Strona główna
Logo unii europejskiej

Przedmiotem zamówienia jest zakup środków trwałych: - dozownika grawimetrycznego (2 szt.) do wtryskarki o sile zamknięcia formy do 450 ton, - dozownika grawimetrycznego (1 szt.) do wtryskarki o sile zamknięcia formy 850 ton.

Data publikacji: 19.12.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 21-01-2020

Numer ogłoszenia

1224047

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta może być złożona:
• elektronicznie na adres: robert.sowa@bentom.pl
lub
• osobiście lub przesyłką pocztową / kurierską na adres siedziby firmy: BENTOM S.A., ul. Piaskowa 1 B, 62-028 Koziegłowy.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

robert.sowa@bentom.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Robert Sowa

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 607 631 932

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup środków trwałych:
- dozownika grawimetrycznego (2 szt.) do wtryskarki o sile zamknięcia formy do 450 ton,
- dozownika grawimetrycznego (1 szt.) do wtryskarki o sile zamknięcia formy 850 ton.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: wielkopolskie Powiat: poznański Miejscowość: Koziegłowy

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zamówienie planowane jest w ramach Projektu pt.:„Podwyższenie konkurencyjności poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań przez BENTOM S.A. z miejscowości Koziegłowy”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Oś priorytetowa 1: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka
Działanie 1.5: Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw
Poddziałanie 1.5.2: Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup środków trwałych:
- dozownika grawimetrycznego (2 szt.) do wtryskarki o sile zamknięcia formy do 450 ton,
- dozownika grawimetrycznego (1 szt.) do wtryskarki o sile zamknięcia formy 850 ton.
Zamówienie dotyczy fabrycznie nowych środków trwałych.

Kod CPV

38547000-1

Nazwa kodu CPV

System dozymetryczny

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: maksymalny termin 8 tygodni od dnia podpisania umowy pomiędzy Stronami do dnia dostawy do siedziby Zamawiającego.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Wykonawca powinien posiadać uprawnienia do prawidłowego wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Warunek ten uważa się za spełniony, jeśli Wykonawca złoży stosowne oświadczenie w przedmiotowym zakresie zawarte w treści formularza oferty, stanowiącego załącznik do niniejszego Zapytania Ofertowego.

Wiedza i doświadczenie

Wykonawca powinien posiadać wiedzę i doświadczenie umożliwiające prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia. Warunek ten uważa się za spełniony, jeśli Wykonawca złoży stosowne oświadczenie, iż posiada wiedzę i doświadczenie umożliwiające prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia, zawarte w treści formularza oferty, stanowiącego załącznik do niniejszego Zapytania Ofertowego.

Potencjał techniczny

Wykonawca powinien dysponować odpowiednim potencjałem technicznym do prawidłowego wykonania zamówienia. Warunek ten uważa się za spełniony, jeśli Wykonawca złoży stosowne oświadczenie, iż dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, zawarte w treści formularza oferty, stanowiącego załącznik do niniejszego Zapytania Ofertowego.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Wykonawca powinien dysponować odpowiednim oraz osobami zdolnymi do prawidłowego wykonania zamówienia. Warunek ten uważa się za spełniony, jeśli Wykonawca złoży stosowne oświadczenie, iż dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, zawarte w treści formularza oferty, stanowiącego załącznik do niniejszego Zapytania Ofertowego.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykonawca powinien znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia. Warunek ten uważa się za spełniony, jeśli Wykonawca złoży stosowne oświadczenie, iż jego sytuacja ekonomiczna i finansowa umożliwia prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia, zawarte w treści formularza oferty, stanowiącego załącznik do niniejszego Zapytania Ofertowego.

