Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 27/WSH/EFS_IK/2019 dot. dostawy i montażu mebli do Laboratorium na Kierunku Filologia Angielska i Zarządzanie: Laboratorium językowe

Data publikacji: 20.12.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 21-01-2020

Numer ogłoszenia

1224190

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferty należy składać do 21.01.2020r. do godz. 10.00 w jeden z trzech możliwych sposobów określonych przez Zamawiającego:
a) listem/przesyłką kurierską na adres Zamawiającego: Wyższa Szkoła Humanitas, ul. Kilińskiego 43, 41 – 200 Sosnowiec z danymi Wykonawcy zapisanymi w lewym górnym rogu koperty oraz z dopiskiem zawartym pod adresem Zamawiającego „ZO nr 27/WSH/EFS_IK/2019”.
b) osobiście: Wyższa Szkoła Humanitas, ul. Kilińskiego 43, 41 – 200 Sosnowiec, Biuro Projektów, II piętro - pokój nr 205,
c) drogą mailową na adres: zapytaniaofertowe@humanitas.edu.pl (w temacie wiadomości proszę wpisać: „ZO nr 27/WSH/EFS_IK/2019”
2. W każdym z trzech wymienionych w pkt. 1 sposobów, o przyjęciu oferty celem jej rozpatrzenia, decyduje data i godzina jej wpływu do Zamawiającego.
3. Oferta przesłana po terminie określonym w pkt. 1, nie będzie rozpatrywana.
4. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może dokonać zmiany oferty poprzez:
a) złożenie zamawiającemu oświadczenia o wycofaniu oferty i następnie złożenie nowej oferty,
b) złożenie oświadczenia o zmianie treści oferty wraz z załącznikiem, który będzie stanowił integralna część złożonej oferty.
5. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może wycofać ofertę, poprzez złożenie oświadczenia o wycofaniu oferty. Oświadczenie o wycofaniu lub zmianie oferty winno być opakowane tak, jak oferta, a opakowanie winno zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem: „WYCOFANIE” lub „ZMIANA”. Do oświadczenia o wycofaniu lub zmianie oferty wykonawca musi dołączyć stosowne dokumenty, potwierdzające, że oświadczenie to zostało podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

zapytaniaofertowe@humanitas.edu.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Izabela Rusin – Dyrektor Biura Projektów

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż mebli do Laboratorium na Kierunku Filologia Angielska i Zarządzanie: Laboratorium językowe, które będą stanowiły wyposażenie ww. Laboratorium użytkowane podczas praktycznych zajęć dydaktycznych w Wyższej Szkole Humanitas.
2. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia zostaną dostarczone:

Lp. Nazwa wyposażenia
1 Biurko typ 1
2 Biurko typ 2
3 Biurko typ 3
4 Dostawka
5 Krzesła

3. Każdy element wyposażenia musi być odpowiednio zabezpieczony (zabezpieczenie chroniące przed uszkodzeniem w czasie transportu), nie może również nosić śladów użytkowania.
4. Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony i zamontowany na terenie Wyższej Szkoły Humanitas.
5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w Załączniku nr 1 do niniejszego Zapytania Ofertowego.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Meble

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: Sosnowiec Miejscowość: Sosnowiec

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Wyższa Szkoła Humanitas ogłasza zapytanie ofertowe dot. dostawy i montażu mebli do Laboratorium na Kierunku Filologia Angielska i Zarządzanie: Laboratorium językowe na potrzeby realizacji projektu nr POWR.03.05.00-00-Z006/18 pt. „Innowacyjne Kształcenie w Wyższej Szkole Humanitas”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014 - 2020, , zwanego dalej w treści Zapytania Ofertowego projektem.

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż mebli do Laboratorium na Kierunku Filologia Angielska i Zarządzanie: Laboratorium językowe, które będą stanowiły wyposażenie ww. Laboratorium użytkowane podczas praktycznych zajęć dydaktycznych w Wyższej Szkole Humanitas.
2. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia zostaną dostarczone:

Lp. Nazwa wyposażenia
1 Biurko typ 1
2 Biurko typ 2
3 Biurko typ 3
4 Dostawka
5 Krzesła

3. Każdy element wyposażenia musi być odpowiednio zabezpieczony (zabezpieczenie chroniące przed uszkodzeniem w czasie transportu), nie może również nosić śladów użytkowania.
4. Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony i zamontowany na terenie Wyższej Szkoły Humanitas.
5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w Załączniku nr 1 do niniejszego Zapytania Ofertowego.

