Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe

Data publikacji: 20.12.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 24-01-2020

Numer ogłoszenia

1224201

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Na adres mailowy: biuro.zarzadu@mfo.pl
Osobiście w siedzibie firmy: MFO S.A., Kożuszki Parcel 70A, 96-500 Sochaczew
Pocztą, listem poleconym, przesyłką kurierską na adres firmy: MFO S.A., Kożuszki Parcel 70A, 96-500 Sochaczew – decyduje data wpływu oferty

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

biuro.zarzadu@mfo.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Adam Piekutowski

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

W związku z realizacją projektu pn.: „Opracowanie innowacyjnej technologii wytwarzania kształtownika cienkościennego o podwyższonych parametrach przeznaczonego dla stolarki otworowej, w tym przeciwpożarowej”, nr umowy o dofinansowanie: POIR.01.01.01-00-0825/17, w ramach Działania 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Poddziałanie Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa firma MFO S.A ogłasza zgodnie z zasadą konkurencyjności postępowanie w trybie zapytania ofertowego.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat: sochaczewski Miejscowość: Kożuszki Parcel

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest zakup elementów i podzespołów służących do budowy prototypowej linii produkcyjnej i zamontowane w niej na stałe:
1. Profilarka;
2. Układ napędowy i sterowniczy z systemem bezpieczeństwa;
3. Układ zgrzewania wzdłużnego profili z zabezpieczeniem antykorozyjnym szwu;
4. Układ odcinania nadążnego;
5. Moduł odkładczy/ automatyczny system pakowania;
6. System filtracji oparów i uzdatniania emulsji zapewniającej smarowanie i chłodzenie elementów mechanicznych linii.

Przedmiot zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączonym Zapytaniu ofertowym.

Kod CPV

42000000-6

Nazwa kodu CPV

Maszyny przemysłowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia

n/d

Harmonogram realizacji zamówienia

Planowany termin realizacji:
01.02.2020 r. - 15.03.2021r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Wiedza i doświadczenie

Posiadanie wiedzy i doświadczenia do należytego wykonania zamówienia.

Potencjał techniczny

Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia.

