Strona główna
Logo unii europejskiej

Dostawa sprzętu laboratoryjnego w ramach leasingu z opcją wykupu

Data publikacji: 20.12.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 24-01-2020

Numer ogłoszenia

1224208

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

20.01.2020
Wprowadzono zmianę w treści załącznika nr 1 (plik "DKJ_U54 Urządzenie do kontroli czystości mikrobiologicznej powietrza"). Zdanie "Dwa urządzenia do kontroli czystości mikrobiologicznej powietrza" zostało zastąpione "Jedno urządzenie do kontroli czystości mikrobiologicznej powietrza".
W związku z tym załącznik Zał_1 OPZ rew. 2 został zastąpiony przez Zał_1 OPZ rew.3.

Zmiana ta nie powoduje wydłużenia terminu zakończenia postępowania.

13.01.2020

Zamawiający otrzymał pytanie od Oferenta, którego treść stanowi załącznik "Informacja nr 3_28_Bioceltix_2019".
W związku z powyższym zapytaniem zmianie ulega treść następujących załączników:
Załącznik Zał_1 OPZ został zastąpiony przez Zał_1 OPZ rew.2
ZO_28_Bioceltix_2019 został zastąpiony przez ZO_28_Bioceltix_2019 rew.1
oraz punkt: harmonogram realizacji zamówienia.

W związku z powyższym termin składania ofert uległ wydłużeniu do 24.01.2020.

10.01.2020

Zamawiający otrzymał pytanie od Oferenta, którego treść stanowi załącznik "Informacja nr 2_28_Bioceltix_2019".
Termin składania ofert pozostaje bez zmian.

08.01.2020

Zamawiający otrzymał pytanie od Oferenta, którego treść stanowi załącznik "Informacja nr 1_28_Bioceltix_2019".

W związku z powyższym zapytaniem zmianie ulega treść następujących załączników:
Załącznik Zał_1 OPZ został zastąpiony przez Zał_1 OPZ rew.1

Termin składania ofert pozostaje bez zmian.

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta wraz z załącznikami powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zakupy@bioceltix.com w terminie podanym w pkt. 1, część VIII.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

zakupy@bioceltix.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Izabela Zabalov

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48574373800

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu laboratoryjnego w ramach leasingu z opcją wykupu: cz. 1 - urządzenie do automatycznej dezynfekcji; cz. 2 - urządzenie do kontroli czystości mikrobiologicznej powietrza; cz. 3 - urządzenie do automatycznego badania jałowości próbek biologicznych; cz. 4 - zamrażarka -86 stopni C.
2. W ramach zawieranej z Wykonawcą umowy planowane jest zastosowanie takiego modelu płatności, w którym dostawca zawrze umowę leasingową z bankiem wskazanym przez Zamawiającego. Zamawiający jest na etapie negocjacji biznesowych z potencjalnymi leasingodawcami. Tym samym zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawarcia umowy z Wykonawcą w przypadku nienawiązania współpracy z leasingodawcą do dnia 29.02.2020 r.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu postępowania oraz związania ofertą w przypadku przedłużających się procedur związanych z zawarciem umowy leasingowej.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: dolnośląskie Powiat: Wrocław Miejscowość: Wrocław

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zakup sprzętu laboratoryjnego w ramach leasingu z opcją wykupu: cz. 1 - urządzenie do automatycznej dezynfekcji; cz. 2 - urządzenie do kontroli czystości mikrobiologicznej powietrza; cz. 3 - urządzenie do automatycznego badania jałowości próbek biologicznych; cz. 4 -zamrażarka -86 stopni C.

Przedmiot zamówienia

Dostawa sprzętu laboratoryjnego w ramach leasingu z opcją wykupu: cz. 1 - urządzenie do automatycznej dezynfekcji; cz. 2 - urządzenie do kontroli czystości mikrobiologicznej powietrza; cz. 3 - urządzenie do automatycznego badania jałowości próbek biologicznych; cz. 4 -zamrażarka -86 stopni C.