Kod CPV

39100000-3

Nazwa kodu CPV

Meble

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Nie dotyczy

Harmonogram realizacji zamówienia

1. Termin wykonania zamówienia do 60 dni od dnia podpisania umowy
2. Co najmniej na 5 dni roboczych przed planowaną dostawą Wykonawca zgłosi Zamawiającemu (mailowo lub osobiście w formie pisemnej) gotowość do dostarczania przedmiotu zamówienia.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. Posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędną do wykonania zamówienia.
Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca w przeciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonał należycie min. 2 dostawy polegające na dostawie mebli i/lub krzeseł wartości co najmniej 7 000,00 zł brutto każda.
Jeżeli wymagane kwoty, wyrażone będą w innej walucie niż PLN, Zamawiający dokona ich przeliczenia na PLN według średniego kursu NBP na dzień, w którym opublikowano ogłoszenie o zamówieniu w Bazie Konkurencyjności. Jeżeli w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Bazie Konkurencyjności, Narodowy Bank Polski nie opublikuje tabeli kursów walut, Zamawiający przyjmie kurs przeliczeniowy według ostatniej tabeli kursów NBP, opublikowanej przed dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Bazie Konkurencyjności.
2. Nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
Z możliwości realizacji zamówienia WYŁĄCZONE są osoby/podmioty, które powiązane są osobowo lub kapitałowo z Wyższą Szkołą Humanitas z siedzibą w Sosnowcu, ul. Kilińskiego 43.
Przez powiązanie osobowe lub kapitałowe rozumie się:
a) uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO
c) pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawanie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze Wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Potencjał techniczny

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

Dodatkowe warunki

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian w zakresie umowy zawartej z Wykonawcą, dotyczących:
a. terminu wykonania zlecenia,
b. modyfikacji przedmiotu zamówienia w wyniku konsultacji przeprowadzonych z Wykonawcą, które będą miały pozytywny wpływ na jakość realizacji umowy i jakość przedmiotu zamówienia,
c. zmian opisanych w rozdz. 6.5.2 punkt 20 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS, FS na lata 2014-2020 z dn. 22 sierpnia 2019.
2. Wprowadzenie zmian w umowie z Wykonawcą, o których mowa w ustępie 1., wymaga formy pisemnej.
3. Wprowadzone zmiany, o których mowa w ustępie 1., nie będą prowadziły do zmiany charakteru umowy.
4. Wprowadzenie zmian do umowy we wskazanych w ustępie 1. obszarach jest dopuszczalne w przypadku:
a. wydłużeniu terminu realizacji projektu;
b. konieczności zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć;
c. wystąpienia okoliczności będących wynikiem działania siły wyższej;
d. zmiany istotnych regulacji prawnych;
e. w wyniku zmian umowy o dofinansowanie;
f. zmian opisanych w rozdz. 6.5.2 punkt 20 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS, FS na lata 2014-2020 z dn. 22 sierpnia 2019.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Kompletna oferta powinna zawierać:
a. Załącznik 1: Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
b. Załącznik 2: Formularz Ofertowy wraz z referencjami
c. Załącznik 3: Oświadczenie Wykonawcy
d. Załącznik 4: Wykaz dostaw
e. Pełnomocnictwo – jeżeli dotyczy
f. Dokumenty (karty katalogowe/atesty/certyfikaty) potwierdzające spełnianie parametrów określonych w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia.

Zamówienia uzupełniające

Nie dotyczy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Ocenie przez Zamawiającego poddane zostaną wyłącznie oferty, które nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
2. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału
w postępowaniu.
3. Oferty zostaną poddane ocenie Komisji wg następujących kryteriów ich wag:
a) Cena – 80%
b) Serwis – 8%
c) Okres gwarancji – 12%
4. Sposób oceny - punktacja:

a) Kryterium 1 – Cena oferty (80%)
Kryterium będzie weryfikowane na podstawie danych zamieszczonych w formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego.
Punkty za kryterium nr 1 zostaną obliczone wg następującego wzoru:

Cena najtańszej oferty x 80 = ilość punktów
Cena badanej oferty

CENA OFERTY:
• ceną oferty jest kwota brutto wymieniona w formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik 2 do zapytania ofertowego,
• cena oferty musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zapytania ofertowego oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji umowy. Oznacza to, że Wykonawca skalkulował wszystkie potencjalne ryzyka, jakie mogą wystąpić przy realizacji przedmiotu umowy oraz że przewidział właściwą organizację dla bezpiecznego, poprawnego i terminowego zrealizowania przez Wykonawcę zakresu rzeczowego przedmiotu umowy,
• wszystkie wartości cenowe w ramach niniejszego postępowania mają być określone w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, jeżeli obliczana cena ma więcej miejsc po przecinku należy ją zaokrąglić w ten sposób, że cyfry od 1 do 4 należy zaokrąglić w dół, natomiast cyfry od 5 do 9 należy zaokrąglić w górę,
• jeżeli cena oferty, w tym również cena jednostkowa, wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na Wykonawcy,
• Maksymalna ilość punktów do zdobycia w oparciu o to kryterium to 80 punktów.

