Strona główna
Logo unii europejskiej

Zakup usługi/ Purchase of service

Data publikacji: 20.12.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 24-01-2020

Numer ogłoszenia

1224175

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Zakres usługi został zaktualizowany. /Scope of service has been updated.
Kupujący dodał dodatkowy test "RTase test (F-PERT) " jako punkt 2.3.15 i punkt 3.3.8 w opisie zakresu usługi./ Buyer add additional test " RTase test (F-PERT) " as a point 2.3.15 and point 3.3.8 to the scope of service.

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy złożyć pocztą elektroniczną na podany adres e-mail, w pliku zabezpieczonym przed edycją np. pdf. Oferta w tytule wiadomości powinna zawierać numer AP/V/1224175/3177/2019. Dostawca przed upływem terminu do składania ofert ma prawo: • wycofać ofertę poprzez złożenie pisemnego powiadomienia drogą opisaną dla składania ofert • zmienić ofertę - powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad jak składana oferta, z informacją o aktualizacji oferty.

W toku dokonywania oceny złożonych Ofert, Zamawiający może żądać udzielenia przez Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich Ofert. Termin na złożenie wyjaśnień wskazany będzie w wiadomości przesłanej do Oferenta (min. 2 dni robocze od otrzymania wezwania do wyjaśnień). W toku dokonywania oceny złożonych Ofert Zamawiający może wezwać Oferentów do jednokrotnego uzupełnienia dokumentów Termin na złożenie uzupełnień wskazany będzie w wiadomości przesłanej do Oferenta (min. 2 dni robocze od otrzymania wezwania).
Niezłożenie wyjaśnień i / lub uzupełnienia dokumentów w nakreślonym przez Zamawiającego terminie oraz w wymaganej formie będzie podstawą do odrzucenia Oferty.

ENGLISH VERSION IS AVAILABLE IN ATTACHMENT NO.2

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

agata.polgesek@polpharmabiologics.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Agata Półgęsek

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 510 992 043

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. RCB safety testing for MCB/WCB GMP manufacturing purposes
2. GMP Master Cell Bank manufacturing with safety testing and characterization
3. GMP Working Cell Bank manufacturing with safety testing and characterization
4. GMP MCB and WCB storage

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: pomorskie Powiat: Gdańsk Miejscowość: Gdańsk

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Continuation of research on the “Development of an innovative form of medicine containing a monoclonal antibody for use in the treatment of non-specific enteritis” Task 1.1 “R&D projects for enterprises” under 1st Priority axis: “Support for the conduct of R&D work by enterprises” of the Smart Growth Operational Programme, 2014-2020.

Przedmiot zamówienia

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA ZNAJDUJĄ SIĘ W ZAŁĄCZNIKU NR 2 / DETAILED SCOPE OF SERVICE SPECIFIED IN ATTACHMENT NO. 2

Kod CPV

85100000-0

Nazwa kodu CPV

Usługi ochrony zdrowia

Harmonogram realizacji zamówienia

Q1 2020 - Q4 2020.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a Oferentem, polegające w szczególności na: • Uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, • Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, • Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, • Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Dodatkowe warunki

Sposób przygotowania oferty: • każdy Dostawca może złożyć tylko jedną ofertę, • oferta powinna być sporządzona w języku polskim lub angielskim, • oferta musi zawierać: cenę netto lub wartość netto skalkulowaną na potrzeby zapytania ofertowego, termin realizacji przedmiotu zamówienia (wyrażony w dniach/tygodniach), warunki i termin płatności (wyrażony w dniach), oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym (zgodnie z załącznikiem dołączonym do zapytania) • jeśli ceny na ofercie będą wyrażone w innej walucie niż złoty polski to będą one przeliczane przy zastosowaniu średniego kursu sprzedaży ogłaszanego przez NBP, obowiązującego w dniu wystawienia oferty. Brak jakichkolwiek z wyżej wymienionych elementów będzie skutkować odrzuceniem oferty (po uwzględnieniu jednokrotnej możliwości uzupełnienia złożonych dokumentów), • oferta może dodatkowo zawierać: nazwę i adres Dostawcy, numer zapytania ofertowego, nazwę i numer katalogowy produktu, cenę katalogową netto, • Kupujący nie dopuszcza składania ofert częściowych. Termin ważności oferty wynosi nie mniej niż 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z dniem złożenia oferty. Dostawca pozostanie związany ostateczną ofertą z Kupującym przez cały okres realizacji zamówienia. Dostawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Kupujący nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. Dostawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: • za opóźnienie w terminie dostawy przedmiotu zamówienia, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, o ile opóźnienie nie wynika z winy Kupującego, • Dostawca wyraża zgodę na potrącenie kwoty kar umownych bezpośrednio przy zapłacie faktury VAT dotyczącej realizacji dostawy. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.
Kupujący zastrzega sobie prawo: • do unieważnienia lub zamknięcia postępowania, na każdym jego etapie bez podania przyczyny, • nie dokonywać wyboru żadnej ze złożonych ofert, • zmienić lub uzupełnić dokumenty wchodzące w skład zapytania ofertowego, które staną się jego integralną częścią, • przedłużyć termin składania ofert. Przy czym z powyższych tytułów nie przysługuje Oferentowi w stosunku do Zamawiającego żadne roszczenie odszkodowawcze.

