Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/POIR 2.3.1/19 NA: Dostawa automatycznych strzelarek do rdzeni.

Data publikacji: 19.12.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 21-01-2020

Numer ogłoszenia

1223866

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę należy złożyć do dnia: 21.01.2020 do godz. 10.00 (decyduje data i godzina wpływu oferty do zamawiającego).
2. Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym (Załącznik nr 1) wraz z listami referencyjnymi i aktualnym odpisem z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej oraz sprawozdaniem finansowym (bilans i rachunek zysków i strat) za ostatni zakończony rok obrotowy.
3. Ofertę można złożyć osobiście w siedzibie firmy lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres:
Odlewnia Żeliwa „DRAWSKI” S.A., ul. Szosa Dworcowa 30, 64-731 Drawski Młyn lub pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@odlewniadrawski.pl
4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferent jest związany złożoną ofertą, co najmniej 60 dni od dnia ostatecznej daty składania ofert.
5. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
6. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
7. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone.
8. Ofertę należy przygotować zgodnie z opisem zamówienia. Oferent ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
9. Oferta musi zostać podpisana przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu składającego ofertę i ostemplowana pieczęcią firmową. Każdą stronę oferty należy parafować.
10. Osobą wskazaną przez Zamawiającego do udzielana informacji i przekazywania szczegółowych warunków zamówienia jest: mgr inż. Łukasz Andrzejkowicz tel.: 67 253 96 39
11. W toku badania i oceny oferty Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

sekretariat@odlewniadrawski.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

inż. Łukasz Andrzejkowicz

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

672569620

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

A. Przedmiotem dostawy są urządzenia do produkcji rdzeni odlewniczych metodą ColdBox:
1. Strzelarka do rdzeni o pojemności strzałowej 20 litrów z zintegrowanym generatorem gazu
2. Strzelarka do rdzeni o pojemności nie mniejszej niż 5 litrów z zintegrowanym generatorem gazu
3. Mieszarka do mieszania masy rdzeniowej
4. Zbiornik przejściowy z automatycznym transportem masy do obu strzelarek
C. Inne wymagania
Wymaga się, aby wszystkie urządzenia pochodziły od jednego producenta. Nabywane urządzenia muszą być fabrycznie nowe. Nabywane urządzenia planuje się zainstalować w hali , gdzie istnieją już inne maszyny rdzeniarskie, zatem od dostawcy wymagany będzie projekt rozmieszczenia tych maszyn aby łącznie tworzyły gniazdo rdzeniarskie. Ponadto, Zamawiający wymaga, aby na zakupionych urządzeniach można było wykorzystać już używane w Odlewni rdzennice bez potrzeby adaptacji. Strzelarki do rdzeni muszą zapewniać także system wypychania rdzeni od góry.
D. Zakres dostawy obejmuje dostawę urządzeń z kosztem transportu, kontrolę poprawności montażu według wytycznych dostawcy oraz uruchomienie w miejscowości Drawski Młyn gm. Drawsko w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: wielkopolskie Powiat: czarnkowsko-trzcianecki Miejscowość: Drawski Młyn

