Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe nr 003/2020 na dostawę i montaż dwóch, nowych automatycznych linii do produkcji opakowań oklejanych.

Data publikacji: 02.01.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 14-02-2020

Numer ogłoszenia

1224254

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

W dniu 09.01.2020 r. zmieniono treść zapytania ofertowego doprecyzowując OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (Cel zamówienia, Przedmiot zamówienia oraz Harmonogram realizacji zamówienia). W związku z wprowadzonymi zmianami wydłużono termin składania ofert do 14.02.2020 r.

Miejsce i sposób składania ofert

Wersja papierowa powinna zostać złożona w zamkniętej kopercie opisanej w sposób wskazujący na zawartość (np. „Oferta na dostawę i montaż dwóch, nowych automatycznych linii do produkcji opakowań oklejanych.”) w siedzibie Zamawiającego pod adresem:
Fabryka Kart Trefl-Kraków Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Podłęże 650
32-003 Podłęże

Oferta może zostać dostarczona wyłącznie w jeden z poniższych sposobów:
1. osobiście,
2. za pośrednictwem Poczty Polskiej,
3. za pośrednictwem firmy kurierskiej.

Oferty będą przyjmowane do godziny 15:00 dnia 14/02/2020 roku (decyduje godzina i data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego).
Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Stanisław Wiązowski

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż dwóch, nowych automatycznych linii do produkcji opakowań oklejanych – zwanych dalej Przedmiotem Dostawy.
Przedmiot zamówienia po stronie Wykonawcy obejmuje dostarczenie Przedmiotu Dostawy do miejsca realizacji zamówienia oraz przeprowadzenie wszelkich czynności niezbędnych do uruchomienia Przedmiotu Dostawy w miejscu wykonania zamówienia (tj. w szczególności instalację oraz wszelkie związane z uruchomieniem Przedmiotu Dostawy zamówienia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego).

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: małopolskie Powiat: wielicki Miejscowość: Podłęże

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest dostawa i montaż dwóch, nowych automatycznych linii do produkcji opakowań oklejanych. Dostarczone maszyny mają być spięte w jeden ciąg technologiczny, w taki sposób, aby maszyna wykonująca „górę” pudełek poprzez system podajników połączona została z maszyną wykonującą „spód” pudełek, zakończony automatycznym zamykaniem pudełka wraz z możliwością konfekcjonowania produktu na taśmie. Długość taśmy do konfekcji wynosi 8 [mb]

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż dwóch, nowych automatycznych linii do produkcji opakowań oklejanych. Dostarczone maszyny mają być spięte w jeden ciąg technologiczny, w taki sposób, aby maszyna wykonująca „górę” pudełek poprzez system podajników połączona została z maszyną wykonującą „spód” pudełek, zakończony automatycznym zamykaniem pudełka wraz z możliwością konfekcjonowania produktu na taśmie. Długość taśmy do konfekcji wynosi 8 [mb]

Zamawiający określa minimalne wymagania techniczne dla Przedmiotu Zamówienia:
• maksymalny rozmiar gotowego produktu nie mniejszy niż 600x415x185 [mm] (długość x szerokość x wysokość)
• minimalny rozmiar gotowego produktu nie większy niż 50x30x12 [mm] (długość x szerokość x wysokość);
• prędkość maksymalna nie mniejsza niż – 34 [cykle/min];
• parametry przetwarzanych materiałów:
 oklejka o gramaturze od 70 do 300 [g/m2],
 tektura o grubości od 0,7 do 3,0 [mm],
• możliwość pracy w minimum jednym z trzech trybów zwijania oklejki:
 wszystkie krawędzie na raz,
 sekwencyjnie, typ 1 – parami 2+2,
 sekwencyjnie typ 2 – kolejno wszystkie krawędzie 1-2-3-4,
• system usuwania bąbli powietrznych;
• dokładność pozycjonowania szkieletu na oklejce +/- 0,2 [mm];
• wyposażenie w moduł bezpośredniej komunikacji z systemem sterowania poprzez Internet;
• ekrany dotykowe paneli sterowana;
• instrukcja obsługi maszyn w języku polskim;
• minimalny okres gwarancji na urządzenie 12 miesięcy.