Dodatkowe warunki

• Warunki dostawy – DAP MFO Kożuszki Parcel.
• Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych - rozpatrywane będą tylko oferty kompletne.
• Gotowość wykonania usługi/zamówienia we wskazanych terminach.
• Zamawiający dopuszcza możliwość regulowania faktur zaliczkowych, jednak w kwotach nie większych niż 20% wartości zamówienia po podpisaniu umowy/złożeniu zamówienia.
• Złożenie oświadczenia potwierdzającego spełnienie wszystkich minimalnych wymagań określonych w opisie przedmiotu zamówienia.
• Złożenie specyfikacji urządzeń pozwalającej ocenić spełnianie wymaganych parametrów wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia.
• Dostawca przeprowadzi szkolenie operatorów maszyny i pracowników DUR. Minimalny czas szkolenia – 3 dni robocze. Minimalny zakres szkolenia:
- podstawowe szkolenie BHP;
- podstawowe szkolenie obsługowe;
- szkolenie z zakresu utrzymania dla pracowników DUR.
• Dostawca dostarczy urządzenie spełniające zasadnicze wymagania dla maszyn zawarte w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1228 z późn. zm., a w szczególności:
- oznakowane znakiem CE oraz danymi identyfikującymi producenta i maszynę,
- dołączy instrukcję użytkowania i deklarację zgodności w języku polskim,
- posiadające opisy elementów sterujących w języku polskim,
- oznakowane informacjami bezpieczeństwa (ostrzeżenia, zakazy, nakazy) w języku polskim.
Opis sposobu przygotowania oferty:
• Oferta może być złożona na formularzu ofertowym (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego) lub na formularzu oferenta, wraz z załącznikami i oświadczeniami wyszczególnionymi w jego treści spójnymi z pkt. III niniejszego zapytania ofertowego.
• Oferta powinna zostać sporządzona w języku polskim, w sposób czytelny. Każda oferta musi zawierać nazwę i adres oferenta. Musi być podpisana przez oferenta, przy czym podpis musi być czytelny lub opatrzony pieczęcią imienną. Oferent powinien podać w ofercie cenę za kompletną realizację przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym, a ponadto oferent powinien dołączyć do oferty wszystkie wskazane w treści zapytania ofertowego dokumenty. Oferent w ramach przedkładanych dokumentów powinien także wykazać spełnienie wyżej określonych warunków dopuszczających. Zaoferowana cena powinna uwzględniać wykonanie wszystkich prac i czynności w ramach zamówienia, oraz zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia świadczonego przez okres i na warunkach określonych w ofercie oferenta i Zapytaniu Ofertowym. Cenę należy wyrazić w jednostkach pieniężnych.
• Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, rozpatrywane będą wyłącznie oferty obejmujące pełny zakres przedmiotu zamówienia.
Oferty nie spełniające warunków formalnych i/lub nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone.
Termin dostarczania ofert upływa w dniu 24 stycznia 2020 r.
Termin ważności oferty: minimum 90 dni od daty upływu terminu dostarczenia ofert, tj. od 24 stycznia 2020 r.
Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:
• Zamawiający udzieli zamówienia oferentowi, którego oferta odpowiada wszystkim wyżej wymienionym wymaganiom i uzyska łącznie najwięcej punktów w oparciu o podane wyżej kryteria oceny ofert.
• Kończąc procedurę oceny ofert Zamawiający podejmie decyzję o wyborze najkorzystniejszej oferty i ogłosi wyniki na portalu Baza Konkurencyjności.
• Jeżeli oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się od podpisania umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo złożenia propozycji zawarcia umowy z oferentem, którego oferta będzie najkorzystniejszą spośród pozostałych złożonych ofert
Niniejsze zapytanie ofertowe nie zobowiązuje firmy MFO S.A. do żadnego określonego działania:
• Do podpisania umowy zostanie wybrany oferent, którego oferta zgromadzi największą liczbę punktów. W przypadku zgromadzenia jednakowej liczby punktów przez dwóch lub więcej oferentów realizująca projekt firma MFO S.A. pozostawia sobie prawo swobodnego wyboru z pomiędzy tych oferentów, zastrzegając że kryterium decydującym jest cena.
• MFO S.A. nie może być pociągana do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.
• Zamawiający wymaga zachowania poufności co do zakresu projektu, jego przebiegu oraz rezultatów projektu.
• Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany zapytania ofertowego i formularza ofertowego w przypadku błędów w zapytaniu ofertowym, konieczności dokonania uzupełnień w takim przypadku Zamawiający:
 poinformuje o dokonanej zmianie w sposób właściwy dla upublicznienia niniejszego zapytania ofertowego,
 poinformuje o dokonanej zmianie wszystkich oferentów, którzy dotychczas złożyli oferty;
 wydłuży termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach składanych przez oferentów.
• W trakcie oceny ofert Zamawiający może wzywać oferentów do złożenia wyjaśnień dotyczących złożonych przez nich ofert.
