Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe nr 8/2019 na opracowanie 9 modułów szkoleniowych w wersji e-learningowej, wdrożenie i zamieszczenie opracowanych modułów na platformie e-learningowej

Data publikacji: 19.12.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 21-01-2020

Numer ogłoszenia

1223915

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać wyłącznie w formie elektronicznej (e-mail) na adres: projekt@sylpo.pl
W temacie wiadomości e-mail należy umieścić opis: „Oferta w postępowaniu nr 8/2019 – opracowanie 9 modułów szkoleniowych w wersji e-learningowej.”

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

projekt@sylpo.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Ewa Nowak

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

502 330 379

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: opracowanie 9 modułów szkoleniowych w wersji e-learningowej, wdrożenie i zamieszczenie opracowanych modułów na platformie e-learningowej.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: cała Polska Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wybór wykonawcy, który opracuje 9 modułów szkoleniowych w wersji e-learningowej, wdroży i zamieści opracowane moduły na platformie e-learningowej w projekcie: „Nowy model współpracy instytucji zatrudnienia socjalnego” - projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, numer Umowy: POWR.02.05.00-00-0210/18-00.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: opracowanie 9 modułów szkoleniowych w wersji e-learningowej, wdrożenie i zamieszczenie opracowanych modułów na platformie e-learningowej, a w tym:
a) Szczegółowe rozpoznanie potrzeb Zamawiającego, analiza i wypracowanie rozwiązań;
b) Zaprojektowanie przygotowanie i wdrożenie przez Wykonawcę szkolenia e-learningowego składającego się z 9 modułów tematycznych, w tym opracowanie merytoryczne, graficzne i programistyczne poszczególnych modułów tematycznych – zwanych dalej łącznie: Produktem
c) Posadowienie, udostępnienie i zapewnienie funkcjonalności Produktu, o którym mowa w lit. a) i b) na platformie Wykonawcy na koszt Wykonawcy (dalej: Platforma, platforma e-learningowa) oraz zapewnienie możliwości administrowania treścią Produktu przez Zamawiającego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załącznikach do zapytania ofertowego

Kod CPV

80420000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi e-learning

Dodatkowe przedmioty zamówienia

72212190-7 usługi opracowywania oprogramowania edukacyjnego

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31.05.2021 (data zakończenia projektu ),

w tym osadzenie i udostępnienie pierwszego (I-szego) modułu szkolenia wraz z uruchomieniem platformy e-learningowej nie później niż do 29 luty 2020r., a pozostałych 8 modułów do 30 kwietnia 2020 r. Szczegółowy harmonogram realizacji zamówienia znajduje się w SOPZ - Załączniku nr 2 do Zapytania ofertowego.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający nie stawia warunku udziału w tym zakresie.

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna w/w warunek za spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że:
1) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał: minimum trzy usługi o wartości nie mniejszej niż 50 000 PLN brutto każda, polegające na świadczeniu usługi obejmującej zaprojektowanie i stworzenie modułowego szkolenia e-learningowego wraz z platformą e-learningową, obsługującego minimum 300 użytkowników – Zamawiający wymaga podania: nazwy systemu, opisu systemu, podmiotu, na rzecz którego została wykonana usługa, liczby użytkowników, referencji oraz co najmniej 1 link, pod którym można obejrzeć platformę e-learningową)

Ocena spełniania warunków udziału w postępowania nastąpi wg formuły „spełnia-nie spełnia” na podstawie oświadczeń i dokumentów przedstawionych przez Wykonawcę.
Na potwierdzenie warunków udziału w postępowaniu Wykonawca przedstawi:

a) Wykaz usług wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu (nazwa systemu, opis systemu, liczba użytkowników), dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a także podanie 1 linku, pod którym można obejrzeć platformę e-learningową – wzór stanowi zał. nr 6 do zapytania ofertowego;

