Strona główna
Logo unii europejskiej

Wykonanie robót instalacyjnych branży elektrycznej oraz teletechnicznej w ramach utworzenia Centrum Badawczo-Rozwojowego Invicta, polegających na kompleksowej realizacji prac w zakresie branży elektrycznej i teletechnicznej w zakresie instalacji wewnętrznych zgodnie z zakresem określonym w zapytaniu.

Data publikacji: 23.12.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 24-01-2020

Numer ogłoszenia

1224598

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

14.01.2020 r. - dodano pytania i wyjaśnienia

Miejsce i sposób składania ofert

Miejsce:
Oferta powinna zostać złożona za pośrednictwem:
a) poczty elektronicznej na adres: invicta@invicta.pl
b) poczty, kuriera lub dostarczona osobiście przez Zamawiającego:
INVICTA Sp. z o.o.
Gdański Park Naukowo-Technologiczny
ul. Trzy Lipy 3
80-172 Gdańsk

Złożenie Oferty:
1. Oferta powinna zostać oznaczona nazwą postępowania ofertowego:
Nr: 2 E INV/ET/2019
2. Dopuszcza się składania oferty w wersji papierowej lub elektronicznej
3. W przypadku składania ofert w wersji papierowej:
a) oferta powinna zostać zapakowana w opakowanie (kopertę) z wyraźnym oznaczeniem "OFERTA"
b) opakowanie powinno zostać zaklejone lub zalakowane i oznaczone w następujący sposób:
Zamawiający: Invicta Spółka z o.o. (ul. Trzy Lipy 3, 80-172 Gdańsk)
Adres do korespondencji:
INVICTA
Gdański Park Naukowo-Technologiczny
ul. Trzy Lipy 3
80-172 Gdańsk
Przedmiot postępowania: 2 E INV/ET/2019-OFERTA
na opakowaniu powinna zostać podana nazwa i adres Oferenta.
4. W przypadku składania ofert w wersji elektronicznej:
a) oferta winna być złożona pocztą mailową na adres: invicta@invicta.pl
b) mail powinien zostać oznaczony tytułem: "Nr: 2 E INV/ET/2019-OFERTA"
5. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialność za zagubienie oferty w przypadku nieoznakowania oferty zgodnie z wymaganiami niniejszego Zapytania Ofertowego.

Bezwzględnym warunkiem udziału w postępowaniu i dostępu do Załącznika nr 3 do Zapytania jest podpisanie przez Oferenta oświadczenia o zachowaniu poufności stanowiącego Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
Oświadczenie o zachowaniu poufności powinno być podpisane przez osobę umocowaną do złożenia podpisu
w imieniu Oferenta i odesłane do Zamawiającego za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: invicta@invicta.pl każdorazowo z dopiskiem: „dotyczy: Zapytania Ofertowego nr 2 E INV/ET/2019”. Oryginał oświadczenia
o zachowaniu poufności należy przesłać do Zamawiającego pocztą tradycyjną na adres:
Zamawiający: Invicta Spółka z o.o., ul. Trzy lipy 3, 80-172 Gdańsk
Adres do korespondencji:
INVICTA Gdański Park Naukowo-Technologiczny
ul. TRZY LIPY 3,
80-172 GDAŃSK
opakowanie powinno zostać zaklejone lub zalakowane z dopiskiem „dotyczy: Zapytania Ofertowego nr 2 E INV/ET2019”,
na opakowaniu powinna zostać podana nazwa i adres Oferenta.
Po otrzymaniu podpisanego oświadczenia o zachowaniu poufności, Zamawiający udostępni Oferentowi Załączniki nr 3
w ciągu 2 dni roboczych w wersji elektronicznej.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

invicta@invicta.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Tomasz Olkowski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