• Kończąc procedurę oceny ofert Zamawiający podejmie decyzję o wyborze najkorzystniejszej oferty.
• Złożenie oferty w ramach Zapytania Ofertowego jest jednoznaczne z zaakceptowaniem zasad określonych w zapytaniu ofertowym.
• Zamawiający ma prawo w uzasadnionych przypadkach do anulowania części lub całości zapytania ofertowego w każdym momencie postępowania.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmiany umowy zawartej w wyniku przeprowadzenia Zapytania Ofertowego, w następujących przypadkach:
a. wystąpienie siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu zamówienia w terminach określonych w umowie;
b. zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy;
c. powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowień przez strony, przy jednoczesnym braku zmiany charakteru umowy;
d. zmiana nie będzie prowadzić do zmiany charakteru umowy, a łączna wartość zmian jest mniejsza niż: 221 000 euro – w przypadku zamówień na dostawy i usługi, i zarazem jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie w przypadku zamówień na usługi lub dostawy;
e. zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
- konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
- wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie;
f. wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca:
- na podstawie postanowień umownych, o których mowa w punktach wyżej
- w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,
- w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców.
g. w razie zwłoki w wykonaniu Umowy:
 Dostawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości:
0,5% wynagrodzenia za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 20% brutto wartości Umowy.
 Ponadto Zamawiający może wyznaczyć Dostawcy dodatkowy termin dostawy pod rygorem odstąpienia od Umowy, jeżeli zwłoka przekracza 30 dni, oraz dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych.
 W przypadku niezrealizowania przedmiotu umowy Dostawca zapłaci karę umowną
w wysokości 20% brutto wartości Umowy i zwróci przekazane zaliczki, a Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Zamawiający w celu potwierdzenia spełnienia w/w warunków wymaga przedłożenia następujących dokumentów:
1) Złożenie oferty zawierającej:
• Nazwę, adres i NIP oferenta
• Datę wystawienia oferty
• Dane pozwalające ocenić ofertę i przyznać punkty w ramach kryteriów
• Termin ważności oferty – minimum 90 dni od zakończenia terminu składania ofert
• Cenę netto i brutto
• Warunki płatności
2) Złożenie na ofercie oświadczeń o następującej treści:
• Wykonawca oświadcza, że zna i akceptuje warunki realizacji zamówienia określone w zapytaniu ofertowym oraz nie wnosi żadnych zastrzeżeń i uwag w tym zakresie.
• Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
• Wykonawca oświadcza że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie umożliwiające prawidłową realizację zamówienia.
• Wykonawca oświadcza, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia we wskazanym terminie.
• Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
• Wykonawca zgadza się na warunki dostawy – DAP MFO Kożuszki Parcel.
• Wykonawca oświadcza, że wykona usługi/zamówienia we wskazanych terminach.
• Wykonawca oświadcza, że złożył ofertę potwierdzającą spełnienie wszystkich minimalnych wymagań określonych w opisie przedmiotu zamówienia.
• Wykonawca oświadcza, iż przeprowadzi szkolenie operatorów maszyny i pracowników DUR. Minimalny czas szkolenia – 3 dni robocze. Minimalny zakres szkolenia:
- podstawowe szkolenie BHP;
- podstawowe szkolenie obsługowe;
- szkolenie z zakresu utrzymania dla pracowników DUR.
• Wykonawca oświadcza, iż dostarczy urządzenie spełniające zasadnicze wymagania dla maszyn zawarte w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1228 z późn. zm., a w szczególności:
- oznakowane znakiem CE oraz danymi identyfikującymi producenta i maszynę,
- dołączy instrukcję użytkowania i deklarację zgodności w języku polskim,
- posiadające opisy elementów sterujących w języku polskim,
- oznakowane informacjami bezpieczeństwa (ostrzeżenia, zakazy, nakazy) w jęz. polskim.
3) Złożenie specyfikacji potwierdzającej spełnienie minimalnych parametrów technicznych.
• Wykonawca oświadcza, że nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
 uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
 pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;
 pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria:
kryteria oceny ofert waga maksymalna liczba punktów
a) cena netto w PLN/EUR* 50% 50
b) termin realizacji zamówienia 20% 20
c) gwarancja na cały przedmiot zamówienia 10% 10
d) serwis 20% 20
* w przypadku oferty podanej w EUR do przeliczenia zostanie zastosowany średni kurs NBP z dnia poprzedzającego sporządzenie protokołu wyboru ofert przez Zamawiającego