W przypadku wprowadzenia zmiany w Zapytaniu Ofertowym, informacja o tym fakcie zostanie ogłoszona niezwłocznie w taki sam sposób jak zostało upublicznione Zapytanie Ofertowe. Informacja w tej sprawie zostanie również przesłana do Oferentów, którzy złożyli Ofertę przed dokonaniem zmiany. W przypadku wprowadzenia zmiany do Zapytania Ofertowego termin na składanie Ofert zostanie wydłużony o czas niezbędny do wprowadzenia zamian w Ofertach, jeżeli będzie to konieczne z uwagi na zakres wprowadzonych zmian. Zamawiający nie przewiduje publicznego rozpatrzenia Ofert. W przypadku nie przystąpienia do zawarcia Umowy przez Oferenta, który złożył najkorzystniejszą Ofertę, Zamawiający zastrzega sobie prawo do podpisania Umowy z kolejnym Oferentem, który uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów bez przeprowadzania ponownego Postępowania Ofertowego. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania protestów i odwołań.


Dodatkowo informujemy, że z dniem 10.09.2019 został nałożony obowiązek na Zamawiającego publikowania informacji o wybranym Wykonawcy wraz z wartością Zamówienia.

Warunki zmiany umowy

Kupujący zastrzega sobie możliwość zmiany umowy zawartej z podmiotem wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia z następujących powodów: • zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć oraz wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie, • wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca w wyniku połączenia, podziału przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy oraz / lub w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawcy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji z wszystkimi Oferentami którzy zostali ocenieni i spełnili kryteria formalne.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Wymagane dokumenty: oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym (zgodnie z załącznikiem dołączonym do zapytania),

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria oceny ofert: cena – 60%, jakość– 40%.
Do porównania ofert będzie brana cena netto. Najkorzystniejszą ofertą zostanie wybrana ta, z najwyższą liczbą uzyskanych punktów, obliczaną według poniższego wzoru: C = - Cena najtańszej oferty/Oferowana cena x 60pkt, Q(Jakość) =liczba punktów uzyskanych w kryterium "Jakość" (1 pkt – GMP/GLP certyfikat lub GLP certyfikat), 0,5 – GLP certyfikat, 0 pkt - brak przynajmniej jednego z wymaganych punktów x 40 pkt. . Wyniki działań matematycznych, dokonywanych przy ocenie badania ofert podlegają zaokrągleniu do drugiego miejsca po przecinku. Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru: L = C + Q gdzie: L – całkowita liczba punktów, C – punkty uzyskane w kryterium „Cena”, Q – punkty uzyskane w kryterium „Jakość". Kupujący wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym. Informację o wynikach postępowania Kupujący umieści w Bazie Konkurencyjności.

Opis kryterium oceny:

Cena – oznacza wartość zamówienia netto lub w przypadku dopuszczenia ofert częściowych wartość pozycji netto.
Jakość– oznacza potwierdzenie jakości na podstawie dostarczonych ważnych certyfikatów GMP oraz/albo GLP.

Wykluczenia

Do oceny ofert brane będą pod uwagę tylko oferty spełniające w całości wymagania określone w punkcie "Przedmiot zamówienia" i "Dodatkowe warunki". Kupujący posiada prawo do odrzucenia oferty, jeśli oferta jest niekompletna lub niezgodna z zapytaniem.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

POLPHARMA BIOLOGICS SPÓŁKA AKCYJNA

Adres

Trzy Lipy 3

80-172 Gdańsk

pomorskie , Gdańsk

Numer telefonu

785 830 802

NIP

9571112470

Tytuł projektu

Opracowanie innowacyjnej postaci leku zawierającego przeciwciało monoklonalne do stosowania w leczeniu nieswoistych stanów zapalnych jelit

Numer projektu

POIR.01.01.01-00-0792/18-00
Liczba wyświetleń: 96