b) Kryterium 2 – Serwis (8%)
Poprzez serwis należy rozumieć usunięcie wady w miejscu użytkowania mebli/krzeseł lub dostarczenie mebli /krzeseł / elementu zastępczego.
Serwis będzie oceniany na podstawie wskazanej w Załączniku nr 2 liczby dni roboczych w jakich zrealizowane zostaną działania serwisowe od dnia zgłoszenia wady.
Maksymalny wymagany przez Zamawiającego czas serwisu wynosi 5 dni roboczych od daty zgłoszenia. Czas serwisu należy PODAĆ W DNIACH ROBOCZYCH w Formularzu oferty - Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.
W przypadku braku wskazania w Formularzu ofertowym czasu serwisu Zamawiający uzna, że Oferent wskazał maksymalny dopuszczalny czas serwisu, tj. 5 dni roboczych. W przypadku wskazania przez oferenta czasu serwisu dłuższego niż maksymalny oferta zostanie odrzucona.
W kryterium nr 2 punkty zostaną przyznane wg następujących zasad:

Czas serwisu Liczba punktów
5 dni roboczych 0 punktów
4 dni robocze 2 punkty
3 dni robocze 4 punkty
2 dni robocze 6 punktów
1 dzień roboczy 8 punktów
Maksymalna ilość punktów do uzyskania w tym kryterium – 8 punktów.

c) Kryterium 3 – Okres gwarancji na przedmiot zamówienia (12%)
Okres gwarancji będzie oceniany na podstawie wskazanego w Załączniku nr 2 czasu gwarancji, minimalny okres gwarancji będzie wynosić 24 pełne miesiące liczone od daty odbioru przedmiotu zamówienia (tj. dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu zdawczo-odbiorczego. W przypadku braku wskazania w Formularzu ofertowym okresu gwarancji lub wskazania więcej niż jednej opcji Zamawiający uzna, że Wykonawca wskazał minimalny dopuszczalny okres gwarancji, tj. 24 miesiące. W przypadku wskazania przez oferenta okresu gwarancji krótszego niż minimalny oferta zostanie odrzucona.
Punkty za kryterium nr 3 zostaną przyznane w następujący sposób:

Okres gwarancji Liczba punktów
udzielenie gwarancji na okres 24 miesięcy 0 punktów
udzielenie gwarancji na okres 36 miesięcy 6 punktów
udzielenie gwarancji na okres 48 miesięcy 12 punktów

Maksymalna ilość punktów do uzyskania w tym kryterium – 12 punktów.
5. Maksymalna liczba punktów, którą może uzyskać oferta wynosi 100 punktów.
6. W celu uzyskania dodatkowych punktów Wykonawca musi uzupełnić tabelę stanowiącą Załącznik 2 do niniejszego Zapytania Ofertowego – pkt. 2 i 3.
7. Załącznik nie podlega uzupełnieniu. Punkty zostaną przyznane na podstawie wypełnionej tabeli.
8. W przypadku braku wskazania czasookresu gwarancji i serwisu w sposób wskazany powyżej Zamawiający przyzna 0,00 pkt w ramach kryterium nr 2 i 3.
9. Kryterium 2 i 3 nie mają charakteru obligatoryjnego.

Wykluczenia

Z możliwości realizacji zamówienia WYŁĄCZONE są osoby/podmioty, które powiązane są osobowo lub kapitałowo z Wyższą Szkołą Humanitas z siedzibą w Sosnowcu, ul. Kilińskiego 43.
Przez powiązanie osobowe lub kapitałowe rozumie się:
a) uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO
c) pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawanie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze Wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

WYŻSZA SZKOŁA HUMANITAS

Adres

Jana Kilińskiego 43

41-200 Sosnowiec

śląskie , Sosnowiec

Numer telefonu

323631200

Fax

323631207

NIP

6442446977

Tytuł projektu

Innowacyjne Kształcenie w Wyższej Szkole Humanitas

Numer projektu

POWR.03.05.00-00-Z006/18-00
Liczba wyświetleń: 221