Sposób przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:
 Punkty w ramach kryterium ceny netto w PLN/EUR będą przyznawane wg następującej formuły:
A n = C min/C r x 100 x 50%
C min – cena minimalna w zbiorze
C r – cena oferty rozpatrywanej
A n – ilość punktów przyznana ofercie
 Punkty w ramach kryterium termin realizacji zamówienia będą przyznawane wg następującej formuły:
B n = T min/ T r x 100 x 20%
T min – najkrótszy termin w zbiorze (liczony w dniach kalendarzowych od 01.02.2020r.),
T r – terminem realizacji oferty rozpatrywanej (liczony w dniach kalendarzowych od 01.02.2020r.).

 Punkty w ramach kryterium gwarancja będą przyznawane wg następującej formuły:
C n = G r/ G max x 100 x 10%
G max – najdłuższy okres gwarancji w zbiorze
Gr – okres gwarancji oferty rozpatrywanej
C n – ilość punktów przyznana ofercie

 Punkty w ramach kryterium serwis będą przyznawane wg następującej formuły:
a. czas reakcji serwisu (przy jednoczesnym spełnieniu wszystkich poniższych warunków) – 20 pkt.:
 zdalna diagnoza w ciągu 3 h;
 w przypadku awarii mechanicznych przyjazd serwisu w ciągu 24 h
 naprawy urządzenia – do 7 dni roboczych licząc od daty wystąpienia awarii.
b. czas reakcji serwisu (przy nie spełnieniu któregokolwiek z poniższych warunków) – 0 pkt.:
 zdalna diagnoza w ciągu 3 h;
 w przypadku awarii mechanicznych przyjazd serwisu w ciągu 24 h.
 naprawy urządzenia – do 7 dni roboczych licząc od daty wystąpienia awarii.
Punkty z oceny kryterium a) – d) zostaną zsumowane i decydowała będzie ocena łączna (suma zdobytych punktów). Oferta na realizację zamówienia może uzyskać maksymalnie 100 pkt. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy oferentowi, którego oferta uzyska największą liczbę punktów.

Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:
• Zamawiający udzieli zamówienia oferentowi, którego oferta odpowiada wszystkim wyżej wymienionym wymaganiom i uzyska łącznie najwięcej punktów w oparciu o podane wyżej kryteria oceny ofert.
• Kończąc procedurę oceny ofert Zamawiający podejmie decyzję o wyborze najkorzystniejszej oferty i ogłosi wyniki na portalu Baza Konkurencyjności.
• Jeżeli oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się od podpisania umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo złożenia propozycji zawarcia umowy z oferentem, którego oferta będzie najkorzystniejszą spośród pozostałych złożonych ofert

Wykluczenia

Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które są powiązane osobowo lub kapitałowo z MFO S.A. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązanie między MFO S.A. lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu MFO S.A. lub osobami wykonującymi w imieniu MFO S.A. czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;
5) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób;
Potwierdzeniem braku powiązań kapitałowych lub osobowych jest złożenie przez oferenta oświadczenia o braku występowania w/w powiązań na formularzu ofertowym (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego) lub formularzu oferenta.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

MFO SPÓŁKA AKCYJNA

Adres

96-500 Kożuszki-Parcel

mazowieckie , sochaczewski

Numer telefonu

607110155

NIP

8371605871

Tytuł projektu

Opracowanie innowacyjnej technologii wytwarzania kształtownika cienkościennego o podwyższonych parametrach przeznaczonego dla stolarki otworowej, w tym przeciwpożarowej

Numer projektu

POIR.01.01.01-00-0825/17-00

Inne źródła finansowania

n/d

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

APS Automatyka Przemysłowa Serwis A. i E. Durańscy, Z. i M. Gmaj Sp. j. z siedzibą w Pruszkowie 05-800, ul. Stanisława 12;
Data wpływu: 24.01.2020 r.
Kwota oferty - 8.900.000 PLN/netto.
Liczba wyświetleń: 191