Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe nr 1/12/2019 dotyczące projektu „Nowy zawód – nowe możliwości”

Data publikacji: 22.12.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 31-12-2019

Numer ogłoszenia

1224487

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.12.2019 r. do godziny 23:59. Liczy się data
wpłynięcia oferty do Zamawiającego. Oferty, które wpłyną po terminie nie zostaną uwzględnione.
Oferty należy składać pod adresem: ATUM Sp. z o.o., ul. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław
• osobiście w siedzibie Zamawiającego j.w w godzinach 10.00-15.00
lub
• pocztą elektroniczną wysyłając podpisany skan na adres: edyta.grabowska@atum.edu.pl
lub
• pocztą tradycyjną wysyłając na w/w adres.
Wykonawca może przed terminem składania ofert zmienić, uzupełnić lub wycofać swoją ofertę.
W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować
treść zapytania ofertowego, wyznaczając nowy termin składania ofert nie krótszy niż 2 dni. Wszelkie
modyfikacje, uzupełnienia i zmiany, w tym zmiany terminów stają się integralną częścią zapytania
ofertowego i będą wiążące przy składaniu ofert.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

edyta.grabowska@atum.edu.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Edyta Grabowska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

576045945

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowej usługi polegającej na konwersji treści materiałów
szkoleniowych na pliki robocze dla platformy e-learningowej w 2 obszarach tematycznych zgodnej ze
specyfikacją zawartą w zapytaniu ofertowym w celu realizacji projektu „Nowy zawód – nowe możliwości”.
Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na
lata 2014-2020 i jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego. Celem projektu „Nowy zawód – nowe możliwości” jest uzyskanie kwalifikacji zawodowych w
formach pozaszkolnych przez 133 osób, poprzez udział w kwalifikacyjnych kursach zawodowych (KKZ)
i uzyskanie możliwości potwierdzania kwalifikacji w zawodzie poprzez udział w egzaminach zewnętrznych
przez 150 osób dorosłych (75K, 75M), z własnej inicjatywy zainteresowanych nabyciem, podniesieniem lub
uzupełnieniem kwalifikacji i uprawnionych do przystąpienia do egzaminów zawodowych, które
zamieszkują województwo lubelskie (WL).Projekt jest realizowany w okresie 01.03.2019-28.02.2022.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi IT

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: cała Polska Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem niniejszego postępowania jest wybór dostawcy usługi konwersji treści materiałów
szkoleniowych na pliki robocze dla platformy e-learningowej w 2 obszarach tematycznych zgodnej ze specyfikacją zawartą w zapytaniu ofertowym w celu realizacji projektu „Nowy zawód – nowe możliwości”.

Przedmiot zamówienia

Zapytanie ofertowe przygotowano zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych
w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
Zamawiający informuje, że postępowanie nie jest prowadzone oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004r.
– Prawo Zamówień Publicznych, dlatego nie jest możliwe stosowanie środków odwoławczych określonych
w tej ustawie.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowej usługi polegającej na konwersji treści materiałów
szkoleniowych na pliki robocze dla platformy e-learningowej w 2 obszarach tematycznych zgodnej ze
specyfikacją zawartą w zapytaniu ofertowym w celu realizacji projektu „Nowy zawód – nowe możliwości”.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego

Kod CPV

80420000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi e-learning

Harmonogram realizacji zamówienia

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: do 12 tygodni od daty podpisania umowy

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty częściowej.
• Nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty wariantowej.
• Termin związania ofertą: 60 dni.
• Brak powiązań Wykonawcy i Zamawiającego:
O zamówienie może ubiegać się Wykonawca, który nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z
Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między
Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub
osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i
przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadaniu co najmniej 5%
udziałów lub akcji, pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika, pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w
stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Spełnienie warunku weryfikowane będzie na podstawie opisu doświadczenia Wykonawcy zawartego w
załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

Wiedza i doświadczenie

Należy wykazać doświadczenie w dziedzinie, której dotyczy projekt, to znaczy doświadczenie w
przygotowywaniu szkoleń e-learningowych trwających co najmniej 100 godzin lekcyjnych.
Spełnienie warunku weryfikowane będzie na podstawie opisu doświadczenia Wykonawcy zawartego w
załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Najniższa cena netto – 50 punktów
Liczba punktów, którą można uzyskać w ramach kryterium „najniższa cena netto” zostanie obliczona
według wzoru:
C = (Cmin/Cnetto) x 50 pkt
Gdzie:
C – liczba zdobytych punktów,
Cmin – cena (netto) najniższa wśród ofert prawidłowo złożonych,
Cnetto – cena netto oferty badanej.
• Najkrótszy termin realizacji zamówienia – 50 punktów
Liczba punktów, którą można uzyskać w ramach kryterium „najkrótszy termin realizacji zamówienia”
zostanie obliczona według wzoru:
T=(Tmin/Td)x50pkt
Gdzie:
T – liczba zdobytych punktów,
Tmin - najkrótszy czas terminu realizacji wśród ofert prawidłowo złożonych [w tygodniach od
podpisania umowy],
Td - czas realizacji oferty badanej [w tygodniach od podpisania umowy].
Ocena: C + T
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów w ramach ww.
kryteriów

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ATUM SP. Z O.O.

Adres

Aleksandra Ostrowskiego 7

53-238 Wrocław

dolnośląskie , Wrocław

Numer telefonu

576561666

NIP

1130099894

Tytuł projektu

Nowy zawód - nowe możliwości

Numer projektu

RPLU.12.04.00-06-0017/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Inne
Liczba wyświetleń: 151