Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie Ofertowe nr 48/2019/CBR z dnia 19.12.2019 r. na zakup środka trwałego wraz z instalacją i konfiguracją: Myjnia ultradźwiękowa (szt. 1)

Data publikacji: 19.12.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 21-01-2020

Numer ogłoszenia

1223950

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, przesłać pocztą lub przesyłką kurierską pod adres: ChM sp. z o. o., Lewickie 3b, 16-061 Juchnowiec Kościelny. Za termin złożenia oferty przyjmuje się datę wpływu oferty do siedziby Zamawiającego.
2. Termin składania ofert upływa dnia 21.01.2020 r.
3. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego (Kancelaria) od poniedziałku do piątku w godzinach 7.10 - 15.10 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta do zapytania Ofertowego nr 48/2019/CBR”.

Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. Liczy się data wpływu oferty do Zamawiającego.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Osoba do kontaktu w sprawach technicznych ogłoszenia: Tomasz Sawczuk, e-mail: chm@chm.eu, Osoba do kontaktu w sprawach formalnych ogłoszenia: Elwira Dworakowska, e-mail: chm@chm.eu,

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Tomasz Sawczuk tel.: +48 85 86 86 405; Elwira Dworakowska tel.: +48 85 86 86 128

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup środka trwałego wraz z instalacją i konfiguracją:

Myjnia ultradźwiękowa (szt.1)

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podlaskie Powiat: białostocki Miejscowość: Lewickie

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Ogłoszenie w celu wybrania Dostawcy nowego środka trwałego wraz z instalacją i konfiguracją. Zamówienie planowane jest w ramach Projektu nr POIR.02.01.00-00-0111/17-00 pt.: „Utworzenie Centrum Badawczo Rozwojowego ChM”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Działanie 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, Inteligentny Rozwój.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie do firmy ChM sp. z o.o. nowego środka trwałego wraz z instalacją i konfiguracją:

Myjnia ultradźwiękowa (1 szt.)

Kod CPV i nazwa: 42995000-7 Różne maszyny czyszczące

wraz z niezbędnym wyposażeniem, kompletnym i gotowym do użytkowania, przeznaczonym do wykonywania mycia ultradźwiękowego wyrobów firmy ChM.

1. Opis szczegółowy przedmiotu zamówienia:
• Komora robocza wykonana ze stali kwasoodpornej
• Drzwi załadunkowe manualne z prowadnicami, ryglowane, z wziernikiem komory procesowej
• Obrotowy kosz myjący o wymiarach minimum 600x400x300
• Izolacja termiczna i akustyczna komory roboczej
• System ultradźwiękowy o mocy minimum 1,5kW
• Częstotliwość ultradźwięków 25-35kHz ±10%
• Układ grzania medium myjącego i płuczącego o mocy minimum 12kW
• Kontrola minimalnego i maksymalnego poziomu kąpieli w zbiornikach z medium myjącym i płuczącym
• Automatyczny system uzupełniania wody w zbiornikach z medium myjącym i płuczącym z zabezpieczeniem przed przelaniem
• Automatyczny system dozowania płynu myjącego
• Filtracja medium myjącego i płuczącego o poziomie filtracji <300µm
• Czujnik ciśnienia na filtrze informujący o jego zatkaniu
• System dysz natryskowych i nadmuchowych do mycia, płukania i suszenia
• Możliwość suszenia gorącym powietrzem z regulacją jego temperatury
• Wanna wychwytowa
• Kosz technologiczny standardowy, dopasowany do komory mycia, w ilości minimum 2szt.
• Pulpit sterowniczy do ustawiania parametrów procesu (takich jak czas, temperatura kąpieli, temperatura suszenia, etapy mycia) oraz odczytu parametrów zadanych i rzeczywistych
• Archiwizacja parametrów procesu (takich jak czas, temperatura kąpieli, temperatura suszenia, etapy mycia)
• Urządzenie fabrycznie nowe
• Gwarancja minimum 24 miesiące