795-195-404

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie robót instalacyjnych branży elektrycznej oraz teletechnicznej, polegających na:

kompleksowej realizacji prac w zakresie branży elektrycznej oraz teletechnicznej obejmujących wykonanie m.in. tras kablowych, instalacji oświetleniowej, rozdzielnic elektrycznych, instalacji kontroli dostępu, okablowania strukturalnego, połączeń wyrównawczych, montażu osprzętu zgodnie z zakresem określonym w Zapytaniu w pomieszczeniach o powierzchni 494,2 m2 na 1 piętrze, 49,8 m2 na 3 piętrze i 64 m2 w piwnicy („Pomieszczenia”) położonych w budowanym Budynku B1 na nieruchomości przy ul. Polnej 64 w Sopocie, dostosowujących Pomieszczenia do celów Projektu Zamawiającego.

Opis Przedmiotu Zamówienia, w tym położenie opisanych wyżej Pomieszczeń, przedstawiony został w Załączniku nr 3 do niniejszego Zapytania: Opis Przedmiotu Zamówienia, dokumentacja rysunkowa.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: pomorskie Powiat: Sopot Miejscowość: Sopot

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem niniejszego Zapytania Ofertowego jest uzyskanie przez Zamawiającego od Oferentów, ofert ze wskazaniem proponowanej wysokości wynagrodzenia (ceny) i terminów kompleksowego wykonania robót budowlanych opisanych w preambule powyżej
a następnie wybranie najkorzystniejszej oferty zgodnie z kryteriami wskazanymi w niniejszym zapytaniu ofertowym.
Opis Przedmiotu Zamówienia, w tym położenie opisanych wyżej Pomieszczeń, przedstawiony został w Załączniku nr 3
do niniejszego Zapytania: Opis Przedmiotu Zamówienia, dokumentacja rysunkowa

Przedmiot zamówienia

Wykonanie robót instalacyjnych branży elektrycznej oraz teletechnicznej, polegających na:

kompleksowej realizacji prac w zakresie branży elektrycznej oraz teletechnicznej obejmujących wykonanie m.in. tras kablowych, instalacji oświetleniowej, rozdzielnic elektrycznych, instalacji kontroli dostępu, okablowania strukturalnego, połączeń wyrównawczych, montażu osprzętu zgodnie z zakresem określonym w Zapytaniu w pomieszczeniach o powierzchni 494,2 m2 na 1 piętrze, 49,8 m2 na 3 piętrze i 64 m2 w piwnicy („Pomieszczenia”) położonych w budowanym Budynku B1 na nieruchomości przy ul. Polnej 64 w Sopocie, dostosowujących Pomieszczenia do celów Projektu Zamawiającego.

Opis Przedmiotu Zamówienia, w tym położenie opisanych wyżej Pomieszczeń, przedstawiony został w Załączniku nr 3 do niniejszego Zapytania: Opis Przedmiotu Zamówienia, dokumentacja rysunkowa.

Kod CPV

45310000-3

Nazwa kodu CPV

Roboty instalacyjne elektryczne

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Dodatkowy kod CPV - 31213300-5 Szafy kablowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Przedmiot Zamówienia należy zrealizować najpóźniej do 31/07/2020 r., z tym zastrzeżeniem, że termin wykonania Zamówienia stanowi jedno kryterium oceny i wyboru Oferty, a proponowany okres (wyrażony w pełnych tygodniach), o jaki Oferent skróci wymagany przez Zamawiającego maksymalny termin wykonania Zamówienia, jest deklarowany przez Oferenta w składanej Ofercie.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O realizację Przedmiotu Zamówienia mogą ubiegać się Oferenci:

1) wobec których nie zachodzi żadna z okoliczności, skutkujących wykluczeniem Oferenta z Postępowania Ofertowego,
to jest Oferenci:
a) którzy nie są powiązani z Zamawiającym kapitałowo lub osobowo; przy czym przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Oferentem, polegające w szczególności na:
(i) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
(ii) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
(iii) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
(iv) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa w linii drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;
b) wobec których nie toczy się postępowanie upadłościowe, naprawcze, restrukturyzacyjne, sanacyjne, ani nie został złożony wniosek o otwarcie takiego postępowania, nie została podjęta uchwała/decyzja o rozwiązaniu Oferenta, nie została otwarta jego likwidacja;
c) którzy nie posiadają zaległości podatkowych i z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne;
d) przeciwko którym nie toczą się żadne postępowania egzekucyjne.

