Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące zamówienia usługi obejmującej wyposażenie mieszkań -sprzęt AGD/RTV

Data publikacji: 23.12.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 10-01-2020

Numer ogłoszenia

1224600

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Dnia 03.01.2020 wprowadzono następujące zmiany:
1. Elementy zamówienia:
Lodówka podblatowa -poziom emitowanego hałasu dB(A) re 1 pW: do 39
Pralka standard ładowana od przodu -Wymiary: szerokość 60 cm, głębokość: do 60 cm, wysokość: do 90 cm
Kuchenka elektryczna- klasa energetyczna A
Lampa sufitowa/plafon- Średnica: min.30 cm.
2. Warunki realizacji zamówienia:
Uzupełniono zapis pkt 4 o słowo "montaż" obecnie brzmi: "Wszystkie koszty związane z realizacją dostawy (m.in. transport, wniesienie do pomieszczeń, rozpakowania sprzętu, montażu, wyniesienia opakowań, ubezpieczenie) pokryje Wykonawca".
3. Wydłużono czas składania ofert do 10 stycznia 2020 roku.
4. W załączniku nr 1 dodano zapis: "Okres gwarancji:.............."

Miejsce i sposób składania ofert

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego zapytania ofertowego.
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych na poszczególne elementy zadania.
3. Oferty należy składać w wersji elektronicznej, wg załączonego formularza (do pobrania w Bazie Konkurencyjności), na adres: anna.adamczyk@ab.org.pl (z dopiskiem „12/TPBA/NM/2019”) do dnia 10.01.2020 (decyduje data wpływu).
4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
5. Niekompletna oferta zostanie odrzucona.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

anna.adamczyk@ab.org.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Anna Adamczyk

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

504657701

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wyposażenie mieszkań dla uczestników projektu „Housing first – najpierw mieszkanie” na terenie Gdańska, Warszawy i Wrocławia
Przedmiot zamówienia obejmuje zakup, dostawę i montaż sprzętu RTV I AGD.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat: Warszawa Miejscowość: Warszawa, Gdańsk, Wrocław

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyposażenie mieszkań dla uczestników projektu „Housing first – najpierw mieszkanie” na terenie Gdańska, Warszawy i Wrocławia

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wyposażenie mieszkań dla uczestników projektu „Housing first – najpierw mieszkanie” na terenie Gdańska, Warszawy i Wrocławia
Przedmiot zamówienia obejmuje zakup, dostawę i montaż sprzętu RTV I AGD.
Dokładny opis przedmiotu zamówienia w załączniku-zapytanie ofertowe.
Warunki realizacji usługi:
1) Ofertę na zakup sprzętu należy dokonać wg opisu i ilości przedstawionych w pkt I Przedmiot zamówienia.
3) Wykonawca o planowanej dostawie sprzętu zawiadomi Zamawiającego w terminie 2 dni przed planowaną dostawą.
4) Wszystkie koszty związane z realizacją dostawy (m.in. transport, wniesienie do pomieszczeń, rozpakowania sprzętu, wyniesienia opakowań, ubezpieczenie) pokryje Wykonawca.
5) Dostarczany towar winien posiadać gwarancję, być fabrycznie nowy, wolny od wad technicznych, dobrej jakości.
6) W przypadku dostarczenia towaru niezgodnego ze specyfikacją (pkt I), umową i złożoną ofertą czy wadliwego, Zamawiający zwróci niezgodny czy wadliwy towar na koszt Wykonawcy, a Wykonawca będzie zobligowany do dostarczenia towaru zgodnego z wymogami Zamawiającego w ciągu 3 dni od momentu zgłoszenia reklamacji.
7) W przypadku niedokonania przez Wykonawcę wymiany towaru na właściwy lub niedostarczenia brakującej ilości towaru w ciągu 3 dni od daty i godziny zgłoszenia wady, Zamawiający ma prawo dokonania zakupu zamówionego towaru w dowolnej jednostce handlowej. Koszty powstałe z tego tytułu obciążają Wykonawcę i Zamawiający może potrącić je z wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu już wykonanych dostaw.
8) W przypadku niezgodności dostarczanych artykułów z wymogami i opisem, Zamawiający odmówi odbioru tych artykułów, a Wykonawca poniesie koszty zgodnie z zapisem pkt. 7.
9) Odbiór towaru odbędzie się w miejscu dostawy na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego.
10) Fakturę za zamówiony towar Wykonawca winien dostarczać wraz z towarem. Termin płatności faktury: 14 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury.
11) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych na poszczególne elementy zadania.

Kod CPV

31000000-6

Nazwa kodu CPV

Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie

Dodatkowe przedmioty zamówienia

32000000-3 sprzęt radiowy, telewizyjny, telekomunikacyjny i podobny

Harmonogram realizacji zamówienia

Od dnia podpisania umowy do 31 marca 2020 roku. Dokładny termin ustalony w umowie z Wykonawcą.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w aktualnych Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Wytyczne dostępne są m.in. www.power.gov.pl

2) Oferty mogą składać Wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki:
a. pozostają w kondycji finansowej zapewniającej realizację zamówienia;

weryfikacja: oświadczenie oferenta na formularzu ofertowym –załącznik nr 1 dotycząca sytuacji finansowej umożliwiającej realizację usługi

Dodatkowe warunki

Zamawiający zastrzega, iż warunki ogłoszenia mogą być zmienione lub ogłoszenie może zostać anulowane, o czym Wykonawcy zostaną powiadomieni. Nabór ofert może zostać zamknięty bez wybrania Wykonawcy. Zamawiający może podjąć indywidualne negocjacje dotyczące ceny z każdym Wykonawcą, jeżeli zaproponowane ceny przekroczą kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia oraz zastrzega sobie prawo do odstąpienia od udzielenia zamówienia w wypadku nie uzyskania porozumienia w toku prowadzonych negocjacji.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania, jeśli kwoty podane w ofertach będą przekraczały środki projektowe przeznaczone na ten cel.