2. Wymagania dodatkowe:
• Czas reakcji serwisu (podjęcie działań naprawczych) od momentu zgłoszenia awarii w formie e-mail, nie dłuższy niż 5 dni roboczych
• Transport, instalacja, konfiguracja oraz minimum 1 dniowy instruktaż, przeprowadzony w siedzibie firmy ChM sp. z o.o., przed odbiorem końcowym – po stronie i na koszt Dostawcy.
• Oferent gwarantuje obsługę serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego w języku polskim. Dodatkowo Oferent gwarantuje, że dostarczone urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do eksploatacji.
• Urządzenie stanowiące przedmiot zamówienia posiada Certyfikat Zgodności i będzie zaopatrzone Znakiem Zgodności CE zgodnie z wymaganiami określonymi w aktach prawnych Unii Europejskiej.
• Oferent zobowiązany jest dostarczyć dokumentację (obowiązkowym językiem jest język polski):
a) deklaracja zgodności CE,
b) schemat elektryczny
c) instrukcja obsługi i konserwacji,
d) karta/y gwarancyjna/e.

Ilekroć w treści Zapytania Ofertowego użyte są znaki towarowe, nazwy własne, patenty lub pochodzenie, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w dokumentacji. Oferent który powołuje się na rozwiązania równoważne do opisywanych przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego oraz obowiązujące prawo.

Kod CPV

42995000-7

Nazwa kodu CPV

Różne maszyny czyszczące

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji: Maj 2020 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Oferent powinien posiadać uprawnienia do prawidłowego wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Warunek ten uważa się za spełniony, jeśli Oferent złoży stosowne oświadczenie w przedmiotowym zakresie, zawarte w załączniku nr 3 do niniejszego Zapytania Ofertowego.

Wiedza i doświadczenie

Oferent powinien posiadać wiedzę i doświadczenie umożliwiające prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia. Warunek ten uważa się za spełniony, jeśli Oferent złoży stosowne oświadczenie, iż posiada wiedzę i doświadczenie umożliwiające prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia, zawarte w załączniku nr 3 do niniejszego Zapytania Ofertowego.

Potencjał techniczny

Oferent powinien dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do prawidłowego wykonania zamówienia. Warunek ten uważa się za spełniony, jeśli Oferent złoży stosowne oświadczenie, iż dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, zawarte w załączniku nr 3 do niniejszego Zapytania Ofertowego.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Oferent powinien znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia. Warunek ten uważa się za spełniony, jeśli Oferent złoży stosowne oświadczenie, iż jego sytuacja ekonomiczna i finansowa umożliwia prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia, zawarte w załączniku nr 3 do niniejszego Zapytania Ofertowego

Dodatkowe warunki

1. Spełnienie wymagań technicznych oraz wymogów formalnych opisanych w Zapytaniu Ofertowym.
2. Oferent pozostaje związany złożoną ofertą przez 60 dni kalendarzowych. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Złożenie oferty jest jednoznaczne z tym, że Oferent jest związany ofertą do końca terminu jej ważności.
3. Wybrany Oferent zobowiązuje się do archiwizowania dokumentacji, związanej z zamówieniem w okresie wymaganym przez obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa.

Warunki zmiany umowy

1. Umowa z Oferentem będzie sporządzona w oparciu o treść niniejszego Zapytania Ofertowego, przedstawioną ofertę oraz Ogólne Warunki Umowy.
2. Zmiana warunków umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Dostawcą w zakresie realizacji przedmiotu niniejszego Zapytania Ofertowego nie może dotyczyć jej istotnych postanowień wynikających z opisu przedmiotu zamówienia zamieszczonego w punkcie OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA niniejszego Zapytania Ofertowego,
3. Wprowadzanie zmian do Umowy z Oferentem po jej zawarciu jest dopuszczalne jedynie w następujących przypadkach:
a) jeśli się to okaże konieczne ze względu na zmianę przepisów powszechnie obowiązującego prawa po zawarciu Umowy, w zakresie niezbędnym do dostosowania Umowy do zmian przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
b) z konieczności dostosowania warunków Umowy do postanowień Umowy o dofinansowanie zawartej z Ministerstwem Rozwoju nr POIR.02.01.00-00-0111/17-00;
c) zmiany umownego terminu wykonania Umowy z powodu przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, mających bezpośredni wpływ na terminowość wykonania przedmiotu zamówienia - maksymalnie o okres przestojów i opóźnień;
d) zaistnienie niemożliwych do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczności prawnych, ekonomicznych, technicznych lub wystąpi siła wyższa, za którą żadna ze stron umowy nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy zgodnie z zamówieniem.

