Strona główna
Logo unii europejskiej

Zakup sprzętu do hodowli komórek i przygotowywania białek oraz ich oczyszczania na potrzeby realizacji projektu. CT2/16/19

Data publikacji: 18.12.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 21-01-2020

Numer ogłoszenia

1223715

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferty należy złożyć do 21.01.2020 r. do godz. 10:00.
2. Ofertę należy złożyć w siedzibie Biura Projektu Zamawiającego przy ul. Duńskiej 11, 54-427 Wrocław osobiście lub drogą pocztową. Biuro Projektu czynne jest od poniedziałku do piątku
w godzinach od 9:00 do 15:00.
3. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie, którą należy opisać następująco:
Nazwa Oferenta:……………………………..
Adres Oferenta:………………………………..
Osoba do kontaktu (imię, nazwisko, adres email):…………………………………………………………………..
Oferta w postępowaniu nr CT2/16/19 “Zakup sprzętu do hodowli komórek i przygotowywania białek oraz ich oczyszczania na potrzeby realizacji projektu.” Nie otwierać przed dniem: 21.01.2020 r. godz. 10:00
4. Oferty które wpłyną po terminie zostaną zwrócone do Oferentów bez ich oceny, jako nieważne.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Beata Połeć

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

690811622

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup sprzętu do hodowli komórek i przygotowywania białek oraz ich oczyszczania na potrzeby realizacji projektu, spełniającego wymagania techniczne przedstawione w Specyfikacji technicznej stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

Przedmiot zamówienia obejmuje zakup następującego sprzętu do hodowli komórek i przygotowywania białek oraz ich oczyszczania:
1. Automatyczny wielomodułowy mikrodozownik (1 sztuka)
2. Automatyczny dozownik nanolitrowy (1 sztuka)
3. Autoklaw laboratoryjny wolnostojący pionowy z wyposażeniem (1 sztuka)
4. Inkubator CO2 z akcesoriami (1 sztuka)
5. Mikroskop odwrócony z kontrastem fazowym (1 sztuka)
6. Cyfrowy inkubator cieczowy (2 sztuki)
7. System próżniowy do usuwania medium hodowlanego (2 sztuki)

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: dolnośląskie Powiat: Wrocław Miejscowość: Wrocław

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zakup sprzętu do hodowli komórek i przygotowywania białek oraz ich oczyszczania na potrzeby realizacji projektu, spełniającego wymagania techniczne przedstawione w Specyfikacji technicznej stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

Przedmiot zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje zakup następującego sprzętu do hodowli komórek i przygotowywania białek oraz ich oczyszczania:
1. Automatyczny wielomodułowy mikrodozownik (1 sztuka)
2. Automatyczny dozownik nanolitrowy (1 sztuka)
3. Autoklaw laboratoryjny wolnostojący pionowy z wyposażeniem (1 sztuka)
4. Inkubator CO2 z akcesoriami (1 sztuka)
5. Mikroskop odwrócony z kontrastem fazowym (1 sztuka)
6. Cyfrowy inkubator cieczowy (2 sztuki)
7. System próżniowy do usuwania medium hodowlanego (2 sztuki)

Kod CPV

38000000-5

Nazwa kodu CPV

Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Zgodnie z treścią Zapytania Ofertowego nr CT2/16/19.

Harmonogram realizacji zamówienia

Zgodnie z treścią Zapytania Ofertowego nr CT2/16/19.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zgodnie z treścią Zapytania Ofertowego nr CT2/16/19.

Wiedza i doświadczenie

Zgodnie z treścią Zapytania Ofertowego nr CT2/16/19.

Potencjał techniczny

Zgodnie z treścią Zapytania Ofertowego nr CT2/16/19.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zgodnie z treścią Zapytania Ofertowego nr CT2/16/19.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zgodnie z treścią Zapytania Ofertowego nr CT2/16/19.

Dodatkowe warunki

Zgodnie z treścią Zapytania Ofertowego nr CT2/16/19.

Warunki zmiany umowy

Zgodnie z treścią Zapytania Ofertowego nr CT2/16/19.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Zgodnie z treścią Zapytania Ofertowego nr CT2/16/19.

Zamówienia uzupełniające

Zgodnie z treścią Zapytania Ofertowego nr CT2/16/19.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Ocena formalna – dokonana zostanie na podstawie oferty wraz z załącznikami
i oświadczeniami o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt. II.3. Oferty, które nie spełnią chociaż jednego warunku opisanego w punkcie II.3. zostaną odrzucone.
2. Zamawiający będzie oceniał oferty, które nie podlegają odrzuceniu, złożone przez Oferentów, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania, według następujących kryteriów:

a. Kryterium – Cena – 75%
Ilość punktów za kryterium cena zostanie obliczone w/g poniższego wzoru (licząc do dwóch miejsc po przecinku):


C = (Cmin [zł netto] / Cof [zł netto]) x 75%

gdzie:
C - ilość punktów za cenę netto badanej oferty
Cmin - cena netto z oferty z najniższą ceną wyrażona w zł
Cof – cena netto z oferty badanej wyrażona w zł

W tym kryterium można uzyskać max. 75 pkt.

b. Kryterium – Termin dostawy – 25%
Ilość punktów za kryterium termin dostawy, zostanie obliczona w/g poniższego wzoru (licząc do dwóch miejsc po przecinku):

T = (Tmin. [dni kalendarzowe] / Tof [dni kalendarzowe]) x 25%

gdzie:
T - ilość punktów za czas dostawy badanej oferty,
Tmin - najkrótszy zaoferowany czas dostawy wyrażony w dniach kalendarzowych,
Tof - czas dostawy z oferty ocenianej wyrażony w dniach kalendarzowych

Termin dostawy ustala Oferent w formularzu oferty (Załącznik nr 1; punkt 4).
W tym kryterium można uzyskać max. 25 pkt.


Łączna ilość punktów ocenianej oferty (ocena końcowa):

W = C + T
gdzie:
W – ocena końcowa
C – przyznane punkty w ramach kryterium cena
T - przyznane punkty w ramach kryterium czas dostawy

3. Do oceny kryterium cena będą brane pod uwagę ceny oferty netto w PLN. W przypadku oferty w walucie innej niż PLN, wartość oferty zostanie przeliczona wg średniego kursu NBP z dnia składania ofert tj. 21.01.2020, z dokładnością do 4 miejsc po przecinku.
4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, spośród ofert spełniających warunki określone
w pkt. II.3, II.4 , która uzyska najwyższą liczbę punktów określoną do 2 miejsc po przecinku.

Wykluczenia

Zgodnie z treścią Zapytania Ofertowego nr CT2/16/19.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

CAPTOR THERAPEUTICS S.A.

Adres

Duńska 11

54-427 Wrocław

dolnośląskie , Wrocław

Numer telefonu

783341348

NIP

8943071259

Tytuł projektu

Indukcja apoptozy przy użyciu małocząsteczkowych związków chemicznych jako interwencja terapeutyczna w schorzeniach nowotworowych

Numer projektu

POIR.01.01.01-00-0956/17-01

Inne źródła finansowania

Zgodnie z treścią Zapytania Ofertowego nr CT2/16/19.

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Bioanalytic Maciej Stopa

ul. Piekarnicza 5
80-126 Gdańsk

data wpłynięcia oferty: 20.01.2020
cena oferty netto: 595 000 PLN
Liczba wyświetleń: 139