Wiedza i doświadczenie

O realizację Przedmiotu Zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy posiadają wymagane prawem uprawnienia, wiedzę i doświadczenie, zapewniające należytą i terminową realizację Przedmiotu Zamówienia-dla wykazania warunków dostarczą oświadczenie, że Oferent posiada wymagane prawem uprawnienia, wiedzę i doświadczenie, zapewniające należytą i terminową realizację Przedmiotu Zamówienia.

Oferenci, którzy w okresie ostatnich pięciu lat przed terminem złożenia Oferty zrealizowali co najmniej 3 umowy o roboty budowlane, których przedmiot odpowiada Przedmiotowi Zamówienia, o wartości pojedynczego zadania min. 1 200 000 zł brutto -dla wykazania warunków dostarczą oświadczenie o tym, że Oferent w okresie ostatnich pięciu lat przed terminem złożenia niniejszej Oferty, zrealizował co najmniej 3 umowy o roboty budowlane, których przedmiot odpowiada Przedmiotowi Zamówienia, tj. wykonał kompleksowe roboty elektryczne oraz teletechniczne, obejmujące roboty montażowe, polegające na dostawie i montażu instalacji elektrycznych oraz teletechnicznych o wartości całego zadania min. 1 200 000 zł brutto wraz z załączonymi do oświadczenia 3 referencjami udzielonymi przez zamawiających/inwestorów;

Potencjał techniczny

O realizację Przedmiotu Zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy dysponują potencjałem organizacyjnym, technicznym (zdolność zapewnienia urządzeń, sprzętu wraz z zapewnieniem ich obsługi oraz zasobów materiałowych) i finansowym zapewniającym należytą i terminową realizację Przedmiotu Zamówienia - dla wykazania warunków dostarczą oświadczenie, że Oferent dysponuje potencjałem organizacyjnym, technicznym (zdolność zapewnienia urządzeń, sprzętu wraz zapewnieniem ich obsługi oraz środków materiałowych) i finansowym zapewniającym należytą i terminową realizację Przedmiotu Zamówienia;

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O realizację Przedmiotu Zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy dysponują potencjałem kadrowym (zdolność dysponowania odpowiednio wykwalifikowaną i posiadającą stosowne uprawnienia kadrą, w tym osobą kierownika robót o specjalności sanitarnej bez ograniczeń, oraz osób nadzorujących prace budowlane) zapewniającym należytą i terminową realizację Przedmiotu Zamówienia - dla wykazania warunków dostarczą oświadczenie, że Oferent dysponuje potencjałem kadrowym (zdolność dysponowania odpowiednio wykwalifikowaną i posiadającą stosowne uprawnienia kadrą, w tym osobą kierownika robót o specjalności elektrycznej bez ograniczeń oraz osób nadzorujących prace budowlane) zapewniającym należytą i terminową realizację Przedmiotu Zamówienia;

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O realizację Przedmiotu Zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej związanej z Przedmiotem Zamówienia oraz od ryzyk budowlano-montażowych na wartość nie mniejszą niż 1 000 000 zł -dla wykazania warunków dostarczą oświadczenie i potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej związanej z Przedmiotem Zamówienia oraz od ryzyk budowlano-montażowych robót, materiałów, urządzeń do wbudowania, obejmującą wszystkich podwykonawców, z pomocą których Oferent będzie realizował Umowę - na pełną wartość Zamówienia, w każdym razie na kwotę nie niższą niż 1 000 000 zł, która będzie miała zachowaną ciągłość (lub będzie odnawiana) przez cały okres obowiązywania Umowy oraz okres obowiązywania rękojmi i gwarancji;