Każdorazowo zmiana terminu wykonania zamówienia uzależniona jest od jej akceptacji przez Zamawiającego oraz ewentualnie Instytucję Pośredniczącą w finansowaniu projektu (zgodnie z postanowieniami Umowy o dofinansowanie).
Wszelkie zmiany w umowie, która zostanie zawarta w wyniku postępowania, wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Wypełniony Formularz ofertowy, stanowiący Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego.
2. Wypełnione Oświadczenie o braku powiązań osobowych/kapitałowych, stanowiące Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego.
3. Wypełnione Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, stanowiące Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego.
4. Wypełnione Oświadczenie o akceptacji Ogólnych Warunków Umowy, stanowiące Załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego.
5. Dokument potwierdzający uprawnienie do reprezentowania i podpisania Oferty wraz z załącznikami (np. aktualny odpis z KRS, wypis z CEiDG lub wskazanie strony internetowej do dokumentu KRS, CEiDG, pełnomocnictwo).

Zamawiający dokonywać będzie oceny spełnienia przez Oferentów warunków udziału w postępowaniu na podstawie informacji zawartych w dokumentach i oświadczeniach wymienionych w Zapytaniu Ofertowym zgodnie z formułą „TAK – spełnia; NIE – nie spełnia”.

Oferent, który nie spełnia warunków udziału w postępowaniu określonych powyżej, podlegać będzie wykluczeniu z udziału w postępowaniu, a złożona przez niego oferta zostanie uznana za odrzuconą.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje składania zamówień uzupełniających.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, zgodnie z poniższymi kryteriami. Każda z ofert może zdobyć maksymalnie 100 pkt (co stanowi 100% kryterium wyboru).

Kryteria oceny oferty:

1. Cena netto:
Waga kryterium: 100%

Punkty w ramach kryterium „cena netto” zostaną wyliczone zgodnie z poniższym wzorem:

C = (Cn/Cb) x 100 pkt

C – ilość punktów przyznana za kryterium Cena netto
Cn – cena netto najtańszej oferty
Cb – cena netto badanej oferty

Cena netto oferty to wartość netto wyrażona w polskich złotych, za którą Oferent zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia.
W przypadku ceny netto podanej w walucie innej niż PLN, w celu porównania ofert, będzie ona przeliczana przy uwzględnieniu średniego kursu NBP z dnia upływu terminu składania ofert.
Cena netto oferty powinna zostać określona z dokładnością do 2 miejsc po przecinku, przy zachowaniu matematycznej zasady zaokrąglania liczb.

Ilość punktów przyznana za kryterium „Cena netto” będzie stanowić końcową ocenę oferty. Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.

W przypadku wpłynięcia co najmniej dwóch ofert, które uzyskały największą i zarazem identyczną ilość punktów, Zamawiający spośród ofert wybierze tę najbardziej korzystną w zakresie oddziaływania na środowisko (niższa moc prądu, pobierana przez pracujące urządzenia). Oferent zobowiązany jest do podania wartości zużywanej mocy w załączniku nr 1 – Formularzu ofertowym.

O wyborze oferty najkorzystniejszej, wykluczeniu Oferenta(-ów), odrzuceniu ofert(-y), Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Oferentów, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu.
Niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający zamieści informacje, na stronie internetowej: www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/, a także prześle informacje mailowo oraz pocztą do Oferenta, którego oferta została wybrana.
Zamawiający jest uprawniony do wyboru kolejnej najkorzystniejszej oferty w przypadku, gdyby Oferent, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą odmówił podpisania umowy lub gdyby podpisanie umowy z takim Oferentem stało się niemożliwe z innych przyczyn.

Wykluczenia

1. Wykluczone zostaną oferty nie spełniające wymagań technicznych oraz warunków i wymogów formalnych opisanych w Zapytaniu Ofertowym, w tym w Załącznikach.
2. Zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Dostawcy a Dostawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
3. Wykluczone zostaną oferty w przypadku braku akceptacji oświadczeń wskazanych w Zapytaniu Ofertowym w tym Ogólnych Warunków Umowy.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

CHM SP. Z O.O.

Adres

16-061 Lewickie

podlaskie , białostocki

NIP

9661176019

Tytuł projektu

„UTWORZENIE CENTRUM BADAWCZO ROZWOJOWEGO ChM”

Numer projektu

POIR.02.01.00-00-0111/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Inne
Liczba wyświetleń: 142