Potencjał techniczny

Zamawiający nie stawia warunku udziału w tym zakresie.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna w/w warunek za spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że:
2) dysponuje następującymi osobami, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia:
a) kierownikiem projektu posiadającym następujące kwalifikacje:
• min. 2 letnie doświadczenie w kierowaniu projektami w zakresie przygotowania, utrzymania i rozwoju platform e-learning lub innych platform usług internetowych potwierdzone koordynowaniem minimum dwoma projektami, w ramach których zapewniono utrzymanie i rozwój platformy e-learning lub innych platform usług internetowych.
• wyższe wykształcenie oraz wiedza i doświadczenie z obszaru zarządzania ww. projektami.
b) dydaktykiem szkoleń e-learningowych, posiadającym następujące kwalifikacje:
• min. 2-letnie doświadczenie zawodowe w projektowaniu i opracowywaniu metodycznym szkoleń e-learning. Za opracowanie szkolenia Zamawiający uważa: dobór materiałów źródłowych do tematu szkolenia, opracowanie programu szkolenia w oparciu o materiał źródłowy, wytworzenie treści szkolenia, w tym dobór odpowiedniej do tematu i grupy docelowej formy i metody szkolenia.
• wyższe wykształcenie, wiedza i doświadczenie z obszaru metodyki szkoleń e-learningowych
c) ekspertem w dziedzinie ekonomii społecznej, posiadającym następujące kwalifikacje:
musi znać problematykę usług społecznych, reintegracji społecznej i zawodowej, a także działalność KIS, CIS, PES. (Zadaniem eksperta będzie współpraca z dydaktykiem szkoleń e-learningowych oraz nadzór w zakresie opracowania metodyki szkolenia, scenariusza oraz materiału szkoleniowego zgodnego z tematyką szkolenia).
d) programistą – projektantem szkoleń e-learningowych lub innych platform usług internetowych, posiadającym następujące kwalifikacje:
• min.2-letnie doświadczenie w wyżej wymienionych obszarach, w tym również doświadczenie w zakresie zapewnienia zgodności szkolenia z wymaganym standardem, zapewnienia prawidłowego funkcjonowania wszystkich elementów interaktywnych i multimedialnych, właściwego zastosowania elementów graficznych w kursie.
e) grafikiem, posiadającym następujące kwalifikacje:
• wykształcenie wyższe na kierunku malarstwo, grafika, grafika komputerowa lub rysunek lub równoważne
• min. 2 lata doświadczenia zawodowego w projektowaniu graficznym i realizacji szkoleń e-learning lub innych serwisów internetowych
f) administratorem, posiadającym następujące kwalifikacje:
• min. roczne doświadczenie w administrowaniu platformami e-learningowymi lub innymi platformami usług internetowych, dla których okres pełnienia funkcji administratora był nie krótszy niż 12 miesięcy.
• wykształcenie wyższe
Zamawiający dopuszcza sytuację, gdy jedna osoba pełni w zespole więcej niż jedną z ww. funkcji. Minimalny skład zespołu musi wynosić 3 osoby.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowania nastąpi wg formuły „spełnia-nie spełnia” na podstawie oświadczeń i dokumentów przedstawionych przez Wykonawcę.
Na potwierdzenie warunków udziału w postępowaniu Wykonawca przedstawi:
b) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności – wzór stanowi zał. nr 7 do zapytania ofertowego.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie stawia warunku udziału w tym zakresie.

Dodatkowe warunki

Zamawiający nie stawia warunku udziału w tym zakresie.

Warunki zmiany umowy

2. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania zmian postanowień umowy, w przypadku zmiany wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w zakresie mającym wpływ na realizację umowy.
3. Ponadto:
a) Zamawiający dopuszcza zmiany w umowie, gdy jest to uzasadnione potrzebami Zamawiającego wynikającymi z prowadzonego projektu, a w szczególności w związku ze zmianami we wniosku o dofinansowanie projektu lub zmianami w umowie partnerskiej Zamawiającego;
b) Zamawiający dopuszcza zmiany w umowie gdy jest to konieczne dla prawidłowego wykonania projektu przez Zamawiającego, a w szczególności gdy zmiana umowy ma zapobiec narażeniu istotnego interesu Zamawiającego lub jest korzystna dla Zamawiającego;
c) Zamawiający dopuszcza zmiany w umowie w zakresie terminu wykonania umowy, gdy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub z przyczyn niezależnych od Stron, wykonanie umowy napotyka istotne przeszkody;
4. W przypadku konieczności dokonania zmian w umowie Strony zawrą stosowny Aneks. W przypadku odmowy przez Wykonawcę zawarcia Aneksu Zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym składając Wykonawcy pisemne oświadczenie.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Wymagane dokumenty
1. Formularz ofertowy – wzór stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
2. Aktualny odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.
3. Ewentualne pełnomocnictwo, jeśli uprawnienie do reprezentowania wykonawcy nie wynika z innych dokumentów.
4. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy wykonawcą a zamawiającym – wzór stanowi załącznik nr 8 do zapytania ofertowego.
5. Wykaz usług - wzór stanowi załącznik nr 6 do zapytania ofertowego + referencje.
6. Wykaz osób - wzór stanowi załącznik nr 7 do zapytania ofertowego.