Dodatkowe warunki

O realizację Przedmiotu Zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy:
a) złożą oświadczenie o zapoznaniu się z Zapytaniem Ofertowym i załączoną do niego dokumentacją oraz o uzyskaniu
i powzięciu wszelkich informacji i dokumentów niezbędnych do złożenia Oferty;
b) złożą oświadczenie o gotowości do zawarcia z Zamawiającym umowy o roboty budowlane dla realizacji Przedmiotu Zamówienia zgodnie ze wzorem tej Umowy, stanowiącym Załącznik nr 4, przedstawionym przez Zamawiającego w terminie trzech dni od dnia ogłoszenia wyników Postępowania, w tym potwierdzą, że zapoznali się ze wzorem Umowy o Roboty Budowlane i akceptują ten wzór bez zastrzeżeń;
c) złożą oświadczenie o gotowości dostarczenia Zamawiającemu wszystkich wskazanych w niniejszym Zapytaniu zabezpieczeń należytego wykonania Umowy o Roboty Budowlane oraz udzielenia gwarancji i rękojmi co do jakości wykonanych robót na wskazanych w Zapytaniu zasadach i na podane w Zapytaniu okresy,
d) złożą oświadczenie o zaakceptowaniu w Umowie o Roboty Budowlane 30-dniowego terminu płatności faktur liczonego
od daty ich doręczenia,
e) złożą oświadczenie o zapewnieniu zrealizowania Przedmiotu Umowy w terminie najpóźniej do dnia 31/07/2020 r., z tym zastrzeżeniem, że termin wykonania Zamówienia stanowi jedno z kryterium oceny i wyboru Oferty, a proponowany okres (wyrażony w pełnych tygodniach), o jaki Oferent skróci wymagany przez Zamawiającego maksymalny termin wykonania Zamówienia jest deklarowany przez Oferenta w składanej Ofercie.
f) złożą Ofertę zgodnie z warunkami niniejszego Zapytania wypełniając prawidłowo Formularz Ofertowy stanowiący Załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania, w tym złożą wszystkie wymagane treścią Formularza Ofertowego oświadczenia, w szczególności potwierdzą i zagwarantują, iż wykonają Przedmiot Zamówienia zgodnie z warunkami zawartej z Zamawiającym Umowy o Roboty Budowlane, zgodnie z Projektem Wykonawczym (z uwzględnieniem ewentualnych zmian do tego Projektu wprowadzonych w toku realizacji Przedmiotu Zamówienia i z uwzględnieniem dokonanych z Zamawiającym uzgodnień), obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej.

Bezwzględnym warunkiem udziału w postępowaniu i dostępu do Załącznika nr 3 do Zapytania jest podpisanie przez Oferenta oświadczenia o zachowaniu poufności stanowiącego Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
Oświadczenie o zachowaniu poufności powinno być podpisane przez osobę umocowaną do złożenia podpisu
w imieniu Oferenta i odesłane do Zamawiającego za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: invicta@invicta.pl każdorazowo z dopiskiem: „dotyczy: Zapytania Ofertowego nr 2 E INV/ET/2019”. Oryginał oświadczenia
o zachowaniu poufności należy przesłać do Zamawiającego pocztą tradycyjną na adres:
Zamawiający: Invicta Spółka z o.o., ul. Trzy lipy 3, 80-172 Gdańsk
Adres do korespondencji:
INVICTA Gdański Park Naukowo-Technologiczny
ul. TRZY LIPY 3,
80-172 GDAŃSK
opakowanie powinno zostać zaklejone lub zalakowane z dopiskiem „dotyczy: Zapytania Ofertowego nr 2 E INV/ET2019”,
na opakowaniu powinna zostać podana nazwa i adres Oferenta.
Po otrzymaniu podpisanego oświadczenia o zachowaniu poufności, Zamawiający udostępni Oferentowi Załączniki nr 3
w ciągu 2 dni roboczych w wersji elektronicznej.