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zakup strzelarek do rdzeni

Przedmiot zamówienia

A. Przedmiotem dostawy są urządzenia do produkcji rdzeni odlewniczych metodą ColdBox:
1. Strzelarka do rdzeni o pojemności strzałowej 20 litrów z zintegrowanym generatorem gazu
2. Strzelarka do rdzeni o pojemności nie mniejszej niż 5 litrów z zintegrowanym generatorem gazu
3. Mieszarka do mieszania masy rdzeniowej
4. Zbiornik przejściowy z automatycznym transportem masy do obu strzelarek
B. Szczegółowe wymagania techniczne
1. Strzelarka do rdzeni o pojemności strzałowej 20 litrów z zintegrowanym generatorem gazu z bezstopniową regulacją ciśnienia:
a) górna część rdzennicy musi być dociskana do dolnej części rdzennicy podczas ruchu w maszynie w celu utrzymania szczelności
b) głowica strzałowa zaciskana próżniowo i blokowana dla bezpieczeństwa przez sterowanie w celu zapewnienia szybkiej wymiany i oczyszczenia
c) urządzenie zaciskowe części bocznej mocowane próżniowo dla umożliwienia szybkiej wymiany rdzennicy
d) dolna część rdzennicy z systemem szybkiego mocowania
e) średni czas cyklu maszyny – nie wolniej niż 22 sekundy
h) czas wymiany rdzennicy – rdzennica pozioma , łącznie z płytą strzałową : 6 minut
i) czas wymiany rdzennicy – rdzennica pionowa , łącznie z płytą strzałową : 4 minuty
j) maksymalne wymiary rdzennicy:
- rdzennica z podziałem pionowym: nie mniej niż: szerokość : 400 mm, głębokość 850 mm, , wysokość 600 mm
- rdzennica z poziomym podziałem: nie mniej niż: szerokość : 750 mm, głębokość 850 mm, wysokość: 600 mm
2. Strzelarka do rdzeni o pojemności strzałowej nie mniej niż 5 litrów z zintegrowanym generatorem gazu:
a) górna część rdzennicy musi być dociskana do dolnej części rdzennicy podczas ruchu w maszynie w celu utrzymania szczelności
b) głowica strzałowa zaciskana próżniowo i blokowana dla bezpieczeństwa przez sterowanie w celu zapewnienia szybkiej wymiany i oczyszczenia
c) urządzenie zaciskowe części bocznej mocowane próżniowo dla umożliwienia szybkiej wymiany rdzennicy
d) dolna część rdzennicy z systemem szybkiego mocowania
f) średni czas cyklu pracy maszyny: 16 sekund
h) czas wymiany rdzennicy – rdzennica pozioma , łącznie z płytą strzałową : 6 minut
i) czas wymiany rdzennicy – rdzennica pionowa , łącznie z płytą strzałową : 4 minuty
j) wymiary rdzennicy:
- rdzennica z podziałem pionowym: nie mniej niż: szerokość : 350 mm, głębokość 700 mm, , wysokość 450 mm
- rdzennica z poziomym podziałem: nie mniej niż: szerokość : 650 mm, głębokość 700 mm, wysokość: 450 mm
3. Mieszarka do mieszania masy rdzeniowej
a) wydajność - nie mniej niż 2000 kg/h
b) wsad - 15 l (21 kg)
c) zamknięta obudowa mieszarki z możliwością otwierania w celu szybkiego i łatwego czyszczenia
d) dozowanie spoiwa oczyszczającego po każdym cyklu pracy maszyny

4. Zbiornik przejściowy z automatycznym transportem masy do obu strzelarek: do większej strzelarki masa wpada bezpośrednio , do mniejszej jest transportowana przy pomocy jezdnego przenośnika taśmowego.
C. Inne wymagania
Wymaga się, aby wszystkie urządzenia pochodziły od jednego producenta. Nabywane urządzenia muszą być fabrycznie nowe. Nabywane urządzenia planuje się zainstalować w hali , gdzie istnieją już inne maszyny rdzeniarskie, zatem od dostawcy wymagany będzie projekt rozmieszczenia tych maszyn aby łącznie tworzyły gniazdo rdzeniarskie. Ponadto, Zamawiający wymaga, aby na zakupionych urządzeniach można było wykorzystać już używane w Odlewni rdzennice bez potrzeby adaptacji. Strzelarki do rdzeni muszą zapewniać także system wypychania rdzeni od góry.
D. Zakres dostawy obejmuje dostawę urządzeń z kosztem transportu, kontrolę poprawności montażu według wytycznych dostawcy oraz uruchomienie w miejscowości Drawski Młyn gm. Drawsko w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim.

Kod CPV

42000000-6

Nazwa kodu CPV

Maszyny przemysłowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia

brak

Harmonogram realizacji zamówienia

zadanie jednoetapowe, wymagany termin zakończenia dostawy: 30.09.2020

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie złożonego przez Oferenta aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania oferty.