Zamówienia uzupełniające

8. Zamawiający przewiduje możliwości powtórzenia usług podobnych do opisanych w niniejszym postępowaniu zgodnie z Wytycznym w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS, FS na lata 2014-2020 (podrozdział 6.5., pkt. 8 , lit.h) w wysokości do 50% wartości zamówienia.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1) Cena całkowita brutto oferty - 60%
Cena oferty wyrażona w walucie polskiej (PLN), winna być określona jednostkowo i całkowicie w kwotach brutto zgodnie z opisem zamówienia. Jednostkowe ceny oferty określone przez Wykonawcę pozostaną stałe w okresie realizacji umowy i nie będą podlegały zmianom.
Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru:
Cena oferty najtańszej
--------------------------
Cena oferty badanej
x liczba możliwych do uzyskania punktów= liczba punktów

2) Czas realizacji zlecenia obejmujący Etap 4 – Etap 7 - 40%
Czas realizacji zlecenia powinien być wyrażony w tygodniach i uzasadniony opisem poszczególnych etapów prac i liczony od momentu podpisania umowy. Deklaracja taka powinna uwzględniać realne moce przerobowe Zleceniobiorcy,
a także zakładać minimalne konieczne, ale racjonalne terminy na etapy, w których będzie wymagana ścisła współpraca ze Zlecającym.
Punkty będą przyznawane następująco:
do 4 tygodni włącznie (28 dni kalendarzowych) – 30 pkt.
do 5 tyg. włącznie (35 dni kalendarzowych) - 20 pkt.
do 6 tyg. włącznie (42 dni kalendarzowych) – 10 pkt.
7 tygodni (49 dni kalendarzowych)– 5 pkt.
powyżej 7 tyg. (powyżej 49 dni kalendarzowych) – 0 pkt.

3) Aspekt społeczny Wykonawca zatrudniania minimum 1 osobę z niepełnosprawnością na umowę o pracę na dzień otwarcia ofert lub jest podmiotem ekonomii społecznej zgodnie z definicją.
1 lub więcej zatrudnionych osób z niepełnosprawnością lub Wykonawca jest podmiotem ekonomii społecznej – 10 pkt.
0 osób zatrudnionych z niepełnosprawnością i Wykonawca nie jest podmiotem ekonomii społecznej – 0 pkt

Wykluczenia

1. W celu uniknięcia konfliktu interesów Zamawiający nie może udzielać zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo.
2. Przez powiązanie kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta lub pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
3. Weryfikacja dot. braku powiązań nastąpi na podstawie oświadczenia Wykonawcy o braku powiązań osobowych lub kapitałowych – wzór stanowi załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

SYLPO SYSTEM SP. Z O.O.

Adres

Mełgiewska 24

20-234 Lublin

lubelskie , Lublin

Numer telefonu

570757850

NIP

9462509381

Tytuł projektu

Nowy model współpracy instytucji zatrudnienia socjalnego

Numer projektu

POWR.02.05.00-00-0210/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Inne

Opis

Zamawiający, Sylpo System Sp. z o.o., informuje , że zgodnie z rozdziałem XIII pkt. 4 Zapytania ofertowego (Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podawania przyczyny, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.) UNIEWAŻNIA POSTĘPOWANIE.
Liczba wyświetleń: 172