Dodatkowe warunki

1. Spełnienie wymagań technicznych oraz wymogów formalnych opisanych w Zapytaniu Ofertowym.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
4. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą do 29.02.2020 r. Złożenie oferty jest jednoznaczne z tym, że Wykonawca jest związany ofertą do końca terminu jej ważności. Oferent jest zobowiązany do podpisania umowy dostawy z Zamawiającym nie później niż do upływu terminu ważności oferty.
5. Wybrany oferent zobowiązuje się do archiwizowania dokumentacji związanej z Projektem minimum do 31.12.2027 roku, w szczególności dotyczy to: przedstawionych ofert, kopii faktur, protokołów dostawy towarów lub wykonania usług, udzielonych gwarancji i certyfikatów, dokumentów równoważnych. Firmy oferentów mogą być poddane w okresie obowiązkowej archiwizacji kontrolom instytucji udzielającej ich klientowi dotacji na realizację projektu.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający zastrzega możliwość dokonania istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy pod warunkiem, że zmiany te podyktowane są okolicznościami, które mogą mieć wpływ na prawidłową realizację niniejszego zamówienia. Wszelkie zmiany w umowie, która zostanie zawarta w wyniku postępowania, wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności. W szczególności, Wykonawca może wystąpić pisemnie o zmianę harmonogramu realizacji zamówienia. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę wyłącznie w przypadku wystąpienia siły wyższej lub warunków uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej, w tym zgodnie z wymaganymi normami technologicznymi i parametrami określonymi w SIWZ. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego, pisemnego informowania Zamawiającego o wszystkich okolicznościach mogących mieć wpływ na prawidłową i terminową realizację przedmiotu umowy, nie później niż w terminie 5 dni po zaistnieniu danej okoliczności.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Wypełniony Formularz Oferty, stanowiący załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego z załącznika lub Formularz Oferty zawierający wszystkie informacje zawarte we wzorze formularza umożliwiające ich ocenę w oparciu o kryteria oceny ofert. Oferty powinny zawierać wycenę z uwzględnieniem podziału wskazanego w części „Przedmiot zamówienia”.
2. Wypełnione Oświadczenie o braku powiązań osobowych / kapitałowych, stanowiące załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego z załącznika.
3. Wypełnione Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, stanowiące załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego z załącznika.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria i wagi:

Kryteria punktowe:

• Cena netto:
waga kryterium: 95%
Punkty w ramach kryterium „cena netto” zostaną wyliczone zgodnie z poniższym wzorem:
C = Cena minimalna / Cena oferowana x 95% x 100
gdzie:
C – ilość punktów przyznanych danej ofercie w kryterium „cena netto”
Cena minimalna – najniższa cena spośród wszystkich złożonych ofert
Cena oferowana – cena wskazana przez oferenta
Cena ofertowa to wartość netto wyrażona w polskich złotych, za którą Oferent zobowiązuje się wyko-nać całość przedmiotu zamówienia.
Cena ofertowa powinna zostać określona z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.

• Gwarancja:
waga kryterium: 5%
Punkty w ramach kryterium „gwarancja” zostaną wyliczone zgodnie z poniższym wzorem:
G = okres gwarancji oferowany (oceniany) / okres gwarancji maksymalny wśród ofert x 5% x 100
gdzie:
G – ilość punktów przyznanych danej ofercie w kryterium „gwarancja”
Gwarancja oferowana – okres gwarancji przedstawiony w badanej ofercie,
Gwarancja maksymalna – okres gwarancji maksymalny spośród wszystkich złożonych ofert.
Okres gwarancji określony w formularzu oferty winien być wyrażony jako liczba pełnych miesięcy.
W przypadku ww. kryterium ocenie poddany zostanie termin gwarancji na środek trwały będący przedmiotem zamówienia w pełnym zakresie, liczony od daty podpisania protokołu odbioru.

Wyniki wszystkich obliczeń dokonywanych w poszczególnych kryteriach podlegają zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku, przy zachowaniu matematycznej zasady zaokrąglania liczb.

Punkty przyznane w poszczególnych kryteriach danej oferty zostaną do siebie dodane.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyskała największą liczbę punktów. W przypadku gdy Zamawiający będzie rozstrzygał pomiędzy kilkoma ofertami najkorzystniejszymi pod względem gospodarczym, dokona wyboru oferty korzystniejszej, gdy chodzi o oddziaływanie na środowisko i klimat.

Zamawiający poinformuje Wykonawców, którzy złożyli oferty, o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający jest uprawniony do wyboru kolejnej najkorzystniejszej oferty w przypadku, gdyby Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą odmówił podpisania umowy lub gdyby podpisanie umowy z takim Wykonawcą stało się niemożliwe z innych przyczyn.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

BENTOM SPÓŁKA AKCYJNA

Adres

Piaskowa 1B

62-028 Koziegłowy

wielkopolskie , poznański

Numer telefonu

618129921

Fax

618129990

NIP

7771009511

Tytuł projektu

Podwyższenie konkurencyjności poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań przez Bentom S.A. z miejscowości Koziegłowy

Numer projektu

RPWP.01.05.02-30-0244/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Muehsam Jan Krzysztof i Wspólnicy Sp. J.
ul. Patriotów 341, 04-760 Warszawa
Data wpłynięcia oferty: 20.01.2020 r.
Cena oferty: 169.788,00 PLN
Liczba wyświetleń: 114