Wiedza i doświadczenie

Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w wykonywaniu prac o zbliżonym zakresie potwierdzone co najmniej 3 referencjami w zakresie obejmującym dostawę strzelarek do rdzeni o podobnych parametrach odbiorcom na terenie Polski

Potencjał techniczny

nie wymagane

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

nie wymagane

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Posiadają potencjał niezbędny do wykonania przedmiotu zamówienia. Ocena spełnienia tego warunku odbędzie się na podstawie sprawozdania finansowego za ostatni zakończony rok obrotowy przed złożeniem oferty. Zamawiający wymaga, aby przedsiębiorstwo oferenta wykazało się przychodem ze sprzedaży w tym okresie większym niż 20.000 tys. PLN
Nie są zagrożeni upadłością, nie otwarto postępowania likwidacyjnego ani nie ogłoszono upadłości ani działalność nie została zawieszona.

Dodatkowe warunki

nie wymagane

Warunki zmiany umowy

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Zmiana istotnych postanowień zawartej umowy dopuszczalna jest w przypadkach:
a) zmiany albo wprowadzenia nowych przepisów lub norm, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego,
b) w przypadku, gdy po zawarciu umowy Zamawiający stwierdzi lub Wykonawca zawiadomi Zamawiającego, że dokumentacja nie nadają się do prawidłowego wykonania zadania albo że wystąpiły inne okoliczności, które mogą przeszkodzić prawidłowemu wykonaniu zadania,
c) w przypadku, gdy wskutek okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, konieczne będzie przedłużenie terminu realizacji przedmiotu umowy w szczególności:
– gdy ze względów organizacyjnych zaistniałych u Zamawiającego nie było możliwe przystąpienie do wykonania zamówienia lub jego części w terminie przewidzianym przez Zamawiającego..

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Formularz ofertowy - załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 01/POIR 2.3.1/19
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania oferty.
3. Trzy referencje
4. Sprawozdanie finansowe za ostatni zakończony rok obrotowy to jest Bilans i Rachunek Zysków i Strat

Zamówienia uzupełniające

brak

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spełniającą warunki określone w zapytaniu ofertowym.
Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

Lp. Nazwa kryterium Sposób przyznawania punktów
1. Cena oferty netto Ocena na podstawie formularza ofertowego

cena oferowana minimalna netto
C = ---------------------------------------------- x 100 pkt
cena badanej oferty netto
Waga kryterium: 0,7
2. Okres gwarancji i rękojmi Punkty będą przyznawane w sposób następujący:
1 rok od daty zakończenia dostawy: 0 pkt
2 lata od daty zakończenia dostawy: 5 pkt
3 lata i więcej od daty zakończenia dostawy: 10 pkt
3. Liczba sprzedanych strzelarek do rdzeni dla podmiotów działających w Polsce w ciągu ostatnich dziesięciu lat Punkty będą przyznawane w sposób następujący:
Liczba sprzedanych strzelarek do rdzeni w badanej ofercie
L = ------------------------------------------------------ x 100 pkt
Maksymalna liczba sprzedanych strzelarek do rdzeni
spośród wszystkich ofert
Waga kryterium: 0,3
Punkty zostaną sumowane według następującego wzoru: Suma = C * 0,7 + punkty za okres gwarancji i rękojmi + L*0,3
Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania: 110 pkt.
Uzyskane oceny zostaną zaokrąglone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta spełni wszystkie warunki i wymagania oraz otrzyma największą liczbę punktów.
W przypadku podania wartości przedmiotu zamówienia w walucie obcej, przeliczanie na złote dokonane zostanie według średniego kursu NBP z dnia otwarcia ofert. Ocena zostanie przeprowadzona na podstawie informacji zawartych w formularzu ofertowym.

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 5 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ODLEWNIA ŻELIWA „DRAWSKI” SPÓŁKA AKCYJNA

Adres

Szosa Dworcowa 30

64-731 Drawski Młyn

wielkopolskie , czarnkowsko-trzcianecki

Numer telefonu

672539639

Fax

672569575

NIP

7630003251

Tytuł projektu

Wprowadzenie do produkcji i sprzedaży wysokojakościowych odlewów dzięki proinnowacyjnym usługom doradczym.

Numer projektu

POIR.02.03.01-30-0014/18-00

Inne źródła finansowania

środki własne
Liczba wyświetleń: 84