Warunki zmiany umowy

W uzasadnionych przypadkach, gdy zaistnieją okoliczności, których nie można było przewidzieć przy zawarciu Umowy albo gdy wykonanie przez Strony zobowiązań z Umowy nie jest możliwe ze względu na okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, Zamawiający dopuszcza zmianę Umowy. Zmiana umowy w zakresie Przedmiotu Zamówienia i wynagrodzenia może wynikać ze zmian w dokumentacji projektowej dotyczącej przedmiotu zapytania.
Zamawiający przewiduje możliwość prac dodatkowych, których wartość nie przekroczy wartości 50% dotychczasowego zamówienia i których nie można było wcześniej przewidzieć.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Załącznik nr 1 - Oświadczenie o zachowaniu poufności - Bezwzględnym warunkiem udziału w postępowaniu i dostępu do Załącznika nr 3 do Zapytania jest podpisanie przez Oferenta oświadczenia o zachowaniu poufności stanowiącego Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
Załącznik nr 2 - Formularz Oferty - złożą Ofertę zgodnie z warunkami niniejszego Zapytania wypełniając prawidłowo Formularz Ofertowy stanowiący Załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania, w tym złożą wszystkie wymagane treścią Formularza Ofertowego oświadczenia, w szczególności potwierdzą i zagwarantują, iż wykonają Przedmiot Zamówienia zgodnie z warunkami zawartej z Zamawiającym Umowy o Roboty Budowlane, zgodnie z Projektem Wykonawczym (z uwzględnieniem ewentualnych zmian do tego Projektu wprowadzonych w toku realizacji Przedmiotu Zamówienia i z uwzględnieniem dokonanych z Zamawiającym uzgodnień), obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej.
Załącznik nr 4 - Umowa o roboty budowlane - zaakceptują wzór Umowy o roboty budowlane stanowiące Załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Kryteria oceny (punktacji):

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

a) cena łączna brutto ( C ) - 85 % ogólnej liczby punktów

Ocena punktowa oferty dokonana zostanie zgodnie z formułą:

c min
C = ---------------- x 85
c bad

gdzie:
C - liczba punktów przyznana Ofercie
c min – cena brutto minimalna (z oferty zawierającej najniższą cenę)
c bad – cena brutto z oferty badanej

Maksymalna liczba punktów, jak może zostać przyznana danej ofercie na podstawie kryterium ( C ) wynosi 85 pkt.

b) termin wykonania (T) – 5 % ogólnej liczby punktów

Do ustalenia punktacji brany będzie pod uwagę termin realizacji całości Przedmiotu Zamówienia zadeklarowany w ofercie przez danego Oferenta, przy czym termin ten nie może być późniejszy niż wskazany w pkt.3 ust.2 lit. j) (31.07.2020 r.) Zapytania Ofertowego.
Liczba punktów za kryterium „Termin wykonania” zostanie przyznana za zaoferowanie krótszego niż wymagany przez Zamawiającego maksymalny termin wykonania Zamówienia, tj. krótszego niż do dnia 31.07.2020 r. W Ofercie Oferent podaje okres (wyrażony w pełnych tygodniach), o jaki skróci wymagany przez Zamawiającego maksymalny termin wykonania Zamówienia. Niepodanie żadnego okresu skutkować będzie uznaniem, że Oferent oferuje wykonanie Zamówienia w terminie wymaganym przez Zamawiającego, tj. do dnia 31.07.2020 r. oraz przyznaniem 0 pkt.

