Strona główna
Logo unii europejskiej

Dostawa i instalacja maszyny termocyklicznej stanowiącej część projektu pn. „Zwiększenie potencjału oraz zakresu produkcyjnego firmy Tweetop Sp. z o.o. poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji rur wielowarstwowych Polietylen-Evoh-Polietylen nr RPZP.01.05.00-IZ.00-32-005/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020 Oś Priorytetowa 1 Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne Technologie”. Działanie 1.5 „Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji”.

Data publikacji: 18.12.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 21-01-2020

Numer ogłoszenia

1223722

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na adres ul. Ludowa 24C; 71-700 Szczecin nie później niż do dnia 21.01.2020r., do godz. : 10:00.

Terminem złożenia oferty jest dzień oraz godzina jej wpływu do Zamawiającego.
Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.
Oferty, które nie spełniają wymagań określonych w zapytaniu ofertowym nie będą rozpatrywane.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych czy wariantowych. Oferty częściowe lub wariantowe nie będą brane pod uwagę.
Oferta powinna być sporządzona w języku polskim lub angielskim.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.01.2020r., o godz.: 15:00.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Krzysztof Bilbin

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

914884771

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest maszyna termocykliczna będąca jednym z elementów wchodzących w skład zadania : zakup wyposażenia laboratorium.
Wiodącym zadaniem maszyny termocyklicznej jest oznaczanie odporności systemów przewodów rurowych na cykliczne zmiany temperatury. Próbkę będącą zestawem rurowym poddaje się działaniu cyklicznie zmieniającej się temperatury poprzez przepuszczenie przez rury na zmianę gorącej i zimnej wody pod ciśnieniem, określoną liczbę cykli.
W trakcie działania cyklicznie zmieniającej się temperatury, część zestawu rur jest poddana wstępnemu naprężeniu rozciągającemu i/lub odkształceniu zginającemu.
W czasie i po badaniu sprawdza się szczelność badanego zestawu.
Oprogramowanie powinno umożliwiać programowanie (sterowanie) cyklami testowymi.
W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi dostawa maszyny termocyklicznej, instalacja i uruchomienie.
Maszyna powinna być zgodna z unijnymi wymaganiami w zakresie bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska oraz powinna posiadać oznakowanie CE.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: zachodniopomorskie Powiat: Szczecin Miejscowość: Szczecin

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest dostawa i instalacja maszyny termocyklicznej stanowiącej część projektu pn. „Zwiększenie potencjału oraz zakresu produkcyjnego firmy Tweetop Sp. z o.o. poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji rur wielowarstwowych Polietylen-Evoh-Polietylen nr RPZP.01.05.00-IZ.00-32-005/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020 Oś Priorytetowa 1 Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne Technologie”. Działanie 1.5 „Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji”.

Przedmiot zamówienia

I. Podstawowe wymagania techniczne:
a. Maszyna wyposażona w źródło gorącej i zimnej wody, umożliwiające ciągły dopływ wody konieczny do utrzymania w próbce zmian temperatury i wymaganego przepływu,
b. Dokładność regulacji temperatury ≤ +⁄- 2 [°C] zgodnie z normą PN-EN ISO 19893:2018,
c. Dokładność pomiaru czasu trwania cyklu: (+1)⁄0 [min], zgodnie z normą PN-EN ISO 19893:2018,
d. Różnica temperatur między wlotem wody do zestawu a wypływem : < 5 [°C], zgodnie z normą PN-EN ISO 19893:2018,
e. Dokładność przyrządów do regulowania ciśnienia : co najmniej +⁄- 0,5 [bar], zgodnie z normą PN-EN ISO 19893:2018,
f. Ilość obwodów testowych : co najmniej 6
g. Czas trwania pojedynczego cyklu : do 1800 [s]
h. Czas trwania pełnego cyklu : do 3600 [s]
i. Maksymalna liczba cykli : 5000
j. Zakres pomiaru temperatury : ≤ 20 [°C] – 95 [°C],
k. Maksymalne ciśnienie badania : do 20 [bar],
II. Moduł wykonawczy
a. Możliwość przeprowadzenia wszystkich testów jednocześnie dla średnicy zestawu min. φ32 [mm] na każdym z obwodów, z zachowaniem zadanych parametrów ciśnienia i przepływów,
b. Wytwornica ciśnienia : wysokociśnieniowa pompa elektryczna
c. Prędkość przepływu umożliwiająca uzyskanie różnicy temperatur między wlotem wody a wypływem < 5 [°C],
d. Czas przełączenia (zmiany) cykli : < 1 [min] z gorącego na zimny i z zimnego na cykl gorący.
III. Moduł sterujący z panelem dotykowym :
a. panel dotykowy o minimalnym rozmiarze matrycy 10 cali,
b. monitorowanie parametrów testu w czasie rzeczywistym,
c. sterowanie i nadzorowanie przebiegu procesu,
d. wizualizacja w formie danych liczbowych generowanych w czasie rzeczywistym,
e. możliwość równoległej obsługi maszyny z panelu operatorskiego i komputera PC ,
f. oprogramowanie do testów w języku polskim i angielskim zapewniające tworzenie raportów w formacie (opcjonalnie): Excel, PDF, Word, HTML,
g. archiwizacja danych, niosących informacje o przebiegu testu,
h. możliwość sczytywania danych procesowych ze sterownika PLC do bazy danych SQL,
i. kompatybilność oprogramowania z systemem min. Windows 10,
j. funkcja obejmująca automatyczną, wewnętrzną kalibrację kontrolną przetworników pomiarowych ciśnienia i temperatury w celu sprawdzenia poprawności działania układu pomiarowego,
k. regulacja parametrów natężenia przepływu i temperatury indywidualnie dla każdego obwodu testowego,
l. detekcja przecieków zestawów testowych.
IV. Komora testowa :
a. Uchwyty mocujące umożliwiające podtrzymywanie elementów bez ograniczenia przesunięcia wzdłużnego,
b. Przyrząd rozciągający, umożliwiający przyłożenie wymaganego początkowego naprężenia rozciągającego,
c. W obudowie przemysłowej z drzwiami przesuwnymi wykonanymi z przezroczystego tworzywa sztucznego, umożliwiającej wizualną kontrolę przebiegu testów oraz dostęp serwisowy z co najmniej 3 stron,
d. O długości nie mniejszej niż minimalna długość zestawów testowych tj. >3000 [mm].

