Strona główna
Logo unii europejskiej

„Zakup i dostawa nietrwałych materiałów laboratoryjnych”

Data publikacji: 20.12.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 21-01-2020

Numer ogłoszenia

1224167

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferty należy złożyć do 21.01.2020 r. do godz. 14:00.
2. Ofertę należy złożyć w siedzibie Biura Projektu Zamawiającego przy ul. Duńskiej 11,
54-427 Wrocław osobiście lub drogą pocztową. Biuro Projektu czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00
do 15:00. Data wpływu oferty do Zamawiającego zostanie potwierdzona datownikiem.
3. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie, którą należy opisać następująco:
Nazwa Oferenta: ……………………….
Adres Oferenta: …………………………
Dane osoby kontaktowej (imię, nazwisko, nr telefonu, e-mail): ………………………………………….
AptaMLN/01/2019 „ Zakup i dostawa nietrwałych materiałów laboratoryjnych”.
Nie otwierać przed dniem: 21.01.2020r. godz. 14:00
4. Oferty, które wpłyną po terminie zostaną zwrócone do Oferentów bez ich oceny, jako nieważne.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Dorota Trznadel, d.trznadel@purebiologics.com

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

790 870 001

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup i dostawa nietrwałych materiałów laboratoryjnych.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: dolnośląskie Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest zapewnienie nietrwałych materiałów laboratoryjnych niezbędnych do realizacji projektu pt.: „Opracowanie nowej metody terapeutycznej czerniaka opartej na nośniku aptamerowym” nr POIR.04.01.01-00-0009/19 , przedstawionych w Formularzu oferty, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup i dostawa nietrwałych materiałów laboratoryjnych
niezbędnych do realizacji projektu pt.: „Opracowanie nowej metody terapeutycznej czerniaka opartej na nośniku aptamerowym”
nr POIR.04.01.01-00-0009/19 , przedstawionych w Formularzu oferty, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego.

Kod CPV

33696500-0

Nazwa kodu CPV

Odczynniki laboratoryjne

Harmonogram realizacji zamówienia

Realizacja zamówienia rozpocznie się od daty zgodnej z umową i będzie trwała do 30.11.2020r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Ocena formalna – dokonana zostanie na podstawie załączników i oświadczeń o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt. II.3. Oferty, które nie spełnią chociaż jednego warunku opisanego w punkcie II.3. zostaną odrzucone.
2. Zamawiający będzie oceniał oferty, które nie podlegają odrzuceniu, złożone przez Oferentów, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania, według następujących kryteriów:

a. Kryterium - Cena – waga 90 pkt
Ilość punktów za kryterium cena zostanie obliczona przy uwzględnieniu ofert ważnych (nie odrzuconych), złożonych przez Oferentów nie wykluczonych z postępowania w/g poniższego wzoru (licząc do dwóch miejsc po przecinku):
Ilość pkt. = (cena oferowana minimalna zł. netto/ cena oferty badanej zł. netto) x 90 pkt.

b. Kryterium – Termin dostawy – waga 10 pkt
Ilość punktów za kryterium, zostanie przyznana w/g poniższych wytycznych:
21 dni - 0 pkt.
14 dni - 5 pkt.
7 dni - 10 pkt.
Termin dostawy ustala Oferent w formularzu oferty (Załącznik nr 1) w punkcie 5c na podstawie opisu w niniejszym zapytaniu (II.2.2.2).
3. Do oceny kryterium cena będą brane pod uwagę ceny oferty netto.
4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, spośród ofert spełniających warunki określone
w pkt. II.2.3, II.3, II.4, która uzyska najwyższą liczbę punktów określoną do 2 miejsc po przecinku.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

PURE BIOLOGICS SPÓŁKA AKCYJNA

Adres

Duńska 11

54-427 Wrocław

dolnośląskie , Wrocław

Numer telefonu

531 502 253

NIP

8943003192

Tytuł projektu

Opracowanie nowej metody terapeutycznej czerniaka opartej na nośniku aptamerowym

Numer projektu

POIR.04.01.01-00-0009/19-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Pakiet nr 1- BIOANALYTIC Maciej Stopa, ul.Piekarnicza 5, 80-126 GDAŃSK, data wpłynięcia:21.01.2020, cena: 12 414,60 PLN netto;
Pakiet nr 2- VWR International Sp. z o.o., ul.Limbowa 5, 80-175 GDAŃSK, data wpłynięcia:20.01.2020, cena: 3 878,96 PLN netto;
Pakiet nr 3- BIOANALYTIC Maciej Stopa, ul.Piekarnicza 5, 80-126 GDAŃSK, data wpłynięcia:21.01.2020, cena: 26 774,80 PLN netto;
Pakiet nr 4- BIOANALYTIC Maciej Stopa, ul.Piekarnicza 5, 80-126 GDAŃSK, data wpłynięcia:21.01.2020, cena: 8 157,60 PLN netto;
Liczba wyświetleń: 182