Zamawiający zastrzega możliwość odrzucenia oferty Wykonawcy z powodu zaproponowania rażąco niskiej ceny za realizację przedmiotu zamówienia. Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości Zamawiającego, co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego, w szczególności jest niższa o 35% od średniej arytmetycznej cen wszystkich innych (tj. z pominięciem oferty badanej) złożonych ofert spełniających warunki zapytania ofertowego. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwraca się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień, nie złoży ich w wyznaczonym do tego terminie lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz
z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę stosunku do przedmiotu zamówienia. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy.

Oferty niekompletne i złożone po wyznaczonym terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.

Dopuszczalną i akceptowalną formą korespondencji na każdym etapie jest forma elektroniczna.
O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani drogą mailową.

W trakcie realizacji niniejszego zamówienia, zgodnie z zasadą konkurencyjności, możliwe jest zwiększenie wartości tego zamówienia do wysokości 50% wartości zamówienia określonego
w umowie z Wykonawcą.

Warunki zmiany umowy

Z wyłonionym Wykonawcą zostanie zawarta pisemna umowa na podstawie wzorów umów stosowanych u Zamawiającego.
W przypadku nieprzewidzianych na etapie zapytania ofertowego okoliczności mających wpływ na realizację zamówienia, które będą niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy i jednocześnie nie będą niekorzystne dla Zamawiającego, Zamawiający może podjąć decyzję o zmianie warunków umowy lub zaproponować stosowne zmiany.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Ofertę można składać wyłącznie na formularzu, którego wzór przedstawiono w załączniku
nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
2. Wraz z ofertą konieczne jest złożenie następujących dokumentów:
a) Załącznik nr 2 - o braku powiązań kapitałowych i osobowych

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria oceny ofert:
Wybór najkorzystniejszej oferty oparty jest na podstawie kryteriów:
1) cena (C) – waga 70% (max. 70 pkt.)
2) okres gwarancji (G) – waga 30% (max. 30 pkt.)
Ocena ofert przeprowadzona zostanie następująco:
ad. 1) kryterium „cena”,
liczba punktów zostanie wyliczona następująco:
Cmin
C = ---------------- x 100 x 70%
Cbad
gdzie:
Cmin – najniższa cena brutto spośród złożonych ofert
Cbad – cena badanej oferty
ad. 2) kryterium „gwarancja” - ocenie będzie podlegać liczba miesięcy gwarancji na całość wykonanego przedmiotu zamówienia (w tym: sprzęt, materiały, osprzęt, jakość wykonania) Do wyliczenia punktacji zastosowana będzie liczba udzielonych miesięcy gwarancji wskazana przez Wykonawcę w Formularzu OFERTA.
Zasady przyznawania punktów przedstawione są w poniższej tabeli:
LP Okres gwarancji Zasady punktacji
1 jakości, obejmującej wszelkie wady konstrukcyjne i materiałowe
do 24 miesięcy – 0 pkt.
od 24 miesięcy do 36 miesięcy – 10 pkt.
od 36 miesięcy do 48 miesięcy – 20 pkt.
powyżej 48 miesięcy – 30 pkt.


Oferta, która nie będzie spełniała w kryterium otrzyma 0 pkt.
Łączna liczba punktów jaką otrzyma oferta będzie równa sumie punktów uzyskanych przez ofertę za: cenę oferty, okres gwarancji
P = C + G
gdzie: P – łączna liczba punktów uzyskana przez ofertę w kryteriach
C – liczba punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium „cena”
G – liczba punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium „okres gwarancji”
Oferta nieodrzucona, złożona przez Wykonawcę niepodlegającego wykluczeniu, która otrzyma łącznie najwyższą liczbę punktów zostanie uznana za ofertę najkorzystniejszą.
Średnia arytmetyczna ocen punktowych stanowi końcową liczbę punktów uzyskanych przez każdą ofertę. Działania matematyczne związane z obliczaniem punktów zaokrąglane będą do dwóch miejsc po przecinku.

Opis sposobu obliczenia ceny.
1. Wykonawca określi cenę oferty w PLN, w Formularzu OFERTA, zgodnie z treścią przedmiotu zamówienia oraz warunkami realizacji zamówienia.
2. Cena oferty powinna obejmować wszystkie elementy cenotwórcze realizacji zamówienia, warunki i obowiązki umowne określone we Wzorze umowy.
3. Cena oferty i składniki cenotwórcze podane przez Wykonawcę będą stałe przez okres realizacji Umowy i nie będą mogły podlegać zmianie (z zastrzeżeniem postanowień zawartych we Wzorze Umowy).
4. Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich z dokładnością do 1 grosza, to znaczy z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, stosując następującą zasadę: podane w ofercie kwoty należy zaokrąglić do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza należy pominąć, a końcówki 0,5 grosza i wyżej zaokrąglić do 1 grosza.

Wykluczenia

3) W postępowaniu nie mogą brać udziału Wykonawcy którzy są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań
w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy
a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

TOWARZYSTWO POMOCY IM. ŚW. BRATA ALBERTA ZARZĄD GŁÓWNY

Adres

Hugona Kołłątaja 26a

50-007 Wrocław

dolnośląskie , Wrocław

Numer telefonu

713443735

Fax

713443735

NIP

8961001631

Tytuł projektu

Housing first- najpierw mieszkanie

Numer projektu

POWR.04.03.00-00-0071/18-00
Liczba wyświetleń: 238