W kryterium „Termin wykonania” Oferent może otrzymać punkty w następując sposób:
• 0 pkt – jeżeli Oferent nie zaoferuje skrócenia terminu realizacji zamówienia (tj. zaoferuje wykonania Zamówienia w wymaganym terminie do dnia 31.07.2020 r.)
• 1 pkt – jeżeli Oferent zaoferuje skrócenie terminu realizacji zamówienia o 1 tydzień
• 2 pkt – jeżeli Oferent zaoferuje skrócenie terminu realizacji zamówienia o 2 tygodnie
• 3 pkt – jeżeli Oferent zaoferuje skrócenie terminu realizacji zamówienia o 3 tygodnie
• 4 pkt – jeżeli Oferent zaoferuje skrócenie terminu realizacji zamówienia o 4 tygodnie
• 5 pkt – jeżeli Oferent zaoferuje skrócenie terminu realizacji zamówienia o 5 tygodni lub więcej

Oferowane skrócenie terminu realizacji Zamówienia należy podać w pełnych tygodniach, liczbą całkowitą (np. 4). Jeśli Oferent poda oferowane skrócenie terminu wykonania Zamówienia w innej jednostce czasu aniżeli wykonana (np. dzień, miesiąc), Zamawiający przeliczy zaoferowany termin na pełne tygodnie (7dni = tydzień, 1 m-c = 4 tygodnie) i otrzymaną wielkość zaokrągli do pełnych tygodni w dół.
Gdy Oferent zaoferuje skrócenie terminu realizacji Przedmiotu Zamówienia o więcej niż 5 tygodni otrzyma 5 punktów, jednak będzie związany zaoferowanym skróceniem terminu realizacji Zamówienia.

Maksymalna liczba punktów, jaka może zostać przyznana danej Ofercie na podstawie kryterium ( T ) wynosi 5 pkt.

c) okres gwarancji (G) – 10 % ogólnej liczby punktów

Do ustalenia odpowiedniej punktacji brany będzie pod uwagę łączny okres gwarancji, wskazany w danej ofercie przez Oferenta w zakresie robót objętych przedmiotem Zamówienia, przy czym okres ten nie może być krótszy niż wskazany w punkcie 3 ustęp 10 lit. ii (tj. 60 miesięcy od daty odbioru końcowego).

Ocena punktowa oferty dokonana zostanie zgodnie z formułą:

g bad
G = ---------------- x 10
g max

gdzie: G - liczba punktów przyznana ofercie
g max – łączny okres gwarancji liczony w miesiącach (z Oferty zawierającej najdłuższy okres gwarancji)
g bad – łączny okres gwarancji liczony w miesiącach określony przez Oferenta

Maksymalna liczba punktów, jak może zostać przyznana danej ofercie na podstawie kryterium ( G ) wynosi 10 pkt.


2. Wynik (S)

Łączna ilość punktów dla badanej oferty będzie liczona wg następującego wzoru:

S = C + T + G

gdzie: S – łączna suma punktów badanej oferty.

Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta, której zgodnie z podanymi wyżej kryteriami przyznana zostanie najwyższa liczba punktów. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty zgodnie z powyższymi zasadami, ze względu na złożenie ofert o tej samej liczbie punktów, Zamawiający może wezwać Oferentów, którzy złożyli oferty do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych lub zaprosić ich do negocjacji.

Wykluczenia

1. Odrzuceniu podlegają oferty:
a) nie spełniające kryteriów określonych w niniejszym Zapytaniu;
b) których założenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
c) zawierające rażąco niską cenę.
2. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
3. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
4. Wykluczeni zostaną Oferenci powiązani z Zamawiającym kapitałowo lub osobowo.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

INVICTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Trzy Lipy 3

80-172 Gdańsk

pomorskie , Gdańsk

NIP

5851391084

Tytuł projektu

Utworzenie Centrum Badawczo- Rozwojowego INVICTA w celu opracowania i wdrożenia nowych metod diagnostyczno-terapeutycznych w medycynie.

Numer projektu

POIR.02.01.00-00-0316/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

KOMA NORD Sp. z o.o.
ul. Łużycka 2
81-537 Gdynia

Data wpłynięcia oferty: 24.01.2020 r. o godz. 10:19

Cena: 838 609,08 zł brutto
Liczba wyświetleń: 245