V. Zbiorniki wody technologicznej – 2 sztuki:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załącznikach do niniejszego ogłoszenia.

Kod CPV

38000000-5

Nazwa kodu CPV

Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Wymagania gwarancyjne:
I. Gwarancja na wszystkie elementy urządzenia będącego przedmiotem postępowania minimum 12 miesięcy od dnia podpisania protokołu zdawczo odbiorczego.
II. W przypadku wystąpienia wad lub usterek (awarii) Sprzętu, reakcja serwisu tj. przyjęcie zgłoszenia i kontakt z użytkownikiem urządzenia w celu wyjaśnienia problemu awarii wyniesie: do 24 godzin od zgłoszenia w dni powszednie oraz w ciągu najbliższego dnia roboczego w godzinach od 8:00 do 16:00 jeżeli zgłoszenie nastąpiło w dzień wolny od pracy lub w piątek.
III. Wady i usterki (awarie) Sprzętu w okresie gwarancji będą usuwane w terminie do 14 dni roboczych od dnia zgłoszenia awarii. W przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy lub z uwagi na złożony charakter wady lub usterki termin usunięcia awarii może ulec wydłużeniu. W takim przypadku wykonawca winien wskazać Zamawiającemu termin usunięcia wady lub usterki, który nie może dłuższy niż 30 dni.

Nie dopuszcza się ograniczenia uprawnień Kupującego z tytułu rękojmi określonej w kodeksie cywilnym (w przypadku wykonawców z Polski), z tytułu rękojmi wynikającej z powszechnie obowiązujących przepisów prawa właściwego dla Wykonawcy (w przypadku wykonawców z pozostałych krajów UE), wynikających z Konwencji NZ w sprawie międzynarodowej sprzedaży towarów (w przypadku wykonawców spoza UE).
W przypadku żądania przez Zamawiającego lub zaproponowania przez Wykonawcę usunięcia wady urządzenia obowiązują terminy wskazane powyżej jak dla gwarancji.

Wymagania serwisowe:
I. Serwis gwarancyjny musi być świadczony przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta.
Serwis pogwarancyjny:
I. Pogwarancyjne wsparcie techniczne w zakresie oprogramowania (software), dostępne na zamówienie i koszt Zamawiającego przez okres minimum 10 lat.

Harmonogram realizacji zamówienia

Maksymalny termin wykonania zamówienia: 31.07.2020r. Za termin wykonania umowy uznaje się dzień bezusterkowego podpisania protokołu odbioru, potwierdzającego wykonanie dostawy oraz pozostałych czynności objętych przedmiotem zamówienia. Oferta przewidująca dłuższy termin zostanie odrzucona.

Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia umowy zapewniającej warunki określone powyżej.
Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć urządzenie na warunkach Incoterms 2010 DDP Szczecin, ul. Ludowa 24C

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

Wykonawca posiada doświadczenie w realizacji zamówień zgodnych z przedmiotem zamówienia.
W celu potwierdzenia spełnienia tego warunku, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia min 3 referencji lub faktur z potwierdzeniami otrzymanych zapłat, poświadczających należyte wykonanie zamówień polegających na dostawie i uruchomieniu podobnych urządzeń o wartości nie mniejszej niż wartość niniejszego zamówienia zaproponowana w ofercie w ciągu trzech lat poprzedzających złożenie oferty.