Kod CPV

38000000-5

Nazwa kodu CPV

Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

Harmonogram realizacji zamówienia

Cz. 1 – urządzenie do automatycznej dezynfekcji - maksymalnie 6 tygodni od daty zawarcia umowy
Cz. 2 - urządzenie do kontroli czystości mikrobiologicznej powietrza - maksymalnie 4 tygodni od daty zawarcia umowy
Cz. 3 - urządzenie do automatycznego badania jałowości próbek biologicznych - maksymalnie 5 tygodni od daty zawarcia umowy
Cz. 4 -zamrażarka -86 stopni C - maksymalnie 12 tygodni od daty zawarcia umowy.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Do udziału w postępowaniu dopuszcza się Oferentów spełniających łącznie następujące kryteria:
• posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnoprawnej w ramach prowadzonej działalności gospodarczej i produktowe na kwotę minimum 200 tysięcy zł;
• posiadają udokumentowane doświadczenie w realizacji dostaw sprzętu laboratoryjnego, w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia.
• którzy będą w stanie dostarczyć sprzęt, odpowiadający stawianym przez Zamawiającego wymaganiom (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego).

Warunki zmiany umowy

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania ofertowego. Jeżeli zmiany będą mogły mieć istotny wpływ na składane w postępowaniu oferty, Zamawiający przedłuży termin składania ofert. Informacja o zmianach zostanie umieszczona tak jak ogłoszenie, na stronie: http://www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego zapytania ofertowego bez podania uzasadnienia oraz do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Kryteria oceny ofert:
• 85% - cena,
• 10% - okres gwarancji sprzętu wraz z okresem wsparcia technicznego w okresie gwarancji (zwiększenie okresu gwarancji oraz wsparcia technicznego ponad wymagane oczekiwania minimalne Zamawiającego, wskazane w opisie przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego (OPZ), maksymalny okres gwarancji jaki może wskazać oferent to 60 miesięcy),
• 5% - termin realizacji zamówienia (od momentu podpisania umowy do momentu uruchomienia sprzętu w siedzibie Zamawiającego).
2. Sposób dokonywania oceny:
• Ocenie i porównaniu poddane zostaną oferty niepodlegające odrzuceniu.
Zamawiający dokona oceny ofert w zakresie kryteriów, o których mowa w pkt VI.2. Zamawiający dokona weryfikacji oraz przypisania punktów dla poszczególnych kryteriów oceny oferty oraz wyliczy Łączną ocenę punktową oferty (P) według następującego wzoru: P = C + S + T, gdzie:
C – oznacza liczbę punktów przyznaną w ramach kryterium Cena oferty;
S - okres gwarancji sprzętu wraz z okresem wsparcia technicznego w okresie gwarancji (zwiększenie okresu gwarancji oraz wsparcia technicznego ponad wymagane oczekiwania minimalne Zamawiającego)
T – Termin realizacji zamówienia
• Zamawiający udzieli zamówienia publicznego temu Wykonawcy, którego oferta nie zostanie odrzucona i otrzyma największą łączną liczbę punktów.
• Wszystkie obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku lub z większą dokładnością umożliwiającą wybór najkorzystniejszej oferty.
• Zamawiający obliczy liczbę punktów za Cenę oferty, dla ofert nieodrzuconych, zgodnie ze wzorem: C = Cmin x 85 / Co, gdzie:
C - liczba punktów przyznana ocenianej ofercie w ramach kryterium Cena oferty;
C min - najniższa cena brutto (wraz z podatkiem VAT) za realizację całego zamówienia zaoferowana w nieodrzuconych ofertach złożonych w postępowaniu;
Co - cena brutto (wraz z podatkiem VAT) za realizację całego zamówienia oferty ocenianej;
85 - waga kryterium „ Cena oferty”.
• Zamawiający oceni nieodrzucone oferty według kryterium okres gwarancji sprzętu wraz z okresem wsparcia technicznego w okresie gwarancji (zwiększenie okresu gwarancji oraz wsparcia technicznego ponad wymagane oczekiwania minimalne Zamawiającego), zgodnie z poniższym wzorem: S = So x 10 / Smax, gdzie:
S - liczba punktów przyznana ocenianej ofercie w ramach kryterium okres gwarancji sprzętu wraz z okresem wsparcia technicznego w okresie gwarancji (zwiększenie okresu gwarancji oraz wsparcia technicznego ponad wymagane oczekiwania minimalne Zamawiającego);
Smax – najdłuższy okres gwarancji sprzętu wraz z okresem wsparcia technicznego w okresie gwarancji (zwiększenie okresu gwarancji oraz wsparcia technicznego ponad wymagane oczekiwania minimalne Zamawiającego ), wykazana przez Oferentów;
So - okres gwarancji sprzętu wraz z okresem wsparcia technicznego w okresie gwarancji (zwiększenie okresu gwarancji oraz wsparcia technicznego ponad wymagane oczekiwania minimalne Zamawiającego)wykazany w ofercie ocenianej;
10 - waga kryterium „okres gwarancji sprzętu wraz z okresem wsparcia technicznego w okresie gwarancji (zwiększenie okresu gwarancji oraz wsparcia technicznego ponad wymagane oczekiwania minimalne Zamawiającego)”.
• Zamawiający obliczy liczbę punktów za Termin realizacji, dla ofert nieodrzuconych, zgodnie ze wzorem: T = Tmin x 5 / To, gdzie:
T - liczba punktów przyznana ocenianej ofercie w ramach kryterium termin realizacji zamówienia;
Tmin – najkrótszy termin realizacji, wykazana przez Oferentów;
To – termin realizacji zamówienia, wykazany w ofercie ocenianej;
5 - waga kryterium „termin realizacji zamówienia”.

