Strona główna
Logo unii europejskiej

6-osiowe centrum obróbcze CNC

Data publikacji: 20.12.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 21-01-2020

Numer ogłoszenia

1223724

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć nie później niż do dnia 21.01.2020 r., godz. 9:00:
• w formie elektronicznej na adres e-mail: eu@bshaus.eu lub
• w formie papierowej na adres: ul. Juliusza Słowackiego 4B, 74-100 Pyrzyce

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

eu@bshaus.eu

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Erwin Urbaniak

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

501 305 750

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i rozruch 6-osiowego Centrum obróbczego CNC - szt. 1

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: zachodniopomorskie Powiat: pyrzycki Miejscowość: Pyrzyce

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest 6-osiowego Centrum obróbczego CNC - szt. 1

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i rozruch 6-osiowego Centrum obróbczego CNC - szt. 1
Centrum obróbcze CNC powinno posiadać co najmniej wymienione poniżej funkcjonalności i spełniać parametry nie grosze niż wymienione:
1. Linia ciesielska CNC umożliwiająca cięcie, frezowanie, szczelinowanie, dłutowanie, wiercenie, znakowanie, opisywanie elementów;
2. budowa modułowa;
3. możliwa obróbka surowca o długości do min. 13,5 m;
4. podajnik poprzeczny z buforem drewna o szerokości min. 2m i prowadnicą rolkową;
5. koziołki wyposażone w stalowe rolki do transportu poprzecznego elementów służące do odkładania drewna (po obróbce);
6. możliwość obróbki elementów z drewna o przekrojach od 20 x 60 mm do min. 300 x 650mm;
7. możliwość wykonania wielu obróbek ciesielskich w jednym cyklu bez obracania belki;
8. 6-osiowy agregat o mocy min. 12kW, współpracujący ze zmieniarką narzędzi, umożliwiający obróbkę elementu ze wszystkich 6-ciu stron
9. dodatkowy, niezależny 5-osiowy agregat piły - dłutownicy - znacznika z tarczą o średnicy min. 800mm podwyższający wydajność centrum obróbczego;
10. zmieniarka narzędzi z magazynkiem posiadającym miejsce na co najmniej 16 narzędzi;
11. niezależny agregat wiercący o mocy min. 3kW umożliwiający wykonanie otworów przelotowych i nieprzelotowych z możliwością wykonania otworów o średnicy do 32mm;
12. szczeliniarka łańcuchowa o długości miecza min. 300mm pracująca w 6-ciu osiach;
13. oprogramowanie umożliwiające optymalizację długości obrabianych elementów;
14. system centralnego smarowania centrum obróbczego oraz osprzętu;
15. elektroniczne sterowanie z oprogramowaniem umożliwiającym import danych z dostępnych na rynku programów do konstrukcji drewnianych;
16. drukarka etykiet umożliwiająca wydruk etykiety z opisem obrabianego elementu;
17. kompresor o wydajności min. 1200 l/min. o ciśnieniu minimalnym 13 bar ze zintegrowanym osuszaczem powietrza do pracy z linią ciesielską;
18. urządzenie do zasilania awaryjnego komputerów sterujących praca linii wraz
z akumulatorem;
19. zbierak poprzeczny lub taśmociąg pod maszyną do usuwania trocin i resztek drewna;
20. ruchomy stół po stronie odkładczej, przesuwający się na długości obrabianego elementu;
21. możliwość wykonywania otworów np. pod gwoździe o maksymalnej długości do 525 mm;
22. możliwość cięcia poniżej punktu 0 i wykonywania dłutowania o dowolnym nachyleniu
i szerokości;
23. system zapewniający bezpieczeństwo osób obsługujących linię;
24. bezpłatny, zdalny serwis i aktualizacja oprogramowania w okresie min. 10 lat.

Przedmiot zamówienia musi być nowy, kompletny, wolny od wad konstrukcyjnych, materiałowych i wykonawczych.

Kod CPV

42642000-8

Nazwa kodu CPV

Obrabiarki do obróbki drewna, kości, korka, gumy lub twardych tworzyw sztucznych

Harmonogram realizacji zamówienia

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie do 31.05.2022 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Warunkiem udziału w postępowaniu jest posiadanie odpowiedniej wiedzy i doświadczenia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia. Na wykazanie spełnienia warunku Oferent musi wykazać, iż w okresie ostatnich 36 miesięcy przed dniem składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie Oferent zrealizował minimum trzy dostawy urządzeń odpowiadających przedmiotowi zamówienia. Do oferty należy załączyć wykaz zrealizowanych dostaw, który powinien zawierać minimum: zakres dostawy, nazwę podmiotu, na rzecz którego realizowane były dostawy, rok realizacji. Na żądanie Zamawiającego Oferent przedstawi dokumenty (np. referencje, protokoły zdawczo-odbiorcze, itp.) potwierdzające, że dostawy zostały zrealizowane należycie.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy:
1. w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy;
2. w przypadku zaistnienia okoliczności spowodowanych czynnikami zewnętrznymi, np. siła wyższa, nieprzewidziane warunki pogodowe, mogące uniemożliwić dostawę oraz inne okoliczności zewnętrzne mogące mieć wpływ na realizację postanowień umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferta musi zawierać następujące elementy:
1. Pełne dane identyfikujące oferenta (nazwa, adres, nr NIP, nr KRS/EDG);
2. Datę przygotowania i termin ważności oferty;
3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego;
4. Potwierdzenie spełnienia wymagań technicznych przedmiotu zamówienia stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego;
5. Wykaz zrealizowanych dostaw stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego;
6. Zakres i szczegółowy opis przedmiotu oferty potwierdzający spełnienie wymagań technicznych przedmiotu zamówienia;
7. Termin gwarancji podany w miesiącach;
8. Czas reakcji serwisu podany w godzinach;
9. Cenę całkowitą netto i brutto;
10. Warunki i termin płatności,
11. Datę realizacji przedmiotu oferty;
12. Dane osoby do kontaktu (imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail),
13. Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Oferenta.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Punkty przyznawane będą według kryteriów: cena (80%) i gwarancja (20%).
Punkty w ramach kryterium cena netto będą przyznawane wg następującej formuły:
A n = (C min / C r) x 100 x 80%
C min – cena minimalna w zbiorze
C r – cena oferty rozpatrywanej
A n – ilość punktów przyznana ofercie
Punkty w ramach kryterium okres gwarancji w miesiącach będą przyznawane wg następującej formuły:
G n = (G r / G max) x 100 x 20%
G max – najdłuższy okres gwarancji w zbiorze
G r – okres gwarancji oferty rozpatrywanej
G n – ilość punktów przyznana ofercie

Wykluczenia

1. Z udziału w postępowaniu wykluczone zostaną podmioty, które należą do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), którzy złożyli odrębne oferty, chyba, że wykażą iż istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
2. Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo
z wnioskodawcą. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem
i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

BSHAUS ERWIN URBANIAK

Adres

Tadeusza Rejtana 9B/5

74-200 Pyrzyce

zachodniopomorskie , pyrzycki

Numer telefonu

501 305 750

NIP

8531384888

Tytuł projektu

Wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań w produkcji domów z drewna klejonego przez firmę BSHaus z Pyrzyc

Numer projektu

RPZP.01.05.00-32-W016/19-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Wybrany oferent:
Hans Hundegger AG,
Kemptener Str. 1, D-87749 Hawangen
Data wpłynięcia oferty:
21.01.2020 7:49
Cena:
404.250,00 euro
Liczba wyświetleń: 193