Potencjał techniczny

O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, który dysponuje odpowiednim zapleczem technicznym dla realizacji przedmiotu zamówienia.
Zamawiający zapewnia wykwalifikowany personel do świadczenia usług serwisowych w sposób umożliwiający podjęcie reakcji serwisowej w ciągu 24h od zgłoszenia w dni powszednie oraz najbliższego dnia roboczego jeżeli zgłoszenie nastąpiło w dzień wolny od pracy lub w piątek.
Zamawiający zapewnia wykwalifikowany personel do świadczenia usług serwisowych w sposób umożliwiający usunięcie wad i usterek (awarii) w terminie do 14 dni roboczych od dnia zgłoszenia awarii. W przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy lub z uwagi na złożony charakter wady lub usterki termin usunięcia awarii może ulec wydłużeniu. W takim przypadku wykonawca winien wskazać Zamawiającemu termin usunięcia wady lub usterki, który nie może dłuższy niż 30 dni.
Sposób dokonania oceny spełnienia tego warunku:
Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania powyższego warunku; spełnianie warunku zostanie ocenione na postawie oświadczenia złożonego przez wykonawcę, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania - Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu niektórych warunków udziału w postępowaniu.

Warunki zmiany umowy

Strony nie dopuszczają możliwości zmiany parametrów elementów wchodzących w skład przedmiotu zamówienia, ani zmian umowy po jej zawarciu, z wyłączeniem zmian nieistotnych oraz sytuacjach przewidzianych w Rozdziale 3 pkt 3.4 ppkt 20 Zasad w zakresie udzielania zamówień w projektach realizowanych w ramach RPO Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś Priorytetowa 1 Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne Technologie Działanie 1.5 inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji – Wersja 7.0.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Wykaz dokumentów oraz oświadczeń niezbędnych do złożenia wraz z ofertą:
a. Oferta - zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
b. Oświadczenie dotyczące powiązań kapitałowych i osobowych, wypełnione zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
c. Oświadczenie o spełnieniu niektórych warunków udziału w postępowaniu, wypełnione zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.
d. Wykaz trzech zrealizowanych projektów lub faktury z potwierdzeniami otrzymanych zapłat, poświadczających należyte wykonanie zamówień polegających na dostawie i uruchomieniu podobnych urządzeń o wartości nie mniejszej niż wartość niniejszego zamówienia zaproponowana w ofercie w okresie trzech lat przed złożeniem oferty.
e. Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub aktualne zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (innego właściwego rejestru/ewidencji potwierdzającego status prawny Wykonawcy oraz uprawnienie osób składających ofertę do reprezentowania Wykonawcy).

W przypadku dokumentów w języku obcym, innym niż angielski powinny być one przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język polski.

Termin związania ofertą upływa po 30 dniach licząc od dnia upływu terminu składania ofert.

Zamówienia uzupełniające

Nie dotyczy.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:
Sposób przyznawania punktacji w zależności od spełnienia kryterium:
a. Cena netto (CN) - liczba punktów obliczona zostanie jako proporcja najniższej ceny netto ze złożonych ofert do ceny netto z oferty ocenianej pomnożona przez wagę kryterium, tj. w sposób następujący: Liczba punktów w ocenie = (cena netto w ofercie z najniższą ceną/cena netto badanej oferty) x 70 pkt.,
Przy czym, jeżeli cena wyrażona jest w walucie obcej, dla celów obliczenia punktacji za spełnienie niniejszego kryterium, zamawiający przyjmie kurs sprzedaży tej waluty ustalonej przez Narodowy Bank Polski (NBP) na jeden dzień roboczy poprzedzający dzień złożenia oferty.
b. Okres gwarancji (OG) – minimalny okres gwarancji na przedmiot zamówienia : 12 miesięcy – 0 pkt., powyżej 12 do 24 miesięcy – 7,5 pkt., powyżej 24 miesięcy – 15 pkt.,
c. Termin dostawy (TD), w dniach - liczba punktów obliczona zostanie jako proporcja najkrótszego terminu realizacji ze złożonych ofert (w dniach) do terminu realizacji wskazanego w ofercie ocenianej (w dniach) pomnożona przez wagę kryterium, tj. w sposób następujący: Liczba punktów w ocenie = (najkrótszy terminu realizacji ze złożonych ofert (w dniach)/ termin realizacji wskazanego w ofercie ocenianej(w dniach) x 15 pkt.

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania: 100 pkt.
Punkty wyliczone w danym kryterium zostaną dodane do siebie: P = CN +OG+TD
Uzyskane oceny zostaną zaokrąglone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Wykluczenia

Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlegają Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami uprawnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi dla Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Dostawcą, polegające w szczególności na:
1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządczego, prokurenta, pełnomocnika;
4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli lub pozostawanie w innym związku niż wskazane w pkt 1-4 jeżeli naruszają zasady konkurencyjności.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

TWEETOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Ludowa 24c/brak

71-700 Szczecin

zachodniopomorskie , Szczecin

Numer telefonu

914884771

Fax

914345071

NIP

8512743464

Tytuł projektu

Zwiększenie potencjału oraz zakresu produkcyjnego firmy Tweetop Sp. z o.o. poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji rur wielowarstwowych Polietylen-Evoh-Polietylen

Numer projektu

RPZP.01.05.00-32-W006/19-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Inne

Opis

Zamawiający stwierdził wystąpienie braków formalnych w zapytaniu ofertowym i uznał, że mogło to spowodować naruszenie zasady konkurencyjności przy dokonywaniu wyboru oferty. W związku z powyższym postępowanie nie zostało rozstrzygnięte.
Liczba wyświetleń: 181