Kod CPV

42800000-4

Nazwa kodu CPV

Maszyny do produkcji papieru i tektury

Harmonogram realizacji zamówienia

Dostawa maszyny musi być zrealizowana w II kwartale 2020 r. Niezwłocznie po dostarczeniu maszyny należy przystąpić do montażu urządzenia, spięcia obu maszyn w jeden ciąg technologiczny, a następnie do przeszkolenia pracowników pracujących na urządzeniach.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Potencjał techniczny

Oferent musi dysponować pełnym wyposażeniem technicznym umożliwiającym wykonanie Przedmiotu Zamówienia oraz dostarczenia Przedmiotu Zamówienia do miejsca realizacji zamówienia.

Dodatkowe warunki

ZAMAWIAJĄCY ODRZUCA OFERTY, KTÓRE:
a. zostały przygotowane w sposób niezgodny z wymaganiami opisanymi w akapicie „SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY” niniejszego zapytania ofertowego,
b. są niekompletne - nie zawierają wszystkich wymaganych od oferenta dokumentów opisanych w punkcie „Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy” niniejszego zapytania ofertowego ,
c. mają krótszy niż wymagany niniejszym zapytaniem ofertowym okres związania oferenta tą ofertą,
d. złożone zostały po terminie składania ofert,
e. została podpisana przez osoby nieupoważnione ze strony potencjalnego dostawcy do reprezentowania przedsiębiorstwa (weryfikacja na podstawie dokumentu rejestrowego).

Oferta odrzucona albo złożona przez oferenta uprzednio wykluczonego z postępowania nie podlega ocenie.

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:
1) Oferta musi być przygotowana w formie pisemnej w języku polskim – pismem maszynowym lub komputerowym.
2) Okres związania oferenta ofertą nie może być krótszy niż 3 miesiąc od dnia sporządzenia oferty.
3) Oferta musi zawierać minimum następujące informacje:
a) dane oferenta;
b) datę sporządzenia oferty;
c) określenie terminu ważności oferty;
d) określenie ceny netto i brutto;
e) określenie terminu realizacji zamówienia;
f) określenie okresu, na jaki udzielana jest gwarancja.
4) Oferta musi zostać podpisana przez osoby upoważnione ze strony potencjalnego dostawcy do reprezentowania przedsiębiorstwa (zgodnie z dokumentem rejestrowym). W przypadku Oferentów z zagranicy, należy załączyć dokument rejestrowy Firmy.

ZASTRZEŻENIA
1. Oferty częściowe są wykluczone.
2. Oferenci przygotowują i składają oferty na własny koszt i na własne ryzyko gospodarcze.
3. Oferty ani załączniki do ofert nie podlegają zwrotowi oferentom.
4. Niniejsze zapytanie ofertowe nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia umowy ani do rozpoczęcia negocjacji.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia lub zamknięcia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyn, w tym bez dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej.
6. Oferentowi nie przysługują żadne roszczenia wobec zamawiającego w przypadku odrzucenia jego oferty lub w przypadku wykluczenia oferenta z postępowania.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
1. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu.
2. Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4).
3. Ponadto wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.
4. Ponadto Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający w Załączniku nr 3 do zapytania ofertowego przedkłada klauzule informacyjną.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian w umowie niezbędnych do sprawnej realizacji prac, w szczególności:
1. Zamawiający przewiduje możliwość wydłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku zmiany terminów i warunków płatności - pod warunkiem zgłoszenia przez Wykonawcę takiego zamiaru i otrzymania stosownej zgody Zamawiającego.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.
4. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku zaistnienia okoliczności spowodowanych czynnikami zewnętrznymi, oraz/lub okolicznościami siły wyższej.
5. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian w treści umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, które nie wpływają w istotny sposób na przedmiot zamówienia oraz nie prowadzą one do zmiany charakteru umowy.
Dopuszczalne są wszelkie zmiany nieistotne rozumiane w ten sposób, że wiedza o ich wprowadzeniu na etapie postępowania o zamówieni nie wpłynęłaby na krąg Wykonawców/Oferentów ubiegających się o zamówienie, ani na wynik postępowania.

Wszelkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia takiej zgody. Wniosek o zmianę postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie. Zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Oferta.
2. Minimalne wymagania dla Przedmiotu Dostawy (wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania).
3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych (wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zamówienia).
4. Klauzula informacyjna dot. zasad przetwarzania danych osobowych (wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania).
5. Dokument rejestrowy Oferenta – dotyczy Oferentów z zagranicy.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Oceny ofert dokona Komisja ds. wyboru dostawcy nowych automatycznych linii do produkcji opakowań oklejanych powołana przez Zarząd Firmy.

Ocena ofert będzie dwuetapowa:

Etap I – Ocena zgodności zapisów oferty z minimalnymi wymaganiami dla przedmiotu dostawy
Kryteria:
1 – przedmiot dostawy spełnia wszystkie (bez wyjątku) minimalne wymagania techniczne dla przedmiotu dostawy
0 – przedmiot dostawy nie spełnia przynajmniej jednego z minimalnych wymagań technicznych dla przedmiotu dostawy

Ocena spełniania minimalnych wymagań technicznych będzie dokonywana wyłącznie w oparciu o dane zamieszczone w Załączniku nr 1 Minimalne wymagania techniczne dla przedmiotu dostawy (którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania).

Do Etapu II oceny przechodzą wyłącznie oferty, które w etapie I otrzymały ocenę 1.

Etap II – Wybór najkorzystniejszej oferty w oparciu o sumę uzyskanych punktów w poniższych kryteriach szczegółowych.

KRYTERIA OCENY OFERT

1. Parametry techniczne – do 30 punktów
Punkty w tym kryterium będą przyznawane za spełnienie poniższego kryterium w stopniu lepszym niż określony w minimalnych wymaganiach technicznych:

• możliwość pracy w minimum jednym z trzech trybów zwijania oklejki – do 30 punktów:
• sekwencyjnie, typ 1 – parami 2+2 – 30 pkt.
• sekwencyjnie, typ 2 – kolejno wszystkie krawędzie 1-2-3-4 – 15 pkt.
• wszystkie krawędzie na raz – 0 pkt.

2. Cena – do 50 punktów
Punkty w tym kryterium będą przyznawane wg zależności:
C= (Cn/Co)*50
Gdzie:
Cn - cena netto najkorzystniejszej oferty
Co- cena netto rozpatrywanej oferty

3. Gwarancja na budowę – do 20 punktów
Punkty w tym kryterium będą przyznawane za długość (ilość miesięcy) udzielonej gwarancji:
• 25 miesięcy i więcej – 20 pkt.
• od 13 do 24 miesięcy – 10 pkt.
• 12 miesięcy i krócej – 0 pkt.

Za najkorzystniejszą Zamawiający uzna ofertę, która uzyska największą łączną liczbę punktów.
W przypadku braku możliwości dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na uzyskanie przez dwóch oferentów tej samej liczby punktów, Zamawiający wybierze ofertę korzystniejszą z punktu widzenia ochrony środowiska.

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wszystkich oferentów za pośrednictwem portalu „Baza konkurencyjności”.

Wykluczenia

Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający wyklucza:
I. Wykonawcę, który nie wykazał spełnienia warunków udziału w postepowaniu;
II. Wykonawcę, który jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym; przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez Instytucję Zarządzającą w wytycznych programowych,
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;
III. Wykonawcę, który w ciągu ostatnich 5 lat kalendarzowych wyrządził Zamawiającemu szkodę lub był/jest z Zamawiającym w sporze przed sądem lub innym organem orzekającym;
IV. Wykonawcę, w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (tj. Dz. U. 2019, poz. 243, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 498, z późn. zm.);
V. Wykonawcę, który złożył w związku z zapytaniem ofertowym dokumenty nieprawdziwe albo oświadczenia nierzetelne.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

FABRYKA KART TREFL-KRAKÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

32-003 Podłęże

małopolskie , wielicki

Numer telefonu

126304401

Fax

126334467

NIP

6771791882

Tytuł projektu

Uruchomienie produkcji innowacyjnych gier karcianych i planszowych zabezpieczonych lakierem o walorach biobójczych.

Numer projektu

POIR.03.02.01-12-0011/18-00
Liczba wyświetleń: 149