Strona główna
Logo unii europejskiej

„Wynajem specjalistycznej aparatury do pomiaru oddziaływań metodą BLI w siedzibie Zamawiającego na potrzeby realizacji projektów w ramach Działań 1.1 oraz 4.1 w zakresie przeprowadzenia badań przemysłowych na okres dwóch lat od dnia podpisania umowy ”

Data publikacji: 23.12.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 24-01-2020

Numer ogłoszenia

1224602

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Zmianie uległa nazwa/nagłówek tabeli w punkcie 1. Załącznika nr 1 - Formularz oferty,
z:
"WYNAJEM APARATURY - pozostała specjalistyczna aparatura laboratoryjna"
na:
"WYNAJEM APARATURY - urządzenie do pomiaru oddziaływań metodą BLI".

Oferty należy składać korzystając z Załącznika nr 1 WERSJA PO ZMIANIE - Formularz oferty, z dnia 31.12.2019 r.

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferty należy złożyć do 24.01.2020. do godz. 14:00
2. Ofertę należy złożyć w siedzibie Biura Projektu Zamawiającego przy ul. Duńskiej 11, 54-427 Wrocław osobiście lub drogą pocztową. Biuro Projektu czynne jest od poniedziałku do piątku
w godzinach od 9:00 do 15:00. Data wpływu oferty do Zamawiającego zostanie potwierdzona datownikiem.
3. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie, którą należy opisać następująco:
Nazwa Oferenta:……………………………..
Adres Oferenta:………………………………..
Osoba do kontaktu (imię, nazwisko, adres email):…………………………………………………………………..
Oferta w postępowaniu nr PureBike/05/2019 : „Wynajem specjalistycznej aparatury do pomiaru oddziaływań metodą BLI w siedzibie Zamawiającego na potrzeby realizacji projektów w ramach Działań 1.1 oraz 4.1 w zakresie przeprowadzenia badań przemysłowych na okres dwóch lat od dnia podpisania umowy” oraz „Nie otwierać przed dniem: 14.01.2020 r. godz. 14:00”
4. Oferty które wpłyną po terminie zostaną zwrócone do Oferentów bez ich oceny, jako nieważne.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Dorota Trznadel, d.trznadel@purebiologics.com

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

790 870 001

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wynajem specjalistycznej aparatury do pomiaru oddziaływań metodą
BLI w siedzibie Zamawiającego na potrzeby realizacji projektów w zakresie przeprowadzenia badań przemysłowych na okres dwóchlat od dnia podpisania umowy

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: dolnośląskie Powiat: Wrocław Miejscowość: Wrocław

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest zapewnienie (wynajem) specjalistycznej aparatury do pomiaru oddziaływań metodą BLI ,przedstawionej w Formularzu oferty stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego, w siedzibie Zamawiającego na potrzeby realizacji projektu pt.: „Opracowanie bispecyficznego fragmentu przeciwciała do symultanicznego zwalczania nowotworu i rekrutacji komórek układu immunologicznego (BIKE)”, nr umowy POIR.01.01.01-00-0209/19-00 oraz innych projektów realizowanych przez Beneficjenta w ramach Działań 1.1 oraz 4.1 w zakresie przeprowadzenia badań przemysłowych na okres dwóch lat od dnia podpisania umowy

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wynajem specjalistycznej aparatury do pomiaru oddziaływań metodą BLI, przedstawionej w Formularzu oferty stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego, w siedzibie Zamawiającego na potrzeby realizacji projektu pt.: „Opracowanie bispecyficznego fragmentu przeciwciała do symultanicznego zwalczania nowotworu i rekrutacji komórek układu immunologicznego (BIKE)”, nr umowy POIR.01.01.01-00-0209/19-00 oraz innych projektów realizowanych przez Beneficjenta w ramach Działań 1.1 oraz 4.1 w zakresie przeprowadzenia badań przemysłowych na okres dwóch lat od dnia podpisania umowy

Kod CPV

38000000-5

Nazwa kodu CPV

Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

Harmonogram realizacji zamówienia

Realizacja zamówienia rozpocznie się od dnia podpisania Umowy i będzie trwała przez okres dwóch lat od tej daty.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Ocena formalna – dokonana zostanie na podstawie załączników, dokumentów
i oświadczeń o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt. II.3. Oferty, które nie spełnią chociaż jednego warunku opisanego w punkcie II.3. zostaną odrzucone.
2. Zamawiający będzie oceniał oferty, które nie podlegają odrzuceniu, złożone przez Oferentów, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania, według następujących kryteriów

a.Kryterium - Cena – waga 90 pkt
Ilość punktów za kryterium cena zostanie obliczona przy uwzględnieniu ofert ważnych (nie odrzuconych), złożonych przez Oferentów nie wykluczonych z postępowania w/g poniższego wzoru (licząc do dwóch miejsc po przecinku):

b. Kryterium – dostępność przedmiotu zamówienia od dnia zawarcia umowy- waga do 10 pkt.

Ad.a). Ilość pkt. = (cena oferowana minimalna zł. Netto /cena oferty badanej zł. Netto) x 90 pkt.

Ad.b). Ilość punktów za kryterium rozpoczęcie najmu od dnia podpisania umowy zostanie obliczona przy uwzględnieniu ofert ważnych (nie odrzuconych), złożonych przez Oferentów nie wykluczonych z postępowania wg poniższego wzoru:
L.p. Rozpoczęcie najmu od dnia zawarcia umowy Przyznana ilość
punktów
1 do 1 dnia od podpisania umowy 10 pkt.
2 2-7 dnia 5 pkt.
3 od 8 dnia 0 pkt.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

PURE BIOLOGICS SPÓŁKA AKCYJNA

Adres

Duńska 11

54-427 Wrocław

dolnośląskie , Wrocław

Numer telefonu

531 502 253

NIP

8943003192

Tytuł projektu

Opracowanie bispecyficznego fragmentu przeciwciała do symultanicznego zwalczania nowotworu i rekrutacji komórek układu immunologicznego (BIKE)

Numer projektu

POIR.01.01.01-00-0209/19-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert
Liczba wyświetleń: 83