytuł projektu

Opracowanie i wdrożenie innowacyjnego produktu w Podłogi Sp. z o.o.

Numer projektu

POPW.01.03.01-18-0035/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Wykonawca: Cefla S.C.
Adres: Via Selice Provinciale 23A, 40026 Imola, Włochy
Oferta wpłynęła w dniu 23.01.2020 r. o godz. 10:32.
Cena 188 000,00 EUR netto.
Liczba wyświetleń: 118