Strona główna
Logo unii europejskiej

Uruchomienie portalu wraz z usługą chmury obliczeniowej

Data publikacji: 23.12.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 24-02-2020

Numer ogłoszenia

1224645

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Warszawie.
Miejsce: Fundacja Polska Cyfrowa
ul. Skarbka z Gór 67a lok. 63
03-287 Warszawa
Termin składania ofert:
17.02.2020 r. do godz. 12.00
2. Zamawiający zastrzega możliwość przedłużenia terminu składania ofert. Informację o przedłużeniu terminu składania ofert, Zamawiający zamieści na stronie internetowej, na której zostało zamieszczone niniejsze Zapytanie ofertowe.
3. Wykonawca powinien umieścić ofertę w nieprzezroczystej i zabezpieczonej kopercie. Koperta powinna być zaadresowana i oznaczona następująco:
Fundacja Polska Cyfrowa
ul. Skarbka z Gór 67a lok. 63
03-287 Warszawa
Oferta w postępowaniu o udzielenie zamówienia dot.:
„Uruchomienie portalu wraz z usługą chmury obliczeniowej”
znak postępowania: FPC.6.2019
nie otwierać przed dniem 24.01.2020 r., godz. 12:00
oraz wskazywać dane Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
4. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że nastąpi to przed wyznaczonym przez Zamawiającego terminem składania ofert. Powyższa zmiana oferty lub złożenie oświadczenia o wycofaniu oferty wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zmiana oferty oraz oświadczenie o wycofaniu oferty powinno być opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Koperta będzie dodatkowo oznaczona określeniem „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. Do oświadczenia o zmianie lub wycofaniu oferty Wykonawca dołączy stosowne dokumenty, potwierdzające, że oświadczenie o zmianie lub wycofaniu zostało podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.
5. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert nie będzie rozpatrzona oraz zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy.
6. Zamawiający otworzy i oceni złożone oferty – nie wcześniej niż po upływie terminu wyznaczonego na ich składanie. Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Radosław Stefanowski, zamowieniafpc@gmail.com

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Wdrożenie portalu

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi IT

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat: Warszawa

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Postępowania o udzielanie zamówienia na potrzeby realizacji Projektu „Regionalna Platforma Informacyjna - Mazowsze w Kulturze Cyfrowej”

Przedmiot zamówienia

Wdrożenie portalu

Kod CPV

72000000-5

Nazwa kodu CPV

Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

Harmonogram realizacji zamówienia

do 2025

Załączniki

Brak załączników

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryterium CENA 100

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

FUNDACJA POLSKA CYFROWA

Adres

Mariana Rejewskiego 67a/63

03-287 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

506371588

Fax

0

NIP

5242796146

Tytuł projektu

Regionalna Platforma Informacyjna - Mazowsze w Kulturze Cyfrowej

Numer projektu

RPMA.02.01.01-14-A569/18-00
Liczba wyświetleń: 663