Wykluczenia

Wykluczeniu z postępowania podlegają Dostawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Wzór oświadczenia o braku powiązań z Zamawiającym stanowi załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
Wykluczeniu z postępowania podlegają Dostawcy, których oferty są niekompletne i nie zawierają wymaganych załączników (zgodnie z zapisami części V zapytania ofertowego).

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

BIOCELTIX SPÓŁKA AKCYJNA

Adres

Eugeniusza Kwiatkowskiego 4

52-326 Wrocław

dolnośląskie , Wrocław

Numer telefonu

+48602629121

NIP

8992794360

Tytuł projektu

Opracowanie, produkcja i badanie kliniczne leku biologicznego na bazie allogenicznych mezenchymalnych komórek zrębu tkanki tłuszczowej przeznaczonego do leczenia zapalenia stawów u koni.

Numer projektu

POIR.01.01.01-00-0134/19-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

W części: 1 za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 3 złożoną przez Oferenta: Sterimed Sp. z o.o., Ul. Mała 6, lok. 208, 05-300 Mińsk Mazowiecki. Ofertę otrzymano 24.01.2020, godz. 11.08. Cena netto zamówienia 21400 zł.
W części: 2 za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 4 złożoną przez Oferenta: bioMérieux Polska Sp. z o.o., ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa. Ofertę otrzymano 24.01.2020, godz. 11.31. Cena netto zamówienia 16650 zł.
W części: 3 za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 2 złożoną przez Oferenta: Becton Dickinson Polska Sp. z o.o., ul. Osmańska 14, 02-823 Warszawa. Ofertę otrzymano 23.01.2020, godz. 13.16. Cena netto zamówienia 49350 zł.
W części: 4 za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 2 złożoną przez Oferenta: VWR International Sp. Z .o.o., Ul. Limbowa 5, 80-175 Gdańsk. Ofertę otrzymano 22.01.2020, godz. 11.13. Cena netto zamówienia 51289,93 zł.
Liczba wyświetleń: 472